Wyświetlenie artykułów z etykietą: BHP

Instrukcja BHP przy obsłudze pralki automatycznej, to druk dokumentu w kategorii bezpieczeństwo i higieny pracy, dotyczący korzystania z urządzenia do prania odzieży oraz tekstyliów. Plansza Instrukcja BHP obsługi pralki powinna znajdować się w dostępnym i widocznym miejscu, w pomieszczeniu gdzie zachodzi proces prania, a personel który obsługuje pralkę powinien być z nią zapoznany. Dokument Instrukcja BHP obsługi pralki automatycznej zawiera zalecenia dotyczące zachowania bezpieczeństwa przy obsłudze pralki oraz kolejne kroki jej uruchomienia po raz pierwszy od momentu instalacji. Instrukcja BHP wskazuje, aby przed przystąpieniem do czynności obsługi pralki i procesu prania, sprawdzić czy zostały usunięte zabezpieczenia transportowe, czy pralka stoi na równej powierzchni i jest stabilna oraz panujące warunki klimatyczne (brak temperatur ujemnych) oraz wentylacyjne w pomieszczeniu.

Druk Instrukcja BHP przy obsłudze pralki automatycznej wskazuje, że pralka powinna posiadać poprawne przyłącze dopływu i odpływu wody. W formularzu bezpiecznego użytkowania urządzenia pralniczego do czynności koniecznych przed wykonaniem pracy należą, odpowiednia selekcja tekstyliów, poprawne zamknięcie drzwiczek i zastosowanie właściwych środków piorących ora wybór pożądanego programu dla wybranego cyklu prania. Dokument Instrukcja BHP obsługi pralki automatycznej zawiera punkt wskazujący na reguły bezpiecznego wykonywania obowiązków i nie dotykać gołą ręką nagrzewających się drzwiczek automatu - może to spowodować poparzenie, nie używać do prania środków z zawartością rozpuszczalników, nie zmieniać programów w trakcie prania oraz nie prowadzić samodzielnych napraw, bez wiedzy przełożonego. Instrukcja BHP obsługi pralki opisuje także czynności po zakończeniu prania, zwracając uwagę na odłączenia urządzenia z zasilania i zakręceniu zaworu dopływu wody, oczyszczeniu bębna i pozostawieniu otwartych drzwiczek pralki w celu osuszenia wnętrza. Prawidłowy wzór instrukcja bhp przy obsłudze pralki automatycznej do pobrania za darmo, druku i możliwością nanoszenia zmian w edycji.

Instrukcja BHP obsługa zwijarki, to druk formularza z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczący głównych zagadnień obejmujących czynności na stanowisku operatora zwijarki do blach, które wpływają na bezpieczeństwo pracownika. Zwijarka przeznaczona jest do wykonywania operacji zwijania blach w rury cylindryczne i stożkowe, kształtowania odcinków cylindrycznych oraz do zwijania obręczy z płaskowników i taśm. Instrukcja BHP dla zawijarki powinna być umieszczona w widocznym miejscu w warsztacie, a każdy operator powinien się z nią zapoznać przed przystąpieniem do prac z jej użyciem. Wzór Instrukcja BHP obsługa zwijarki określa, że wyłącznie pracownik bez przeciwwskazań zdrowotnych, który pomyślnie zdał egzamin z instruktażu z zakresu bhp i ppoż., zapoznany z Instrukcją BHP obsługi zwijarki może podejmować czynności na wskazanym stanowisku operatora urządzenia do zwijania blachy. Instrukcja BHP obsługa zwijarki odnosi się do konieczności sprawdzenia stanu technicznego urządzenia przed uruchomieniem: stan punktów smarowniczych, czy nie są uszkodzone przewody zasilające, wyłącznik, osłony oraz położenie łożyska zamykającego górny walec. Wzór Instrukcja BHP obsługa zwijarki zawiera punkt dotyczący czynności zabronionych, występujących w sytuacji stosowania niewłaściwych metod operatorskich przy obsłudze zawijarki np. zwijanie blach o wyższych wymiarach niż podane w danych technicznych oraz samodzielne usuwanie usterek lub awarii. Instrukcja BHP obsługa zwijarki z możliwością edytowania i drukowania, do pobrania za darmo.

