Wzory podań

Z podaniami spotykamy się przez całe swoje życie – w trakcie studiów, pracy czy podczas załatwiania spraw urzędowych. Istniej bardzo dużo rodzajów podań dostosowanych do określonej sytuacji. Dla Państwa wygody serwis Procedura w Firmie przygotował czytelne i gotowe do pobrania i wydruku wzory podań. Wśród nich znajdują się między innymi podania o pracę, rozłożenie długu na raty, dofinansowanie i wiele innych. Ponadto w tej kategorii umieściliśmy również wzory umowy o współpracę oraz listu referencyjnego. Zapraszamy do swobodnego z nich korzystania.

Wyświetlenie artykułów z etykietą: Podania

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku stanowi dokument kierowany do sądu, po śmierci spadkodawcy, kiedy nie ma możliwości ustalenia dziedziczenia (brak lub kilka testamentów lub konflikt w rodzinie). Formularz Wniosku o stwierdzenie nabycia spadku należy aplikować do sądu rejonowego, właściwego dla ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. W druku wniosku o stwierdzenie nabycia spadku należy odnotować następujące informacje: datę oraz miejsce zgonu (spadkodawca), miejsce zamieszkania, kogo pozostawił (dane oraz stopień pokrewieństwa) oraz fakt sporządzenia testamentu. Do dokumentu wniosku o nabycie spadku powinien być dołączony szereg załączników min. odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy, odpis wniosku (tyle kopii ilu jest uczestników postępowania), odpisy skróconych aktów małżeństwa, odpisy skróconych aktów urodzenia, testament, oświadczenia o przyjęciu, odrzuceniu spadku, zrzeczeniu się dziedziczenia, (jeśli były składane) oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty w znakach sądowych 50 zł. Wniosek w ilości egzemplarzy równej uczestnikom procesu należy skierować do biura podawczego sądu lub wysłać pocztą. Wystąpienie z wnioskiem o roszczenie praw do nabycia spadku nie posiada ograniczeń czasowych. Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku z możliwością edycji i wydruku, do pobrania za darmo.

Wniosek o wystawienie referencji stanowi dokument podania do pracodawcy lub zleceniodawcy. Formularz wniosku o wystawienie opinii czy listu referencyjnego, kierowany jest, jako prośba o pozytywne poświadczenie dobrej współpracy podczas wykonaniu zadania, usługi czy też po rozwiązaniu umowy o pracę. We wniosku o wystawienie referencji mającego formę polecenia przyszłym pracodawcom lub zleceniobiorcom, mogą znaleźć się te dane, o jakie poprosimy tj. ocena pracy, opinia o zrealizowanym projekcie, przebiegu współpracy, jakości komunikacji itp. Wniosek o wystawienie referencji może być przygotowany tylko wówczas, gdy odbiorca wyrazi taką wolę, nie stanowi to obowiązku, który jest uregulowany prawnie. Druk prośby o napisanie referencji powinien zawierać informacje takie jak: miejscowość, datę, dane wnioskodawcy, wskazanie na cel wystawienia listu referencyjnego oraz podpis wnioskodawcy. Formularz

Etykiety

Wzór druku referencji to dokument rekomendacji pracownika przez pracodawcę. Celem wystawiania referencji jest pozytywne zaopiniowanie pracownika kolejnym pracodawcom. W formularzu listu referencyjnego pracodawca wystawia świadectwo jakości wykonywanej przez pracownika pracy oraz przybliża obowiązki, które do niego należały. Poprze referencje możliwe jest zapoznanie się z opinią przełożonego na temat kandydata, jego charakteru, zakresie odpowiedzialności na danym stanowisku i przebiegu współpracy. List Referencyjny tworzony jest na prośbę pracownika, gdyż stanowi ważny element dla osób ubiegających się o nowe stanowisko pracy i rozwój kariery. Wzór druku dokumentu Referencji powinien zawierać dane tj. miejscowość, data, pieczęć pracodawcy, tytuł, imię i nazwisko pracownika, stanowisko, oraz zakres odpowiedzialności. List Referencyjny wskazuje na opinię o pracowniku, warunkach współpracy oraz podpis przełożonego. Wzór dokumentu referencji do edycji, wydruku i pobrania za darmo

Etykiety

Wniosek pracownika o wypłatę odprawy emerytalnej wzór. Wzór druku podania o przyznanie świadczenia pracownikowi, w sytuacji jego przechodzenia na emeryturę oraz ustania stosunku pracy. Formularz Wniosek o przyznanie odprawy emerytalnej pracownik przedkłada pracodawcy, gdy spełnia kryteria wymagane do ubiegania się o rentę lub emeryturę, z tytułu niezdolności do pracy oraz po ustaniu stosunku pracy - w kontekście przejścia na emeryturę. Wniosek o przyznanie pracownikowi odprawy emerytalnej może być aplikowany tylko wtedy, gdy stosunek pracy ustanie (wtedy też może nastąpić wypłata świadczenia finansowego). Na mocy złożonego wniosku o wypłacenie odprawy emerytalnej, pracownik może jednorazowo dokonać pobrania wypłacanego zobowiązania, gdyż traci w ten sposób prawo do jego ponownego nabywania. Druk pisma o przyznanie pracownikowi odprawy emerytalnej stanowi wysokość miesięcznego wynagrodzenia, z uwzględnieniem ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Wzór wniosek o przyznanie odprawy emerytalnej powinien zawierać informacje tj.: miejscowość, data, tytuł, dane pracodawcy, treść wniosku z uwzględnieni daty ustania zatrudnienia, uzasadnieniem oraz podpisem pracownika. Wniosek o wypłatę odprawy emerytalnej do pobrania za darmo.

