Wyświetlenie artykułów z etykietą: Podania

gotowy wzór / szablon dokumentu - Wniosek o udzielenie płatnego zwolnienia. Druk dla pracownika / osoby starającej się o czasowe zwolnienie z wykonywania obowiązków u pracodawcy z jednoczesnym zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Podanie takie można przedłożyć pracodawcy będąc np. w trudnej sytuacji rodzinnej

Etykiety

wzór / szablon dokumentu - Umowa o współpracy wzór. Intencją tego typu umowy jest deklaracja stron o podjęciu wspólnego działania - współpracy. W umowie tej strony określają wzajemne prawa i obowiązki obejmujące współpracę handlową pomiędzy firmami. Umowa o współpracy handlowej polega na ustaleniu warunków partnerstwa biznesowego dotyczącego sprzedaży towarów z aktualnej oferty sprzedażowej. Kontrakt o współpracy zawierany jest zwykle pomiędzy dostawcą a dystrybutorem i ma na celu zabezpieczenie interesów obu stron transakcji, stąd spotykany jest często w relacjach między przedsiębiorcami. Dzięki współpracy z innymi firmami przedsiębiorcy mają możliwość zwiększenia zysków. Umowa o współpracy ukazuje wzajemne relacje i pozwala ustalić zasady współpracy, dając możliwość większej stabilizacji. Typową cechą każdej umowy o współpracy jest podanie dnia i miejsca w którym ją zawarto oraz przedstawienie stron umowy. Do innych danych ,które winny znaleźć się w kontrakcie o współpracy należą: nazwy firm, adresy siedziby, numery (KRS) lub Centralnej Ewidencji gospodarczej (CEIDG). Warunki porozumienia na podstawie umowy o współpracy handlowej dotyczą gównie ceny zakupu wyrobów po jakiej dystrybutor zobowiązuje się uzyskać towar od dostawcy (dostawca może w umowie również zastrzec maksymalną/sugerowaną cenę po jakiej kontrahent może sprzedawać produkty). Umowa o współpracy zawierana jest na dany okres czasu określony w umowie, po przekroczeniu którego wygasa. W końcowej części kontraktu o współpracy zawierane są warunki zgłaszania zmian w umowie, informację o ilości sporządzonych egzemplarzy, a także podpisy stron umowy

Etykiety

gotowy wzór / szablon dokumentu - Podanie o pracę wzór. Dokument, który jest wysyłany do pracodawcy przez osobę ubiegającą się o pracę. Zawiera on prośbę przyjęcia do pracy wraz z krótkim opisem cech i umiejętności, które będą pomocne w wykonywaniu obowiązków na stanowisku pracy u nowego pracodawcy. Kluczowe we wniosku podania o pracę jest zawarcie informacji o funkcji, jaką chce pełnić kandydat, o jego doświadczeniu i kompetencjach, które kwalifikują do pełnienia danego stanowiska. Podanie o pracę powinno zawierać przekonujące uzasadnienie, że wnioskujący idealnie nadaje się do pełnienia wskazanej przez siebie roli. Wniosek powinna zamykać prośba o możliwość uczestnictwa w rozmowie kwalifikacyjnej. Do podania o pracę warto załączyć Curriculum Vitae oraz list motywacyjny. Dobre pierwsze wrażenie wywoła osobiste dostarczenie dokumentu do pracodawcy. Formularz z prośbą o zatrudnienie jest pismem, które tworzymy wtedy gdy w firmie nie jest prowadzona żadna rekrutacja, a posługując się tym dokumentem możemy ubiegać się o interesują nas posadę czy wychodząc z inicjatywą samemu zapytać o pracę. Wniosek o przyjecie do pracy powinien być napisany przejrzyście i zawierać konkretne informacje. Nie może zawierać błędów ortograficznych, stylistycznych, a także błędów w nazwie firmy czy danych osoby, do której pismo jest skierowane. Podanie o pracę gotowy, uniwersalny wzór druku do pobrania za darmo

