Wyświetlenie artykułów z etykietą: Podatki

gotowy wzór / szablon dokumentu - PIT-12 Oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym 2014. Od 26 września 2013 roku zacznie obowiązywać nowy wzór informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11. Nowy wzór będzie miał zastosowanie do rozliczeń rocznych PIT za 2013 rok. Zmiana dokumentu na podstawie Dz.U. 2013 poz. 1054

gotowy wzór / szablon dokumentu - PIT-8AR Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym 2014. Od 26 września 2013 roku zacznie obowiązywać nowy wzór informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11. Nowy wzór będzie miał zastosowanie do rozliczeń rocznych PIT za 2013 rok. Zmiana dokumentu na podstawie Dz.U. 2013 poz. 1054

Etykiety

gotowy wzór / szablon dokumentu - PIT-8C Informacja o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych 2014. Od 26 września 2013 roku zacznie obowiązywać nowy wzór informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11. Nowy wzór będzie miał zastosowanie do rozliczeń rocznych PIT za 2013 rok. Zmiana dokumentu na podstawie Dz.U. 2013 poz. 1054

Etykiety

gotowy wzór / szablon dokumentu - PIT-6/PIT-6L Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej 2014. Od 26 września 2013 roku zacznie obowiązywać nowy wzór informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11. Nowy wzór będzie miał zastosowanie do rozliczeń rocznych PIT za 2013 rok. Zmiana dokumentu na podstawie Dz.U. 2013 poz. 1054

Etykiety

gotowy wzór / szablon dokumentu - PIT-4R Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy 2014. Od 26 września 2013 roku zacznie obowiązywać nowy wzór informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11. Nowy wzór będzie miał zastosowanie do rozliczeń rocznych PIT za 2013 rok. Zmiana dokumentu na podstawie Dz.U. 2013 poz. 1054

Etykiety

gotowy wzór / szablon dokumentu - PIT-2 Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych 2014. Od 26 września 2013 roku zacznie obowiązywać nowy wzór informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11. Nowy wzór będzie miał zastosowanie do rozliczeń rocznych PIT za 2013 rok. Zmiana dokumentu na podstawie Dz.U. 2013 poz. 1054

gotowy wzór / szablon dokumentu - PIT-11 Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy 2014. Od 26 września 2013 roku zacznie obowiązywać nowy wzór informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11. Nowy wzór będzie miał zastosowanie do rozliczeń rocznych PIT za 2013 rok. Zmiana dokumentu na podstawie Dz.U. 2013 poz. 1054

Etykiety

gotowy wzór / szablon dokumentu - Wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku wzór. Z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty może wystąpić podatnik, który wpłacił podatek w wysokości większej od należnej - uczynił nadpłatę z tytułu podatku dochodowego czy VAT w wyższej kwocie, niż było to wymagane oraz w sytuacji, gdy uiścił podatek, chociaż nie był do tego zobowiązany. Wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku mogą złożyć podatnicy w przeciągu 5 lat, liczone od końca roku, w którym upłynął termin na zapłatę podatku. Nadpłata podatku może zostać zwrócona na rachunek bankowy, zaliczona na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, zwrócona przekazem pocztowym lub przekazana do odbioru w kasie Urzędu Skarbowego . Odpowiedni wypełniony i podpisany wniosek o stwierdzenie nadpłaty należy złożyć do Urzędu Skarbowego, właściwego ze względu na adres zamieszkania lub siedziby podatnika. Wzór wniosku o stwierdzenie nadpłaty podatku powinien zawierać przede wszystkim: imię, nazwisko lub nazwę podatnika, PESEL lub NIP, adres podatnika oraz Urzędu Skarbowego, kwotę nadwyżki podatku oraz uzasadnienie jej powstania a także podpis podatnika

