Wyświetlenie artykułów z etykietą: Protokoły

Gotowy wzór / szablon dokumentu - Protokół przetargu nieograniczonego ZP-PN. Wzór dokumentu protokołu z przetargu cechującego się zaproszeniem poprzez publiczne obwieszczenia, do składania ofert nieograniczonego grona osób zainteresowanych. Zamawiający publikuje ogłoszenie o zamówieniu w przetargu nieograniczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Druk formularza Protokół przetargu nieograniczonego PZ-PN powinien zawierać dane tj.: dane zamawiającego, przedmiot i wartość zamówienia, wykaz osób związanych z postępowaniem oraz informacje dotyczące ogłoszeń lub ich zmian. Druk dokumentu Protokół przetargu nieograniczonego ZP-PN posiada także wpis dotyczący istotnych warunków zamówienia (SWIZ), miejsce i termin składania ofert, otwarcie i zestawienie ofert, wykonawców odrzuconych, zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty/unieważnieniu postępowania, załączniki do protokołu oraz uwagi. Protokół przetargu nieograniczonego ZP-PN do pobrania za darmo

Etykiety

Gotowy wzór / szablon dokumentu - Protokół przetarg ograniczony ZP-PO. Wzór dokumentu sprawozdania przetargu ograniczonego ZP-PO charakteryzującego się wysyłaniem zaproszeń wybranym firmom lub wyrażeniem zgody na udział firm, które chcą wziąć uczestniczyć w przetargu. Firmy mogą składać oferty w przetargu ograniczonym dopiero po otrzymaniu zaproszenia lub akceptacji ich nadesłanej prośby. Druk formularza Protokół przetarg ograniczony ZP-PO powinien zawierać informacje tj.: dane firmy zamawiającego, tryb zamówienia, warunki przetargu, przedmiot zamówienia kryteria wyboru zwycięzcy, oraz informacje dotyczące terminu i miejsca składania wniosków. Druk formularza Protokół przetarg ograniczony ZP-PO posiada wpis dotyczący terminu wykonania zamówienia, niezbędnych dokumentach, wadium, liczby wybranych do realizacji firm oraz dane o warunkach umowy. Protokół przetarg ograniczony ZP-PO do pobrania za darmo

Etykiety

Protokół przekazania obowiązków. Wzór dokumentu, w którym jeden z pracowników powierza swoje obowiązki służbowe swojemu następcy. Protokolarne zdanie obowiązków zazwyczaj związane jest z awansem, odejściem pracownika z pracy lub rotacją obsady stanowisk w danej firmie. Przekazywanie obowiązków służbowych obejmującemu dane stanowisko za sprawą protokołu przekazania, to przydzielenie następcy posiadanych dostępów, dokumentacji i narzędzi służbowych. Wzór druku protokołu przekazania obowiązków stanowi pisemną formę zapoznania nowej osoby z umowami, listami, planami, fakturami oraz wynikami. Każdy dokument powinien zostać skomentowany w procesie przekazywania, podobnie z wachlarzem klientów czy wglądem do komputera. Dokument protokołu przekazania obowiązków zawiera informacje tj. tytuł, pieczęć zatwierdzającego, dane zdającego i przejmującego dane obowiązki. Wzór druku dokumentu przekazania obowiązków wskazuje na datę i inicjatora wprowadzanej zmiany stanowiskowej, zdawane dokumenty i ewentualne uwagi stron o potwierdzają podpisy złożone przez zdającego i obejmującego dane stanowisko. Przekazanie obowiązków służbowych wzór do pobrania za darmo.