Odprawa emerytalna - PODSTAWA PRAWNA art. 921 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.).

Etykiety

Opis: gotowy wzór / szablon dokumentu - Wniosek o emeryturę Rp-1E. Formularz ten stanowi podanie o przyznanie świadczenia emerytalnego, w którym podawane są wszystkie informacje, które potrzebne są do ustalenia prawa oraz wysokości świadczenia. Wraz z Wnioskiem o emeryturę Rp-1E do ZUS należy aplikować wszystkie dokumenty, na podstawie których Zakład może obliczyć kapitał początkowy. Wzór druku Wniosek o emeryturę Rp-1E wypełnia osoba ubiegająca się o przyznanie tego zobowiązania. Wniosek o emeryturę Rp-1E może złożyć osoba uprawniona do renty z tytułu niezdolności do pracy, osoba która osiągnęła wymagany wiek emerytalny oraz osoba wnioskująca o wynagrodzenie emerytalne w innych kwestiach. Wniosek Rp-1E powinien zawierać: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres, numer PESEL, podpis wnioskodawcy, nazwę i adres banku oraz numer rachunku. Do wniosku o emeryturę dołączamy także kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych (druk ZUS Rp-6). Wniosek o emeryturę Rp-1E składamy bezpośrednio w ZUS-ie na piśmie, wysyłamy pocztą lub przedkładamy w polskim urzędzie konsularnym

Etykiety

Opis: Gotowy wzór / szablon dokumentu - Pozew o podwyższenie alimentów na dziecko. Dokument podania o podwyższenie alimentów jest formularzem, który składa rodzic ubiegając się o zwiększenie kwoty alimentów, jakie do tej pory płacone były na dziecko. W pozwie o podwyższenie alimentów rodzic dziecka, na rzecz, którego zasądzono świadczenie alimentacyjne, ma prawo wnioskować o podwyższenie świadczenia, jeśli zmianie uległa sytuacja życiowa. W podaniu o podwyższenie alimentów rodzic małoletniej/małoletniego musi wykazać zmianę, jaka zaszła i dokładnie uzasadnić, że dotychczasowa wysokość świadczeń od zobowiązanego jest niewystarczająca. W dokumencie pozwu o podwyższenie alimentów na dziecko należy podać argumentację, co spowodowało wzrost potrzeb dziecka, a wraz z nimi podwyższenie wydatków wnioskującego rodzica. Składając pozew o podwyższenie alimentów, to rodzic dziecka decyduje o ich wysokości, która odpowiada bieżącym wydatkom na dziecko. Do sądu rejonowego należy złożyć dwa egzemplarze pozwu o podwyższenie alimentów na dziecko oraz podwójną liczbę załączników. Składając podanie o podwyższenie alimentów nie uiszcza się żadnej opłaty, gdyż sprawy o alimenty są bezpłatne. Dokument pozwu o podwyższenie alimentów powinien zawierać dane tj.: data, miejscowość, dane powoda, pozwanego oraz dziecka, adres sądu rejonowego, sygnatura akt ostatniej rozprawy o przysądzonych alimentach z danego dnia o wskazanej wysokości oraz kwota zwiększenia alimentów. Podanie o podwyższenie zasądzonego świadczenia alimentacyjnego posiada także rozbudowane uzasadnienie oraz załączniki tj. zaświadczenie ze szkoły, zaświadczenie lekarskie, zaświadczenie z zakładu pracy matki/ojca o zarobkach, odpis pisma powoda/ki wraz z dowodem nadania przesyłki poleconej, kserokopia pozwu oraz kserokopie załączników. Podanie o przysądzenie wyższych alimentów wraz z dwoma przykładami jak je uzasadnić,do pobrania za darmo.

Etykiety

Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły wzór. Druk upoważnienie do odbioru dziecka to formularz, w którym rodzic / opiekun prawny dziecka (podstawa prawna: art. 95 Kodeksu Rodzinnego i opiekuńczego rodzice dziecka w ramach swojej władzy rodzicielskiej mają prawo i jednocześnie obowiązek pieczy nad osobą dziecka, zgodnie z art. 97 Kodeksu Rodzinnego czyli w typowej sytuacji, gdy władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich będzie uprawnione do samodzielnego odebrania dziecka ) wyraża zgodę by inne osoby odbierały dziecko ze szkoły / przedszkola.