Etykiety

gotowy wzór / szablon dokumentu - Wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej VAT / Wniosek w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowej w podatku VAT / Rozłożenie na raty spłaty VAT. Organ podatkowy, na umotywowany wniosek podatnika, w sytuacjach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym może: odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę na raty, odroczyć lub rozłożyć na raty spłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub umorzyć zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną. Podstawą przyznania ulgi w postaci rozłożenia zaległości podatkowej na raty jest złożony przez podatnika wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej VAT. Organ podatkowy może się przychylić do wniosku, lecz nie musi tego robić - ważne jest, aby we wniosku właściwie uzasadnić powód występowania o rozłożenie podatku na raty. Wniosek w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowej w podatku VAT powinien zawierać informacje wskazujące na: trudną sytuację materialną lub osobistą podatnika oraz potwierdzenie, że na skutek zastosowania ulgi pojawią się w przyszłości realne możliwości do spłaty zobowiązań podatkowych. W uzasadnieniu wniosku należy przedstawić okoliczności, z których wynika, że zaistniałe zaległości nie mają związku z celowym działaniem podatnika. Wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej VAT powinien zawierać: dane podatnika, datę i miejsce sporządzenia pisma, dane urzędu skarbowego do którego kierujemy podanie. Wniosek musi precyzować, jaka ulga ma być przyznana, jakiego podatku dotyczy i na jakich warunkach będzie uregulowana. Gdy podatek ma być uiszczony w ratach, podatnik powinien zaproponować we wniosku o rozłożenie na raty taki harmonogram spłaty, który umożliwi mu wywiązanie się z obowiązku zapłaty VAT oraz przedstawić sytuację finansowo-ekonomiczną, która na to wpływa. Do wniosku w sprawie rozłożenie na raty spłaty VAT możemy dołączyć uzupełniające dokumenty, tj. zaświadczenie o dochodach, zaświadczenie o korzystaniu z opieki społecznej, kserokopie protokołów wystąpienia takich zdarzeń losowych jak kradzież czy pożar, dokumenty świadczące o konieczności ponoszenia sporych wydatków na leczenie itp. Najczęściej stosowaną formą wnoszenia wniosku jest forma pisemna, możliwe jest także złożenie wniosku drogą elektroniczną lub ustnie do protokołu

gotowy wzór / szablon dokumentu - Oświadczenie pracownika dla celów stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów. Podstawą potrącania takich kosztów musi być jednak pisemne oświadczenie pracownika, że rzeczywiście jest osobą dojeżdżającą z innej miejscowości do miejsca pracy. Oświadczenie dla celów stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów składane jest przez pracownika, jeśli jego miejsce zamieszkania jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę. Zgodnie z art. 32 ust. 5 ustawy o podatku od osób fizycznych, pracownik składa oświadczenie w momencie np. gdy zakład pracy jest w innej miejscowości niż miejsce zamieszkania pracownika. Na jego podstawie pracodawca może wykazać w PIT podwyższone koszty uzyskania przychodu. Oświadczenie takie będzie skuteczne do czasu jego odwołania przez pracownika lub też do zakończenia stosunku pracy. Wzór oświadczenie pracownika dla celów stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów nie został urzędowo ustalony, jego forma zależy od wewnętrznych ustaleń pracodawcy. W sytuacji gdy pracownik zawnioskuje o stosowanie podwyższonych kosztów uzyskania przychodów, pracodawca ma obowiązek ich stosowania, nieżalenie od wymiaru czasu pracy, ilości dni w których pracownik dojeżdżał do pracy, środka lokomocji oraz odległość między miejscowością zamieszkania a miejscowością, w której znajduje się zakład pracy. Dokument oświadczenia pracownika dla celów stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów powinien zawierać: dane pracownika (adres zamieszkania, NIP, PESEL), treść oświadczenia o nieuzyskiwaniu dodatku za rozłąkę, potwierdzenie zgodności podanych danych z prawem i stanem faktycznym oraz podpis pracownika

Strona 6 z 6