Wyświetlenie artykułów z etykietą: BHP

Instrukcja BHP przy obsłudze piły spalinowej. Druk dokumentu dotyczącego zagadnień bezpieczeństwa oraz higieny pracy, który opisuje najważniejsze uwarunkowania pracy z pilarką spalinową, które mogą oddziaływać na osobę posługującą się urządzeniem. Instrukcja BHP przy obsłudze piły łańcuchowej definiuje, że prace zlecone ze sprzętem może prowadzić pracownik, którego stan zdrowia jest odpowiedni do wykonywanej pracy i potwierdzony zaświadczeniem lekarskim, a także zaliczył odpowiedni instruktaż zawodowy, przeszkolenie bhp i ppoż., odbył szkolenie kursowego dla drwali - operatorów pilarek z zakresu pracy pilarką i jej obsługi oraz jest wypoczęty i trzeźwy. Dokument Instrukcja BHP przy obsłudze piły spalinowej wskazuje na konieczność ubrania odzieży roboczej i ochronny przewidzianej do użycia na danym stanowisku pracy tj. kask ochronny, ochronniki słuchu, siatka ochronna lub okulary, antypoślizgowe rękawice ochronne, spodnie z wkładką antyprzepięciową lub nakładki na spodnie, buty z podnoskami stalowymi i przeciwpoślizgowymi podeszwami. Operator piły spalinowej powinien także zdjąć z rąk wszystkie zbędne przedmioty takie jak biżuteria. Wzór Instrukcja BHP przy obsłudze piły spalinowej zawiera informacje o obowiązujących obsługującego pilarkę zakazów i czynności niedozwolonych, dotyczących niewłaściwej obsługi, czyszczenia oraz postępowania w sytuacji wystąpienia awarii. Druk Instrukcja BHP przy obsłudze piły spalinowej, podkreśla wymóg właściwego postępowania po zakończeniu zadania z użyciem piły oraz w razie nieprawidłowości pracy pilarki, powiadomienia bezpośredniego przełożonego. Instrukcja BHP przy obsłudze piły do cięcia betonu powinna być umieszczona w widocznym, łatwo dostępnym dla pracownika miejscu.

gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP dla obsługi silosu paszowego. Druk formularza obejmującego zakresem zagadnienia bezpieczeństwa podczas obsługi i użytkowania silosu paszowego. Instrukcja BHP dla obsługi silosu wskazuje na konieczność okresowego przeprowadzania kontroli bezpieczeństwa odnoszącej się do systemu składowania ziarna (urządzenia wewnątrz i na zewnątrz silosu, w tym osłony przenośników ślimakowych, które mogą pochwycić odzież lub kończyny). Dokument Instrukcja BHP dla obsługi silosu paszowego nakazuje sprawdzanie drabin na zewnątrz i wewnątrz silosu, barierek ochronnych oraz przestrzegania procedur dezynfekcji, przerzucania ziarna oraz uwalniania kogoś, kto został uwięziony w silosie. Osoba obsługująca silos paszowy powinna być zawsze asekurowana przez inną osobę, a przy zejściach do silosu posiadać pomocnicza linę oraz szelki bezpieczeństwa. Wzór Instrukcji BHP dla obsługi silosu paszowego zawiera informacje dotyczące obowiązujących nakazów i czynności niedozwolonych, związanych z niewłaściwą obsługą, czyszczeniem oraz postępowaniem sytuacji wystąpienia awarii. Druk Instrukcja BHP dla obsługi silosu paszowego, wskazuje na najczęstsze źródła zagrożeń oraz zasady jak uniknąć sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu. Darmowa Instrukcja BHP dla obsługi silosu paszowego powinna być umieszczona w widocznym, łatwo dostępnym dla pracownika miejscu

