Wyświetlenie artykułów z etykietą: BHP

Instrukcja BHP dla ekip / personelu sprzątającego, to wzór dokumentu z sektora bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczący czynników, które oddziałują na bezpieczeństwo osób zajmujących się pracami sprzątającymi i konserwatorskimi. Instrukcja BHP dla osób zatrudnionych przy sprzątaniu pomieszczeń powinna być umieszczona w widocznym miejscu a personel sprzątający powinni zapoznać się z zakresem i rodzajem prac na danym obiekcie oraz pozostałymi procedurami BHP, które dotyczą np. bezpiecznej pracy na drabinie, mycia okien, obsługi odkurzacza oraz pozostałych urządzeń służących do czyszczenia. Pracownik dopuszczony do prac konserwacyjnych musi być przeszkolony z zasad bhp oraz stosować ubranie, obuwie, odzież ochronną oraz środki ochrony indywidualnej odpowiednio do wykonywanej pracy. Dokument Instrukcji BHP podczas sprzątania powinien zawierać punkt zwracający uwagę czy rozpoczęcie pracy nie spowoduje zagrożeń dla osób przebywających na tym stanowisku pracy lub w jego bezpośrednim otoczeniu oraz czy materiały używane podczas procesu pracy składowane są tak, by nie stwarzały żadnych zagrożeń wypadkowych. Prawidłowy wzór Instrukcji bezpieczeństwa dla personelu sprzątającego zawiera punkt dotyczący: czynności jakie pracownik powinien wykonywać zanim przystąpi do wypełniania zadań (Zapoznać się z planem na dzień bieżący) w trakcie i po ich zakończeniu oraz opis zachowań niedozwolonych zagrażających życiu i zdrowi pracowników. Instrukcja BHP dla osób zatrudnionych przy sprzątaniu pomieszczeń, ekip sprzątających i pracowników lizingowych odpowiedzialnych za sprzątanie obiektów do edycji, wydruku oraz pobrania za darmo.

Wzór Instrukcji BHP przy pracach związanych z montażem rusztowań stanowi dokument zawierający zasady bezpiecznych czynności podczas instalacji rusztowań. Zgodnie z Instrukcją BHP wymaga się aby podczas montażu rusztowania, wyznaczyć strefę niebezpieczną i zabezpieczyć ją przed dostępem osób nieuprawnionych, zwrócić uwagę, aby podłoże (grunt, konstrukcja itp.), na którym ustawia się rusztowanie, było stabilne i posiadało zapewnione stałe odwodnienie oraz odpływ wód opadowych od budynku. Wzór Instrukcji BHP przy pracach związanych z montażem rusztowań określać konieczność upewnienia się, czy jest do dyspozycji wystarczająca ilość materiałów (elementów rusztowania) niezbędnych do sprawnego montażu oraz sprawdzenia czy konstrukcja rusztowania nie jest uszkodzona. W formularzu instrukcji BHP rusztowania, zawiera także informację przy wykonywaniu robót na wysokości pracownicy powinni stosować środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed upadkiem z wysokości z linką umocowaną do stałych elementów konstrukcji budowli lub rusztowań albo poręcze ochronne przewidziane dla danego rusztowania. Druk Instrukcji BHP przy pracach związanych z montażem rusztowań do edycji, pobrania i wydruku za darmo.

Etykiety

Instrukcja BHP na stanowisku malarz budowlany to wzór planszy informacyjnej z Instrukcją bezpiecznej pracy z podstawowymi zagadnienia dotyczące obowiązków dotyczących pracy malarza. Instrukcja BHP pracy malarza powinna być dostępna dla pracowników aby mogli się z nią zapoznać i stosować do zasad w niej zawartych. Personel wykonujący prace malowania budynków i pomieszczeń, zobowiązany jest do obowiązkowego stosowania i używania odzieży i obuwia roboczego oraz indywidualnych ochron osobistych. Dokument Instrukcja bezpiecznej pracy dla malarza odnosi się do wymagań posiadania wiedzy obejmującej zasady BHP aspektów bezpieczeństw przed przystąpieniem do pracy, podczas pracy, a także po jej zakończeniu. Wzór Instrukcja BHP na stanowisku malarza zawiera punkt dotyczący wszelkich obowiązujących na stanowisku zakazów tj. używanie uszkodzonych narzędzie bądź ich napraw, przechowywać materiałów w ilościach większych od wynikających z potrzeb technologicznych oraz pracować ponad 4 godziny w pomieszczeniach malowanych farbami na lotnych rozpuszczalnikach. Instrukcja BHP obowiązków malarza budowlanego posiada także kilkupunktowe wskazówki dotyczące postępowania w sytuacjach awaryjnych. Instrukcja BHP dla malarza budowlanego do wydruku, edycji i pobrania za darmo.

