Wyświetlenie artykułów z etykietą: BHP

Instrukcja BHP stanowi dokument opisujący zasady posługiwania się ręcznym sprzętem gaśniczym. Instrukcja wyszczególnia podział na rodzaj palącego się materiału oraz rodzaj właściwego środka gaśniczego, który jest używany, aby ogień się nie rozprzestrzeniał. Dokument instrukcji ppoż. dotyczący zasad posługiwania się ręcznymi urządzeniami gaśniczymi, charakteryzuje sprzęt tj. hydrant wewnętrzny, gaśnica wodno-pianowa, gaśnica proszkowa, gaśnica śniegowa oraz koc gaśniczy. Zgodnie z drukiem instrukcji BHP, podręczny sprzęt gaśniczy należy tak dobierać, aby można nim ugasić ewentualny pożar ciał stałych, cieczy palnych, gazów palnych oraz ogień będący następstwem spalania materiałowe we wszystkich stanach skupienia równocześnie. Wzór Instrukcji BHP dotycząca zasad posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym podkreśla, aby przy gaszeniu pamiętać o kierowaniu strumienia środka gaśniczego na palące się przedmioty lub obiektu od strony zewnętrznej (skrajnej) w kierunku do środka, przedmioty ustawione pionowo gasić od góry w dół oraz używać właściwego środków gaśniczych dedykowanego do gaszenia danej grupy pożarów. Właśnie od wskazanych w instrukcji p.poż zastosowanych gaśnic i metod zależy pomyślny i bezpieczny efekt akcji gaśniczej. Dokument Instrukcji BHP ppoż. dotyczący zasad posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, przedstawiający podstawowe informacje o podręcznym sprzęcie gaśniczym i sposobach jego użycia, do edycji, wydruku i pobrania za darmo.

Dokument do wydruku, Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych w szkole, to wykaz prac niebezpiecznych dla stanowisk dotyczących placówek edukacyjnych oraz wskazanie ewentualnych środków bezpieczeństwa. W wykazie prac szczególnie niebezpiecznych w szkole, uwzględniono takie zawody jak sprzątaczka, konserwator, nauczyciel wychowania fizycznego, chemii oraz bibliotekarz. Formularz Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych w ośrodkach edukacyjnych wskazuje w tabeli, jakie wymagania bezpieczeństwa oraz jakie środki ochrony osobistej powinien zapewnić pracodawca pracownikom wykonującym określone obowiązki. Dokument prac niebezpiecznych w szkole, wymaga indywidualnego opracowania dla każdej placówki lub ośrodka dydaktycznego, przy uwzględnieniu jego specyfiki, warunków pracy oraz kwestii w nim poruszonych. Każdy z pracowników powinien odbyć szkolenie z ogólnych procedur i zasad BHP oraz instruktaż stanowiskowy. Druk Wykazu prac szczególnie niebezpiecznych na uczelni, liceum lub szkole podstawowej czy gimnazjum może być prowadzony w formie rejestru osób, który zawiera spis poszczególnych szkoleń, który przeszedł każdy z pracowników danej placówki. W Wykazie prac szczególnie niebezpiecznych w szkole, Dyrektor wraz przy wsparciu specjalisty lub inspektora BHP powinien opracować szczegółowe wymagania bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych oraz zagwarantować bezpośredni nadzór nad tymi pracami oraz właściwe środki zabezpieczające. Formularz z wykazem prac niebezpiecznych w szkole, w firmie dokumentu do edycji, wydruku i pobrania za darmo w formie tabeli