Instrukcja BHP obsługi giętarki mechanicznej stanowi wzór dokumentu z działu bezpieczeństwa i higieny pracy, obejmującego zasady korzystania z urządzenia do gięcia prętów zbrojeniowych o przekroju: kołowym, sześciokątnym, kwadratowym i prostokątnym, lub wiązki prętów ze stali węglowej i stopowej. Plansza Instrukcja BHP obsługi giętarki mechanicznej powinna być umieszczona w widocznym miejscu, a pracownicy powinni być z nią zapoznani, aby postępować zgodnie z zawartymi w miej zasadami. Dokument Instrukcja BHP obsługi urządzenia jakim jest giętarka mechaniczna zawiera ogólne wytyczne dotyczące zachowania bezpieczeństwa przy obsłudze giętarki, głównie pod katem teoretycznego i praktycznego przygotowania pracownika, wykonującego na warsztacie zlecenia na urządzeniu. Instrukcja BHP wskazuje, aby przed podjęciem czynności z użyciem sprzętu, skontrolować czy giętarka jest w ogólnie sprawnym stanie oraz zapoznać się z dokumentacją techniczno-ruchową. Wzór druku Instrukcja BHP obsługi giętarki zawiera punkt wskazujący na reguły bezpiecznego wykonywania obowiązków z zachowaniem odpowiedniej kolejności wykonywanych czynności tj. dobrać i ustawić w odpowiednie otwory płyty gnącej i listew, sworznie oraz rolki gnące, założyć odpowiednią parę kół zębatych , ustawić zderzaki oraz włączyć odpowiedni kierunek tarczy gnącej. Instrukcja BHP obsługi giętarki mechanicznej opisuje także sposób postępowania z giętarką po zakończeniu pracy. Prawidłowy wzór Instrukcja BHP obsługi giętarki mechanicznej zawiera punkt opisujący postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz ogólne reguły BHP i sposoby bezpiecznego wychowywania pracy.

Instrukcja BHP obsługi tokarki uniwersalnej, mini tokarki, stanowi druk planszy informacyjnej dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy, który wyszczególnia podstawowe zagadnienia bezpiecznego pełnienia obowiązków dotyczących obsługi sprzętu tokarskiego. Instrukcja BHP obsługi tokarki uniwersalnej, mini tokarki powinna znajdować się w widocznym oraz dostępnym miejscu na stanowisku pracy w warsztacie, aby pracownicy mieli możliwość się z nią zapoznać. Pracownicy posługujący się tokarką uniwersalną, zobligowani są do stosowania zasad BHP, używania odzieży i obuwia roboczego oraz indywidualnych ochron osobistych tj. okulary, maski, ochronniki słuchu. Dokument Instrukcja BHP obsługi tokarki uniwersalnej, mini tokarki odnosi się do wymagań posiadania wiedzy obejmującej zasady BHP względem aspektów bezpieczeństwa: przed przystąpieniem do pracy, podczas pracy oraz po jej zakończeniu. Wzór Instrukcja BHP obsługi tokarki uniwersalnej, minitokarka zawiera punkt dotyczący wszelkich obowiązujących na stanowisku zakazów tj. używanie uszkodzonych narzędzie bądź ich samowolnej napraw, usuwania osłon, hamowanie obrabiarki ręką lub przy użyciu jakichkolwiek przedmiotów a także w czasie mechanicznej obróbki sprawdzanie dłonią dokładność obróbki, sprawdzanie wymiarów przedmiotu obrabianego i dokonywanie innych podobnych czynności. Instrukcja BHP obsługi tokarki uniwersalnej, mini tokarki posiada także kilkupunktowe wskazówki dotyczące postępowania w sytuacjach awaryjnych – używanie przycisków bezpieczeństwa, udzielanie pierwszej pomocy i zawiadamianie przełożonych o zaistniałych wypadkach. Instrukcja BHP obsługi tokarki uniwersalnej, mini tokarki do edycji, druku i pobrania za darmo.

Protokół badania elektronarzędzi to dokument rejestrowanych przeglądów narzędzi z napędem, używanych przez pracowników DT/DUR w warsztatach, zakładach i przedsiębiorstwach. Druk protokołu badań elektronarzędzi odwołuje się do konieczności monitorowania bezpiecznej pracy ze sprzętem w odniesieniu do wewnętrznych regulaminów zakładowych oraz indywidualnych wymagań wskazanych przez producenta w instrukcji danego urządzenia. Częstotliwość przeglądów elektronarzędzi w firmie i ich rejestrowania w protokołach badań narzędzi nie jest regulowana ustawą, prowadzone są one profilaktycznie na potrzeby bezpieczeństwa pracowników w zakładzie. Poprzez cykliczne przeglądy sprawności działania urządzeń i odnotowywanych w protokole badań elektronarzędzi, możliwe jest zapewnienie personelowi bezpiecznych i higienicznych warunki pracy dzięki zabezpieczeniu pracowników przed urazami, szkodliwym i niebezpiecznym działaniem niesprawnych, wadliwych lub wyeksploatowanych narzędzi. Dzięki okresowym kontrolom możliwa jest eliminacja pogorszenia stanu technicznego oraz poprawa procesów i warunków pracy. Podczas sprawdzania stanu ogólnego narzędzia w druku Protokół badania elektronarzędzi odnotowuje się stan obudów, przewodów, wtyczek, uchwytów, zacisków, smarowania oraz pracy na jałowym biegu. W sytuacji demontażu obudów sprawdzany jest mocowanie i podłączenie przewodów, zużycie komutatora, szczotek i elementów mechanicznych. Protokół badania elektronarzędzi podczas sprawdzenia obwodu ochronnego wymaga wskazania wyniku podpięcia przewodu PE oraz pomiaru spadku napięcia pomiędzy stykiem wtyczki a obudowa urządzenia Wzór Protokół badania elektronarzędzi z możliwością edycji, wydruku i pobrania za darmo.

