Wyświetlenie artykułów z etykietą: mienie

Opis: gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP przeciwpożarowa. Wzór instrukcji ppoż. z działu bezpieczeństwo i higieny pracy, który dotyczy przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia oraz środowiska przed pożarem, klęską żywiołową oraz innymi zagrożeniami miejscowymi z udziałem ognia. Ogólna Instrukcja przeciwpożarowa BHP powinna być umieszczona w widocznym miejscu a pracownicy powinni być z nią zapoznani. Dokument Instrukcja ppoż. BHP wskazuje, iż wszystkie organa administracji państwowej, jednostki gospodarki społecznej instytucje, oraz organizacje społeczne i zawodowe, jak również osoby fizyczne i prawne, są obowiązane brać udział w zapobieganiu pożarom i ich zwalczaniu na zasadach określonych w tej instrukcji. Instrukcja przeciwpożarowa upomina, że każdy pracownik powinien być zapoznany z obsługą i działaniem podręcznego sprzętu przeciwpożarowego, z rozmieszczeniem podręcznego sprzętu pożarniczego oraz podręcznych środków gaśniczych w miejscu pracy. Wzór druk Instrukcja przeciwpożarowa BHP zawiera punkty dotyczące zapobiegania pożarom w obiektach oraz na terenach przyległych, a także spis czynności zabronionych. Instrukcja ppoż. BHP posiada również załącznik postaci Instrukcji postępowania na wypadek pożaru, która opisuje zasady działania w sytuacji wystąpienia pożaru wraz z wykazem numerów alarmowych. Instrukcja BHP ppoż. oraz Instrukcja postępowania na wypadek pożaru do pobrania za darmo. Do pobrania na stronie także: lista audytowa sprawdzająca stan przygotowania przeciwpożarowego w firmie (obejmuje min. sprzęt gaśniczy i ciągi ewakuacyjno - komunikacyjne), oraz Harmonogram przeglądów BHP

Oświadczenie pracodawcy o zainstalowaniu monitoringu wzór. Oświadczenie pracodawcy o monitoringu w pracy / zakładzie / obszarze produkcyjnym jest niezbędnym dokumentem do przedstawienia pracownikom będącym bezpośrednim następstwem decyzji o zamontowaniu systemu kamer. Informacja o instalacji systemu monitorującego w przedsiębiorstwie uzasadniana jest względami bezpieczeństwa, ochroną mienia, nadzorowaniem prawidłowego wykonywania pracy oraz przestrzegania czasu pracy. Decyzja o zastosowaniu monitoringu w placówce jest niezależną decyzją zarządu lecz wymaga poinformowania pracowników o wideofilmowaniu oraz formie kontroli za sprawą monitorowania. Powiadomienie pracowników o monitoringu jest dokumentem oświadczenia pracodawcy, że monitoring będzie w znikomym stopniu ingerował w prywatność pracownika. Dokument do pobrania zawiera dwa Oświadczenia dotyczące monitoringu w pracy / zakładzie / obszarze; ma on formę pisemną i składa się z dwóch dokumentów: dla pracodawcy i dla pracownika. Wzór druku Informacja o instalacji systemu monitoringu wideo zawiera treść powiadomienia od kiedy dany system zacznie funkcjonować lub, że wideo nadzór już istnieje w danej instytucji. Oświadczenie pracownika stanowi zezwolenie na monitorowanie miejsca pracy. Zasady monitorowania pracowników na danym obszarze, powinny obowiązywać w równym stopniu wszystkich pracowników.  Oświadczenie pracodawcy o zainstalowaniu monitoringu wzór do pobrania za darmo.