Etykiety

Protokół zdawczo odbiorczy samochodu wzór Doc. Druk umożliwia protokolarne zdanie i przekazanie pojazdu innej osobie lub firmie. Dokument Protokół przekazania samochodu jest sporządzany w dwóch egzemplarzach, które podpisują strony uczestniczące w przekazaniu. Wzór druku Protokół zdawczo odbiorczy samochodu wskazuje na ilość i rodzaj przekazywanych pojazdów, markę, typ, rok produkcji, kolor, nr identyfikacyjny oraz powiązaną dokumentację. W Protokole zdawczo odbiorczym samochodu strony potwierdzają kompletność i zgodność dostarczonego samochodu ze specyfikacją techniczną i funkcjonalną pojazdu. Protokół zdawczo odbiorczy samochodu jest nieodzownym dokumentem zarówno dla pracodawcy jak i dla pracownika.

W raporcie zdawczo odbiorczym uwzględniana jest także obecność indywidualnego wyposażenia pojazdu tj. ładowarka, koło zapasowe czy nawigacja GPS. Odbierający auto potwierdza w protokole poprawność jego ogólnego funkcjonowania oraz brak jakichkolwiek widocznych uszkodzeń samochodu. W druku dokumentu protokołu zdawczo odbiorczego strony odbierająca i zdająca godzą się na przekazanie wskazanego samochodu bez zastrzeżeń wskazując na datę dokonania operacji i potwierdzając to swoimi podpisami. Protokół zdawczo odbiorczy samochodu do pobrania za darmo.

Etykiety

gotowy wzór / szablon dokumentu - Protokół zdawczo odbiorczy sprzętu. Wzór druku stosowany przy dokumentowaniu przekazania przedmiotu umowy (sprzętu czy mienia) protokolarnie potwierdza się w nim stan techniczny przedmiotu mowy. Na stronie znajdziesz również protokół zdawczo odbiorczy przekazania mieszkania i protokół zdawczo odbiorczy przekazania lokalu

Etykiety

gotowy wzór / szablon dokumentu - Protokół odbioru technicznego rusztowania. Wzór dokumentu protokół odbioru technicznego rusztowania jest niezbędny do dopuszczenia rusztowania do użytkowania. Dokonania odbioru rusztowania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) dokonuje kierownik budowy lub uprawniona osoba. Za osobę uprawniona do odbioru technicznego rusztowania rozumie się osobę legitymującą się uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która posiada uprawnienia budowlane do: kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń/w ograniczonym zakresie, posiada wykształcenie średnie lub wyższe odpowiednie dla danej specjalności, odbyła dwuletnią/ pięcioletnią praktykę na budowie. Przepis bhp wymagają, aby odbiór rusztowania potwierdzony był wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego. Wzór dokumentu protokółu odbioru technicznego rusztowania powinien określać: numer protokołu, imię i nazwisko kierownika budowy/osoby uprawnionej oraz numer uprawnień, nazwę wykonawcy montażu rusztowania, użytkownika rusztowania, lokalizację budowy i adres, przeznaczenie rusztowania, dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania. W formularzu protokołu odbioru technicznego rusztowania zawiera się także: datę przekazania rusztowania do użytkowania, oporność uziomu, terminy kolejnych przeglądów rusztowania, odniesienie do instrukcji producenta, zakaz prowadzenia prac rekonstrukcyjnych przez osoby nieuprawnione, podpisy - kierownika budowy/osoby odpowiedzialnej. Bardzo istotny zapisem, który musi pojawiać się w protokole odbioru technicznego rusztowania jest zapis dotyczący obowiązku sprawdzania rusztowania przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę każdorazowo po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz działaniu czynników, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa wykonywania praca, także po dłuższych niż 10 dni przerwach roboczych oraz okresowo - nie rzadziej niż raz w miesiącu

