Wyświetlenie artykułów z etykietą: BHP

gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP obsługi zgrzewarki punktowej. Druk planszy informacyjnej dotyczącej bezpieczeństwa oraz higieny pracy, który wskazuje na kluczowe warunki pracy z urządzeniem, które mają bezpośrednie oddziaływanie na operatora. Instrukcja BHP pracy ze zgrzewarką definiuje, że czynności służbowe ze sprzętem może prowadzić osoba, która jest wypoczęta, właściwie ubrana (ubranie robocze lub kombinezon, czysty, bez luźno zwisających elementów, buty robocze odporne na działanie iskier, fartuch skórzany, ochraniacze na nogi i buty, rękawice spawalnicze, maska spawalnicza z kompletem właściwych szkieł ochronnych, okulary spawalnicze lub maska przeciwpyłowa). Dokument Instrukcja BHP pracy z monitorem wskazuje na konieczność sprawdzenia stanu technicznego zgrzewarki, przed przystąpieniem do pracy tj. stan elektrod doprowadzających energię elektryczną do zgrzewanego przedmiotu i wywierające nacisk na łączone elementy, docisku elektrod do zgrzewanych elementów (pneumatycznego lub hydraulicznego czy mechanicznego) oraz stan urządzenia regulującego czas poszczególnych czynności procesu zgrzewania (elektroniczne lub krzywkowe czy pneumatyczne).Wzór Instrukcja BHP pracy z monitorem ekranowym zawiera punkt dotyczący wszelkich obowiązujących na stanowisku zakazów i czynności niedozwolonych, związanych z niewłaściwą obsługą, czyszczeniem oraz postępowaniem sytuacji wystąpienia awarii. Druk Instrukcja BHP pracy z monitorem ekranowym, wymienia w punktach czynności po zakończeniu pracy ze zgrzewarką oraz konieczności niezwłocznego zawiadomieniu przełożonego i służb bhp w zakładzie pracy w sytuacji wystąpienia wypadku. Instrukcja BHP pracy z monitorem ekranowym powinna być umieszczona w widocznym, łatwo dostępnym dla pracownika miejscu

gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP przy obsłudze wyparzacza. Dokument do wydruku informujący o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy, który opisuje warunki pracy związane z obsługą wyparzacza, mające wpływ na bezpieczeństwo korzystających z niego pracowników w stołówkach, lokalach gastronomicznych i zakładach zbiorowego żywienia. Wzór Instrukcji BHP obsługi wyparzacza odnosi się do konieczności skontrolowania stanu technicznego maszyny oraz sprawdzenia zabezpieczeń gwarantujących bezpieczną pracę i właściwe użytkowanie tj. stanu gniazda, przewodu i wtyczki, węży doprowadzających wodę oraz programatora. Instrukcja BHP przy obsłudze wyparzacza zwraca uwagę, aby koncentrować uwagę na oczyszczeniu wyparzacz z resztek potraw oraz zapewnić dopływ wody (zimnej i gorącej), odkręcić właściwe kurki i pokrętła. Wzór Instrukcja BHP przy obsłudze wyparzacza zawiera punkt dotyczący czynności podczas realizacji pracy z urządzeniem oraz po jej zakończeniu, uwzględniając czynności zabronione. Zasady bezpieczeństwa i postępowanie w przypadku uszkodzenia maszyny zamieszczone w Instrukcja BHP przy obsłudze wyparzacza, dotyczą postępowania w przypadku wystąpienia awarii, wypadku lub pożaru. Instrukcja BHP przy obsłudze wyparzacza powinna być umieszczona na stanowisku pracy w widocznym, łatwo dostępnym dla obsługującego je miejscu. Druk Instrukcji obsługi wyparzacza do pobrania za darmo

gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP obsługi kserokopiarki. Druk formularza definiujący zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, który opisuje warunki obsługi maszyny kopiującej, mające wpływ na bezpieczeństwo operującego nim personelu. Wzór Instrukcja BHP obsługi kserokopiarki odnosi się do konieczności sprawdzenia stanu technicznego urządzenia tj. stanu wtyczki i gniazdka, zamknięcia wszystkich pokryw urządzenia oraz oczyszczenia szyby kopiarki, usunięcia wszelkich przedmiotów ograniczających dostęp do kopiarki oraz gniazda sieciowego. Instrukcja BHP obsługi kserokopiarki zwraca uwagę, aby koncentrować uwagę na wykonywanych czynnościach i obsługiwać kopiarkę zgodnie z instrukcją eksploatacyjną. Wzór Instrukcja BHP obsługi kserokopiarki zawiera punkt dotyczący czynności podczas realizacji zlecenia - zaleca przerwanie kopiowania w wypadku objawów niewłaściwej pracy - dym, zapach oraz szczególną ostrożność wyjmowania zablokowanego papieru - po odłączeniu kopiarki od sieci. Podstawowe zasady bezpieczeństwa i postępowanie w przypadku uszkodzenia maszyny zamieszczone w Instrukcja BHP przy obsłudze kopiarki, mówią także o czynnościach zakazanych, do których nalezą: praca na maszynie bez osłon, samodzielne naprawy, obciążanie kserokopiarki ciężkimi przedmiotami oraz dotykanie warstwy selenowej bębna gołymi rękoma. Instrukcja BHP obsługi kserokopiarki powinna być umieszczona na stanowisku pracy w widocznym, łatwo dostępnym dla obsługującego je miejscu

