Wyświetlenie artykułów z etykietą: BHP

gotowy wzór / szablon dokumentu - Karta wypadku przy pracy wzór. Ustalenia okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy dokonuje wyznaczona przez podmiot osoba działająca w jego imieniu. Wskazana osoba sporządza kartę wypadku. Do karty wypadku załączane są dokumenty tj. zapis wyjaśnień poszkodowanego oraz informacje przekazane przez świadków wypadku, materiały zebrane w czasie ustalania okoliczności i przyczyn wypadku (dokumenty sporządzone z oględzin miejsca wypadku). Poszkodowany lub członek jego rodziny mają prawo do zgłoszenia wszelkich uwagi do ustaleń zawartych w karcie wypadku przy pracy, a zapis tych zastrzeżeń powinien być dołączony do karty wypadku. Z reguły kartę wypadku przy pracy sporządza pracodawca w momencie, gdy okoliczności i przyczyny zdarzenia zostały już ustalone - maksymalnie 14 dni od daty zawiadomienia. Dokument karty wypadku przy pracy należy przygotować w trzech egzemplarzach. Pierwszy egzemplarz otrzymuje poszkodowany lub uprawniony członek rodziny. Drugi egzemplarz pozostaje u podmiotu ustalającego okoliczności i przyczyny wypadku. Trzeci egzemplarz jest przekazywany do ZUS, jeżeli zdarzenie zostało uznane za wypadek przy pracy. Wzór dokumentu karty wypadku przy pracy powinien zawierać: pieczęć pracodawcy, tytuł, dane identyfikacyjne płatnika składek oraz poszkodowanego a także tytuł ubezpieczenia wypadkowego. Formularz karty wypadku przy pracy wyodrębnia wszystkie szczegóły dotyczące wypadku: datę zgłoszenia, imię i nazwisko osoby zgłaszającej wypadek przy pracy oraz informacje dotyczące okoliczności, przyczyn, czasu i miejsca wypadku a także zeznania świadków i załączniki

gotowy wzór / szablon dokumentu - Zawiadomienie o kwalifikowanym wypadku przy pracy. Pracodawca ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia właściwego, inspektora pracy Państwowej Inspekcji Pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy. Zaniechanie obowiązku powiadomienia o w/w wypadku stanowi wykroczenie z art. 283 § 2 pkt 6 Kodeksu pracy i jest zagrożone karą

gotowy wzór / szablon dokumentu - karta obiegowa pracownika - przy rozwiązaniu umowy. Druk stosowany przy zwolnieniu pracownika ma na celu udokumentowanie rozliczenia się z pracodawcą zwalnianego czy zwalniającego sie pracownika

gotowy wzór / szablon dokumentu - Karta obiegowa pracownika / obiegówka pracownika. Karta obiegowa - wzór zatrudniane - umożliwia udokumentowanie formalności wymaganych zarówno na etapie przyjmowania / zatrudniania pracownika do pracy jak i zmiany stanowiska pracy. Karta obiegowa nie musi być stosowana, lecz obowiązek wypełnienia obiegówki może mieć związek z wewnętrznym regulaminem pracy w danej firmie. Nowo przyjęty pracownik otrzymuje kartę obiegową w celu dopełnienia formalności związanych z nawiązaniem stosunku pracy. Karta obiegowa zawiera pieczątkę pracodawcy, imię i nazwisko pracownika, datę zatrudnienia, stanowisko oraz dział, rodzaj umowy o pracę oraz datę i podpis pracownika działu personalnego a także wskazane komórki organizacyjne, w których pracownik powinien dopełnić czynności związanych z przyjęciem do pracy. W karcie obiegowej wyszczególnione są działy, w których pracownik zobligowany jest zrealizować procedurę związaną z przyjęciem do pracy tj.: zapoznanie z regulaminem wewnętrznym, odbycie wstępnego szklenia bhp, otrzymanie haseł dostępu do komputera (aplikacji, programów) oraz wdrożenie do zasad ochrony danych osobowych i wiadomości niejawnych. Uzupełniony dokument karty obiegowej, potwierdzony własnoręcznym podpisem pracownika składany jest w części B akt osobowych w dziale kadr