Dokument Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych w budownictwie, to wykaz prac niebezpiecznych dla poszczególnych stanowisk we wskazanej branży, wraz ze stosowanymi środkami bezpieczeństwa. W wykazie prac szczególnie niebezpiecznych na budowie, uwzględniono takie zawody jak zbrojarz, cieśla, murarz, monter rusztowań oraz pracownik budowlany. Większość prac należących do branży budowlanej nosi znamiona szczególnie niebezpiecznych, gdyż pracownik zagrożony jest upadkiem z wysokości podczas realizacji czynności z mechanicznymi środkami transportu pionowego - żurawie oraz zagrożony przysypaniem ziemią czy elementami budynku, podczas prac remontowych lub wyburzeniowych. Formularz Wykaz prac szczególnie niebezpiecznych na budowie wskazuje w tabeli, jakie wymagania bezpieczeństwa oraz jakie środki ochrony osobistej powinien zapewnić pracodawca personelowi wykonującemu określone czynności. Każdy z pracowników powinien odbyć szkolenie z zasad BHP, instruktaż stanowiskowy przy montażu rusztowań i pracach na wysokości oraz szkolenie dla sygnalistów i hakowych. Druk Wykazu prac szczególnie niebezpiecznych na budowie może być prowadzony w formie rejestru osób, które są upoważnione do dostępu do stref, w których realizowane są wymagające szczególnej ostrożności zadania budowlane. W wykazie pracownik BHP może uwzględnić imienny podział pracy, kolejność wykonywania zadań oraz wymagania bhp przy poszczególnych czynnościach na budowie. Formularz z wykazem prac niebezpiecznych na budowie z możliwości edycji, wydruku i pobrania za darmo w formie tabeli.

Wykaz prac wykonywanych, przez co najmniej dwie osoby w zakładzie pracy, w formie przydatnej tabeli, jest zestawieniem rodzajów prac, które powinny być wykonywane, przez co najmniej dwie osoby. Rodzaj prac, które powinny być zaplanowane dla dwu osób, precyzują przepisy, które muszą być egzekwowane przez organy zatrudniające. Tabelaryczny Wykaz prac wykonywanych, przez co najmniej dwie osoby został przygotowany z myślą o uniknięciu sytuacji, które zagrażają zdrowiu i życiu pracowników oraz mieniu pracodawcy. Dzięki dostępnemu spisowi niebezpiecznych prac, w prosty sposób można przeanalizować i sprawdzić, w których sytuacjach potrzebna jest asekuracja drugiej osoby. Przez ubezpieczanie i asekurowanie drugiej osoby należy rozumieć zarówno obecność i wykonywanie wspólnie pewnych zadań, ale także kontakt wzrokowy oraz nasłuch, aby w sytuacji zagrażającej zdrowiu (wyszczególnionych w Wykazie prac wykonywanych, przez co najmniej dwie osoby), możliwa była szybka reakcja partnera i zapobieżenie niebezpieczeństwu wystąpienia wypadku. Pracodawca planując zadania na takich stanowiskach, powinien zlecić szczegółową analizą zagrożeń, orz zastosować wszystkie możliwe środki bezpieczeństwa kierując się troska o zdrowie i życie pracowników. Wykaz prac wykonywanych, przez co najmniej dwie osoby w formie tabeli do edycji, wydruku i pobrania za darmo.

Wykaz prac wzbronionych młodocianym to dokument w formie tabeli zawierającej przepisy dot. nowelizacji rozporządzenia RM z dnia 15 lipca 2015 roku obejmujących zasady prac objętych programem praktycznej nauki zawodu. Formularz z wykazem prac niedozwolonych młodocianym, ma na uwadze wyszczególnienie tych czynności i obowiązków stanowiskowych, które są zabronione dla pracowników młodocianych zabronione poprzez wzgląd na prawną ochronę. Druk dokumentu Wykaz prac wzbronionych młodocianym wskazuje na konieczność ochrony zdrowia psychicznego i fizycznego młodocianego pracownika, braku narażenia na działanie szkodliwych czynników chemicznych, biologicznych oraz mających ujemny wpływa na rozwój. Wzór dokumentu Wykaz prac wzbronionych młodocianym dotyczy tych prac on przy wykonywaniu, których istnieje zagrożenie ekspozycji na czynniki szkodliwe dla zdrowia i niebezpieczne, oraz prace szczególnie uciążliwe i zagrażające prawidłowemu rozwojowi psychicznemu. Dokument zawierający zestawienie prac wzbronionych niepełnoletnim w formie tabeli, do edycji, wydruku i pobrania za darmo.

