Wyświetlenie artykułów z etykietą: BHP

Rejestr wydanych zaświadczeń z przeprowadzonych szkoleń BHP, to dokument wymagany podczas kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy (PIP). W druku rejestru wydanych zaświadczeń z odbytych szkoleń BHP, w formie tabeli zbiorczej powinny znaleźć się dane tj. imię i nazwisko pracownika, data zatrudnienia oraz zajmowane stanowisko. Dokument rejestru wydanych zaświadczeń powinien wskazywać na rodzaj szkolenia oraz kolejność ich odbywania zgodnie z okresem zatrudnienia. Druk Rejestr wydanych zaświadczeń z przeprowadzonego szkolenia BHP, wymaga także podania numeru przekazanego dokumentu zaświadczenia BHP. Rejestr wydanych zaświadczeń ze szkolenia powinien stanowić jeden z niezbędnych dokumentów przy prowadzeniu dziennika lub rejestru szkoleń okresowych, ogólnych oraz instruktaży stanowiskowych z dziedziny bezpieczeństwo i higiena pracy. Formularz druku Rejestr wydanych zaświadczeń BHP ze wskazanym adresem i nazwą pracodawcy, z możliwością edycji, wydruku i pobrania za darmo

Program szkolenia BHP okrsowego oraz stanowiskowego, powinny stanowić załącznik do dzienników każdego ze szkoleń wymaganych przy kontrolach PIP. Druk dokumentu Program szkolenia BHP zwiera tabę w której należy umieścić spis tematów, które powinny być opracowywane zarówno podczas szkoleń wstępnych, okresowych jak i instruktaży stanowikowych, oraz wymiar czasowy, kótry będzie im dedykowany. Program szkolenia ogólnego powinien obejmować swoją tematyką przepisy BHP znajdujace się w Kodeksie Pracy oraz w wewnętrznych regulaminach zakładowych. Program szkolenia wstępnego dotyczy także zasad udzielania pierwszej pomocy oraz wykaz możliwych zagrożeń. Tematy dla programu szkoleń BHP dla instrutaży stanoiwskowych powinny dotyczych indywidualnych stanowisk i miejsc pracy (np. dla jednego pracownika: każdego ze stanowisk na którym pracuje na budowie i dla miejsca którym jest nowa budowa - szkolimy osobno). Program szkolenia stanowiskowego powinien dotyczyć tematycznie metod bezpiecznego wykonywania pracy, zagrożeń występującymi na tym stanowisku oraz sposobami ochrony przed nimi. Program szkolenia, tematy BHP może zawierać również odniesienie do fachowej, pomocnej w temacie bezpieczeństwa i higieny pracy literatury.Tabela do dodania Programu szkolenia BHP z możliwością edycji, wydruku i pobrania za darmo.

Dziennik szkoleń BHP - instruktaż stanowiskowy, to zbiór koniecznych informacji wymaganych podczas audytów i kontroli Państwowej Inspekcji Pracy (PIP), stanowiących ewidencję dokumentacji potwierdzających program, obecność osób szkolonych, przeprowadzone egzaminy i oświadczenia komisji o przebiegu szkoleń dotyczących instruktażu stanowiskowego BHP. Dziennik szkoleń BHP instruktaż stanowiskowy, potwierdza, że odpowiedzialny za przeprowadzenie szkoleń organ posiada pełną dokumentację dotycząca ich organizacji, tematów lekcji oraz ilości godzin szkoleń przeprowadzonych przez osoby szkolące. Dziennik szkoleń instruktaży stanowiskowych z zakresu BHP, zakłada przygotowanie odpowiedniego programu szkoleniowego dla indywidulanych stanowisk, na podstawie ramowych programów szkolenia z podziałem na zagadnienia np. dydaktyka, proces nauczania, regulacje prane, podział zagrożeń, pierwsza pomoc oraz zasady postępowania podczas pożaru, zalania lub awarii. Dziennik szkoleń instruktaż stanowiskowy, może być prowadzony jako rejestr szkoleń z instruktażu bhp, zeszyt szkoleń instruktażu stanowiskowego lub dziennik instruktażu. Dziennik szkoleń dla przeprowadzających instruktażowych BHP w formie zbiorczej posiada w pliku formularze tj. cel i program zajęć, listę obecności uczestników szkoleniu instruktażowym BHP oraz protokół z egzaminu końcowego oraz rejestr wydanych zaświadczeń ze szkolenia BHP. Dziennik ze szkoleń na stanowiskach: mistrz, brygadzista, kierownik z przeprowadzania instruktaży stanowiskowych BHP z niezbędnymi załącznikami w formie Word/ doc z możliwością edycji, wydruku i pobrania za darmo.