Instrukcja BHP przy obsłudze gilotyny do papieru to przykład dokumentu do wydruku dokumentu dotyczący zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wskazuje na najważniejsze kryteria pracy dotyczące obsługi biura, mające wpływ na bezpieczeństwo pracownika. Instrukcja BHP przy obsłudze gilotyny powinna znajdować się w widocznym miejscu, a pracownicy powinni być z nią zapoznany, wraz z innymi instrukcjami BHP pomocnymi podczas pracy biurowej tj. obsługa komputera, drukarki czy niszczarki. Dokument Instrukcja BHP przy obsłudze gilotyny odnosi się do wymagań właściwej ergonomii stanowiska pracy, właściwej powierzchni stanowiska pracy, prawidłowego oświetlenia oraz zachowania warunków wentylacyjno-grzewczych pomieszczenia. Wzór Instrukcja BHP przy obsłudze gilotyny zawiera punkt dotyczący wszelkich czynności niedozwolonych tj. używania niesprawnych urządzeń i ich samodzielnych napraw, palenie papierosów w miejscach niedozwolonych oraz zmianę ulokowania podręcznych środków gaśniczych Instrukcja BHP przy obsłudze gilotyny zawiera także informację dotyczącą czynności na zakończenie pracy tj. pozostawienie porządku w dokumentacji i biurku, zamknąć okna, wyłączyć spod napięcia sprzęt elektroniczny, elektryczny oraz oświetlenie. Instrukcja BHP dla biur wskazuje na zachowania pracownika w razie wątpliwości, co do zachowania warunków bezpieczeństwa pracy przy wykonywaniu poleconych czynności na stanowisku pracownika biurowego.

Instrukcja BHP przy obsłudze agregatu prądotwórczego, stanowi druk dokumentu z dziedziny bezpieczeństwa pracy, zawierający informacje na temat zasady korzystania z urządzenia. Plansza Instrukcji obsługi agregatu powinna być ulokowana w widocznym miejscu w personel powinien przyswoić umieszczone w niej informacje. Dokument Instrukcji BHP dla agregatu prądotwórczego zawiera ogólne zasady zachowania bezpieczeństwa przy obsłudze agregatu. Instrukcja BHP wskazuje, aby przed podjęciem czynności z użyciem sprzętu, sprawdzić, czy nie ma widocznych zewnętrznych uszkodzeń agregatu, skontrolować stan osłon i uziomu oraz stan tablicy rozdzielczej, gniazd wtykowych, gniazd bezpieczników i wyłączników oraz wskaźników i izolacji przewodów. Wzór dokumentu bezpieczeństwa przy obsłudze agregatu prądotwórczego, zawiera punkt wskazujący na reguły bezpiecznego wykonywania obowiązków z zachowaniem odpowiedniej ostrożności przed uruchomieniem agregatu, upewniając się, czy start maszyny nie grozi wypadkiem i czy nie spowoduje zagrożenia dla innych pracowników lub osób znajdujących się w pobliżu. Instrukcja BHP przy obsłudze agregatu prądotwórczego opisuje także sposób postępowania z agregatem w czasie uruchamiania maszyny, czekając aż ustabilizują się obroty i dopiero wtedy włączyć odbiorniki. Prawidłowy wzór Instrukcja BHP przy obsłudze agregatu prądotwórczego zawiera punkt opisujący postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia pracowników oraz konieczności zgłaszania wszystkich wypadków przy pracy przełożonemu. Instrukcja bezpieczniej obsługi agregatu prądotwórczego w opcji do edycji, wydruku i pobrania za darmo.