gotowy wzór / szablon dokumentu - Protokół konieczności - wzór. Pełna nazwa dokumentu to protokół konieczności wykonania robót dodatkowych / zamiennych. Druk protokółu konieczności zawiera opis kwestii spornych w umowie stron. Strony powinny traktować protokół konieczności jedynie jako podstawę do sporządzenia umowy na roboty dodatkowe w trybie art. 67 ust. 1 pkt 5 Pzp lub podstawę zmian w umowie na zamówienie podstawowe, jeżeli będzie to prawnie możliwe z art. 144 ust. 1 Pzp. Po stwierdzeniu konieczności wykonania robót dodatkowych sporządza się protokół konieczności. W tym protokole zamawiający i wykonawca ustalają zasady rozliczenia za wykonanie dodatkowych prac, wraz ze stawkami na podstawie sporządzonej wyceny szacunkowej. Zamówienia dodatkowe obejmują roboty budowlane wykraczające poza zakres zamówienia podstawowego, tj. poza zakres przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji projektowej opisującej przedmiot zamówienia, a które są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego lub powstały skutek nieprzewidzianej sytuacji. Zamówień dodatkowych nie mogą uzasadniać zaniedbania zamawiającego w planowaniu i przygotowaniu procesu inwestycyjnego (np. błędy lub braki w dokumentacji projektowej, zaniedbania w sprawowaniu nadzoru przez inspektora nadzoru inwestorskiego). Udzielenie zamówienia dodatkowego poprzedzone jest spisaniem przez strony tzw. protokołu konieczności. Wzór dokumentu protokołu konieczności powinien zawierać: miejscowość i datę, tytuł formularza, odniesienie do zawartej umowy (nr umowy, data zawarcia, strony), wynik przeprowadzonej wizji i uzasadnienie konieczności wykonania robót dodatkowych, załączniki, wskaźniki kalkulacyjne oraz podpisy stron
Etykiety

gotowy wzór / szablon dokumentu - Protokół z przeprowadzonej kontroli spisu z natury. Ustawa o rachunkowości określa, że podmioty gospodarcze stosujące przepisy ustawy mają obowiązek przeprowadzać okresowo spis z natury składników majątku. Prace inwentaryzacyjne powinny rozpocząć się najwcześniej 1 października, a zakończyć najpóźniej 15 stycznia następnego roku. Dokumentacja inwentaryzacyjna obejmuje wszystkie dokumenty, którymi należy się posługiwać podczas przeprowadzania inwentaryzacji. Okres przechowywania dokumentacji min. 5 lat

gotowy wzór / szablon dokumentu - Protokół weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych. Ustawa o rachunkowości określa, że podmioty gospodarcze stosujące przepisy ustawy mają obowiązek przeprowadzać okresowo spis z natury składników majątku. Prace inwentaryzacyjne powinny rozpocząć się najwcześniej 1 października, a zakończyć najpóźniej 15 stycznia następnego roku. Dokumentacja inwentaryzacyjna obejmuje wszystkie dokumenty, którymi należy się posługiwać podczas przeprowadzania inwentaryzacji. Okres przechowywania dokumentacji min. 5 lat

gotowy wzór / szablon dokumentu - Protokół z inwentaryzacji wzór. Dokument protokołu stanowi sprawozdanie z przebiegu spisu inwentaryzacyjnego oraz związanych z nim ustaleń. Komisja sprawdza dokumenty z inwentaryzacji i dowody operacyjne pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym. Protokół z inwentaryzacji opiera się na komplecie dokumentacji związanej ze spisem, a więc wykorzystanych arkuszach spisowych, protokołach kontroli kasy, protokołach wyceny artykułów niepełnowartościowych, nadmiernych i zbędnych, oświadczeniach wstępnych i końcowych osób odpowiedzialnych materialnie. Kolejny etap stanowi zestawienie różnic inwentaryzacyjnych, wyjaśnienie przyczyn ich powstania oraz podjęcie decyzji odnośnie sposobu ich zaksięgowania. Na podstawie wskazanych dokumentów sporządzane jest sprawozdanie przez przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej w formie protokółu z inwentaryzacji. Wzór dokumentu protokółu z inwentaryzacji powinien zawierać: datę i miejsce, dane organizacji, tytuł, skład komisji, datę rozpoczęcia i zakończenia spisu. Formularz protokołu inwentaryzacyjnego dokumentuje opis przebiegu inwentaryzacji, strony arkuszy spisowych od - do , wnioski oraz podpisy członków komisji

Strona 2 z 4