Protokół sprawozdanie z przeprowadzenia szkolenia BHP stanowi formularz potwierdzający zorganizowanie szkolenia okresowego lub instruktażu stanowiskowego BHP, dla pracowników wymagany przez PIP w czasie kontroli. Sprawozdanie ze szkolenia BHP wskazuje, że dany pracownik uczestniczył w szkoleniu, przyswoił wiedze zawartą w panelu tematycznym dla jego stanowiska pracy oraz czy przystąpił do egzaminu końcowego i go ukończył. Wzór dokumentu Sprawozdanie z przeprowadzenia szkolenia BHP jest rejestrem potwierdzającym zapoznania się pracowników z materiałem programowym dot. BHP oraz wskazuje ewentualnie na numer wydanego zaświadczenia, które to potwierdza. Druk formularza Sprawozdanie z przeprowadzenia szkolenia BHP powinien zawierać dane tj. czas trwania (datę i miejsce ), wskazanie na typ szkolenia, imię i nazwisko pracownika, liczbę dni i godzin szkoleniowych,  ilość słuchaczy oraz liczbę wydanych zaświadczeń. Na druku protokołu ze szkolenia BHP powinny się znaleźć podpisy kierownika kursu, osoby szolącej oraz uczestników. WzórSprawozdanie z przeprowadzenia szkolenia BHP, w formie zbiorczej dla uczestników szkolenia z możliwością edycji, wydruku i pobrania za darmo.

Dziennik szkoleń okresowych z zakresu BHP stanowi zbiór niezbędnych informacji wymaganych podczas kontroli PIP, będących ewidencją dokumentacji potwierdzających terminy, czas, programy, obecności, egzaminy i oświadczenia komisji o przebiegu szkoleń BHP oraz wydanych zaświadczeniach. Dziennik szkolenia okresowego bhp jest formą potwierdzenia, że odpowiedzialny za przeprowadzenie szkoleń pracodawca posiada pełną dokumentację dotycząca ich organizacji, zagadnień, ilości godzin szkoleń przeprowadzonych przez instruktorów. Dziennik szkoleń okresowych z zakresu BHP zakłada przygotowanie odpowiedniego programu szkoleniowego dla poszczególnych grup stanowisk, na podstawie ramowych programów szkolenia z podziałam na bloki tematyczne np. regulacje prane, identyfikacja zagrożeń, pierwsza pomoc, czy zasady postępowania podczas pożaru i awarii. Dzienni szkoleń okresowych lub instruktaży stanowiskowych może być prowadzony jako rejestr szkoleń bhp, zeszyt szkoleń instruktażu stanowiskowego lub dziennik instruktażu. Dziennik szkoleń okresowych z zakresu BHP w formie zbiorczej posiada w jednym pliku Word 5 formularzy tj. program zajęć (tematyka lekcyjna szkolenia), lista obecności uczestników szkolenia BHP, protokół z egzaminu końcowego, rejestr wydanych zaświadczeń ze szkolenia BHP oraz sprawozdanie z kursu. Dziennik szkolenia okresowego bhp z niezbędnymi załącznikami w formie Word / doc z możliwością edycji, wydruku i pobrania za darmo.

