Wzory protokołów

Protokoły to dokumenty sporządzane w wielu różnych sytuacjach. Spisywane są one zarówno przez osoby fizyczne (na przykład w wypadku kolizji drogowej), jak również wynikają ze stosunku pracy i innego rodzaju wymogów prawnych. W naszym serwisie znajdą Państwo wzory różnorodnych protokołów gotowych do ściągnięcia i wypełnienia. Oferujemy między innymi protokoły zdawczo – odbiorcze, odbioru czy przekazania. Wszystkie mogą Państwo ściągać zupełnie za darmo.

W osobnej zakładce znajdą Państwo inne kategorie dokumentów, w tym również dokumenty z zakresu BHP

Wyświetlenie artykułów z etykietą: Protokoły

Protokół wprowadzenia na budowę stanowi dokument udostępnienia, na zasadzie przekazania terenu pod inwestycję budowlaną. Formularz ten odnoszący się do prawa budowlanego, wskazuje odpowiedzialność za obszar, przenosząc go z inwestora na wykonawcę danego projektu. Prawo wskazuje iż protokolarne przejęcie terenu najczęściej przeprowadza z ramienia wykonawcy - kierownik budowy. Bezpłatny druk protokołu wprowadzenia odnosi się zarówno do inwestycji całościowych jak i jej poszczególnych elementów, może dotyczyć całościowej realizacji, jako generalny wykonawca lub wykonania części wyszczególnionych robót. Szczegółowy raport z wprowadzenia na budowę powinien zawierać informacje tj. nagłówek, datę sporządzenia, dane zmawiającego oraz wykonawcy, nr umowy oraz zdefiniowany przedmiot kontraktu. Wzór protokołu przekazania terenu budowy powinien uwzględniać numer i datę pozwolenia na budowę, dokumentacje projektową, skład komisji przedstawiciel obydwu stron, kserokopie uprawnień budowlanych, zobowiązanie przestrzegania sporządzonego planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami). W zapisach powinny znaleźć się deklaracja prowadzenia dziennika budowy, pozwolenia na ewentualne zajecie pasa drogowego oraz ustawienia tablicy informacyjnej. W dokumencie należy także wskazać miejsce poboru wody i energii oraz zasady korzystania z terenu i zaplecza. Protokół przekazania terenu budowy do wydruku, edycji i pobrania za dramo.

Etykiety

Protokół wykonania naprawy drukarki jest dokumentem potwierdzającym zrealizowanie zlecenia regeneracji urządzenia drukującego przez serwis, dział techniczny lub firmę zewnętrzną. Wzór dokumentu powinien zostać wykonany w dwóch kopiach, dla zlecającego i zamawiającego, a po wykonaniu zadania trafić do obydwu stron. Druk Protokół wykonania naprawy drukarki zawiera wszelkie niezbędne informacje dotyczące powierzenia maszyny po opiekę zespołowi dokonującemu renowacji. W szablonie zlecenia powinny znaleźć się dane firmy kierującej zadaniem ulepszenia technicznego narzędzia biurowego, oraz dane firmy będącej wykonawcą. Bezpłatny dokument protokołu korekty technicznej drukarki wskazuje więc na przyczynę zgłoszenia, datę, nazwę sprzętu, numer seryjny oraz stan licznika kopiarki. Te same dane potwierdza serwis naprawczy po zakończeniu prac, wraz z udostępnieniem danych techników bezpośrednio odpowiedzialnych za dokonane korekty, wraz z datą ich realizacji. Wzór protokołu naprawy sprzętu biurowego posiada również wpis o czynnościach jaki były wykonywane na maszynie w celu usunięcia błędu, oraz jakie elementy uszkodzone bądź wyeksploatowane zostały poddane wymianie. Na dokumencie powinno znaleźć się poświadczenie, iż po dokonaniu naprawy drukarka jest sprawna i jej tryb pracy jest prawidłowy, potwierdzony podpisem wykonującego zlecenie z bieżącą datą. Protokół z regeneracji urządzenia drukującego do edycji, wydruku i pobrania za darmo.

Etykiety

Druk formularza protokół naprawy urządzenia, samochodu lub komputera stanowi dokument potwierdzający dokonanie technicznej korekty sprzętu w celu uzyskania jej pełnej sprawności. Formularz jest formą poświadczenia, że naprawa została dokonana. Każdy podobny druk powinien odwoływać się do umowy, na mocy której strona zobligowała się, do dokonania usprawnień powstałych na skutek awarii urządzenia. Wzór protokół naprawy maszyny, laptopa lub drukarki powinien wskazywać, na mocy której z umów dokonywana jest akcja korygująca i z ramienia jakiej firmy to następuje. W szablonie należy umieścić jakiego sprzętu dotyczy naprawa, jego opis, numer seryjny oraz jaki jest powód dokonywanych akcji naprawczych. Bezpłatny Formularz protokołu naprawczego powinien posiadać także informacje tj. miejscowość, data, termin naprawy, wzmiankę o sporządzeniu go w dwu egzemplarzach, podpisy wykonawcy i zamawiającego oraz ewentualnie inne fakultatywne informacje (jakie elementy należy wymienić, numery fabryczne, model). W przygotowanym dokumencie istnieje możliwość edycji, nanoszenia korekt i dodawania dodatkowych podpunktów zgodnie z indywidualnymi preferencjami. Wzór protokół naprawy sprzętu do pobrania i wydruku za darmo.