Etykiety

gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP obsługi miksera. Dokument do wydruku informujący o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy, który opisuje warunki pracy związane z obsługą miksera, mające wpływ na bezpieczeństwo obsługujących robot pracowników w lokalach gastronomicznych i zakładach produkcyjnych oraz placówkach zbiorowego żywienia. Pracownik obsługujący mixer powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje, być zapoznany z instrukcją obsługi, posiadać szkolenie z zakresu bhp, być trzeźwy, posiadać odzież i obuwie robocze. Wzór Instrukcja BHP obsługi miksera odnosi do konieczności posiadania przez sprzęt zabezpieczeń przed porażeniem prądem elektrycznym oraz osłony zasypowe a otwarcie pokrywy urządzenia powinno automatycznie wyłączać jego pracę. Druk planszy Instrukcja BHP obsługi miksera wskazuje obowiązek skontrolowania stanu technicznego maszyny oraz sprawdzenia zabezpieczeń gwarantujących bezpieczną pracę i właściwe użytkowanie tj. stanu gniazda, przewodu i wtyczki. Wzór Instrukcja BHP obsługi miksera zawiera punkt dotyczący czynności podczas realizacji pracy z urządzeniem oraz po jej zakończeniu, uwzględniając czynności zabronione tj. pracę bez osłon, zakaz wkładania rąk w obszar obracających się łopatek oraz dokonywania samodzielnych napraw. Instrukcja bezpieczeństwa przy obsłudze mixera, powinna być umieszczona w widocznym miejscu. Druk Instrukcja BHP obsługi miksera do pobrania za darmo

Instrukcja BHP obsługi ekspresu do kawy. Druk planszy informacyjnej, zawierającej punkty dotyczące zasad bezpiecznego i higienicznego obsługiwania urządzenia, mające wpływ na bezpieczeństwo korzystających z niego pracowników w barach, restauracjach, kawiarniach, stołówkach oraz zakładach zbiorowego żywienia. Wzór Instrukcja BHP obsługi ekspresu do kawy odnosi się do konieczności jego instalacji i obsługi zgodnie instrukcją, kontrolowania stanu technicznego maszyny oraz sprawdzenia zabezpieczeń gwarantujących bezpieczną pracę i właściwe użytkowanie. Instrukcja BHP obsługi ekspresu do kawy zwraca uwagę, aby w czasie pracy nie otwierać pokrywy oraz nie dopuszczać, aby ekspres był załączany, gdy nie ma w nim przygotowanych produktów do parzenia. Wzór Instrukcja BHP ekspres do kawy zawiera punkt dotyczący czynności podczas realizacji pracy z urządzeniem oraz po jej zakończeniu, wskazując na czynności zabronione. Ekspres do kawy należy wyłączyć po zakończeniu pracy oraz gdy nastąpił zanik napięcia w sieci podczas pracy oraz na czas długiego przestoju (urlop, weekend). Nie należy dokonywać samodzielnych napraw ekspresu oraz regulacji przy instalacji elektrycznej. Instrukcja BHP obsługi ekspresu do kawy powinna być umieszczona na stanowisku pracy w widocznym, łatwo dostępnym dla obsługującego je miejscu. Druk Instrukcja BHP obsługi ekspresu do kawy jest dokumentem edytowalnym i do pobrania za darmo.

Instrukcja BHP obsługa lodówki wzór. Dokument do wydruku informujący o zasadach BHP, dotyczące obsługi lodówki, mające wpływ na bezpieczeństwo korzystających z urządzenia pracowników w kuchniach, stołówkach, lokalach gastronomicznych i zakładach zbiorowego żywienia. Wzór Instrukcji BHP obsługi lodówki odnosi się do konieczności sprawdzenia stanu technicznego maszyny oraz skontrolowania zabezpieczeń gwarantujących bezpieczną pracę i właściwe użytkowanie tj. stanu gniazda, przewodu i wtyczki oraz programatora. Instrukcja BHP przy obsłudze lodówki zwraca uwagę, aby koncentrować uwagę na myciu sprzętu chłodzącego odpowiednimi środkami, zapewnić odpowiednie odległości pomiędzy produktami oraz szczelnie domykać drzwi urządzenia. Instrukcja BHP przy obsłudze lodówki powinna być umieszczona na stanowisku pracy w widocznym, łatwo dostępnym dla obsługującego je miejscu. Druk instrukcja bhp lodówki do pobrania za darmo.

Gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP obsługi grilla elektrycznego. Druk planszy informacyjnej dotyczącej obsługi grilla elektrycznego, który wskazuje na najważniejsze aspekty pracy z urządzeniem AGD, mające istotny wpływ na bezpieczeństwo pracy obsługującego je użytkownika. Grill elektryczny to sprzęt używany w gospodarstwie domowym lub gastronomii, służący do obróbki termicznej pożywienia min. pieczenia, odgrzewania czy opiekania. Instrukcja BHP obsługi grilla elektrycznego powinna znajdować się w dostępnym miejscu, a personel powinien być zapoznany z instrukcjami urządzeń wykorzystywanych na stanowisku pracy. Dokument Instrukcja BHP obsługi grilla elektrycznego wskazuje, że tylko osoba bez przeciwwskazań zdrowotnych, przeszkolona w zakresie za sad bhp i ppoż., która zaliczyła instruktaż zawodowy, posiada odzież ochronną, zapoznana z instrukcją obsługi danego sprzętu oraz z niniejszą Instrukcja BHP obsługi grilla elektrycznego może przystąpić do pracy z urządzeniem. Dokument Instrukcja BHP obsługi grilla elektrycznego wskazuje na czynności dotyczące sprawdzenia stanu technicznego urządzeń a w szczególności stan instalacji elektrycznej w tym przyłączy, okablowania i gniazd. Kolejne punkty znajdujące się w Instrukcja BHP obsługi grilla elektrycznego określają czynności, jakie pracownik musi wykonać zanim przystąpi do pracy z grillem, w toku pracy i po jej zakończeniu. Prawidłowy wzór Instrukcja BHP obsługi grilla elektrycznego posiada punkt obostrzeń dot. prac niedozwolonych oraz metod postępowania w przypadku wystąpienia wypadku lub awarii

gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP obsługa odkurzacza. Druk formularza informujący o zasadach bezpiecznej pracy z elektronarzędziem oraz sposobach właściwego korzystania ze sprzętu przez personel. Wzór Instrukcji BHP obsługi odkurzacza wskazuje, iż konieczne jest sprawdzenie kwestii technicznej gotowości odkurzacza oraz zabezpieczeń gwarantujących pożądane użytkowanie tj. stanu gniazda, przewodu i wtyczki. Instrukcja BHP przy obsłudze odkurzacza zwraca uwagę, aby przed użytkowaniem odkurzacza, upewnić się czy worek (pojemnik cyklonu) na pył jest odpowiedniego rodzaju oraz czy jest on prawidłowo zamontowany - niewłaściwy worek może spowodować uszkodzenie maszyny i utratę gwarancji. Wzór Instrukcja BHP przy obsłudze odkurzacza zawiera punkt dotyczący czynności podczas odkurzania oraz po jego zakończeniu, wyszczególniając czynności zabronione. Instrukcja BHP przy obsłudze odkurzacza powinna być umieszczona na stanowisku pracy w widocznym, łatwo dostępnym dla obsługującego je miejscu. Druk Instrukcji obsługi odkurzacza do pobrania za darmo