Instrukcja BHP ppoż. dla warsztatu mechanicznego to druk formularza informacyjnego w kategorii bhp, dotyczący tematyki przeciwpożarowej w warsztacie mechanicznym, o istotnym wpływie na bezpieczeństwo pracownika. Warsztat mechaniczny jest przeznaczony do przeprowadzenia przeglądów, napraw również z użyciem żywego ognia do spawania, lutowania oraz z użyciem innych rozgrzanych w toku pracy narzędzi. Dokument Instrukcja BHP ppoż. dla warsztatu mechanicznego definiuje, korzystania z niesprawnych technicznie urządzeń i instalacji elektroenergetycznych są bezwzględnie zagrożone. Druk Instrukcji BHP ppoż. dla warsztatu mechanicznego wyszczególnione także inne czynności niedozwolone tj. użytkowanie elektrycznych urządzeń ogrzewczych w sposób niezgodny z warunkami eksploatacyjnymi określonymi przez producenta, narażanie na przewrócenie lub uszkodzenie mechaniczne butli z gazami technicznymi lub składowanie materiałów palnych na drogach i przejściach służących do ewakuacji z budynku. Czytelna Instrukcja BHP ppoż. dla warsztatu mechanicznego powinna być umieszczona w widocznym i dostępnym dla pracownika miejscu. Prosta instrukcja przeciwpożarowa dla warsztatu z możliwością edytowania, drukowania i pobierania za darmo.

Instrukcja BHP obsługi wentylatora wolnostojącego, wzór planszy dotyczącej bezpieczeństwa oraz higieny pracy, która zawiera informacje na temat obsługi przenośnego wentylatora domowego, stołowe czy biurowego. Instrukcja BHP obsługi wentylatora wskazuje, że pracownik który obsługuje ten sprzęt powinien posiadać aktualne przeszkolenie dotyczące ogólnych zasad bhp oraz wiedzę zawarta w instrukcji obsługi tego urządzenia. Wzór Instrukcji BHP dla wentylatora wolnostojącego wskazuje na konieczność sprawdzenia stanu technicznego urządzenia przed jego uruchomieniem tj. skontrolowania widocznych uszkodzeń instalacji elektrycznej, właściwego podłączenia do sieci, usunięcia naprężenia kabla w celu uniknięcia potknięcia oraz ochrony urządzenia przed dostępem wody, zalaniem. Druk Instrukcja BHP obsługi wentylatora zawiera punkt dotyczący bezpiecznego użytkowania urządzenia, czyli nie używania wentylatora bez kosza ochronnego i nie zastawiania nim dróg ewakuacyjnych. Wentylator, zgodnie ze specyfikacją bezpiecznej obsługi nie powinien być usytuowany w pobliżu firan i zasłon oraz naprawiany przez nieuprawniony do tego personel. Instrukcja BHP obsługi wentylatora wolnostojącego z możliwością drukowania, nanoszenia zmian w edycji do pobrania za darmo.

Instrukcja BHP obsługi klimatyzatora przenośnego, wzór planszy informacyjnej dotyczącej bezpieczeństwa oraz higieny pracy, który wskazuje na kluczowe warunki obsługi urządzenia klimatyzacyjnego. Instrukcja BHP wskazuje, że pracownik który przystępuje do obsługi klimatyzatora powinien posiadać aktualne przeszkolenie w zakresie bhp oraz obsługi danego urządzenia. Dokument Instrukcja BHP dla klimatyzatora wskazuje na konieczność sprawdzenia stanu technicznego urządzenia przed przystąpieniem do pracy tj. skontrolowanie widocznych uszkodzeń instalacji elektrycznej oraz poprawność podłączenia do sieci zasilającej, a także prawidłowe usytuowanie klimatyzatora w pomieszczeniu o dobrej wentylacji. Druk Instrukcji bezpiecznej obsługi klimatyzatora zawiera punkty dotyczący prawidłowej eksploatacji urządzenia, czyli ustawianie na płaskiej i stabilnej powierzchni w pewnej odległości od wszelkich powierzchni ścian, właściwego podłączania oraz prędkości nadmuchu powietrza. Druk Instrukcja BHP pracy z klimatyzatorem, wymienia w podpunktach czynności niedozwolone oraz konieczności niezwłocznego zawiadomienia w przypadku wystąpienia niestandardowego, nieprzyjemnego zapachu, firmy instalującej bądź serwisującej urządzenie, w celu usunięcia zanieczyszczenia klimatyzatora. Instrukcja BHP dla urządzenia jakim jest klimatyzator przenośny do wydruku, edycji i pobrania za darmo.

