Inwentaryzacja – wzory dokumentów

Inwentaryzacja polega na sporządzeniu spisu składników majątkowych (zarówno w formie pieniężnej jak i rzeczowej) oraz porównaniem ich stany ze stanem księgowym. Jej przeprowadzanie jest nieodzowne przy prowadzeniu działalności gospodarczej i samorządowej. W naszym serwisie za darmo udostępniamy Państwu dokumenty inwentaryzacyjne gotowe do wypełnienia i wydruku. Mogą Państwo je swobodnie edytować tak, by dostosować je do specyfiki prowadzonej działalności.

Zachęcamy również do zapoznania się z pozostałymi kategoriami, gdzie znajdą Państwo między innymi wzory podań

Wyświetlenie artykułów z etykietą: Inwentaryzacja

gotowy wzór / szablon dokumentu - Inwentaryzacja oświadczenie końcowe. Po przeprowadzonym spisie z natury osoba materialnie odpowiedzialna zobowiązana jest do złożenia oświadczenia końcowego inwentaryzacji. Oświadczenie to zostaje opracowane bezpośrednio po zakończeniu spisu inwentaryzacyjnego w obszarze, za który odpowiedzialna jest osoba składająca oświadczenie. Oświadczenie końcowe jest bardzo przydatne dla pracodawcy przy dochodzeniu ewentualnych roszczeń od osoby materialnie odpowiedzialnej. W oświadczeniu końcowym osoba materialnie odpowiedzialna deklaruje że spis z natury składników majątkowych, za które ponosi odpowiedzialność materialną, został dokonany w jej obecności i nie wnosi zastrzeżeń co do kompletności spisu i pracy zespołu spisowego. W treści oświadczenia końcowego inwentaryzacji osoba odpowiedzialna potwierdza, że wszystkie składniki powierzone jej pieczy zostały objęte spisem, ponadto oświadcza że wszystkie dowody rozchodu i przychodu wszystkich wartości niematerialnych prawnych zostały przekazane do referatu finansowo-księgowego oraz zostały do chwili sporządzenia weryfikacji (porównanie danych księgowych z danymi wynikającymi z dokumentów) ujęte w księdze inwentaryzacji. Wzór dokumentu oświadczenia końcowego inwentaryzacji powinien zawierać: miejscowość i datę, pieczęć organizacji, tytuł, imię i nazwisko osoby materialnie odpowiedzialnej, treść oświadczenia końcowego oraz podpisy przewodniczącego zespołu spisowego i osoby odpowiedzialnej materialnie

gotowy wzór / szablon dokumentu - Harmonogram i terminarz inwentaryzacji rocznej wzór. Protokołem wspomagającym wydawane przez kierownika jednostki zarządzenie w sprawie inwentaryzacji jest harmonogram inwentaryzacji rocznej. Dokument używany jest głównie w dużych jednostkach, gdzie występuje szereg zróżnicowanych czynności inwentaryzacyjnych. Ustalony harmonogram i terminarz inwentaryzacji rocznej gwarantuje jakość i skuteczność inwentaryzacji w określonym w dokumencie czasie oraz umożliwia terminowe sporządzenie sprawozdania finansowego. Harmonogram inwentaryzacji tworzony jest w firmie głównie na potrzeby jednego roku obrotowego. Natomiast w dużych przedsiębiorstwach posiadających większy majątek, plany i terminarz inwentaryzacji mogą być tworzone na kilka lat tj.: co dwa lata (zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych i półproduktów objętych ewidencją ilościowo-wartościową) lub co cztery lata (m.in. nieruchomości). Protokół harmonogramu i terminarza inwentaryzacji wskazuje składniki majątku, które w danym roku zostaną poddane inwentaryzacji, określa terminy jej dokonania, ustalenia różnic, ustalenia osób odpowiedzialnych, rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych. Wzór dokumentu harmonogramu i terminarza inwentaryzacji musi posiadać: datę, miejscowość, pieczęć firmy, tytuł dokumentu ze wskazaniem na rok którego dotyczy, tabelaryczne zestawienie metod inwentaryzacji, daty poszczególnych etapów inwentaryzacji oraz podpis kierownika jednostki. Harmonogram i terminarz inwentaryzacji rocznej druk darmowy