Karta ewidencyjna wyposażenia w odzież, stanowi dokument rejestrujący przydział środków ochrony indywidualnej, odzieży firmowej oraz obuwia roboczego wydanych pracownikom danego zakładu. Karta ewidencji wyposażenia prowadzona jest w odniesieniu do wewnętrznego regulaminu gospodarowania wydawaniem odzieży, przydzielanej ilości oraz zasadach jej prania. Druk karta ewidencji odzieży wskazuje okres zużycia uniformu lub rękawic, oraz ilość wydanych pracownikowi kompletów. W przypadku kontroli pracownicy powinni daną odzież odnotowaną w karcie ewidencji wyposażenia dla danego stanowiska na sobie, zgodnie z wytycznymi regulaminu. Karta ewidencji wyposażenia powinna być prowadzona indywidualnie dla każdego pracownika i obejmować przydział odzieży, obuwia, środki ochrony indywidualnej, a także wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia oraz ich pranie i konserwację. Formularz karty przydziału odzieży powinien zawierać dane tj. imię i nazwisko pracownika, stanowisko, datę rozpoczęcia pracy, nazwę wyposażenia, symbol oraz procent używalności. Druk karty ewidencji wyposażenia powinien wskazywać na okres używalności, jednostkę miary, datę wydania i zdania oraz straty. Wzór Karta ewidencyjna wyposażenia w odzież z możliwością edycji, wydruku i pobrania za darmo.

Formularz kontroli stanu regałów magazynowych stanowi dokument audytowy kontrola regałów na obszarze magazynowania. Zgodnie z obowiązującymi polskimi oraz europejskimi normami pracodawca ma obowiązek przeprowadzać okresowy przegląd techniczny regałów magazynowych. Okresowość kontroli regałów paletowych polega na ich systematycznym sprawdzaniu dobrą praktyką jest ich sprawdzanie raz w tygodniu. Kontrola regałów powinna być przeprowadzona przez personel odpowiedzialny za bezpieczeństwo w danym obszarze czyli przez bezpośrednich użytkowników regałów.

Po dokonaniu oględzin powinien powstać dokument potwierdzający stan faktyczny sprawdzanych przedmiotów oraz to że kontrola regałów się odbyła. Równie dobrze może to być formularz czy protokół z przeglądu regałów, wzór pisma powinien zawierać dane:

 • kiedy, kto i co sprawdzał? (czyli dane personalne , data i miejsce oględzin)
 • jakie stwierdzono uszkodzenia, nieprawidłowości?
 • jakie należy podjąć działania naprawcze i profilaktyczne,
 • Druk Formularz kontroli stanu regałów magazynowych który z łatwością można przerobić na protokół z przeglądu regałów umożliwia odnotowanie stanu technicznego regałów wynikających z ich eksploatacji. Dokument kontroli stanu regałów magazynowych daje możliwość monitorowanie bezpiecznej pracy wynikającej z prawidłowego użytkowania regałów. Cykliczne audytowanie stanu regałów oraz odnotowywanie oceny ich eksploatacji w formularzu stanu regałów umożliwia podjęcie właściwych akcji korygujących i zapobieganie wystąpieniu sytuacji niebezpiecznych.

  Formularz kontroli stanu regałów paletowych dzięki ich sukcesywnemu sprawdzaniu zapobiega zniszczeniu towarów oraz zwiększa bezpieczeństwo pracowników poprzez eliminację uszkodzeń regałów na skutek przypadkowych uderzeń wózkiem oraz nieprawidłowego składowania materiałów. Druk Formularz kontroli stanu regałów magazynowych stanowi dokument prewencyjny, zapobiegający konsekwencjom ich nieprawidłowej eksploatacji. Lista audytowa kontroli stanu regałów magazynowych z możliwością edycji, wydruku do pobrania za darmo.

