Wyświetlenie artykułów z etykietą: BHP

gotowy wzór / szablon dokumentu - Rejestr wypadków wzór. Na podstawie: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.07.1988 w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy z późniejszymi zmianami - tzn. z dnia 20.01.2004r.(DU nr 14/2004 poz. 117). Do prowadzenia rejestr wypadków przy pracy zobowiązany jest każdy pracodawca. Rejestr wypadków przy pracy bazuje na wszystkich protokołach powypadkowych (również tych nieuznanych za wypadek przy pracy). Nie ma natomiast obowiązku prowadzenia rejestru wypadków w drodze do pracy i z pracy. Jeżeli w zakładzie pracy nie wydarzył się żaden wypadek, pracodawca nie musi zakładać rejestru wypadków przy pracy (na wypadek kontroli warto posiadać przygotowany na taką ewentualność druk). Wzór dokumentu rejestru wypadków przy pracy powinien zawierać: tytuł, kolejny nr i rok, imię i nazwisko poszkodowanego, stanowisko, miejsce i data wypadku oraz informacje o skutkach wypadku dla poszkodowanego. Formularz rejestru wypadków powinien wskazywać: datę sporządzenia protokołu powypadkowego, definicję czy wypadek jest wypadkiem przy pracy, opis okoliczności wypadku, datę przekazania wniosku do ZUS, informacje o wypłaconych świadczeniach lub o przyczynach pozbawienia tych świadczeń oraz inne okoliczności, których zamieszczenie w rejestrze wypadków jest wymagane

gotowy wzór / szablon dokumentu - Szkic miejsca wypadku przy pracy. Jest załącznikiem do karty wypadku przy pracy. Na pracodawcy ciąży obowiązek ustalenia okoliczności i przyczyny wypadku, któremu uległ pracownik. W tym celu powołana komisja dokonuje oględzin miejsca wypadku która, może wspierać się różnego rodzaju formami dokumentacji w tym również szkicem miejsca wypadku. Zespół powypadkowy ma obowiązek: skontrolować miejsce wypadku przy pracy, stan techniczny maszyn i innych urządzeń technicznych, stan sprzętu ochronnego oraz warunki wykonywania pracy, które mogły mieć wpływ na powstanie wypadku, sporządzić szkice lub fotografie miejsca wypadku (jeśli jest to konieczne). Miejsce wypadku przy pracy powinno być zabezpieczone przed: wstępem osób niepowołanych, zmianą położenia czy uruchomieniem maszyn i urządzeń, które zostały zatrzymane w związku z wypadkiem i mogą okazać się pomocne w ustaleniu jego przyczyny. Z miejsca wypadku przy pracy sporządza się również dokumentację graficzną oględzin, w formie szkicu miejsca wypadku, filmu lub zdjęć. Na szkicu (planie sytuacyjnym) powinno być zaznaczone umiejscowienie poszkodowanego, świadków, maszyn, źródeł energii ich rozmieszczenia w pomieszczeniu (obszarze) w czasie kiedy wypadek przy pracy wystąpił. Szkic miejsca wypadku przy pracy umożliwia dostrzeżenie istotnych elementów dotyczących wypadku, które mogły zostać pominięte w czasie pierwszych oględzin bezpośrednio po wypadku. Wzór dokumentu szkicu miejsca wypadku przy pracy powinien zawierać: opis zdarzenia, datę, graficzne zobrazowanie położenia osób i urządzeń, datę oraz podpis osoby sporządzającej dokument

gotowy wzór / szablon dokumentu - Fotografia miejsca wypadku. Jest załącznikiem do karty wypadku przy pracy. Na pracodawcy ciąży obowiązek ustalenia okoliczności i przyczyny wypadku, któremu uległ pracownik. W tym celu powołana komisja dokonuje oględzin miejsca wypadku która, może wspierać się różnego rodzaju forami dokumentacji w tym zdjęciami miejsca wypadku