Etykiety

gotowy wzór / szablon dokumentu - Pierwsza pomoc - wykaz osób. Druk formularza dotyczącego zarządzenia pracodawcy, w którym dyrektor organizacji informuje pracowników o wyznaczeniu pracowników zobowiązanych do udzielania pierwszej pomocy w zakładzie pracy (przeprowadzenia ewakuacji, zwalczania pożarów). Wymóg wyznaczenia pracowników udzielających pierwszej pomocy definiują zasady BHP, a konieczność ich wskazania spoczywa na pracodawcy. Osoby dedykowane do udzielania pierwszej pomocy muszą przejść gruntowne szkolenie i mieć wiedzę dotyczącą sprawnego przeprowadzania akcji ratunkowej. Osoby ujęte w wykazie w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia pracowników, są zobligowane do przedsięwzięcia wszelkich kroków w celu zwalczenia zagrożenia i zapewnienia bezpieczeństwa. Kwestia liczby osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy rozpatrywana jest przez zarząd pod względem wielkość obiektu, liczby zatrudnionych oraz rodzaj i poziomu występujących zagrożeń. Wzór druku wykazu pracowników wyznaczonych w zakładzie do udzielania pierwszej pomocy, powinien zawierać: tytuł, imię i nazwisko pracownika/pracowników, miejsce wykonywania pracy numer tel. oraz adres e-mail. Formularz Pierwsza pomoc - wykaz osób do pobrania za darmo

gotowy wzór / szablon dokumentu - Procedura postępowania z odpadami medycznymi. Cel procedury stanowi określenie zasad postępowania z odpadami pochodzącymi z gabinetów lekarskich, stomatologicznych i innych zakładów udzielających świadczenia zdrowotne. Dokument Procedura postępowania z odpadami medycznymi wskazuje, kto odpowiada za prawidłowe stosowanie poniższej procedury tj. lekarz, kierownik zakładu lub wyznaczony i przeszkolony do tego celu personel szpitala, kliniki czy przychodni. Zgodnie z Procedura postępowania z odpadami medycznymi wszystkie odpady segregujemy w miejscu ich powstawania na odpady medyczne i komunalne. Odpady medyczne należy posegregować i oznaczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska, według odpowiednich kodów. Wzór Procedura postępowania z odpadami medycznymi wskazuje, że odpady medyczne powstałe w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych w szpitalach, klinikach i przychodniach zbiera się selektywnie w miejscach ich powstawania z podziałem na odpady zakaźne, specjalne i pozostałe. Procedura postępowania z odpadami medycznymi wyszczególnia, że odpady medyczne zakaźne i specjalne zbiera się selektywnie w miejscach ich powstawania, uwzględniając sposób ich unieszkodliwiania lub proces odzysku. Z odpadami pozostałymi postępuje się w sposób przewidziany dla odpadów komunalnych. Procedura postępowania z odpadami medycznymi składa się z 7 modułów: 1 Cel procedury, 2 Odpowiedzialność, 3 Zasady postępowania, 4 Opis postępowania, 5 Transport wewnętrzny, 6 przechowywanie. Procedura postępowania z odpadami medycznymi, napisana w formie instrukcji punkt po punkcie do pobrania za darmo

Etykiety

Gotowy wzór / szablon dokumentu - Karta badań i pomiarów czynników szkodliwych. Formularz karty stanowi metodę na rejestrowanie i przechowywanie wyników badań oraz pomiarów czynników szkodliwych. Druk dokumentu Karty badań i pomiarów czynników szkodliwych wskazuje nazwy czynników chemicznych, fizycznych i pyłów oraz wytyczne ich pomiaru W druku Karta badań i pomiarów czynników szkodliwych, nadmieniona jest osoba przeprowadzająca badanie, data, miejsce oraz jego wynik, interpretacja i stanowisko pracy. Pracodawca ma obowiązek informowania pracowników o aktualnych wynikach pomiarów i zapobiegać ich przekroczeniom. Druk dokumentu Karta badań i pomiarów czynników szkodliwych powinny być przechowywane w dokumentacji danej jednostki przez 40 lat. Częstotliwość wykonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych z podziałem na kategorie wskazana jest w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Karta badań i pomiarów czynników szkodliwych do pobrania za darmo