gotowy wzór / szablon dokumentu - Protokół z przeprowadzonej kontroli spisu z natury. Ustawa o rachunkowości określa, że podmioty gospodarcze stosujące przepisy ustawy mają obowiązek przeprowadzać okresowo spis z natury składników majątku. Prace inwentaryzacyjne powinny rozpocząć się najwcześniej 1 października, a zakończyć najpóźniej 15 stycznia następnego roku. Dokumentacja inwentaryzacyjna obejmuje wszystkie dokumenty, którymi należy się posługiwać podczas przeprowadzania inwentaryzacji. Okres przechowywania dokumentacji min. 5 lat

gotowy wzór / szablon dokumentu - Wykaz członków komisji inwentaryzacyjnej - wzór druku. Powołanie komisji inwentaryzacyjnej konieczne jest do przeprowadzenia spisu z natury, nadzorowania spisu oraz podsumowania wyników inwentaryzacji. W skład komisji inwentaryzacyjnej powinny wchodzić osoby doświadczone, zapewniające rzetelność spisu. Jako członkowie komisji inwentaryzacyjnej oraz zespołów spisowych nie powinni figurować: główny księgowy organizacji oraz analityk finansowy. Członkowie powołani do składu komisji inwentaryzacyjnej ponoszą pełną odpowiedzialność za właściwe i zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie spisu z natury oraz zarządzanie dokumentacją inwentaryzacyjną. Dokument wykaz członków komisji inwentaryzacyjnej powinien zawierać: datę, miejscowość, pieczęć organizacji, tytuł oraz spis funkcji każdego z powołanych członków komisji. Wzór formularza wykazu członków komisji inwentaryzacyjnej powinien wskazywać imię i nazwisko członka komisji oraz zajmowane przez niego stanowisko wraz z podpisem sporządzającego wykaz dyrektora jednostki organizacyjnej

gotowy wzór / szablon dokumentu - Zarządzenie wewnętrzne kierownika jednostki w sprawie inwentaryzacji. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sporządza się w każdym przypadku przeprowadzenia inwentaryzacji składników na drodze spisu z natury. Zarządzenie wewnętrzne kierownika jednostki w sprawie inwentaryzacji jest dokumentem szczegółowo regulującym zasady i techniki przeprowadzania inwentaryzacji obowiązujące w danej firmie. Przed planowaną inwentaryzacją kierownik jednostki na podstawie przepisów wewnętrznych oraz ustawy o rachunkowości wydaje zarządzenie w sprawie inwentaryzacji dotyczące powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych, oraz wskazuje na zakres czynności, które należy wykonać podczas przeprowadzania procesu inwentaryzacji. W zarządzeniu wewnętrznym kierownik definiuje: rodzaje składników majątku objętych inwentaryzacją i sposób jej przeprowadzenia, daty przeprowadzenia inwentaryzacji oraz wyznacza osoby przeprowadzające poszczególne działania z tym związane. Podpisane Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kierownik jednostki wręcza przewodniczącemu komisji inwentaryzacyjnej. Wzór dokumentu zarządzenia wewnętrznego kierownika jednostki w sprawie inwentaryzacji powinien zawierać: miejscowość, datę, pieczęć organizacji, tytuł, nr zarządzenia, wskazanie na powołanych członków komisji, zespołów spisowych i osób materialnie odpowiedzialnych. Formularz zarządzenia wewnętrznego kierownika jednostki w sprawie inwentaryzacji powinien posiadać zapis dotyczący sposobu przygotowania mienia i przebiegu spisu, datę obowiązywania zarządzania, załącznik oraz podpis kierownika i głównego księgowego

