Wyświetlenie artykułów z etykietą: Protokoły

gotowy wzór / szablon dokumentu - Protokół odbioru dzieła, dokument pozwalający sfinalizować transakcje pomiędzy wykonującym a zamawiającym jaką jest wykonanie przedmiotu umowy o dzieło. Druk ten pozwala na udokumentowanie odbioru zrealizowanych przez wykonawcę prac. Przeprowadzenie tej procedury da Tobie i wykonawcy jasność co do wykonania zamówionych towarów czy usług oraz ich ilości i jakości. Ponadto data protokołu odbioru wyraźnie wskaże, czy wykonawca zmieścił się w terminie określonym w umowie. Procedura ta, zależnie od przedmiotu zamówienia, może być albo ogólna (właściwie sprowadzająca się do podpisania protokołu), albo szczegółowa

Etykiety

gotowy wzór / szablon dokumentu - Protokół sprawdzenia / diagnozy poprawności działania urządzenia / maszyny czy innego dowolnego sprzętu używanego firmie / fabryce / biurze. Sprawdzenie poprawności działania urządzenia polega na przeprowadzeniu testu oraz dokonaniu właściwych pomiarów. Wszystkie operacje diagnozy realizowane są w warunkach warsztatowych w oparciu o przyjęte instrukcje i procedury. Zakres pierwszego uruchomienia obejmuje: sprawdzenie doprowadzonych przewodów i podłączeń, sprawdzenie poprawności działania zabezpieczeń oraz kontrolę i regulację parametrów grzewczych . Wykonywane prace dotyczące kontroli poprawnego działania urządzenia przeprowadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz Polską Normą, obejmują między innymi: sprawdzenie instalacji, rozmieszczenia i zamocowania całego wyposażenia na podstawie dokumentacji technicznej; sprawdzenie poprawności działania wszystkich czujników/detektorów; sprawdzenie zgodności z wymaganiami wszystkich połączeń giętkich. Dalsza diagnoza dotyczy sprawdzenia poprawności działania zasilaczy głównych i rezerwowych(w tym pomiary pojemności akumulatorów); sprawdzenia poprawności działania akustycznego sygnalizatora alarmowego. Przepisy dotyczące systemów bezpieczeństwa jasno wskazują, że powinny być one okresowo sprawdzane (np. raz na pół roku). Każda wykryta nieprawidłowości musi być odnotowana w Ewidencji napraw i konserwacji, ewentualne usterki usunięte a zużyte materiały powinny podlegać wymienianie. Druk protokółu sprawdzającego poprawność działania urządzenia powinien zawierać: datę, dane sprzętu(opis nazwa / model / nr seryjny), charakterystykę wykonanych czynności oraz metod i narzędzi użytych do przeprowadzenia diagnozy. W dokumencie należy także podać wynik wykonanej kontroli oraz podsumować czy na podstawie przeprowadzonych czynności urządzenie działa poprawnie, co potwierdza podpis osoby dokonującej jego sprawdzenia. Protokół sprawdzenia poprawności działania urządzenia wzór darmowy

Gotowy wzór / szablon dokumentu - Protokół przekazania sprzętu / mienia. Protokół przekazania sprzętu umożliwia udokumentowanie przekazania wartościowego sprzętu pracodawcy i powierzenie go pracownikowi (np. przekazanie komputera PC, przekazanie aparatu fotograficznego, przekazanie laptopa, przekazanie narzędzi). Protokół przekazania sprzętu ułatwia usystematyzowanie, zarchiwizowanie i zapanowanie nad posiadanym firmowym mieniem. Mienie powierzone na mocy protokołu przekazania przeznaczone jest tylko do wykonywania czynności służbowych (po zapoznaniu się z instrukcja obsługi oraz zgodnie z przepisami bhp). Z dniem podpisania protokołu przekazania sprzętu/mienia pracownik przyjmuje na siebie odpowiedzialność materialną za powierzone dobro należące do firmy. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu wskazanego w protokole przekazania – pracownik zobligowany jest do okazania i zwrotu składnika mienia. Na mocy protokołu przekazania sprzętu / mienia pracownik zobowiązany jest do rozliczenia się z powierzonego mu mienia na każde żądanie pracodawcy oraz wyraża pisemną zgodę na potrącenie z wynagrodzenia określonej kwoty. Wzór druku protokołu przekazania sprzętu/mienia powinien zawierać dane tj.: miejscowość, datę, tytuł, dane pracownika, stanowisko, dokładny opis składnika mienia, koszt powierzonego mienia, podpis osoby wydającej i pobierającej

Etykiety
Strona 4 z 4