Protokół z badania stanu trzeźwości wzór. Kontrola trzeźwości pracownika może w obecnym stanie prawnym nastąpić na żądanie pracodawcy oraz osób, który w danej organizacji uzyskały do tego upoważnienie. To sam pracodawca może przeprowadzić kontrolę alkomatem, bez wzywania policji, która do tej pory była jedynym uprawnionym do tego organem (służba porządku publicznego), co budzi pewne kontrowersje. Formularz protokołu z badania stanu trzeźwości dokumentuje przeprowadzenie badanie na obecność alkoholu w wydychanym powietrzu. W druku protokołu z badania trzeźwości wskazuje się na rodzaj urządzenia, czy posiadało ono legislację i kiedy było walidowane. Dokument z procedury badania trzeźwości zawiera informacje dotyczące badanego: imię i nazwisko, PESEL, zajmowane stanowisko oraz dział, a także miejsce, w którym pomiar stanu trzeźwości był przeprowadzany. W protokole badania trzeźwości alkomatem wskazywane są wyniki z 2 pomiarów: data badania, godzina i wskazania alkomatu. W protokole z badania stanu trzeźwości uwzględnia się zapis, że pracownik został pouczony o prawie do żądania ponownego pomiaru stanu trzeźwości oraz dane osoby je przeprowadzającej. Na Protokole z badania trzeźwości powinni podpisać się członkowie komisji biorącej udział w pomiarze, oraz pracownik, który był poddany badaniu. Dokument sprawdzi sie doskonale jako notatka służbowa z badania alkomatem, wzór ten dokumentuje zaistniałe zdarzenie, uwzględniając: datę, godzinę i miejsce, dane personalne pracownika, przebieg zdarzenia oraz relacje świadków. Protokół badania stanu trzeźwości to dokument do edycji, wydruku i pobrania za darmo.

Wzór formularza zaświadczenia o ukończeniu szkolenia BHP, stanowi potwierdzenia odbycia obowiązkowego szkolenia dotyczącego bezpieczeństwa i higieny pracy. Okresowe szkolenia BHP powtarzane są cyklicznie, w odpowiednich odstępach czasu, po odbyciu szkolenia wstępnego a przed utratą jego ważności (pracownicy powinni przejść pierwsze szkolenie okresowe do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy). Częstotliwość okresowych szkoleń BHP zależy od rodzaju i warunków wykonywania pracy. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego BHP dokumentuje odbycie kursu zawierającego wiadomości z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, gwarantując ich przypomnienie i utrwalenie. Szkolenie okresowe BHP obejmuje najczęściej zagadnienia prawa pracy, środków ochrony indywidualnej, zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku i metody ich ograniczania, ryzyka zawodowego oraz zasad postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku przy pracy. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego BHP powinien zawierać dane tj. miejscowość, datę, podmiot szkolący, imię i nazwisko uczestnika, zajmowane stanowisko oraz zakres tematyczny szkolenia. Wzór formularza potwierdzającego odbycie szkolenia okresowego BHP powinien także posiadań podpis osoby szkolącej i dyrektora jednostki odpowiedzialnej za jego przeprowadzenie. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego BHP do pobrania i wydruku za darmo.