gotowy wzór / szablon dokumentu - Arkusz spisu z natury - wzór druku. Ustawa o rachunkowości określa, że podmioty gospodarcze stosujące przepisy ustawy mają obowiązek przeprowadzać okresowo spis z natury składników majątku. Prace inwentaryzacyjne powinny rozpocząć się najwcześniej 1 października, a zakończyć najpóźniej 15 stycznia następnego roku. Dokumentacja inwentaryzacyjna obejmuje wszystkie dokumenty, którymi należy się posługiwać podczas przeprowadzania inwentaryzacji. Okres przechowywania dokumentacji to min. 5 lat. Arkusze spisu z natury są formularzami służącymi do udokumentowania faktu przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych metodą spisu z natury. Formularze inwentaryzacyjne stanowią zestawienie informacji dotyczących ilości i wartości aktywów trwałych (np. środków trwałych, materiałów, towarów itp.) posiadanych na stanie w czasie przeprowadzania spisu. Prawidłowe zasady wydawania, wypełniania, rozliczania i zwrotu arkuszy spisowych przez członków komisji inwentaryzacyjnej stanowią o rzetelności przeprowadzenia inwentaryzacji i możliwości prawidłowego rozliczenia jej wyników. Arkusz spisu z natury musi zawierać: numer arkusza, nazwę firmy i pole spisowe, skład komisji inwentaryzacyjnej, datę rozpoczęcia i zakończenia spisu, dane dotyczące spisywanych składników, podsumowanie arkusza. Każda strona arkusz spisu z natury musi być ponumerowana, a także zawierać datę oraz podpisy osób odpowiedzialnych

gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja inwentaryzacji wzór. Ustawa o rachunkowości określa, że podmioty gospodarcze stosujące przepisy ustawy mają obowiązek przeprowadzać okresowo spis z natury składników majątku. Prace inwentaryzacyjne powinny rozpocząć się najwcześniej 1 października, a zakończyć najpóźniej 15 stycznia następnego roku. Dokumentacja inwentaryzacyjna obejmuje wszystkie dokumenty, którymi należy się posługiwać podczas przeprowadzania inwentaryzacji. Okres przechowywania dokumentacji min. 5 lat. Część wstępna instrukcji inwentaryzacji zawiera m.in. odniesienie do aktów prawnych, na podstawie których została sporządzona. Decydujące znaczenia przeprowadzania czynności inwentaryzacyjnych w aspekcie techniczno - organizacyjnym mają zasady rachunkowości oraz księgowości, jak również: Kodeks pracy oraz Kodeks cywilny. Jeżeli na ostateczny kształt instrukcji inwentaryzacyjnej mają także wpływ wewnętrzne instrukcje czy zarządzenia, także powinny one zostać w niej wymienione. Ustawa o rachunkowości nie wskazuje na konieczność wydania specjalnego wewnętrznego zarządzenia dotyczącego inwentaryzacji jednak opracowanie i wdrożenie odpowiedniej instrukcji inwentaryzacyjnej jest niezbędnym elementem efektywnie działającego procesu inwentaryzacyjnego. Stosowne przepisy wewnętrzne dotyczące organizacji inwentaryzacji (np. instrukcja inwentaryzacyjna, zespoły spisowe czy komisja inwentaryzacyjna) powinny być zatwierdzone przez kierownika jednostki jako instrukcja inwentaryzacyjna i wydane w formie dokumentu. Wzór instrukcja inwentaryzacji posiada: datę i miejsce powstania dokumentu, dane jednostki, tytuł oraz numer zarządzenia oraz paragrafy dot. zakresu obowiązków i odpowiedzialności, rodzajów i metod inwentaryzacji, terminów i częstotliwości przeprowadzania inwentaryzacji, techniki spisu z natury, dokumentacji inwentaryzacyjnej a także termin wejścia w życie zarządzenia oraz podpis kierownika jednostki

