Wyświetlenie artykułów z etykietą: oswiadczenie

Protokół z badania stanu trzeźwości wzór. Kontrola trzeźwości pracownika może w obecnym stanie prawnym nastąpić na żądanie pracodawcy oraz osób, który w danej organizacji uzyskały do tego upoważnienie. To sam pracodawca może przeprowadzić kontrolę alkomatem, bez wzywania policji, która do tej pory była jedynym uprawnionym do tego organem (służba porządku publicznego), co budzi pewne kontrowersje. Formularz protokołu z badania stanu trzeźwości dokumentuje przeprowadzenie badanie na obecność alkoholu w wydychanym powietrzu. W druku protokołu z badania trzeźwości wskazuje się na rodzaj urządzenia, czy posiadało ono legislację i kiedy było walidowane. Dokument z procedury badania trzeźwości zawiera informacje dotyczące badanego: imię i nazwisko, PESEL, zajmowane stanowisko oraz dział, a także miejsce, w którym pomiar stanu trzeźwości był przeprowadzany. W protokole badania trzeźwości alkomatem wskazywane są wyniki z 2 pomiarów: data badania, godzina i wskazania alkomatu. W protokole z badania stanu trzeźwości uwzględnia się zapis, że pracownik został pouczony o prawie do żądania ponownego pomiaru stanu trzeźwości oraz dane osoby je przeprowadzającej. Na Protokole z badania trzeźwości powinni podpisać się członkowie komisji biorącej udział w pomiarze, oraz pracownik, który był poddany badaniu. Dokument sprawdzi sie doskonale jako notatka służbowa z badania alkomatem, wzór ten dokumentuje zaistniałe zdarzenie, uwzględniając: datę, godzinę i miejsce, dane personalne pracownika, przebieg zdarzenia oraz relacje świadków. Protokół badania stanu trzeźwości to dokument do edycji, wydruku i pobrania za darmo.

Oświadczenie pracodawcy o wprowadzeniu monitoringu GPS w samochodach służbowych czyli potocznie zgoda pracownika na GPS . Wzór dokumentu Oświadczenia pracodawcy o monitoringu z użyciem narzędzi lokalizacji GPS. Celem prowadzenia monitoringu jest ocena efektywności pracownika (min. prowadzenie kontroli pracy, ustalanie lokalizacji pojazdu, rozliczanie czasu pracy i czasu postojów) jak i ochrona przed działaniami mogącymi spowodować szkodę dla firmy (kontrola prędkości jazdy, kradzież, itp.). Decyzja o zastosowaniu systemu kontroli przejazdów w samochodach służbowych, stanowi decyzję podejmowaną przez zarząd danej organizacji, lecz wymaga poinformowania pracowników o tym, że odbywa się ona za pomocą narzędzi GPS. Informacja dla pracownika o GPS w samochodzie firmowym jest formą deklaracji pracodawcy, że używany system będzie w minimalnym stopniu ingerował w prywatność pracownika. Informacje gromadzone w wyniku stosowania systemu GPS mogą mieć charakter danych osobowych pracownika i mogą być gromadzone. Dokument do pobrania za darmo, zawiera dwa Oświadczenia o stosowaniu systemu GPS w pojazdach - dla pracodawcy i dla pracownika. Oświadczenie pracownika stanowi zezwolenie na używanie przez pracodawcę rozwiązań GPS w samochodzie służbowym. Zasady monitorowania pracowników, powinny obowiązywać w równym stopniu wszystkich pracowników korzystających z firmowych pojazdów.

Oświadczenie pracodawcy o zainstalowaniu monitoringu wzór. Oświadczenie pracodawcy o monitoringu w pracy / zakładzie / obszarze produkcyjnym jest niezbędnym dokumentem do przedstawienia pracownikom będącym bezpośrednim następstwem decyzji o zamontowaniu systemu kamer. Informacja o instalacji systemu monitorującego w przedsiębiorstwie uzasadniana jest względami bezpieczeństwa, ochroną mienia, nadzorowaniem prawidłowego wykonywania pracy oraz przestrzegania czasu pracy. Decyzja o zastosowaniu monitoringu w placówce jest niezależną decyzją zarządu lecz wymaga poinformowania pracowników o wideofilmowaniu oraz formie kontroli za sprawą monitorowania. Powiadomienie pracowników o monitoringu jest dokumentem oświadczenia pracodawcy, że monitoring będzie w znikomym stopniu ingerował w prywatność pracownika. Dokument do pobrania zawiera dwa Oświadczenia dotyczące monitoringu w pracy / zakładzie / obszarze; ma on formę pisemną i składa się z dwóch dokumentów: dla pracodawcy i dla pracownika. Wzór druku Informacja o instalacji systemu monitoringu wideo zawiera treść powiadomienia od kiedy dany system zacznie funkcjonować lub, że wideo nadzór już istnieje w danej instytucji. Oświadczenie pracownika stanowi zezwolenie na monitorowanie miejsca pracy. Zasady monitorowania pracowników na danym obszarze, powinny obowiązywać w równym stopniu wszystkich pracowników.  Oświadczenie pracodawcy o zainstalowaniu monitoringu wzór do pobrania za darmo.