Druk dokumentu Instrukcji BHP obsługi piły ramowej z dziedziny bezpieczeństwo i higiena pracy, informujący o kluczowych zasadach bezpiecznej pracy z piłą ramową. Instrukcja BHP dla obsługi urządzenia do piłowania powinna być umieszczona w widocznym miejscu, a pracownicy powinni się z nią zapoznać i przyswoić wszystkie punkty. Warunki pracy panujące podczas cięcia piłą ramową wymagają używania okularów ochronnych oraz przylegającego do ciała ubrania roboczego, bez luźno zwisających części (uniemożliwiające pochwycenie przez wirujące części) oraz posiadający nakrycie głowy. Niedopuszczalna jest praca w rękawicach lub z bandażem owiniętym na ręce. Instrukcja BHP dla obsługi piły ramowej określa konieczność prawidłowego zabezpieczenia, wszystkie pokrywy i osłony muszą być bezwzględnie zamknięte a dokonywanie przez obsługującego samodzielnych napraw jest surowo zabronione. Dokument Instrukcji BHP obsługi piły ramowej posiada takie punkty jak: uwagi ogólne dotyczące przygotowania zawodowego pracownika oraz spełnionych warunkach bezpieczeństwa przed przystąpieniem do pracy, w trakcie oraz po jej zakończeniu. Kolejne uwagi znajdujące się w druku Instrukcji BHP obsługi piły ramowej definiują zasady i sposoby bezpiecznego użycia pilarki, jej eksploatacji, właściwym oraz konieczność okresowych przeglądów instalacji elektrycznej. Prawidłowy wzór Instrukcji BHP obsługi piły ramowej zawiera także punkt dotyczący czynności zabronionych podczas pracy operatora oraz charakterystykę prac po zakończeniu ciecia piłą ramową. Instrukcja BHP obsługi piły ramowej do pobrania, edycji i wydruku za darmo.

Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA, każdy pracodawca zobowiązany jest do umieszczenia w widocznych miejscach wykazu telefonów alarmowych. Ponadto na terenie firmy poza zestawieniem numerów alarmowych powinny znajdować się instrukcje postępowania na wypadek pożaru oraz zasady ewakuacji z budynku. Spis numerów alarmowych pozwala na szybkie połączenie się z odpowiednimi służbami w sytuacji zagrożenia. Z numerami umieszczonymi na wykazie telefonów alarmowych możemy połączyć się zarówno z telefonu komórkowego, jak i stacjonarnego. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury wskazuje pełną listę trzynastu numerów alarmowych, za pomocą, których możemy wezwać niezbędną pomoc. W okolicznościach zagrożenia życia lub bezpieczeństwa należy posiłkować się rejestrem telefonów alarmowych, wybierając odpowiedni numer służb ratowniczych. Numery alarmowe w postaci wzoru planszy z możliwościa wydruku, niezbędne w sytuacjach kryzysowych do pobrania za darmo.

Wzór planszy będącej Instrukcją BHP dotyczącą obsługi żelazka w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w branży gastronomicznej lub hotelarskiej, która opisuje podstawowe zagadnienia dotyczące obowiązków związanych z obsługą żelazka. Druk z Instrukcją BHP prasowania żelazkiem, powinien znajdować się w dostępnym położeniu przy stanowisku pracy, aby personel mógł zapamiętać i przyswoić zawarte w nim informacje. Pracownicy posługujący się żelazkiem, zobowiązani są do zachowania odpowiednich wymogów bezpieczeństwa, chroniących ich przed oparzeniem, porażeniem prądem oraz pożarem. Dokument Instrukcja BHP prasowania żelazkiem odnosi się do wymagań posiadania przez pracowników wiedzy obejmującej zasady BHP, w kwestii aspektów bezpieczeństwa, zarówno przed przystąpieniem do pracy, podczas pracy jak i po jej zakończeniu. Wzór Instrukcja BHP prasowania żelazkiem zawiera punkt dotyczący obowiązujących na stanowisku zakazów tj. odstawianie płyty rozgrzanego żelazka na materiale oraz pozostawiaenie włączonego żelazka na stanowisku pracy bez nadzoru. Instrukcja bezpieczeństwa prasowania żelazkiem posiada także wskazówki dotyczące postępowania w sytuacjach awaryjnych, tj.  wystąpienia wypadku lub powstania pożaru. Druk Instrukcja BHP obsługi żelazka do pobrania za darmo.

Strona 8 z 24