gotowy wzór / szablon dokumentu - Protokół zdawczo odbiorczy lokalu jest to formularz stosowany zarówno przy sprzedaż jak i przekazaniu lokalu do użytkowania (w związku z zawarciem umowy najmu). Najemcy zainteresowani prowadzeniem działalności gospodarczej w lokalu, powinni wskazać rodzaj prowadzonej działalności oraz zasady na których będzie się ona odbywała. Na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego lokalu szczegółowo potwierdza się stan techniczny lokalu, jego wyposażenie, stan liczników oraz powierzchnię użytkową lokalu. Dokument Protokół zdania lokalu sporządzany przy takiej okazji powszechnie nazywa się protokołem zdawczo-odbiorczym lokalu, a niekiedy protokołem wydania lokalu. Wzór druku protokół zdawczo-odbiorczy wynajmowanego lokalu stanowi podstawę do rozliczenia się pomiędzy stronami. Jeżeli na podstawie Protokołu zdawczo odbiorczego lokalu jego stan po wynajmie będzie gorszy od stanu sprzed, wynajmujący ma prawo żądać usunięcia powstałych szkód i lub zadośćuczynienia w formie finansowej. Protokół zdawczo-odbiorczy lokalu może stanowić dowód w postępowaniu sądowym, w przypadku braku porozumienia między stronami. Formularz protokół zdawczo odbiorczy lokalu zawiera dane tj. data, miejsce, lokal, adres, dane przekazującego i przyjmującego lokal, liczba i opis pomieszczeń oraz stan liczników. Dokument Protokół zdawczo – odbiorczy lokalu powinien zawierać także informacje dotyczące stanu liczników (elektryczny, wodny, gazowy), ilość kompletów kluczy z opisem, kod do bramy lub domofonu, inne obustronne ustalenia oraz podpisy przekazującego i przyjmującego lokal. Druk Protokół zdawczo – odbiorczy lokalu powinien być sporządzone w dwóch egzemplarzach, po jednej dla stron

Etykiety

gotowy wzór / szablon dokumentu - Umowa darowizny samochodu wzór. Zgodnie z tą umową darczyńca przekazuje nieodpłatnie obdarowanemu pojazd. Umowa darowizny samochodu skutkuje wzbogaceniem obdarowanego kosztem majątku darczyńcy. Darowizna samochodu przebiegająca bez zachowania formy aktu notarialnego staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione (samochód został przekazany obdarowanemu). Na mocy umowy darowizny samochodu to na obdarowanym spoczywa obowiązek obliczenia wysokości opłaty, złożenia zeznania w urzędzie skarbowym, opłacenia podatku a także obowiązek zawiadomienia ubezpieczyciela o przeniesieniu własności. Wzór dokumentu umowy darowizny samochodu powinien zawierać: tytuł, datę i miejsce zawarcia umowy, dane stron umowy (darczyńcy i obdarowanego), wskazanie przedmiotu umowy darowizny (marka i model samochodu, rok produkcji, nr silnika, pojemność, nr nadwozia, nr rejestracyjny), oświadczenie darczyńcy o posiadaniu prawa własności pojazdu, określenie wartości darowizny oraz wskazany termin jej przekazania. Umowa darowizny samochodu powinna być sporządzona w liczbie równej ilości wszystkich darczyńców i obdarowanych, powinna zawierać odniesienie do przepisów Kodeksu cywilnego oraz zawierać podpisy stron