  Etykiety

  Instrukcja BHP dla wózka jezdniowego i podnośnikowego. Dokument dotyczący bezpieczeństwa i higieny pracy, który obejmuje zasady użytkowania wózków jezdniowych oraz podnośnikowych. Druk Instrukcja BHP dla wózka powinna znajdować się w widocznym miejscu, a każdy pracownik obsługujący pojazdy powinien się z nią zapoznać, aby bezpiecznie i świadomie wykonywać swoje obowiązki. Wzór Instrukcja BHP dla wózka jezdniowego i podnośnikowego określa zbiór zasad jakich należy przestrzegać, by bezpiecznie korzystać z urządzenia ściśle stosując się do zasad bezpiecznej eksploatacji. Dokument Instrukcja BHP dla wózka jezdniowego i podnośnikowego powinien zawierać takie elementy jak: uwagi ogólne dotyczące przygotowania zawodowego operatora wózka oraz zachowanych warunkach bezpieczeństwa dot. użytkowania maszyny. Kolejne punkty znajdujące się w Instrukcja BHP dla wózka jezdniowego i podnośnikowego definiują zasady bezpiecznej pracy - czynności jakie pracownik powinien wykonywać przed przystąpieniem do pracy z urządzeniem, w toku pracy i po jej zakończeniu. Prawidłowy wzór Instrukcja BHP dla wózka jezdniowego i podnośnikowego zawiera punkt dotyczący czynności niedozwolonych podczas pracy, które mogą spowodować wystąpienie wypadku lub pożaru. Kierowca wózka powinien dbać o należyty stan techniczny wózka, przestrzegać postanowień instrukcji obsługi wózka i jego osprzętu oraz instrukcji z zakresu bezpieczeństwa pracy, obowiązujących w danym zakładzie pracy. Instrukcja BHP dla wózka jezdniowego i podnośnikowego do edycji, wydruku i pobrania za darmo.

  Dzienny raport eksploatacji wózka z napędem silnikowym, to druk dokumentu kontroli stanu używanego sprzętu magazynowego. Przed przekazaniem wózka dotychczasowy użytkownik powinien zapewnić kontrolę jego stanu technicznego, w tym kontrolę elementów, układów i mechanizmów co powinno być odnotowywane w dziennym raporcie eksploatacji wózka. Przekazanie wózka do użytkowania może być zrealizowane po sprawdzeniu i odnotowaniu sprawności wózka zarówno przed jak i po zakończeniu pracy, zgodnie z wytycznymi instrukcji bhp dla pracy z wózkami. Druk Dzienny raport eksploatacji wózka z napędem silnikowym powinien dotyczyć min. sprawdzenia prawidłowość działania układu kierowniczego, hamulcowego i napędowego, mechanizmów podnoszenia, sprawności oświetlenia i sygnalizacji, prawidłowości działania urządzeń pomiarowo - kontrolnych oraz elementów i urządzeń zabezpieczających. Przeprowadzenie kontroli powinno być odnotowane w formularzu Dzienny raport eksploatacji wózka, z każdorazowym pobraniem oraz zdaniem urządzenia. Wzór druku Dzienny raport eksploatacji wózka z możliwością edycji i wydruku, do pobrania za darmo.

  Protokół z przeprowadzenia egzaminu BHP, obejmującego program szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy to wymagany przez PIP dokument potwierdzający znajomość wdrażanych zasad bhp osób szkolonych. Protokół ze szkolenia z zagadnień BHP wskazuje, że dany pracownik uczestniczył w szkoleniu, przyswoił wiedze zawartą w panelu tematycznym dla jego stanowiska pracy oraz przystąpił do egzaminu końcowego. Wzór dokumentu Protokół z przeprowadzenia szkolenia BHP jest rejestrem potwierdzającym zaliczenie egzaminu z wiedzy dot. BHP oraz wskazuje na numer wydanego zaświadczenia, które to potwierdza. Druk formularza Protokół z przeprowadzenia szkolenia BHP powinien zawierać dane tj. datę i miejsce egzaminu, wskazanie na typ szkolenia, imię i nazwisko pracownika, rezultat uzyskany podczas egzaminowania oraz numer zaświadczenia. Na druku protokołu ze szkolenia BHP powinny się znaleźć podpisy członków komisji egzaminacyjnej oraz kierownika kursu. Wzór Protokół z przeprowadzenia szkolenia BHP, w formie zbiorczej dla uczestników szkolenia z możliwością edycji, wydruku i pobrania za darmo.

  Strona 6 z 24