Dokumenty podatkowe

Mamy nadzieję, że udostępnione w naszym serwisie dokumenty z zakresu podatków ułatwią Państwu wszelkie rozliczenia. Zostały one przygotowane w sposób czytelny i opatrzone komentarzami aby bez trudności można było wybrać dla siebie najbardziej odpowiedni. Oferujemy wzory deklaracji, wnioski roczne, oświadczenia pracowników oraz wiele wiele więcej. Zachęcamy również do zapoznania się z naszym wzorami dokumentów zaliczek

Wyświetlenie artykułów z etykietą: Podatki

gotowy wzór / szablon dokumentu - PCC-3 deklaracja podatku od czynności cywilnoprawnych. Obowiązkiem podatnika jest złożenie deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych PCC-3. Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. Podatek od czynności cywilnoprawnych rozlicza się w szczegółowo wymienionych w ustawie przypadkach np. umów sprzedaży, pożyczek, darowizn i spółki. PCC-3 deklaracja podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczy wielu transakcji tj. umowa dożywocia, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, umowa spółki, umowa sprzedaży, umowa pożyczki pieniędzy lub rzeczy oraz umowa darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy. W sytuacji gdy nabywcą dóbr są dwie osoby (lub więcej) do urzędu skarbowego należy dostarczyć oprócz formularza PCC-3 deklaracji podatku od czynności cywilnoprawnych, również formularz PCC-3A, który zawiera informację o pozostałych uczestnikach transakcji, wymienionych na umowie kupna-sprzedaży. Składając deklarację PCC-3 podatnik zobowiązany jest do wypełnienia tylko jasnych pól, gdyż pola zaciemnione wypełnia organ podatkowy. Wymagane do uzupełnienia pola w dokumencie PCC-3 deklaracji podatku od czynności cywilnoprawnych wymagają wpisania: nr NIP lub PESEL, daty dokonania czynności, miejsca złożenia deklaracji i jej celu, danych identyfikacyjnych oraz adresowych, obliczeń i odliczeń opodatkowania a także oświadczenia i podpisu podatnika lub osób reprezentujących. Dozwolone jest, by dokument PCC-3 doręczać za pomocą sieci Internet z pominięciem e-podpisu

Etykiety

gotowy wzór / szablon dokumentu - Do wypełnienia i złożenia druku NIP-2 zgłoszenie identyfikacyjne/aktualizacyjne zobowiązane są osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, będących podatnikiem lub płatnikiem podatków, lub płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenia zdrowotne z wyjątkiem podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego (w zakresie rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej), dla których przeznaczony jest formularz NIP-8. Wzór formularza NIP-2 głoszenie identyfikacyjne/aktualizacyjne przeznaczony jest również do dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego przez podmioty, którym nie nadano NIP, wpisane do ww. rejestrów przed grudniem 2014 r

Etykiety

Formularz deklaracji - VAT-12 - skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu. Formularz deklaracji VAT – 12 powinien zostać złożony przez grupę podatników VAT, do której zaliczamy podatników, którzy świadczą usługi taksówek osobowych, jeżeli rzecz jasna wybrali opodatkowanie w formie ryczałtu. Deklaracja ta powinna zostać złożona przez wyszczególnionych podatników do 25 dnia miesiąca występującego po każdym kolejnym miesiącu. Podatnik VAT, który składa deklarację VAT – 12, powinien ją złożyć w urzędzie skarbowym, który jest dla niego właściwy pod względem miejsca wykonywania czynności, które podlegają opodatkowaniu

Etykiety

Formularz deklaracji - VAT-11 - deklaracja dla podatku od towarów i usług. Deklaracja VAT-11 w pełnej nazwie to: deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrz wspólnotowej dostawy nowego środka transportu, o której mowa w art. 99 ust. 11 ustawy o VAT, wraz z objaśnieniami, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia. Deklarację VAT-11 muszą składać osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, niebędące podatnikami VAT i niemające obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K lub VAT-7D, dokonujące wewnątrz wspólnotowej dostawy nowego środka transportu. Deklaracja VAT-11 powinna być złożona najpóźniej ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy do urzędu skarbowego właściwego ze względu na: adres siedziby (osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej), miejsce zamieszkania podatnika (osoby fizyczne)