Instrukcja BHP w gabinecie salonie kosmetycznym to druk dokumentu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, który dotyczy kluczowych wytycznych pracy w salonie i gabinecie kosmetycznym. Wzór instrukcji BHP dla salonów świadczących usługi z zakresu kosmetyki wskazuje, że tylko personel nieposiadający żadnych przeciwwskazań zdrowotnych, posiadający szkolenia bhp i ppoż., właściwe wykształcenie oraz odzież ochronną, zapoznany z niniejszą instrukcja może przystąpić do pracy na określonym stanowisku. W formularzu Instrukcji BHP dla gabinetów i salonów urody sprecyzowane zostały wymagania sanitarno-higieniczne dotyczące pomieszczeń zabiegowych i pielęgnacyjnych w celu utrzymania niewątpliwie wysokich standardów świadczonych usług i profesjonalnego podejście do klienta. Instrukcja BHP dla gabinetów kosmetycznych wskazuje konieczność bezpiecznego stosowania sprzętu, maszyn i urządzeń używanych podczas zabiegów kosmetycznych, a także właściwego używania środków chemicznych (kosmetyków) oraz preparatów dezynfekcyjnych. We wzorze Instrukcji BHP dla salonów urody nadmienione zostały czynności jakie personel powinien wykonywać przed przystąpieniem do pracy, w trakcie wypełniania obowiązków oraz po zakończeniu pracy. Dokument Instrukcja BHP dla gabinetów i salonów kosmetycznych, zawiera także informację opostępowaniu z odpadami medycznymi, które należy usuwać do wydzielonych pojemników i przekazywać do wyspecjalizowanych firm utylizacyjnych. Instrukcja BHP dla salonów urody (tj. kosmetyczka, fryzjer,masaż), gabinetów kosmetycznych, salonów manicure i pedicure, gabinetów odnowy biologicznej i studio zdrowia i urody, z możliwością edycji, wydruku i pobrania za darmo.

Regulamin placu zabaw określa szczególne wymagania dotyczące zasad obowiązujących na placu zabaw, zarówno jego opiekunów jak i użytkowników. Zgodnie z regulaminem placu zabaw jest on terenem służącym zabawie i wypoczynkowi dzieci i młodzieży. Ponadto regulamin placu zabaw informuje, że dzieci na terenie placu zabaw powinny przebywać wyłącznie pod opieką dorosłych, którzy za nie ponoszą odpowiedzialność. Druk Regulamin placu zabaw podkreśla, osoby przebywające na terenie placu zabaw zobowiązane są do zachowania porządku, zaś niszczenie sprzętu i urządzeń placu zabaw wiąże się z karą materialną. Dokument regulaminu placu zabaw wskazuje, że osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane z terenu placu zabaw. Druk Regulaminu placu zabaw, wymienia także zabronione, do których należą min. niszczenie instalacji służących do zabawy, zaśmiecanie terenu, niszczenie zieleni oraz wprowadzanie zwierząt. Na obszarze placu zabaw dla dzieci, zakazane jest także przebywanie osób pod wpływem alkoholu lub pod działaniem innych środków odurzających. Regulamin placu zabaw, z możliwością edycji, druku i pobrania za darmo.

Regulamin siłowni określa szczególne wymagania dotyczące administratora siłowni oraz jej użytkowników. Zgodnie z regulaminem siłowni, musi ona być wyposażona w szatnie, z miejscami do siedzenia i szafki lub wieszaki na odzież, oddzielne dla każdego korzystającego z sali do ćwiczeń. Ponadto regulamin siłowni informuje o wydzielonych natryskach, z których użytkownicy mogą korzysta po treningu. Druk Regulamin siłowni podkreśla, że na sali ćwiczeń obowiązują podstawowe zasady bhp, dotyczące używania sprzętu zgodnie z przeznaczeniem i wskazówkami na planszach oraz asekuracji trenera podczas wykonywania ćwiczeń z dużym obciążeniem. Dokument regulaminu siłowni wskazuje, że po zakończonych ćwiczeniami należy odłożyć sprzęt na właściwe miejsce a wszelkie jego uszkodzenia niezwłocznie zgłosić opiekunowi. Druk Regulaminu siłowna posiada także wypunktowane czynności zabronione, do których należą min. rzucania przyrządów i hantli na podłogę, powodowanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu czy ćwiczenie poza stanowiskiem. Regulamin siłowni, z możliwością edycji, wydruku i pobrania za darmo.