Upoważnienie do odbioru dziecka może dotyczyć jednej lub kilku wskazanych osób. Na podstawie upoważnienia dziecko może zostać odebrane ze szkoły/ przedszkola przez pełnoletnie rodzeństwo, ciocię lub sąsiadkę. Każda zmiana osoby (osób) wskazanych do odbioru dziecka wymaga odrębnego dokumentu upoważnienia do odbioru dziecka.

Na podstawie pisemnego upoważnienia dziecko może odebrać także inna wskazana osoba, np. babcia, starszy brat lub opiekun prawny. Wzór dokumentu upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły / przedszkola musi posiadać dane tj.: imię i nazwisko osoby upoważnionej, nr dowodu tożsamości, stopień pokrewieństwa oraz imię i nazwisko dziecka. Niezbędne w upoważnieniu do odbioru dziecka jest podanie klasy, do której dziecko uczęszcza oraz dat, w jakich upoważnienie obowiązuje, datę oraz podpis matki i ojca. Wzór druku Upoważnienie do odbioru dziecka pewien zawierać także oświadczenie rodziców, że biorą na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka od chwili jego odbioru ze szkoły, przedszkola, świetlicy przez wskazaną osobę. Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły wzór do pobrania za darmo.

Upoważnienie do odbioru zaświadczenia w urzędzie skarbowym. Wypełniony wzór druku upoważnienia do odbioru zaświadczenia jest niezbędny w przypadku odbioru dokumentu przez osobę delegowaną (za okazaniem dokumentu tożsamości). Przepisy o ochronie danych osobowych i Ordynacji Podatkowej nie zezwalają na wydanie informacji osobom postronnym bez okazania stosownego upoważnienia. Upoważnienie do odbioru zaświadczenia w urzędzie skarbowym dotyczy również współmałżonków w przypadku, gdy rozliczali się oddzielnie, byli rozliczeni przez płatników lub nie rozliczają się z uwagi na nie osiąganie dochodu. Wzór dokumentu upoważnienia do odbioru zaświadczenia w urzędzie skarbowym musi posiadać dane tj.: miejscowość oraz datę, dokładne dane osobowe oraz numery dowodu osobistego osoby upoważniającej jak i osoby upoważnionej. Niezbędne w upoważnieniu do odbioru zaświadczenia w urzędzie skarbowym jest podanie rodzaju żądanego zaświadczenia oraz czytelny podpis osoby upoważniającej. Upoważnienie do odbioru zaświadczenia z urzędu skarbowego wzór dokumentu jest do pełnej edycji do pobrania za darmo.

gotowy wzór / szablon dokumentu - Podanie o zwrot kosztów zakupu kasy fiskalnej - wzór druku. Wszyscy podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej, mają prawo do uzyskania zwrotu ulgi z urzędu skarbowego za zakup urządzenia. Podatnik, który rozpoczyna rejestrację obrotów za pomocą sprzętu, może odliczyć od podatku poniesiony koszt na zakup kasy fiskalnej w wysokości 90% poniesionych kosztów netto. Podatnicy nie będąc płatnikami podatku VAT mogą również skorzystać z takiego zwolnienia, spełniając warunki określone przepisami. Aby skorzystać ze zwrotu kosztów zakupu kasy fiskalnej należy: złożyć do naczelnika US zawiadomienie o miejscu i liczbie instalowanych kas rejestrujących oraz wykonać w terminie fiskalizację kasy. W ciągu 7 dni złożyć do US wypełniony formularz podania o zwrot kosztów zakupu kasy fiskalnej z oryginał faktury wraz z dowodem zapłaty. Przyznany zwrot podatku związanego z zakupem kasy fiskalnej należy zwrócić w sytuacji gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania: zaprzestano używania kasy, nie przeprowadzano obowiązkowych przeglądów technicznych kas, zaprzestano działalności lub nastąpiła likwidacja, upadłość bądź sprzedaż firmy. Dokument podania o zwrot kosztów zakupu kasy fiskalnej powinien zawierać: miejscowość, datę, pieczęć firmy z nr NIP, oddział US, treść wniosku jego uzasadnienie, załączniki w postaci potwierdzenia fiskalizacji kasy oraz fakturę wat i podpis podatnika

Etykiety

gotowy wzór / szablon dokumentu - Podanie o zmianę godzin pracy na wniosek pracownika to wniosek o zastosowanie indywidualnego rozkładu czasu pracy na prośbę i z inicjatywy pracownika. Druk podania dla pracownika chcącego wystąpić do pracodawcy o zmianę godzin / harmonogramu pracy. Wniosek o ruchomy czas pracy dotyczy niestandardowych godzin rozpoczynania i kończenia pracy z powodu: obowiązków rodzinnych, opieki nad dzieckiem (karmienie piersią), trudności komunikacyjnych (zmiana rozkładu jazdy), podjęcie dodatkowego zatrudnienia przez pracownika, w stosunku do osób niepełnosprawnych, reguły szczególnej dotyczącej członków Kościoła i związków wyznaniowych. Zmiana rozkładu godzin, czasu pracy powinna być umotywowana przez pracownika. Pracodawca nie ma obowiązku uwzględniać wniosku o indywidualny czas pracy

Etykiety
Strona 1 z 3