Wyświetlenie artykułów z etykietą: BHP

gotowy wzór / szablon dokumentu - Protokół sprawdzenia / diagnozy poprawności działania urządzenia / maszyny czy innego dowolnego sprzętu używanego firmie / fabryce / biurze. Sprawdzenie poprawności działania urządzenia polega na przeprowadzeniu testu oraz dokonaniu właściwych pomiarów. Wszystkie operacje diagnozy realizowane są w warunkach warsztatowych w oparciu o przyjęte instrukcje i procedury. Zakres pierwszego uruchomienia obejmuje: sprawdzenie doprowadzonych przewodów i podłączeń, sprawdzenie poprawności działania zabezpieczeń oraz kontrolę i regulację parametrów grzewczych . Wykonywane prace dotyczące kontroli poprawnego działania urządzenia przeprowadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz Polską Normą, obejmują między innymi: sprawdzenie instalacji, rozmieszczenia i zamocowania całego wyposażenia na podstawie dokumentacji technicznej; sprawdzenie poprawności działania wszystkich czujników/detektorów; sprawdzenie zgodności z wymaganiami wszystkich połączeń giętkich. Dalsza diagnoza dotyczy sprawdzenia poprawności działania zasilaczy głównych i rezerwowych(w tym pomiary pojemności akumulatorów); sprawdzenia poprawności działania akustycznego sygnalizatora alarmowego. Przepisy dotyczące systemów bezpieczeństwa jasno wskazują, że powinny być one okresowo sprawdzane (np. raz na pół roku). Każda wykryta nieprawidłowości musi być odnotowana w Ewidencji napraw i konserwacji, ewentualne usterki usunięte a zużyte materiały powinny podlegać wymienianie. Druk protokółu sprawdzającego poprawność działania urządzenia powinien zawierać: datę, dane sprzętu(opis nazwa / model / nr seryjny), charakterystykę wykonanych czynności oraz metod i narzędzi użytych do przeprowadzenia diagnozy. W dokumencie należy także podać wynik wykonanej kontroli oraz podsumować czy na podstawie przeprowadzonych czynności urządzenie działa poprawnie, co potwierdza podpis osoby dokonującej jego sprawdzenia. Protokół sprawdzenia poprawności działania urządzenia wzór darmowy

Strona 24 z 24