Instrukcja BHP przy obsłudze walca drogowego, to druk formularza dokumentu obejmującego swoim zakresem bezpieczeństwo i higienę prac ziemnych, budowlanych i drogowych z użyciem walca. Instrukcja BHP przy obsłudze walca powinna znajdować się w widocznym miejscu a operator powinien być z nią zaznajomiony i przestrzegać zawartych w niej zasad. Zgodnie z instrukcją bhp obsługi walca, po skontrolowaniu maszyny, sprawdzeniu otoczenia oraz stanu paliwa w zbiorniku, operator powinien próbnie uruchomia walec, sprawdzić jakość jego działania i wykonać test hamulca parkingowego. Druk Instrukcja BHP obsługi walca określa zbiór zasad, jakich należy przestrzegać, by bezpiecznie obsługiwać walec a w przypadku zauważonych usterek powiadomić o tym przełożonego i w razie zagrożenia bezpieczeństwa przerwać wykonywaną pracę. Dokument Instrukcja BHP przy obsłudze walca definiują zasady bezpiecznej pracy - czynności, jakie pracownik powinien wykonywać przed przystąpieniem do pracy z urządzeniem, w toku pracy i po jej zakończeniu wraz z obowiązującymi nakazami oraz zakazami. Prawidłowy druk Instrukcja BHP dla walca zawiera punkt dotyczący okresowych przeglądów, remontów, regulacji, napraw i konserwacji, które mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające do tego odpowiednie kwalifikacje (pracownikowi obsługującemu walec nie wolno tych czynności dokonywać). Przy wykonywaniu czynności związanych z naprawą, regulacją czy konserwacją, walec musi być bezwzględnie zatrzymany i tak zabezpieczony, aby przypadkowe uruchomienie go nie było w ogóle możliwe (tabliczka informacyjna na maszynie, aby jej nie uruchamiać). Wzór Instrukcja BHP przy obsłudze walca drogowego w opcji do edycji, wydruku i pobrania za darmo.

Instrukcja BHP obsługi telefaksu to druk wzoru dokumentu bezpiecznej obsługi faxu, który wskazuje najważniejsze kryteria pracy dotyczące obsługi urządzenie, mające bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pracownika. Instrukcja BHP obsługi telefaksu powinna być zamieszczona w widocznym miejscu, a pracownicy biurowi i administracyjni powinni być z nią zapoznany, wraz z innymi instrukcjami BHP pomocnymi tj. obsługa komputera, drukarki czy niszczarki. Dokument Instrukcja BHP obsługi faksu odnosi się do wymagań właściwej ergonomii stanowiska pracy, wystarczającej powierzchni stanowiska pracy, prawidłowego oświetlenia oraz optymalnego mikroklimatu i komfortu wentylacyjno-grzewczego w pomieszczeniach. Wzór Instrukcja BHP obsługi telefaksu zawiera punkt dotyczący wszelkich czynności niedozwolonych tj. używania niesprawnych urządzeń i ich samodzielnych napraw, stawianie na telefaksie ciężkich przedmiotów i rozlewanie płynów czy instalowania telefaksu w miejscach narażonych na działanie niekorzystnych czynników atmosferycznych i wilgoci. Druk Instrukcja BHP obsługi telefaksu zawiera również informacje dotyczącą czynności na zakończenie pracy tj. pozostawienie porządku na stanowisku pracy, wyłączenie zasilania sprzętu oraz zabezpieczenie urządzenia przed dostępem osób niepowołanych. Instrukcja BHP obsługi faxu wskazuje, że w sytuacji gdy telefaks dozna mechanicznych uszkodzeń, które spowodują możliwość bezpośredniego dostępu do wewnętrznych części urządzenia, należy natychmiast odłączyć go od źródła prądu. Wzór Instrukcja BHP obsługi telefaksu (fax) z opcją edycji i druku, do pobrania za darmo.

Strona 5 z 24