Etykiety

gotowy wzór / szablon dokumentu - Powierzenie innej pracy / przeniesienie. Na podstawie art. 42 § 4 KP pracodawca może powierzyć pracownikowi wykonywanie innej pracy bez potrzeby wypowiadania warunków pracy i płacy, jeśli działanie takie jest uzasadnione jego potrzebami, sytuacja ta nie powoduje obniżenia wynagrodzenia pracownika, powierzona praca odpowiada kwalifikacjom pracownika i wreszcie powierzenie obejmuje okres nie dłuższy niż 3 miesiące w ciągu roku kalendarzowego

gotowy wzór / szablon dokumentu - Nagroda jubileuszowa - wniosek / Jubileuszówka - wzór. Druk dla pracownika / osoby składającej wniosek o przyznanie nagrody jubileuszowej . Chociaż Kodeks Pacy nie wymienia tego typu świadczenia jak nagroda jubileuszowa, to uzasadnienie dla jej wypłaty można odnaleźć w innych źródłach: ustawach i rozporządzeniach branżowych, wewnętrznych przepisach prawa pracy oraz w umowie o pracę. Przyznawanie nagród jubileuszowych zakłada min ustawa o opiece zdrowotnej, służbie cywilnej, pracownikach samorządowych, pracownikach urzędów skarbowych i karta nauczyciela. Prawo do nagród jubileuszowych na bazie rozporządzeń posiadają także : górnicy, osoby zatrudnione w bibliotekach i instytucjach kultury. Zasady wypłacania jubileuszówki określają akty wykonawcze do ustaw obejmujących określone grupy oraz wewnętrzne regulaminy wynagradzania. Nagroda jubileuszowa przysługuje pracownikom w związku z osiągnięciem określonego stażu pracy i jest wypłacana z dniem, w którym nabywa on do niej prawo. Nagroda jubileuszowa ustalana jest w oparciu o dokumentację potwierdzającą okres zatrudnienia a jego udokumentowanie należy do pracownika. Jubileuszówka za długoletni staż pracy przedawnia się po trzech latach od daty jej zaistnienia. Okres ten naliczany jest 
od dnia, w którym pracownik osiągnął odpowiedni okres zatrudnienia. Wniosek o nagrodę jubileuszową wzór darmowy

Etykiety

gotowy wzór / szablon dokumentu - Wniosek o rozłożenie długu na raty wzór. Pismo można skierować do dowolnego wierzyciela w celu przedstawienia propozycji spłaty zadłużenia w dogodnych ratach. Wniosek o rozłożenie długu na raty definiuje tytuł zadłużenia które ma być rozłożone na raty, jego wartość, okres w którym powstało oraz uzasadnienie przyczyny zaprzestania opłacania należności. Płatnik uzasadnia wniosek o zawarcie układu ratalnego podając uzasadnienie niemożności wywiązania się w terminie z uregulowania płatności. Złożenie wniosku o rozłożenie spłaty zadłużenia na raty wraz z dokumentacją obrazującą sytuację życiową oraz potwierdzającą kondycję finansową, umożliwiającą ocenę zasadności udzielenia ulgi. Mogą to być np.: zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego przez podatnika i jego małżonka, zaświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej, zaświadczenie z PUP o pozostawaniu w rejestrze osób poszukujących pracy oraz wysokości zasiłku i okresie jego pobierania. W składanym wniosku o ratalną spłatę zadłużenia przedstawiana jest również propozycja spłaty długu, termin płatności rat, ich ilość i wysokość.W dokumencie wykazywane są także aktualne możliwości finansowe (np. wysokość bieżącego kapitału czy dochodów w rodzinie) oraz proponowane formy zabezpieczenia (np. majątek firmy)

Etykiety

gotowy wzór / szablon dokumentu - Wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej VAT / Wniosek w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowej w podatku VAT / Rozłożenie na raty spłaty VAT. Organ podatkowy, na umotywowany wniosek podatnika, w sytuacjach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym może: odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę na raty, odroczyć lub rozłożyć na raty spłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub umorzyć zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną. Podstawą przyznania ulgi w postaci rozłożenia zaległości podatkowej na raty jest złożony przez podatnika wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej VAT. Organ podatkowy może się przychylić do wniosku, lecz nie musi tego robić - ważne jest, aby we wniosku właściwie uzasadnić powód występowania o rozłożenie podatku na raty. Wniosek w sprawie rozłożenia na raty zaległości podatkowej w podatku VAT powinien zawierać informacje wskazujące na: trudną sytuację materialną lub osobistą podatnika oraz potwierdzenie, że na skutek zastosowania ulgi pojawią się w przyszłości realne możliwości do spłaty zobowiązań podatkowych. W uzasadnieniu wniosku należy przedstawić okoliczności, z których wynika, że zaistniałe zaległości nie mają związku z celowym działaniem podatnika. Wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej VAT powinien zawierać: dane podatnika, datę i miejsce sporządzenia pisma, dane urzędu skarbowego do którego kierujemy podanie. Wniosek musi precyzować, jaka ulga ma być przyznana, jakiego podatku dotyczy i na jakich warunkach będzie uregulowana. Gdy podatek ma być uiszczony w ratach, podatnik powinien zaproponować we wniosku o rozłożenie na raty taki harmonogram spłaty, który umożliwi mu wywiązanie się z obowiązku zapłaty VAT oraz przedstawić sytuację finansowo-ekonomiczną, która na to wpływa. Do wniosku w sprawie rozłożenie na raty spłaty VAT możemy dołączyć uzupełniające dokumenty, tj. zaświadczenie o dochodach, zaświadczenie o korzystaniu z opieki społecznej, kserokopie protokołów wystąpienia takich zdarzeń losowych jak kradzież czy pożar, dokumenty świadczące o konieczności ponoszenia sporych wydatków na leczenie itp. Najczęściej stosowaną formą wnoszenia wniosku jest forma pisemna, możliwe jest także złożenie wniosku drogą elektroniczną lub ustnie do protokołu