gotowy wzór / szablon dokumentu - Akta w sprawie wypadku strona tytułowa wzór. Inspektor ds. BHP wykonujący zadania służby BHP w firmie jest obowiązany prowadzić i przechowywać rejestr wypadków przy pracy dla poszkodowanych pracowników. Zgodnie z prawem akta w sprawie wypadku wraz z pełną dokumentację powypadkowa przechowywane są w firmie przez 10 lat, a pracodawca ma obowiązek zapewnić warunki do spełnienia tego wymogu. Rejestr w formie akt wypadku prowadzi się na podstawie wszystkich protokołów powypadkowych. W praktyce oznacza to, że pracodawca prowadzi rejestr zatwierdzonych protokołów powypadkowych z wypisem określonych danych i podaniem w aktach wypadku dodatkowych informacji związanych z wypadkami. Strona tytułowa akt wypadku stanowi wstęp do dokumentacji wypadkowej i określa okoliczności w jakich doszło do wskazanego zdarzenia. Wzór dokumentu strony tytułowej akt wypadku powinien zawierać: pieczęć pracodawcy, tytuł, numer dokumentu w rejestrze, rodzaj wypadku, imię i nazwisko poszkodowanego, datę i miejsce wypadku, datę zgłoszenia incydentu oraz zakończenia dochodzenia powypadkowego. Strona tytułowa akt wypadku podaje także informacje tj.: skutki wypadku, czas trwania zwolnienia lekarskiego, datę wysłania dokumentacji do ZUS, datę wysłania karty statystycznej wypadku przy pracy do US oraz podpis inspektora do spraw BHP

gotowy wzór / szablon dokumentu - Polecenie powypadkowe. Na podstawie art. 234 § 1 [1] - zarządzenie zastosowania właściwych środków profilaktycznych oraz środków mających na celu poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawca sporządza polecenie powypadkowe. Dokument polecenia powypadkowego powinien być sporządzony w 2 egz. i przekazany odpowiednim komórkom do realizacji. W razie zaistnienia wypadku przy pracy pracodawca ma obowiązek w szczególności zastosować właściwe środki zapobiegające podobnym wypadkom w przyszłości. Zasadniczym celem dokonania postępowania powypadkowego jest ustalenie okoliczności wypadku, wyjaśnienie jego przyczyny oraz określenie i zastosowanie środków profilaktycznych w celu zapobieżenie podobnym wypadkom w przyszłości. Polecenie powypadkowe, opracowane przez pracodawcę, specjalista ds. BHP przekazuje osobom odpowiedzialnym za realizację wskazanych w poleceniu powypadkowym akcji korygujących. Niewykonanie polecenia powypadkowego w określony sposób i terminie może skutkować nałożeniem kary porządkowej ze strony pracodawcy na podstawie Kodeksu Pracy. Wzór dokumentu polecenia powypadkowego powinien zawierać: miejscowość i datę, pieczęć pracodawcy, tytuł i nr dokumentu, nr protokołu dochodzenia powypadkowego którego dotyczy, środki profilaktyczne jakie pracodawca musi wykonać wraz terminem ich realizacji a także podpis pracodawcy

gotowy wzór / szablon dokumentu - Powołanie zespołu powypadkowego - wzór. Okoliczności i przyczyny wypadku ustala powołany w tym celu przez pracodawcę dwuosobowy zespół powypadkowy. W skład zespołu wchodzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz społeczny inspektor pracy. Powołanie zespołu należy udokumentować odpowiednim protokołem. Powołanie zespołu powypadkowego może się odbyć zarządzeniem pełnienia funkcji na stałe, aby dopiero w razie wystąpienia wypadku prowadzić postępowania powypadkowe. Gdy pracodawca nie może powołać zespołu powypadkowego w składzie dwuosobowym, ze względu na małą liczbę zatrudnionych pracowników, przyczyny wypadku ustala zespół złożony z pracodawcy i specjalista bhp spoza zakładu pracy. W dokumencie powołania zespołu powypadkowego znajdują się dane tj. data i miejsce, pieczęć organizacji, tytuł, czas i miejsce zdarzenia wypadkowego, data powołania zespołu powypadkowego oraz jego skład (imię, nazwisko, funkcja). Wzór dokumentu powołania zespołu powypadkowego powinien zawierać uzasadnienie utworzenia zespołu w odniesieniu do przepisów prawa oraz podpis dyrektora zarządzającego daną organizacją

gotowy wzór / szablon dokumentu - Protokół wysłuchania wyjaśnień świadka / Zeznanie świadka w związku ze zdarzeniem wypadkowym. Po otrzymaniu informacji o wypadku, zespół powypadkowy niezwłocznie przystępuje do ustalenia okoliczności i przyczyn. Do jego obowiązków między innymi należy: wysłuchanie wyjaśnień świadków zdarzenia wypadkowego i sporządzenie na tą okoliczność odpowiedniego protokołu