Karta oceny ryzyka zawodowego to druk dokumentu, który stanowi wzór do przygotowania oceny ryzyka na każdym stanowisku. Karta ryzyka to zbiorczy dokument dotyczący oceny ryzyka zawodowego, czyli prawdopodobieństwa wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, które mogą spowodować straty, wystąpienie u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu jej wykonywania. Celem oceny ryzyka i zdefiniowania go w za pomocą wzoru formularza Karta oceny ryzyka zawodowego jest: zbieranie informacji o zagrożeniach występujących na stanowisku pracy, dobór właściwych środków ochrony do istniejących zagrożeń oraz odpowiednich materiałów, wyposażenia stanowisk i organizacji pracy. W druku Karta oceny ryzyka zawodowego ustala się także priorytety w działaniach zmierzających do eliminowania lub ograniczania ryzyka zawodowego, deklarując zapewnienie ciągłej poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz podnoszenie świadomości pracowników w zakresie bhp, zmiana postaw i zachowań pracowników. Właściwe posługiwanie się wzorem Karta oceny ryzyka zawodowego na dowolnym stanowisku, wymaga zebranie niezbędnych informacji, dotyczących lokalizacji stanowiska prac i realizowanych na nim zadań, danych dotyczących osób pracujących na stanowisku, ze szczególnym uwzględnieniem, stosowanych środków pracy, materiałów i wykonywanych operacji technologicznych. Sporządzając dokument Karty oceny ryzyka zawodowego uwzględnia się także wymagania przepisów i norm, odnoszących się do analizowanego stanowiska, zagrożeń, które już zostały zidentyfikowane, i ich źródeł, możliwych skutków występujących zagrożeń, stosowanych środków ochronnych, wypadków przy pracy, zdarzeń potencjalnie wypadkowych, chorób zawodowych oraz innych związanych z warunkami pracy, w tym również awarii. W oparciu o zebrane informacje dokonuje się identyfikacji zagrożeń. Wzór dokumentu Karta oceny ryzyka zawodowego z możliwością edycji, w pliku Excel do wydruku i pobrania za darmo.

Praca w warunkach szczególnie uciążliwych dla kobiet wskazuje na zadania, która odbywają się w warunkach które można uznać za wyjątkowe i mające szczególny charakter. Prace szczególnie uciążliwe uwarunkowane są czynnikami ryzyka, które po upływie pewnego czasu mogą doprowadzić do trwałego uszkodzenia stanu zdrowia. O szkodliwości lub uciążliwości prac dla zdrowia kobiet decyduje głównie środowisko pracy, procesy produkcyjne lub technologiczne. Druk dokumentu Wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet wskazuje na takie czynniki niekorzystne w pracy, które zależą od warunków determinowanych siłami natury jak prace na i w wodzie, pod ziemią, prace w powietrz oraz w gorącym lub zimnym mikroklimacie, podwyższonym ciśnieniu atmosferycznym a także bardzo ciężkie prace fizyczne. Zakaz zatrudniania kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych jest bezwzględnie obowiązujący, i pomimo własnej zgody nie mogą się takich prac podejmować. Wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet może być doprecyzowany w przepisach wewnątrzzakładowych. Dokument przygotowanego na potrzeby danego zakładu spisu prac szczególnie szkodliwych dla kobiet, pozwala na doprecyzowanie szczególnych zagrożeń zdrowia dla warunków danego przedsiębiorstwa, wskazania dla określonych stanowisk pracy i charakterystycznych form uciążliwości danej pracy. Druk formularza Wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet z możliwością edycji, wydruku i pobrania za darmo.

Strona 7 z 24