Etykiety

Protokół z przeprowadzenia egzaminu BHP, obejmującego program szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy to wymagany przez PIP dokument potwierdzający znajomość wdrażanych zasad bhp osób szkolonych. Protokół ze szkolenia z zagadnień BHP wskazuje, że dany pracownik uczestniczył w szkoleniu, przyswoił wiedze zawartą w panelu tematycznym dla jego stanowiska pracy oraz przystąpił do egzaminu końcowego. Wzór dokumentu Protokół z przeprowadzenia szkolenia BHP jest rejestrem potwierdzającym zaliczenie egzaminu z wiedzy dot. BHP oraz wskazuje na numer wydanego zaświadczenia, które to potwierdza. Druk formularza Protokół z przeprowadzenia szkolenia BHP powinien zawierać dane tj. datę i miejsce egzaminu, wskazanie na typ szkolenia, imię i nazwisko pracownika, rezultat uzyskany podczas egzaminowania oraz numer zaświadczenia. Na druku protokołu ze szkolenia BHP powinny się znaleźć podpisy członków komisji egzaminacyjnej oraz kierownika kursu. Wzór Protokół z przeprowadzenia szkolenia BHP, w formie zbiorczej dla uczestników szkolenia z możliwością edycji, wydruku i pobrania za darmo.

Pracownik ma prawo odmówić podpisania oświadczenia z badania stanu trzeźwości. Jeżeli regulamin pracowniczy wskazuje, ze pracownik jest zobligowany do poddania się takiemu badaniu a nie zgadza się z wynikiem pomiaru, może nie podpisywać protokołu o przeprowadzonym alkomatem badaniu stanu trzeźwości. Jeżeli kontrolowane osoba ma obiekcję, co do właściwych metod przeprowadzenia badania, zachowania procedur i sprawności urządzenia, przez co nie zgadza się z rezultatem badania - nie musi składać swojego podpisu na protokole z pomiaru. W sytuacji odmowy złożenia podpisu komisja uczestnicząca w pomiarze alkomatem przygotowuje dokument oświadczenia o odmowie podpisania protokołu. Po zakończeniu czynności związanych z badaniem i jego pozytywnym wskazaniem pracownik musi opuścić swoje stanowisko pracy. Na podstawie sporządzonej dokumentacji i Oświadczenia o odmowie podpisania protokołu z badania stanu trzeźwości alkomatem, pracodawca podejmuje decyzje dotyczące dalszych konsekwencji służbowych względem zatrudnionego. Oświadczenie o odmowie podpisania protokołu z badania stanu trzeźwości do edycji, wydruku i pobrania za darmo.

Protokół z badania stanu trzeźwości wzór. Kontrola trzeźwości pracownika może w obecnym stanie prawnym nastąpić na żądanie pracodawcy oraz osób, który w danej organizacji uzyskały do tego upoważnienie. To sam pracodawca może przeprowadzić kontrolę alkomatem, bez wzywania policji, która do tej pory była jedynym uprawnionym do tego organem (służba porządku publicznego), co budzi pewne kontrowersje. Formularz protokołu z badania stanu trzeźwości dokumentuje przeprowadzenie badanie na obecność alkoholu w wydychanym powietrzu. W druku protokołu z badania trzeźwości wskazuje się na rodzaj urządzenia, czy posiadało ono legislację i kiedy było walidowane. Dokument z procedury badania trzeźwości zawiera informacje dotyczące badanego: imię i nazwisko, PESEL, zajmowane stanowisko oraz dział, a także miejsce, w którym pomiar stanu trzeźwości był przeprowadzany. W protokole badania trzeźwości alkomatem wskazywane są wyniki z 2 pomiarów: data badania, godzina i wskazania alkomatu. W protokole z badania stanu trzeźwości uwzględnia się zapis, że pracownik został pouczony o prawie do żądania ponownego pomiaru stanu trzeźwości oraz dane osoby je przeprowadzającej. Na Protokole z badania trzeźwości powinni podpisać się członkowie komisji biorącej udział w pomiarze, oraz pracownik, który był poddany badaniu. Dokument sprawdzi sie doskonale jako notatka służbowa z badania alkomatem, wzór ten dokumentuje zaistniałe zdarzenie, uwzględniając: datę, godzinę i miejsce, dane personalne pracownika, przebieg zdarzenia oraz relacje świadków. Protokół badania stanu trzeźwości to dokument do edycji, wydruku i pobrania za darmo.

Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, to dokument wskazujący na okoliczności wypadku przy pracy, który jest opracowywany przez zespół powypadkowy. Formularz protokołu musi zostać przygotowany w terminie do 14 dni od uzyskania informacji o zaistniałym wypadku. Wzór protokołu, jest zdefiniowany w załączniku do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 16 września 2004 roku w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. Druk Protokołu wypadku zawiera rubryki oraz pola przygotowane do szczegółowych opisów okoliczności wypadku, przyczyn, skutków, wniosków oraz koniecznych środków profilaktycznych. Zespół powypadkowy ma obowiązek niezwłocznie zapoznać poszkodowanych w wypadku przy pracy z treścią protokołu powypadkowego zanim zostanie on zatwierdzony, aby mógł zgłosić ewentualne wagi (w razie wypadku śmiertelnego dokument kieruje się do członków rodziny). Protokół powypadkowy powinien być zatwierdzony przez pracodawcę w terminie do 5 dni od dnia jego sporządzenia. Druk Protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy do pobrania za darmo.

Opis: gotowy wzór / szablon dokumentu - Protokół szkód w lokalu. Dokument Protokół szkód w lokalu stanowi formularz oświadczenia komisji dotyczącego awarii, które zaistniały w lokalu. Na podstawie druku protokołu szkód w lokalu, komisja weryfikuje przyczyny i okoliczności zdarzenia oraz drogi zgłaszania nieprawidłowości. Protokół szkód w lokalu powinien zawierać dane tj. adres i lokalizacja lokalu, data zaistnienia awarii i data jej zgłoszenia. Dokument dotyczący szkód w lokalu , wskazuje na dane osobowe właściciela lokalu, termin oględzin oraz rodzaj awarii. Druk Protokół szkód w lokalu określa koszt usunięcia awarii, w tym dokładny opis szkód dotyczących stałych elementów w lokalu z uwzględnieniem oceny utrzymania dotychczasowego tych elementów lokalu. Wzór dokumentu Protokół szkód w lokalu wskazuje na informacje o zakresie robót niezbędnych do wykonania w celu usunięcia skutków awarii oraz wykaz uszkodzonych ruchomości i opis uszkodzeń. Formularz Protokół szkód w lokalu wydrukowania i pobrania za darmo

Etykiety

gotowy wzór / szablon dokumentu - Protokół szkody - transport. Formularz stosowany dla udokumentowania zajścia uszkodzenia przesyłki na skutek transportu. Protokół szkody stanowi główny dowód w procesie reklamacyjnym dotyczącym szkód, które wynikły na skutek przewozu. Druk Protokół szkody w transporcie powinien dokładnie definiować czas, miejsce i rodzaj powstałych uszkodzeń oraz szczegółowo wskazywać przyczynę i charakter powstałych szkód. Protokół szkody powstałej w transporcie, powinien opisywać stan rzeczywisty towaru i jego opakowania. Protokół szkody wynikłej na skutek transport powinien zawierać dane tj. nr listu przewozowego, data nadania przesyłki, dane nadawcy oraz odbiorcy, rodzaj zabezpieczeń, opakowania oraz uszkodzeń. Na Protokole szkody na towarze powstałych w transporcie należy zdefiniować rodzaj akcji korygujących tj. przepakowanie, zabezpieczenie lub pozostawiono do wyjaśnienia. Protokół szkody w branży logistycznej, do wydrukowania i pobrania za darmo

Etykiety

gotowy wzór / szablon dokumentu - Protokół reklamacji transportu. Dokument reklamacji towarów uszkodzonych podczas transportu stanowi formularz roszczenia z powodu nieprawidłowości w realizacji zlecenia przewozu. Zgłoszenie reklamacji to dokument zgłoszenia nieprawidłowości pod względem formalnym, wskazujący na czas wystąpienia niezgodności oraz opisujący jej rodzaj i konsekwencje. Protokół reklamacji transportu opiera się na komplecie dokumentacji związanej z przewozem, a więc protokół szkody oraz rachunek dostawy. Reklamacja uszkodzeń wykrytych w trakcie dostarczenia przesyłek, utratą lub ubytkiem w przesyłce wymaga przedłożenia protokołu najczęściej wraz z oryginałem listu przewozowego, którego dotyczy reklamacja. Druk Protokół reklamacji transportu powinien zawierać dane tj. data zgłoszenia, dane zgłaszającego, opis towaru, nr zamówienia / faktury, szczegółowy opis uszkodzeń w towarze, rodzaj ładunku oraz opakowania. Wzór dokumentu zgłoszenia reklamacji transportu wskazuje na informacje o rodzaju opakowania, załącznikach, wysokości roszczenia oraz dołączonym protokole szkodowym wypełnionym przez Przewoźnika. Formularz Reklamacje towarów uszkodzonych podczas transportu, przewozu czy dostawy do wydrukowania i pobrania za darmo

Strona 1 z 4