gotowy wzór / szablon dokumentu - Skierowanie kierowcy na badania lekarskie. Druk dla pracodawców zatrudniających kierowców wykonujących transport drogowy czy kierowców pojazdów służbowych. Badania lekarskie kierowców przeprowadza się w zamiarze określenia wystąpienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy. W celu przeprowadzenia badań lekarskich pracodawca wystawia skierowanie dla kierowcy na badania lekarskie, które powinno zawierać: typ badań czy są to badania wstępne, badania okresowe, badania kontrolne czy badania profilaktyczne, oprócz tych danych druk powinien zawierać dane pracownika i pracodawcy, wskazanie stanowiska pracy, na którym osoba ta ma być zatrudniona lub pracuje. W skierowaniu na badania lekarskie kierowcy powinny zostać wyszczególnione czynniki szkodliwe dla zdrowia (warunki uciążliwe) a także aktualne wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tym stanowisku. Osoba badana lub pracodawca kierujący na badania, który nie zgadza się z orzeczeniem lekarskim, może wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania. Kolejne badanie lekarskie jest przeprowadzane na koszt badanego kierowcy, wyjątek stanowią badania wstępne. Jednostka mająca przeprowadzać badania w trybie odwoławczym powinna być placówką o wyższym poziomie referencyjnym w stosunku do jednostki, która przeprowadziła badanie pierwotne. Badania okresowe kierowców przeprowadza się: do ukończenia 60 lat - co 5 lat, powyżej 60 roku - co 30 miesięcy

wzór / szablon dokumentu - Skierowanie na badania psychologiczne - Psychotesty kierowców na wstępne / okresowe / kontrolne / profilaktyczne badania lekarskie. Druk skierowania na badania psychologiczne dla kierowców wykonujących transport drogowy czy kierowców pojazdów służbowych. W oparciu o przepisy art. 39k oraz art. 39l ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późniejszymi zmianami) możliwość skierowania pracownika- kierowcę na badanie psychologiczne posiada lekarz medycyny pracy, pracodawca oraz policja. Obowiązkowe badania psychologiczne, psychotesty i testy psychologiczne przechodzą: pracownicy transportu, operatorzy maszyn i wózków widłowych, kierowcy skierowani przez policję, przedstawiciele handlowi oraz inni pracownicy prowadzący zawodowo samochód służbowy kat B. Kierowcy muszą przejść pierwsze badania lekarskie i psychologiczne przed dniem wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej, a następnie poddawać się badaniom okresowym regularnie co 5 lat do ukończenia 60 roku życia( kierowcy starsi podlegają badaniom specjalistycznym co 30 miesięcy). Na badania psychologiczne kierowca musi zgłosić się w terminie 30 dni od dnia otrzymania skierowania. Wzór dokumentu skierowanie na badania psychologiczne - psychotesty kierowców powinno zawierać: pieczęć placówki kierującej na badania, datę i miejscowość, tytuł dokumentu, odniesienie do przepisów, dane kierowcy -imię ,nazwisko, adres, PESEL oraz podpis osoby kierującej pracownika na badanie psychologiczne

Etykiety

Karta obiegowa przy rozwiązaniu umowy o pracę wzór. Druk pozwala udokumentować rozliczenie się pracownika z pracodawcą przed ustaniem stosunku pracy. Karta obiegowa stanowi sprawozdanie pracownika z firmowego mienia, przekazanego ze zobowiązaniem zwrotu, np. służbowego telefonu, laptopa, samochodu, odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej, narzędzi, pieczątek czy kart dostępu lub kluczy. Wypełnienie obiegówki stanowi potwierdzenie, że pracownik zwrócił to, co zostało mu powierzone i nie dysponuje mieniem będącym własnością pracodawcy.

Do wpisu w karcie obiegowej uprawniony jest: pracownik bezpośrednio odpowiedzialny za rozliczanie się z wydanych lub powierzonych pracownikom sprzętów (na podstawie ksiąg i ewidencji, przedmiotów lub środków podlegających zwrotowi w związku z zatrudnieniem), pracownik zastępujący lub bezpośredni przełożony pracownika a także pracownik firmy odpowiedzialny za kierowanie konkretną komórką organizacyjną, w której następuje rozliczenie. Uzupełniony dokument karty obiegowej z odnotowanym zdanym mieniem, potwierdzony własnoręcznym podpisem pracownika trafia do teczki C akt osobowych działu kadr. Pracownik jest zobowiązany uzyskać stosowne wpisy w karcie obiegowej najpóźniej w ostatnim dniu przed ustaniem stosunku pracy. Dopiero po złożeniu karty obiegowej w dziele personalnym pracownik może otrzymać świadectwo pracy. Karta obiegowa pracownika stosowana przy zwalnianiu pracownika / rozwiązaniu umowy o pracę do pobrania za darmo.