Etykiety

gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP przy obsłudze piły do cięcia betonu. Druk dokumentu obejmującego zakresem zagadnienia bezpieczeństwa oraz higieny pracy, który wskazuje na najważniejsze warunki pracy z urządzeniem do ciecia, które mają bezpośrednie oddziaływanie na operatora. Instrukcja BHP przy obsłudze piły do cięcia betonu, asfaltu i płytek definiuje, że czynności służbowe ze sprzętem może prowadzić pracownik, który jest przeszkolony w zakresie używania maszyny, jaką jest piła, jego stan zdrowia jest odpowiedni do wykonywanej pracy i potwierdzony świadectwem wydanym przez uprawnionego lekarza, a także zaliczył odpowiedni instruktaż zawodowy, przeszkolenie bhp i ppoż. oraz zapoznał się z instrukcjami obsługi urządzenia. Dokument Instrukcja BHP przy obsłudze piły do cięcia betonu wskazuje na konieczność dokładnego zapoznania się z dokumentacją wykonawczą i instrukcją obsługi piły, sprawdzeniu stanu technicznego i oświetlenia stanowiska oraz skontrolowaniu czy pod miejscem wykonywania prac nie przebywa żadna osoba. Operator piły do cięcia betonu, asfaltu, kamienia, płytek ceramicznych i metali musi zawsze używać kask ochronny i okulary ochronne oraz środki ochrony słuchu. Wzór Instrukcja BHP przy obsłudze piły do cięcia betonu zawiera informacje dotyczące obowiązujących obsługującego piły zakazów i czynności niedozwolonych, związanych z niewłaściwą obsługą, czyszczeniem oraz postępowaniem sytuacji wystąpienia awarii. Druk Instrukcja BHP przy obsłudze piły do cięcia betonu, wskazuje na prace konieczne po zakończeniu zadania z użyciem piły oraz powiadomienia przełożonego i służb bhp w sytuacji wystąpienia wypadku. Instrukcja BHP przy obsłudze piły do cięcia betonu powinna być umieszczona w widocznym, łatwo dostępnym dla pracownika miejscu

Gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP przy obsłudze żurawia. Druk formularza dokumentu z zakresu bezpieczeństwo i higiena pracy, który obejmuje zasady użytkowania dźwigu, oddziaływujące na bezpieczeństwo pracownika. Instrukcja BHP przy obsłudze żurawia powinna znajdować się w widocznym miejscu i operator powinien być z nią zaznajomiony. Zgodnie z instrukcją obsługi żurawia, po skontrolowaniu dźwigu i przejęciu narzędzi, operator wpisuje swoje uwagi, nazwisko i godzinę rozpoczęcia pracy do książki dyżurów i od tej chwili jest odpowiedzialny za działanie i pracę żurawia. Druk Instrukcja BHP przy obsłudze żurawia określa zbiór zasad, jakich należy przestrzegać, by bezpiecznie obsługiwać maszynę a w przypadku zauważonych usterek zameldować o tym bezpośredniemu przełożonemu i w razie niebezpieczeństwa pracę przerwać. Dokument Instrukcja BHP przy obsłudze żurawia definiują zasady bezpiecznej pracy - czynności, jakie pracownik powinien wykonywać przed przystąpieniem do pracy z dźwigiem, w toku pracy i po jej zakończeniu. Prawidłowy Instrukcja BHP przy obsłudze żurawia zawiera punkt dotyczący czynności niedozwolonych, oraz obowiązki pracownika ciężarowego i na stanowiskach przeładunkowych

Etykiety

gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP branża spożywcza. Dokument w formie planszy do wydruku informujący o zagadnieniach bezpieczeństwa i higieny pracy, dotyczący personelu zatrudnionego w zakładach przemysłu spożywczego. Wzór Instrukcji BHP dla pracowników branży spożywczej odnosi się do tego, iż pracownicy zatrudnieni w placówkach branży związanej z produkcja lub przetwórstwem żywności, powinni posiadać aktualna książeczkę zdrowia (sanepidowską) oraz mieć podstawowa wiedze odnośnie zasad higieny obowiązujących na terenie zakładu. Instrukcja BHP dla pracowników branży spożywczej zwraca uwagę, przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących przy pracy z żywnością oraz używać przydzielonej odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej zgodnie z ich przeznaczeniem. Wzór Instrukcji BHP dla przemysłu spożywczego zawiera punkt dotyczące czynności zabronionych na stanowisku pracy oraz opis metod reagowania podczas wystąpienia awarii lub wypadku. Druk Instrukcji BHP dla branży spożywczej do pobrania za darmo.

Strona 9 z 24