Wyświetlenie artykułów z etykietą: pokwitowanie

Opis: gotowy wzór / szablon dokumentu - Karat ewidencji odpadów niebezpiecznych. Druk dokumentu ewidencji niebezpiecznych materiałów odpadowych, do używania którego zobligowani są sprzedawcy odpadów oraz firmy które zajmują się obrotem odpadami ale ich nie generują. Wzór dokumentu Karta ewidencji odpadów niebezpiecznych dotyczy jedynie sprzedawcy odpadów oraz instytucji pośredniczącej w obrocie odpadami. Zgodnie z ustawą o odpadach sprzedawca odpadów i pośrednik w obrocie odpadami niebędący posiadaczami odpadów są obowiązani do prowadzenia na bieżąco ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów niebezpiecznych. Karta ewidencji odpadów niebezpiecznych posiada tabelaryczne zestawienie danych tj.: nr karty, rok, kod odpadu i rodzaj, dane sprzedawcy lub pośrednika oraz deklaracja działalności podmiotu. Druk karata ewidencji odpadów niebezpiecznych uwzględnia informacje dotyczące miesiąca, masy odpadów, danych zbywającego i przejmującego , nr rejestrowe oraz imię i nazwisko sporządzającego ewidencję

Karta pracy kierowcy druk. Miesięczna karta ewidencja czasu pracy kierowcy stanowi rejestr frekwencji pracownika na stanowisku kierowcy. Karta obecności kierowcy stanowi dokument kadrowy, w którym pracownik odnotowuje czas wykonywanych przez siebie obowiązków. Formularz Karta pracy kierowcy pozwala na przejrzyste podsumowanie pracy kierowców w danym miesiącu rozliczanym przez całą dobę i rejestrację pracy rozpoczynanej o różnych godzinach. karta pracy kierowcy wzór uwzględnia przypadki prowadzenia pojazdu w porze nocnej, pracę w niedziele i święta, godziny nadliczbowe, dyżury, urlopy, choroby czy inną pracę. W karcie ewidencji czasu pracy kierowcy uzyskujemy zestawienie, które pozwala na łatwą interpretacje danych. Miesięczna karta pracy kierowcy zawiera także podpis rubrykę z danymi pracownika tj. imię i nazwisko, stanowisko, system czasu pracy, okres rozliczeniowy, wymiar czasu oraz suma godzin czasu pracy. Ewidencja czasu pracy kierowcy w formie tabelarycznej do wydruku i pobrania za darmo

Opis: gotowy wzór / szablon dokumentu - Karta ewidencji odpadów. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska od 2015 r obowiązuje nowy formularz ewidencjonowania odpadów z użyciem Karty ewidencji odpadów. Wzór druku Karta ewidencji odpadów to dokument, który używany jest przez każdego posiadacza odpadów (z wyłączeniem tych dot. olejów silnikowych, przekładniowych i smarowych oraz zużytych urządzeń np. świetlówek). Formularz Karta ewidencji odpadów zawiera poszerzony rejestr informacji służących do przygotowywania i przekazywania zbiorczej ewidencji danych odpadowych. W przypadku podmiotów świadczących usługi w zakresie budów, prac remontowo-rozbiórkowych lub sprzątania karta KEO przygotowywana jest dla danego rodzaju odpadu, dla wszystkich wykonywanych usług w graniach danego województwa. Karta ewidencji odpadów powinna zawierać następujące informacje: tytuł, nr karty, rok, kod odpadu, rodzaj odpadu, procentową zawartości PCB w odpadzie, dane posiadacza odpadów i nr. rejestrowy. Wzór druku Karta ewidencji odpadów KEO wskazuje na adres posiadacza odpadów, miejsce prowadzenia przedsiębiorstwa oraz wykaz danych dotyczących wybranego zakresu działalności i gospodarowania odpadami

Opis: gotowy wzór / szablon dokumentu - Karta przekazania odpadu. Dla potrzeb ewidencji odpadów wykorzystuje się tabelaryczne zestawienie w formie Karty przekazania odpadu. Druk Karta przekazania odpadu to formularz, który wymagany jest dla każdego przedsiębiorstwa wytwarzającego odpady. Wzór dokumentu KPO zawiera wszelkie dane dotyczące przekazania odpadów - od posiadacza przekazującego odpad, posiadacza transportującego po odbiorcę odpadów. Zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów w formie Karty przekazania odpadu stanowi formularz prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów i listą odpadów niebezpiecznych. Karta przekazania odpadu sporządzana przez przekazującego odpad stanowi dokument wykorzystywany w drodze przekazywaniu odpadów innym podmiotom. Druk Karta przekazania odpadu powinna zawierać dane tj. tytuł, nr druku, rok kalendarzowy, nazwę i adres posiadacza odpadów, transportera i odbiorcy, nr rejestrowy, NIP oraz REGON każdej z firm, a także nr rejestracyjny pojazdu, przyczepy lub naczepy. Dokument przekazania odpadu wskazuje na rodzaj procesu przetwarzania, któremu powinien zostać poddany odpad, potrzebę wydania dokumentu potwierdzającego unieszkodliwianie zakaźnych, kod, rodzaj, masę przekazanych odpadów oraz datę, pieczęcie i podpisy firm uczestniczących w przejęciu