Etykiety

Formularz deklaracji - VAT-10 - deklaracja dla podatku od towarów i usług. Deklaracja VAT-10 w pełnej nazwie to: deklaracja dla podatku od towarów i usług przy wewnątrz wspólnotowym nabyciu nowych środków transportu, o której mowa w art. 99 ust. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Składają ją podatnicy VAT, a także inne podmioty, niemający obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D lub VAT-8 (niezarejestrowani jako podatnicy VAT UE), a którzy dokonują wewnątrz wspólnotowego nabycia nowych środków transportu. Deklarację VAT-10 trzeba składać w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu

Etykiety

Formularz deklaracji - VAT-UEK - korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrz wspólnotowych transakcjach (obowiązuje od rozliczenia za pierwszy okres rozliczeniowy drugiego półrocza 2011 r.). Przedsiębiorcy dokonujący transakcji, w których uczestniczą podmioty zagraniczne z krajów należących do Unii Europejskiej powinni szczególną uwagę zwrócić na charakter rozliczeń. Jednym z podstawowych obowiązków podatników uczestniczących w transakcjach wewnątrz wspólnotowych jest rejestracja w i rozliczanie podatku VAT-UE. W przypadku złego rozliczenia należnego podatku możemy skorygować podanie za pomocą formularza VAT-UEK

Etykiety

Dokument - Objaśnienia do deklaracji VAT-UE. Objaśnienia dotyczą wzoru informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (VAT-UE) wraz z załącznikami VAT-UE/AVAT-UE/Bi VAT-UE/C wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrz wspólnotowych transakcjach (Dz. U. poz. 724)

Etykiety

Formularze deklaracji - VAT-UE-C – załącznik do VAT-UE - informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrz wspólnotowych transakcjach (obowiązuje od rozliczenia za lipiec 2013 r. - w przypadku informacji składanej za okresy miesięczne, a w przypadku informacji składanej za okresy kwartalne obowiązuje od rozliczenia za III kwartał 2013 r.). Przedsiębiorcy dokonujący transakcji, w których uczestniczą podmioty zagraniczne z krajów należących do Unii Europejskiej powinni szczególną uwagę zwrócić na charakter rozliczeń. Jednym z podstawowych obowiązków podatników uczestniczących w transakcjach wewnątrz wspólnotowych jest rejestracja i rozlicznie VAT-UE

Etykiety

Formularze deklaracji - VAT-UE-B – załącznik do VAT-UE - informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrz wspólnotowych transakcjach (obowiązuje od rozliczenia za lipiec 2013 r. - w przypadku informacji składanej za okresy miesięczne, a w przypadku informacji składanej za okresy kwartalne obowiązuje od rozliczenia za III kwartał 2013 r.). Przedsiębiorcy dokonujący transakcji, w których uczestniczą podmioty zagraniczne z krajów należących do Unii Europejskiej powinni szczególną uwagę zwrócić na charakter rozliczeń. Jednym z podstawowych obowiązków podatników uczestniczących w transakcjach wewnątrz wspólnotowych jest rejestracja i rozlicznie VAT-UE

Etykiety

Formularze deklaracji - VAT-UE-A – załącznik do VAT-UE - informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrz wspólnotowych transakcjach (obowiązuje od rozliczenia za lipiec 2013 r. - w przypadku informacji składanej za okresy miesięczne, a w przypadku informacji składanej za okresy kwartalne obowiązuje od rozliczenia za III kwartał 2013 r.). Przedsiębiorcy dokonujący transakcji, w których uczestniczą podmioty zagraniczne z krajów należących do Unii Europejskiej powinni szczególną uwagę zwrócić na charakter rozliczeń. Jednym z podstawowych obowiązków podatników uczestniczących w transakcjach wewnątrz wspólnotowych jest rejestracja i rozlicznie VAT-UE

Etykiety
Strona 1 z 6