gotowy wzór / szablon dokumentu - Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej wzór. Druk wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym jest dobrowolnym oświadczeniem stron, dlatego też sporządzany jest za obopólną zgodą. Dokument oświadczenie o kolizji warto spisać przy każdym zdarzeniu, w którym nie istnieje konieczność wzywania policji czyli w przypadku drobnej stłuczki. Warto wspomnieć że w przypadku braku gotowego druku czy wzoru oświadczenia kolizji drogowej każdy spisany dokument odręcznie na kartce papieru ma moc prawną. Należy jednak pamiętać że istotą tego dokumentu są dane. Reasumując druk oświadczenie sprawcy kolizji drogowej powinien zawierać: datę, godzinę i miejsce zdarzenia, dane sprawcy i poszkodowanego oraz ewentualnych świadków, informacje dotyczące pojazdów uczestniczących w zdarzeniu, dane o ubezpieczycielach sprawcy i poszkodowanego, w tym nr polisy, opis okoliczności zajścia zdarzenia oraz opis wyrządzonych szkód. Najlepiej kiedy oświadczenie kolizji drogowej zawiera przyznanie się do winy sprawcy zdarzenia. Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej druk do pobrania za darmo

gotowy wzór / szablon dokumentu - Oświadczenie o złym samopoczuciu i odmowa wykonywania pracy wzór. Powstrzymanie się od pracy z uwagi na zły stan psychofizyczny następuje na podstawie oświadczenia pracownika. W tym przypadku nie jest wymagane zaświadczenie lekarskie. Za czas powstrzymania się od pracy z powodu złego samopoczucia pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia. Oświadczenie - odmowa wykonywania pracy i opuszczenie miejsca pracy ze względu na złe samopoczucie zawiera: informacje o złym samopoczuciu psychofizycznym pracownika, informację że stan na zdrowia pracownika nie miała wpływu wykonywa przeze niego praca. Jest w nim również oświadczenie o świadomości stanu zdrowia i samopoczucia pracownika oraz informacja o podjętej decyzji przez pracownika o samodzielnym powrocie do domu. Na końcu oświadczenia znajduje się informacja o poinformowaniu przez pracownika o zaistniałej sytuacji swojego bezpośredniego przełożonego. Oświadczenie - odmowa wykonywania pracy i opuszczenie miejsca pracy ze względu na zły stan psychofizyczny druk do pobrania za darmo

gotowy wzór / szablon dokumentu - Informacja o zapoznaniu się pracownika z ryzykiem zawodowym. Wzór druku oświadczenie o zapoznaniu się pracownika z ryzykiem zawodowym jest dokumentem obowiązkowym. W świetle art. 226 k.p. (Kodeksu pracy) wymóg informowania o ryzyku zawodowym spoczywa na każdym pracodawcy. W związku z ryzykiem zawodowym występującym w środowisku pracy prawo narzuca na pracodawcę obowiązki tj.: ocena i dokumentowanie ryzyka związane z wykonywaną pracą, stosowanie niezbędnych środków profilaktycznych, informować pracowników o ryzyku zawodowym nadanym stanowisku oraz o zasadach ochrony przed istniejącymi zagrożeniami. Nie jest istotny rodzaj prowadzonej przez pracodawcę działalności, profil gospodarczy lub usługowy. W kwestii informowania o zapoznaniu się pracownika z ryzykiem zawodowym nie ma także znaczenia podstawa zawarcia stosunku pracy oraz liczba zatrudnianych osób. Informacja o zapoznaniu się pracownika z ryzykiem zawodowym pracodawca może przekazać np.: podczas wstępnego lub okresowego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, podczas instruktażu stanowiskowego lub przekazując pracownikowi dokument oceny ryzyka zawodowego. Potwierdzeniem ze strony pracownika jest podpisanie deklaracji bądź oświadczenia o zapoznaniu się z ryzykiem zawodowym. Pracownik, który odmawia potwierdzenia zapoznania się z dokumentacją oceny ryzyka zawodowego podlega karze porządkowej, a pracodawca może rozwiązać z nim stosunek pracy bez wypowiedzenia. Wzór dokumentu oświadczenie o zapoznaniu się pracownika z ryzykiem zawodowym powinien zawierać: tytuł, nazwę firmy i komórki organizacyjnej, treść oświadczenia oraz opis oceny ryzyka zawodowego którego dana praca dotyczy, imię i nazwisko pracownika, stanowisko, datę oraz podpisy pracownika i osoby szkolącej

gotowy wzór / szablon dokumentu - Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej. Wzór druku przedkłada się odpowiednim organom na prośbę zainteresowanego. Organem takim może być pracodawca czy instytucja wymagająca takich informacji

Dokument - CIT-5 Oświadczenie podatnika o przeznaczeniu dochodów z dywidend lub innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w roku podatkowym 2013 / 2014. Zastosowanie do rozliczenia uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2012 r

Dokument - CIT-11R Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na cele inne niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR w roku podatkowym 2013 / 2014. Zastosowanie do rozliczenia uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2012 r

Dokument - PIT-2K Oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, załącznik do PIT-37 i PIT-36 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2013 / 2014. Zastosowanie do rozliczenia uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2012 r. deklarację podatkową za 2013 rok należy złożyć do 30 kwietnia 2014. wszystkie wzory . Wszystkie formularze pit 2013 dostępne są urzędach skarbowych

Strona 1 z 4