Opis: gotowy wzór / szablon dokumentu - Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej. Wzór druku Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej dotyczy przedsiębiorców zwolnionych z obowiązku posiadania kasy fiskalnej i tych, którzy są zwolnieni z VAT. Sprzedaż bezrachunkowa ujmowana w ewidencji nie wymaga wystawiania dodatkowych dokumentów (faktury lub paragonu). W formularzu Ewidencji sprzedaży bezrachunkowej należy rejestrować przychody nieudokumentowanego żadną fakturą czy rachunkiem, dokonując podsumowania danych przychodów uzyskanych ze sprzedaży na koniec dnia. Przedsiębiorcy nie mają obowiązku zgłaszania Ewidencji sprzedaży bezrachunkowej do urzędu skarbowego, ale fakt jej prowadzenia przez firmę podlega kontroli w przypadku audytu z urzędu. Wzór druku dokumentu Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej powinien zawierać dane tj. pieczęć firmowa, tytuł, nr strony, miesiąc, datę i kwotę uzyskania przychodu. Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej musi być zbroszurowana, wszystkie strony powinny być spięte razem i ponumerowane. Wzór dokumentu Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej w formie druku do pobranie za darmo

gotowy wzór / szablon dokumentu - Ewidencja arkuszy spisów z natury. Instrukcja ewidencji i kontroli arkuszy spisów z natury powinna zostać wprowadzona w celu zagwarantowania właściwej kontroli zarządczej oraz zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a także ze względów bezpieczeństwa. W celu zapewnienia prawidłowości przeprowadzanego spisu z natury, druki arkuszy spisowych są objęte szczególnymi zasadami ewidencji i kontroli właściwymi dla druków ścisłego zarachowania. Zasady ewidencji arkuszy spisów z natury ustalane są przez kierownika firmy i definiowane w przepisach wewnętrznych stanowiących część polityki rachunkowości i księgowości. Prawidłowa ewidencja arkuszy spisów z natury umożliwia rzetelne przeprowadzenia inwentaryzacji i prawidłowe rozliczenia jej wyników. Podstawę ewidencji stanowi nadzór nad wydawaniem, wypełnianiem, rozliczaniem i zwrotem arkuszy spisowych. Arkusze spisów z natury po oznaczeniu powinny być wpisywane do ewidencji arkuszy przez wydział prowadzący rejestr po pokwitowaniu ich wydawania poszczególnym zespołom spisowym. Prawidłowa ewidencja arkuszy spisów z natury i nadzór nad obiegiem druków ścisłego zarachowania stanowi narzędzie do monitorowania i koordynacji działań inwentaryzacyjnych przez kierownika jednostki. Dzięki ewidencji arkuszy spisów z natury komisja inwentaryzacyjna rozlicza zespoły spisowe z pobranych arkuszy i po dokonaniu ich sprawdzenia przekazuje je do wydziału księgowości. Wzór formularz ewidencji arkuszy spisu z natury powinien zawierać: datę i miejscowość, pieczątkę firmy, numer ewidencji, ilość, numery oraz niezbędne daty dotyczące arkuszy wydanych, zwróconych oraz przekazanych do rozliczenia, pokwitowania odbioru arkuszy przez członków zespołów spisowych oraz podpisy członków komisji inwentaryzacyjnej

Rachunek uproszczony wzór Excel druk bez VAT. Podstawową funkcją dokumentu rachunek uproszczony jest potwierdzenie realizacji określonej transakcji. Wzór Rachunek uproszczony służy przede wszystkim do ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego. Dokument Rachunek uproszczony stanowi także rodzaj oświadczenia cywilnego czyli pokwitowania wykonania obowiązku zapłaty należności. Druk rachunku uproszczonego powinien zawierać dane tj.: datę, miejsce wystawienia i numer rachunku, a także pieczęć firmy. Formularz dokumentu rachunek uproszczony wymaga podania danych sprzedawcy oraz nabywcy, nr NIP, opisu sprzedawanego towaru (ilość, cena jednostkowa, wartość brutto).

Rachunek uproszczony automatycznie przelicza kwoty sumuje je, a następnie w polu do zapłaty „słownie” wypisuje kwotę do zapłaty. Np. jeżeli sprzedajmy 1 sztukę za kwotę 94 563,23 PLN to w pole „Ilość” wpisujemy 1 w pole „Cena jednostkowa” 94 563,23 PLN po wymnożeniu kwota ta pojawi się w polu „Wartość brutto”. Wszystkie wartości zostaną zsumowanie a Excel pobierze wartość z pola „Razem” i w tym przypadku wypisze w polu „Słownie” dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt trzy 23/100 PLN. Po usunięciu danych wszystko kasuje się automatycznie. Plik wypisuje kwoty do 99 999,99 PLN. Rachunek uproszczony wzór Excel jest sformatowany pod względem wydruku, jest niezabezpieczony czyli udostępniony do edycji i jest do pobrania za darmo.