gotowy wzór / szablon dokumentu - Karta wypadku w drodze do lub z pracy. Za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uważa się zdarzenie nagłe wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej podstawę ubezpieczenia rentowego. Ubezpieczony, który uległ wypadkowi w drodze do pracy lub z pracy, zawiadamia niezwłocznie o tym fakcie pracodawcę lub podmiot, na rzecz którego miał świadczyć lub świadczył pracę. Ustalenia dotyczące okoliczności i przyczyn wypadku w drodze do pracy lub z pracy zamieszcza się w dokumencie karty wypadku. Kartę wypadku w drodze do pracy lub z pracy pracodawca i określony podmiot sporządzają po ustaleniu okoliczności i przyczyn zdarzenia w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku. Wzór dokumentu karty wypadku w drodze do lub z pracy powinien zawierać: pieczęć podmiotu sporządzającego kartę, tytuł, dane identyfikacyjne płatnika składek oraz poszkodowanego, informacje o wypadku – datę, czas, miejsce, przyczyny oraz szczegółowy opis zdarzenia. Formularz dokumentu wypadku w drodze do lub z pracy uwzględnia także dane tj. czas niezdolności do pracy, dane świadków wypadku, datę sporządzenia karty i jej odbioru oraz podpis sporządzającego. Karta wypadku w drodze do lub z pracy lub z pracy przygotowuje się w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje poszkodowany lub członek jego rodziny, a drugi trafia do archiwum dokumentacji powypadkowej

gotowy wzór / szablon dokumentu - Protokół z wyjaśnień poszkodowanego sporządzony w związku z wypadkiem przy pracy. Po otrzymaniu informacji o wypadku, zespół powypadkowy niezwłocznie przystępuje do ustalenia okoliczności i przyczyn. Do jego obowiązków między innymi należy: wysłuchanie wyjaśnień poszkodowanego (jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala) i sporządzenie na tą okoliczność odpowiedniego protokołu. Na podstawie wyjaśnień poszkodowanego możliwe jest uzyskanie szczegółowych informacji nt: okoliczności, dokładnego czasu i miejsca zdarzenia, przebiegu sytuacji oraz czynności jakie wykonywał bezpośrednio przed i w czasie zdarzenia. Jeśli mimo złożonych wyjaśnień poszkodowanego związek między urazem pracownika i wykonywanymi czynnościami nie jest oczywisty, zespół powypadkowy powinien zasięgnąć opinii lekarza, a w razie potrzeby także opinii innych specjalistów, w celu prawidłowej oceny skutków wypadku i jego rodzaju. Jeżeli stan poszkodowanego nie pozwala na jego wysłuchanie, zespół powinien dokonywać ustaleń i sporządzić protokół z pominięciem wyjaśnień poszkodowanego. Nie stanowi to naruszenia zasad postępowania w zakresie badania wypadków. Wzór protokółu z wyjaśnień poszkodowanego sporządzonego w związku z wypadkiem przy pracy powinien zawierać: miejscowość, datę, pieczęć pracodawcy, tytuł protokołu i jego nr, skład zespołu powypadkowego (imię i nazwisko). Formularz protokółu z wyjaśnień poszkodowanego sporządzonego w związku z wypadkiem przy pracy musi zawierać szczegółowe dane dotyczące poszkodowanego tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, zajmowane stanowisko, imię ojca, datę i miejsce urodzenia, serię i nr dowodu osobistego, nr PESEL oraz treść złożonych przez poszkodowanego wyjaśnień. W podsumowaniu dokumentu protokółu z wyjaśnień poszkodowanego w związku z wypadkiem przy pracy pracownik oświadcza, że zeznał wszystko, co jest mu wiadome w sprawie powyższego wypadku i potwierdza to własnoręcznym podpisem. Pod protokołem składają swoje podpisy również członkowie zespołu powypadkowego

gotowy wzór / szablon dokumentu - Protokół oględzin miejsca wypadku przy pracy. Niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości o wypadku zespół powypadkowy jest obowiązany przystąpić do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, w szczególności dokonać oględzin miejsca wypadku, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń, technicznych, stanu urządzeń ochronnych oraz zbadać warunki wykonywania pracy i inne okoliczności, które mogły mieć wpływ na powstanie wypadku. Jeżeli jest to konieczne, sporządzić szkic lub wykonać fotografię miejsca wypadku

Strona 22 z 24