gotowy wzór / szablon dokumentu - Umowa o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie. Druk potwierdzający przejęcie odpowiedzialności materialnej przez pracownika(-ków) za powierzone mienie. Druk dla pracodawcy chcącego zabezpieczyć powierzone pracownikowi mienie (nałożyć odpowiedzialność materialną na pracownika). W celu właściwego zabezpieczenia mienia pracodawca może zawrzeć z pracownikami umowę o współodpowiedzialności materialnej za powierzone mienie, na podstawie której pracownicy ponoszą odpowiedzialność odszkodowawczą za dane aktywa. Zgodę na przyjęcie wspólnej odpowiedzialności materialnej muszą wyrazić wszyscy zatrudnieni w miejscu powierzenia mienia, w przeciwnym wypadku zawarcie takiej umowy będzie nieskuteczne. Odpowiedzialność pracowników rozpoczyna się od dnia powierzenia im mienia a kończy w razie ustania stosunku pracy lub odstąpienia od umowy przez pracownika lub pracodawcę. Potwierdzenie przejęcia przez pracownika odpowiedzialności za sprzęt będący własnością firmy wymaga podpisania dokumentu umowy o odpowiedzialności materialnej. Udokumentowanie tego faktu jest formalnością chroniącą pracodawcę przed ewentualnymi szkodami wyrządzonymi przez pracowników. Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom objętym wspólną odpowiedzialnością materialną możliwość nadzoru nad powierzonym mieniem przez swobodny dostęp do niego podczas wykonywania pracy. Umowę z pracownikami o wspólnej odpowiedzialności można zawrzeć, gdy liczba pracowników w miejscu powierzenia mienia nie przekracza: 8 - przy pracy na jedną zmianę, 12 - na dwie zmiany, 16 - na trzy zmiany, 24 - na jedną zmianę w zakładach usługowych, żywienia zbiorowego oraz sklepach samoobsługowych. Aby pracownicy mogli zostać pociągnięci do odpowiedzialności, muszą wystąpić wszystkie warunki odpowiedzialności ogólnej tj. szkoda, związek przyczynowy oraz wina. Wzór umowy o odpowiedzialności materialnej musi określać: rodzaj sprzętu objętego współodpowiedzialnością, dane pracowników, którym pracodawca powierza mienie, wskazywać w jakiej części każdy z pracowników odpowiada za powierzone mienie oraz podpisy osób odpowiedzialnych. Istotny jest iż każda zmiana składu osobowego osób wspólnie odpowiedzialnych wymaga zawarcia nowej umowy

Etykiety

Gotowy wzór / szablon dokumentu - Protokół przekazania sprzętu / mienia. Protokół przekazania sprzętu umożliwia udokumentowanie przekazania wartościowego sprzętu pracodawcy i powierzenie go pracownikowi (np. przekazanie komputera PC, przekazanie aparatu fotograficznego, przekazanie laptopa, przekazanie narzędzi). Protokół przekazania sprzętu ułatwia usystematyzowanie, zarchiwizowanie i zapanowanie nad posiadanym firmowym mieniem. Mienie powierzone na mocy protokołu przekazania przeznaczone jest tylko do wykonywania czynności służbowych (po zapoznaniu się z instrukcja obsługi oraz zgodnie z przepisami bhp). Z dniem podpisania protokołu przekazania sprzętu/mienia pracownik przyjmuje na siebie odpowiedzialność materialną za powierzone dobro należące do firmy. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu wskazanego w protokole przekazania – pracownik zobligowany jest do okazania i zwrotu składnika mienia. Na mocy protokołu przekazania sprzętu / mienia pracownik zobowiązany jest do rozliczenia się z powierzonego mu mienia na każde żądanie pracodawcy oraz wyraża pisemną zgodę na potrącenie z wynagrodzenia określonej kwoty. Wzór druku protokołu przekazania sprzętu/mienia powinien zawierać dane tj.: miejscowość, datę, tytuł, dane pracownika, stanowisko, dokładny opis składnika mienia, koszt powierzonego mienia, podpis osoby wydającej i pobierającej

Etykiety

gotowy wzór / szablon dokumentu - Karta środka trwałego - wzór. Szczegółowa karta ewidencji środka trwałego / Karta szczegółowa środka trwałego. Dla potrzeb ewidencji analitycznej środków trwałych wykorzystuje się księgę inwentarzową, karty szczegółowe środków trwałych oraz tabele amortyzacyjne. Druk karty środka trwałego, to formularz który zakładany jest odrębnie dla każdego obiektu inwentarzowego w firmie i zawiera wszelkie dane dotyczące środków trwałych (wartość początkowa i jej zmiany, odpis techniczny, datę przyjęcia do używania, okres eksploatacji, amortyzację). Szczegółowa karta ewidencji środka trwałego powinna zawierać między innymi numer inwentarzowy nadawany przez jednostkę, nazwę środka, datę przyjęcia do użytkowania, rok produkcji lub budowy, miejsce użytkowania, osobę odpowiedzialną za dany środek trwały oraz wartość początkową. Karta środka trwałego stanowi dokument, który również opisuje historię użytkowania danego środka, gdyż ujmuje się w nim wszelkie aktualizacje udokumentowane w dowodach OT lub MT a także zmiany stawek amortyzacyjnych, będących wynikiem weryfikacji stawek na dzień bilansowy