gotowy wzór / szablon dokumentu - Pokwitowanie odbioru kaucji wzór. Dokument potwierdzający odebranie kaucji dla wynajmującego, a dla najemcy uznający przekazanie wynajmującemu kaucji na poczet zabezpieczenia roszczeń z tytułu umowy najmu lokalu / mieszkania. Wysokość zaliczki zabezpieczającej zależy od ustaleń stron oraz uzgodnień dotyczących treści umowy. Informacja, że kaucja zabezpieczająca jest wymagana powinna znaleźć się w treści porozumienia między stronami a jej zapłacenia należy potwierdzić oświadczeniem pokwitowania odbioru kaucji podpisanym przez przyjmującego z uwzględnieniem wysokości, dnia oraz tytułu wpłaty. Kaucja może zabezpieczać nie tylko czynsz ale również należności z tytułu mediów: używania energii, wody, czy odprowadzania ścieków. Zaliczka z tytułu najmu podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opuszczenia lokalu lub nabycia jego własności przez najemcę, po potrąceniu należności wynajmującego z tytułu najmu lokalu. Pokwitowanie odbioru kaucji / potwierdzenie wpłaty kaucji za mieszkanie wzór darmowy

Pokwitowanie odbioru gotówki lub inaczej pokwitowanie odbioru pieniędzy. Dokument ten występuje również pod nazwą pokwitowanie na otrzymaną sumę pieniędzy. Wzór druku zawierającego pokwitowanie / poświadczenie przyjęcia określonej sumy pieniędzy / kwoty pieniężnej / alimentów. W dokumencie tym wierzyciel oświadcza, że dłużnik spełnił swoje świadczenie w całości lub części czyli wydaje pokwitowanie przekazania gotówki którą otrzymał od dłużnika w celu zaspokojenia roszczeń.

Pokwitowanie stanowi o dokonaniu przyjęcia alimentów lub innego świadczenia pieniężnego przez wierzyciela. To zabezpieczenie przed ewentualnymi roszczeniami: stanowi dowód wykonania zobowiązania i zwolnienia z długu. Dokument ten może również przydać się w przypadku, kiedy dokonujemy zakupu i uiszczamy cenę przed odbiorem przedmiotu sprzedaży. Pokwitowania odbioru gotówki możemy domagać się w sytuacji, w której dokonujemy wpłaty pieniężnej i chcemy legitymować się dokumentem, który to potwierdza. Pokwitowanie powinno być na piśmie, z własnoręcznym podpisem wierzyciela (pozostała treść może mieć formę wydruku komputerowego).

Poza oznaczeniem wierzyciela i dłużnika w treści pokwitowania powinno się znaleźć: kwituję odór gotówki / świadczenia pieniężnego poza tym powinno być zawarte oznaczenie zobowiązania, które zostało spełnione (np. poprzez wskazanie umowy, z jakiej wynikało). Pokwitowanie odbioru gotówki lub inaczej pokwitowanie odbioru pieniędzy wzór do pobrania za darmo.

wzór / szablon dokumentu - Protokół kontroli stanu kasy - dokument księgowy stosowany w obrocie gotówkowym. Jest to dokument zbiorczy mający formę raportu operacji kasowych w ciągu określonego okresu, potwierdzonych dokumentami: KP (kasa przyjmie) - pokwitowanie odbioru gotówki przez kasę firmy oraz KW (kasa wyda) - pokwitowanie wypłaty gotówki z kasy firmy. Przynajmniej raz do roku powinno przeprowadzać się kontrolę stanu kasy, potwierdzając to protokołem kontroli stanu kasy. Raport kasowy (RK) czyli protokół kontroli stanu kasy dokumentuje inwentaryzację w drodze spisu z natury środków pieniężnych polegającą na ustaleniu rzeczywistego stanu kasy przez policzenie oraz porównanie ze stanem księgowym, a następnie obliczeniu, wyjaśnieniu i rozliczeniu różnic między stanem księgowym a rzeczywistym. Do protokołu kontrolnego stanu kasy można dołączyć spis znajdujących się w kasie na dzień inwentaryzacji banknotów, monet (z podziałem na nominały) oraz innych wartości pieniężnych. Stan gotówki w kasie opisany w raporcie kasowym RK powinien być zgodny ze stanem wynikającym z dowodów przychodowych i rozchodowych. Wzór raportu kasowego RK powinien posiadać: datę, nr raportu, skład komisji inwentaryzacyjnej, stan gotówki w kasie, powstałe nadwyżki oraz przyczyny ich powstania, podpisy członków komisji oraz osoby odpowiedzialnej za stan kasy. Protokół kontroli stanu kasy stanowi element weryfikacji przestrzegania wewnętrznych zasad przyjętych w jednostce przez jej pracowników. Raport kasowy (RK) sporządzany jest w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiany jest w kasie a drugi formularz trafia do działu księgowości

Strona 1 z 3