gotowy wzór / szablon dokumentu - Karta obiegowa pracownika / obiegówka. Karta obiegowa - wzór zatrudniane - umożliwia udokumentowanie formalności wymaganych zarówno na etapie przyjmowania / zatrudniania pracownika do pracy jak i zmiany stanowiska pracy

gotowy wzór / szablon dokumentu - Skierowanie pracownika na badania na wstępne / okresowe / kontrolne / profilaktyczne badania lekarskie. Druk również ma zastosowanie w przypadku kiedy pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim przekraczającym 30 dni. Pracownik w związku z zatrudnieniem odpowiedzialny jest za odbycie wstępnych badań lekarskich. Pracodawca kieruje pracownika (bądź przyszłego pracownika) na badania lekarskie i ponosi ich koszty. W dokumencie skierowanie na badania lekarskie wystawionym pracownikowi wskazywany jest m.in. rodzaj badań, stanowisko, opis danego stanowiska, występujące czynniki szkodliwe. Pracownicy podlegają m.in.: wstępnym badaniom lekarskim tzw. kontrolnym badaniom lekarskim np. wymaganych po dłuższej chorobie pracownika, okresowym badaniom lekarskim oraz końcowym badaniom lekarskim (na wniosek zainteresowanego), np. przy styczność z substancjami rakotwórczymi. Pracownik, który przebywał na zwolnieniu lekarskim ponad 30 dni musi zostać skierowany przez pracodawcę na kontrolne badania lekarskie. Może on zostać dopuszczony do pracy dopiero po okazaniu pracodawcy zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy. Badanie potwierdza zdolność pracownika do dalszego wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku. Do elementów skierowania na wstępne, okresowe lub kontrolne badania lekarskie należą: data i miejsce wystawienia pisma, oznaczenie pracodawcy wraz z NIP oraz placówki medycznej, do której skierowany zostanie pracownik, imię i nazwisko pracownika wraz z nr PESEL oraz potwierdzającym jego tożsamości numerem dowodu osobistego lub paszportu, wskazanie na rodzaj badań, informacja o stanowisku jakie pracownik zajmuje lub będzie zajmował wraz z datą rozpoczęcia pracy, wskazanie czynników szkodliwych lub warunków uciążliwych, prośba o wydanie orzeczenia lekarskiego oraz podpis pracodawcy. Formularz skierowania pracownika na wstępne / okresowe / kontrolne lub profilaktyczne badania lekarskie w nagłówku musi być oznaczone tytułem oraz wskazaniem do podstawy prawnej - art. 229 § 1 i 2 k.p.,

Etykiety

wzór / szablon dokumentu - Protokół odbioru sprzętu wzór. Dokument ten jest powszechnie wykorzystywany w podczas dostawy maszyn i urządzeń do firmy. Protokół przekazania sprzętu druk umożliwia udokumentowanie i zarazem sprawdzenie czy dostarczony / zakupiony / wynajmowany sprzęt spełnia wymogi zawarte w umowie. W protokole odbioru sprzętu definiowany jest stan i wyposażenie dostarczonego urządzenia wraz z dokumentacją tj. gwarancja, deklaracje zgodności CE oraz DTR . Protokół przekazania sprzętu / urządzenia uwęglenia również możliwość zaistnienia konieczności wymiany sprzętu wadliwego na urządzenie wolne od wad. Data podpisania protokołu jest datą rozpoczęcia okresu gwarancyjnego Protokół odbioru sprzętu sporządzany jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Protokół odbioru sprzętu umożliwia odbiór maszyn, odbiór urządzeń dokument ten spisuje się w momencie odbioru zamówionego sprzętu i jest on podstawą do dochodzenia ewentualnych roszczeń z dostawcą np. uzupełnienia przez niego dokumentacji technicznej czy dostarczenie brakujących elementów wyposażenia sprzętu czy urządzenia

Strona 23 z 24