Etykiety

Gotowy wzór / szablon dokumentu - Karta instruktażu stanowiskowego BHP. Instruktaż stanowiskowy dla pracownika przeprowadzany jest przez pracodawcę lub kierownika danego działu, który ma właściwe kwalifikacje i doświadczenie dotyczące metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego, obejmującego bezpieczeństwo i higienę pracy. Wzór Formularza Karta instruktażu stanowiskowego BHP wskazuje na imię i nazwisko osoby odbywającej szkolenie oraz nazwę komórki organizacyjnej, w której jest zatrudniona. W druku karty instruktażu stanowiskowego, nadmieniona jest osoba przeprowadzająca instruktaż, przekazująca wiadomości i umiejętności w odniesieniu do procesów pracy, wykonywanych zadań i pełnionych obowiązków. Poprzez instruktaż stanowiskowy pracownik poznaje wszelakie zagrożenia na swoim stanowisku pracy oraz reguły bezpiecznego wykonywania obowiązków podczas obsługi sprzętów, urządzeń czy maszyn. Druk dokumentu Karta instruktażu stanowiskowego BHP podpisana przez szkolącego i osobę instruowaną, przechowywana jest w kadrowych aktach pracownika. Karta instruktażu stanowiskowego BHP do pobrania za darmo

Gotowy wzór / szablon dokumentu - Wniosek o jednorazowe odszkodowanie z ZUS. Wzór druku dokumentu o jednorazowe odszkodowanie, w którym pracownik zwraca się do pracodawcy o interwencję w ZUS, na skutek wystąpienia u niego choroby zawodowej lub uszczerbku na zdrowiu, na skutek wypadku przy pracy. Ubezpieczony, który wskutek choroby zawodowej lub nieszczęśliwego zdarzenia doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, ma prawo ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie pieniężne. Formularz druku Wniosek o jednorazowe odszkodowanie, aplikuje się w oddziale ZUS, według miejsca zamieszkania ubezpieczonego, jednakże pracownik dostarcza go swojemu pracodawcy, a nie bezpośrednio do ZUS. Do dokumentu Wniosku o jednorazowe odszkodowanie, należy dołączyć: protokół powypadkowy sporządzony przez zespół, zaświadczenie lekarskie N-9, dokumentację medyczną z leczenia następstw wypadku oraz opis odczuwalnych skutków zdrowotnych zdarzenia tj. bóle, ograniczenia ruchowe, migreny i inne dolegliwości. Wniosek o jednorazowe odszkodowanie z ZUS, powinien zawierać datę, kiedy wystąpił wypadek przy pracy, dane NIP oraz REGON płatnika składek, Dane NIP oraz PESEL poszkodowanego oraz jego podpis

 

Gotowy wzór / szablon dokument - Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Druk Rejestru czynników szkodliwych umożliwia dokumentowanie natężenia oraz stężenia oddziaływań szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy (min fizycznych, chemicznych, biologicznych, itp.) . Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy jest niezbędny do ustalenia czynników niewłaściwych dla zdrowia w środowisku pracy i rozpoznanie źródeł ich emisji, wykonanie badań i pomiarów tych czynników. Poprzez dokument Rejestru czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy możliwa jest charakterystyka każdego stanowiska pod względnemu technologii oraz stref zagrożeń. Do Rejestru czynników szkodliwych należy wpisywać na bieżąco wyniki przeprowadzonych badań i pomiarów a ich wynik przechowywać w celu udostępniania pracownikom i organom kontrolnym. Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia w miejscu pracy posiada wykaz czynników szkodliwych występujących na stanowisku pracy tj. pyły, czynniki chemiczne i fizyczne oraz coroczne zestawienie pracujących na danym stanowisku kobiet i mężczyzn a także liczbę pracujących w warunkach przekroczenia wartości dopuszczalnych

 

Etykiety

Gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP obsługi heblarki. Druk planszy informacyjnej z Instrukcją BHP dotyczący obsługi heblarki w obrębie bezpieczeństwa i higieny pracy, który punktuje podstawowe zagadnienia dotyczące obowiązków dotyczących obsługi heblarki. Instrukcja BHP obsługi heblarki powinna znajdować się w widocznym oraz dostępnym położeniu, aby pracownicy mogli się z nią zapoznać. Personel posługujący się wskazanym sprzętem, zobowiązany jest do prawidłowego stosowania i używania odzieży i obuwia roboczego oraz indywidualnych ochron osobistych. Dokument Instrukcja BHP obsługi heblarki odnosi się do wymagań posiadania wiedzy obejmującej zasady BHP aspektów bezpieczeństw przed przystąpieniem do pracy, podczas pracy oraz po jej zakończeniu. Wzór Instrukcja BHP obsługi heblarki zawiera punkt dotyczący wszelkich obowiązujących na stanowisku zakazów tj. używanie niesprawnych narzędzie bądź ich napraw, zdejmowania osłon, gromadzenia odpadów oraz wymiany noży bez wyłączonego silnika. Instrukcja bezpieczeństwa obsługi heblarki, posiada także kilkupunktowe wskazówki dotyczące postępowania w sytuacjach awaryjnych. Instrukcja BHP obsługi heblarki do pobrania za darmo

Strona 10 z 24