Wniosek o pożyczkę z zakładu pracy wzór. Inaczej podanie o pożyczkę z zakładu pracy czyi udzielenie pożyczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Druk dla osoby ubiegającej się udzielnie pożyczki. Jeżeli nie wiesz jak napisać podanie o pożyczkę w zakładzie pracy pobierz gotowy druk.

Pożyczki oferowane pracownikom przez zakłady posiadają zazwyczaj minimalne odsetki bądź są całkowicie nieoprocentowane. Ponieważ pożyczka stanowi świadczenie zwrotne, nie powoduje po stronie pracownika powstania przychodu ze stosunku pracy. Przychód po stronie pożyczkobiorcy pojawia się natomiast w sytuacji, gdy dochodzi do umorzenia pożyczki lub jej części a pożyczkobiorca osiąga konkretny wpływ majątkowy - stanowi to opodatkowany przychód, który powstaje z datą umorzenia. Podanie o przyznanie pożyczki zawiera deklarację pożyczkową pracownika wraz z uzasadnieniem oraz załącznik z opinią Komisji Socjalnej Związków Zawodowych dotyczącą orzeczenia w sprawie przedłożonego wniosku o pożyczkę

Podanie o dofinansowanie studiów / szkolenia przez pracodawcę. Druk dla pracownika ubiegającego się o sfinansowanie / współfinansowanie kosztów nauki czy szkolenia. Pracownik chcący podjąć naukę czy podnieść kwalifikacje zawodowe na koszt zakładu pracy powinien złożyć odpowiednie podanie czy wniosek o dofinansowanie studiów czy sfinansowanie kursu przez pracodawcę.

Należy pamiętać, że pracownik może dokształcać się również za zgodą lub z inicjatywy pracodawcy w takim przypadku, nie jest potrzebny wniosek o sfinansowanie kursu, szkolenia czy podanie o dofinansowanie studiów podyplomowych przez pracodawcę w każdym przypadku jednak pozostaje ustalić kwestię finansowania nauki. Jeżeli pracodawca nie zamierza lub nie może pokryć w całości kosztów kształcenie warto spróbować uzyskać częściowe finansowanie z firmy lub spróbować pozyskać środki unijne z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Warto wspomnieć że poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych dorosłych rozumie się kształcenie w szkołach i szkołach wyższych oraz kształcenie, dokształcanie, a także doskonalenie w formach pozaszkolnych takich jak: studia podyplomowe, kursy, seminaria, staże specjalizacyjne, staże zawodowe oraz praktyki.

Wzór pisma dofinansowanie studiów przez pracodawcę jest dokumentem uniwersalnym który łatow można dostosować do własnych potrzeb.  Podanie o dofinansowanie studiów szkolenia do pobrania za darmro.

gotowy wzór / szablon dokumentu - Podanie o rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron - wypowiedzenie umowy przez pracownika. Porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę jest dwustronną czynnością prawną, w której pracownik wraz z pracodawcą składają zgodne oświadczenie, deklarując ustanie istniejącego między nimi stosunku pracy. Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron umożliwia rozwiązanie umowy bez konieczności upływu ustawowego okresu wypowiedzenia. Z inicjatywą rozwiązania umowa za porozumieniem stron może wystąpić zarówno pracodawca, jak i pracownik. W przypadku pracownika wypowiedzenie takie traktowane jest jako rozwiązanie umowy na prośbę pracownika Dla rozwiązania umowy za porozumieniem stron nie jest istotny powód zakończenie współpracy. W dokumencie wypowiedzenia powinny znaleźć się takie informacje jak: miejscowość i data, dane pracownika oraz pracodawcy, prośba o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron ze wskazaniem terminu rozwiązania współpracy oraz podpis

Strona 2 z 3