gotowy wzór / szablon dokumentu - Ewidencja arkuszy spisów z natury. Instrukcja ewidencji i kontroli arkuszy spisów z natury powinna zostać wprowadzona w celu zagwarantowania właściwej kontroli zarządczej oraz zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a także ze względów bezpieczeństwa. W celu zapewnienia prawidłowości przeprowadzanego spisu z natury, druki arkuszy spisowych są objęte szczególnymi zasadami ewidencji i kontroli właściwymi dla druków ścisłego zarachowania. Zasady ewidencji arkuszy spisów z natury ustalane są przez kierownika firmy i definiowane w przepisach wewnętrznych stanowiących część polityki rachunkowości i księgowości. Prawidłowa ewidencja arkuszy spisów z natury umożliwia rzetelne przeprowadzenia inwentaryzacji i prawidłowe rozliczenia jej wyników. Podstawę ewidencji stanowi nadzór nad wydawaniem, wypełnianiem, rozliczaniem i zwrotem arkuszy spisowych. Arkusze spisów z natury po oznaczeniu powinny być wpisywane do ewidencji arkuszy przez wydział prowadzący rejestr po pokwitowaniu ich wydawania poszczególnym zespołom spisowym. Prawidłowa ewidencja arkuszy spisów z natury i nadzór nad obiegiem druków ścisłego zarachowania stanowi narzędzie do monitorowania i koordynacji działań inwentaryzacyjnych przez kierownika jednostki. Dzięki ewidencji arkuszy spisów z natury komisja inwentaryzacyjna rozlicza zespoły spisowe z pobranych arkuszy i po dokonaniu ich sprawdzenia przekazuje je do wydziału księgowości. Wzór formularz ewidencji arkuszy spisu z natury powinien zawierać: datę i miejscowość, pieczątkę firmy, numer ewidencji, ilość, numery oraz niezbędne daty dotyczące arkuszy wydanych, zwróconych oraz przekazanych do rozliczenia, pokwitowania odbioru arkuszy przez członków zespołów spisowych oraz podpisy członków komisji inwentaryzacyjnej

gotowy wzór / szablon dokumentu - Sprawozdanie zespołu spisowego dotyczące przygotowania i przebiegu spisu z natury. Ustawa o rachunkowości określa, że podmioty gospodarcze stosujące przepisy ustawy mają obowiązek przeprowadzać okresowo spis z natury składników majątku. Sprawozdanie z przebiegu spisu z natury zespołów spisowych wraz z uzupełnionymi arkuszami spisowymi, powinno być sporządzone niezwłocznie po zakończeniu spisu i przekazane przewodniczącemu komisji inwentaryzacyjnej. Zawarte w sprawozdaniu z przygotowania i przebiegu spisu z natury dane muszą być zgodne z ewidencją arkuszy spisu z natury i zweryfikowane przez osobę zajmującą się ewidencją druków ścisłego zarachowania. Sprawozdanie zespołu spisowego dotyczące przygotowania i przebiegu spisu z natury zawiera: rozliczenie z pobranych arkuszy spisu z natury oraz informację o wszelkich stwierdzonych w toku spisu nieprawidłowościach w gospodarce składnikami majątkowymi dotyczące: zabezpieczenie majątku, magazynowania, konserwacji, uszkodzeń majątku czy niezdatności do użytkowania na skutek upływu terminu przydatności. Informacje zawarte w sprawozdaniu zespołu spisowego stanowią podstawę do sformułowania wniosków poinwentaryzacyjnych w zakresie działań, jakie należy podjąć, aby zapewnić prawidłowy przebieg kolejnej inwentaryzacji. Wzór dokumentu sprawozdania zespołu spisowego dotyczącego przygotowania i przebiegu spisu z natury powinien zawierać: miejscowość i datę, pieczęć organizacji, tytuł dokumentu, skład zespołu spisowego, zestawienie rozliczenia z pobranych arkuszy. Formularz sprawozdania zespołu spisowego uwzględnia także wszelkich uwagi, wnioski i spostrzeżenia dotyczące przebiegu spisu wraz z podpisami członków komisji inwentaryzacyjnej /zespołu spisowego i osoby odpowiedzialnej materialnie

gotowy wzór / szablon dokumentu - Protokół weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych. Ustawa o rachunkowości określa, że podmioty gospodarcze stosujące przepisy ustawy mają obowiązek przeprowadzać okresowo spis z natury składników majątku. Prace inwentaryzacyjne powinny rozpocząć się najwcześniej 1 października, a zakończyć najpóźniej 15 stycznia następnego roku. Dokumentacja inwentaryzacyjna obejmuje wszystkie dokumenty, którymi należy się posługiwać podczas przeprowadzania inwentaryzacji. Okres przechowywania dokumentacji min. 5 lat

Strona 1 z 2