Wyświetlenie artykułów z etykietą: BHP

gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP na stanowisku pracy sprzątaczki. Wzór dokumentu z zakresu bezpieczeństwo i higiena pracy, który opisuje najważniejsze aspekty pracy na stanowisku pracy osoby sprzątającej, mające istotny wpływ na bezpieczeństwo pracownika. Instrukcja BHP na stanowisku pracy sprzątaczki definiuje, że jedynie osoba bez przeciwwskazań zdrowotnych, przeszkolona w zakresie zasad bhp i ppoż. oraz zapoznana z Instrukcją BHP na stanowisku pracy sprzątaczki, może przystąpić do pracy na tym stanowisku.. Dokument instrukcji BHP na stanowisku sprzątaczki odnosi się do konieczności składowania w wyznaczonym miejscu materiałów, środków chemicznych oraz urządzeń używanych w miejscu pracy, tak, by nie stwarzały żadnych zagrożeń wypadkowych. Wzór Instrukcji BHP na stanowisku pracy sprzątaczki zawiera punkt dotyczący wszelkich obowiązujących na stanowisku zakazów, związanych z stosowaniem niewłaściwych metod pracy czy substancji czyszczących, nieużywaniem odzieży i środków ochrony osobistej czy niestosowaniem znaków zabezpieczających. Instrukcje BHP na stanowisku pracy osoby sprzątającej powinna być umieszczona w widocznym, łatwo dostępnym dla pracownika miejscu

Etykiety

gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP na stanowisku pracy przy komputerze. Wzór dokumentu z zakresu bezpieczeństwo i higiena pracy, który opisuje najważniejsze aspekty pracy na stanowisku pracy przy komputerze mające istotny wpływ na bezpieczeństwo pracownika. Instrukcja BHP na stanowisku pracy przy komputerze definiuje, że tylko osoba bez przeciwwskazań medycznych, przeszkolona w zakresie zasad bhp i ppoż. oraz zapoznana z niniejszą instrukcja może przystąpić do pracy z komputerem. Dokument instrukcji BHP na stanowisku pracy przy komputerze odnosi się do konieczności zachowania ergonomii danego stanowiska, właściwych warunków wentylacyjnych pomieszczenia oraz prawidłowego oświetlenia. Wzór Instrukcji BHP na stanowisku pracy przy komputerze zawiera punkt dotyczący wszelkich obowiązujących na stanowisku komputerowym zakazów, związanych z niewłaściwą obsługą, czyszczeniem oraz zachowaniem w sytuacji wystąpienia awarii. Druk Instrukcji BHP na stanowisku pracy przy komputerze, zawiera także informację opisującą prawidłowe zachowanie pracownika w razie zaistnienia wypadku – konieczności udzielenia pierwszej pomocy oraz niezwłocznym zawiadomieniu przełożonego i służb bhp w zakładzie pracy. Instrukcje BHP na stanowisku pracy przy komputerze powinna być umieszczona w widocznym, łatwo dostępnym dla pracownika miejscu

Etykiety

Instrukcja BHP obsługi wiertarki stołowej. Wzór dokumentu z zakresu bezpieczeństwo i higiena pracy który opisuje najważniejsze aspekty pracy z wiertarką stołową mające istotny wpływ na bezpieczeństwo pracownika. Instrukcja BHP obsługi wiertarki stołowej powinna być umieszczona w łatwo dostępnym dla pracownika miejscu, a każdy pracownik powinien być zapoznany z instrukcjami maszyn, urządzeń wykorzystywanych na stanowisku pracy. Wiertarka stołowa to urządzenie ustawiane na stole warsztatowym przeznaczone do skrawania materiału przy pomocy obracającego się wiertła skrawającego, pracującego głównie powierzchnią czołową. Wiertarka stołowa używana jest do stacjonarnego wiercenia otworów w metalu, drewnie, tworzywach sztucznych itp. Typowymi operacjami wykonywanym podczas pracy na wiertarkach stołowych są: wiercenie, pogłębianie, rozwiercanie oraz roztaczanie i gwintowanie.

Instrukcja bhp wiertarki stołowej określa zbiór zasad jakich należy przestrzegać, by bezpiecznie korzystać z wiertarki stołowej. Dokument instrukcji BHP obsługi wiertarki stołowej powinien zawierać takie elementy jak: uwagi ogólne dotyczące przygotowania zawodowego operatora maszyny oraz spełnionych warunkach bezpieczeństwa dot. instalacji narzędzia. Kolejne punkty znajdujące się w Instrukcja BHP obsługi wiertarki stołowej definiuje czynności jakie pracownik powinien wykonywać przed przystąpieniem do pracy z urządzeniem, w toku pracy i po jej zakończeniu. Wzór Instrukcja BHP obsługi wiertarki stołowej zawiera punkt dotyczący czynności niedozwolonych podczas pracy z wiertarką stołową oraz charakterystykę prac konserwatorskich i remontowych dotyczących urządzenia.

gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP obsługi szlifierki stołowej. Szlifierka stołowa to jedno z podstawowych narzędzi używanych we wszelkiego rodzaju warsztatach począwszy od warsztatów utrzymania ruchu w fabrykach poprzez warsztaty mechaniczne a skończywszy na małych warsztatach przydomowych. Szlifierki wykorzystywane są przede wszystkim do obróbki wykańczającej utwardzonych powierzchni przedmiotów uprzednio obrobionych innymi metodami lub ostrzenia narzędzi takich jak noże czy nożyczki. Praca ze szlifierką niesie ze sobą szereg zagrożeń, stąd wynika potrzeba w tym konkretnym przypadku zapoznania pracownika z instrukcją BHP obsługi szlifierki stołowej. Ponadto należy nadmień że prawo polskie nakłada na pracodawcę obowiązek udostępnienia pracownikom instrukcji bhp w tym obsługi maszyn i urządzeń na których świadczą oni pracę. Instrukcje BHP powinny być umieszczone w łatwo dostępnym dla pracownika miejscu, a każdy pracownik powinien być zapoznany z instrukcjami maszyn, urządzeń wykorzystywanych na stanowisku pracy. W praktyce oznacza to umieszczenie instrukcji bezpośrednio przy, bądź na maszynach czy urządzeniach. Instrukcja BHP obsługi szlifierki stołowej to wzór dokumentu z zakresu bezpieczeństwo i higiena pracy który opisuje najważniejsze aspekty pracy ze szlifierką stołową mające istotny wpływ na bezpieczeństwo pracownika. Instrukcja obsługi szlifierki stołowej druk do pobrania za darmo

gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP obsługi gaśnicy. Wzór dokumentu w kategorii bezpieczeństwo i higiena pracy, który opisuje najważniejsze aspekty posługiwania się gaśnicą proszkową, typ GP - 2x ABC mające główny wpływ na bezpieczeństwo pracownika. Instrukcja BHP obsługi gaśnicy powinna być umieszczona w widocznym i dostępnym miejscu, a każdy pracownik powinien się z nią zapoznać. Dokument Instrukcji BHP obsługi gaśnicy powinien zawierać takie elementy jak: uwagi ogólne dotyczące posiadania odpowiedniego instruktażu oraz zachowywanych warunkach bezpieczeństwa dotyczących obsługi np. instrukcje uruchomienia gaśnicy w formie piktogramów i opisów, opisy grupy pożarów, dane identyfikacyjne środka gaśniczego, dodatków oraz procentowych zawartości w wodnych środkach gaśniczych. Prawidłowy wzór instrukcji BHP dla obsługi gaśnicy zawiera punkt dotyczący czynności jakie pracownik powinien wykonywać zanim przystąpi do użycia gaśnicy, gdyż konsekwencje niewłaściwego stosowania tego sprzętu mogą być niebezpieczne dla zdrowia i życia. Wzór dokumentu instrukcji BHP obsługi gaśnicy posiada także uwagi dotyczące eksploatacji gaśnic, w odniesieniu do warunków gwarancji i konserwacji

gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP obsługa wózka akumulatorowego / widłowego. Wzór dokumentu z zakresu bezpieczeństwo i higiena pracy, który obejmuje zasady użytkowania wózka widłowego, które istotnie wpływają na bezpieczeństwo pracownika. Instrukcja BHP wózka akumulatorowego / widłowego powinna znajdować się w dostępnym miejscu i każdy pracownik powinien się z nią zapoznać. Przeznaczony do pracy wózek widłowy musi być sprawny, posiadać okresowe konserwacje oraz przeglądy techniczne. Instrukcja BHP obsługi wózka widłowego określa zbiór zasad jakich należy przestrzegać, by bezpiecznie korzystać z pojazdu. Dokument instrukcji BHP obsługi wózka akumulatorowego / widłowego powinien zawierać takie elementy jak: uwagi ogólne dotyczące przygotowania zawodowego operatora wózka oraz zachowanych warunkach bezpieczeństwa dot. użytkowania pojazdu. Kolejne punkty znajdujące się w Instrukcja BHP obsługi wózka widłowego definiują zasady bezpiecznej pracy - czynności jakie pracownik powinien wykonywać przed przystąpieniem do pracy z pojazdem, w toku pracy i po jej zakończeniu. Prawidłowy wzór Instrukcji BHP obsługi wózka widłowego zawiera punkt dotyczący czynności niedozwolonych podczas pracy z wózkiem widłowym oraz charakterystykę działań dotyczących reagowania podczas wystąpienie wypadku czy pożaru

gotowy wzór / szablon dokumentu - Informacja o zapoznaniu się pracownika z ryzykiem zawodowym. Wzór druku oświadczenie o zapoznaniu się pracownika z ryzykiem zawodowym jest dokumentem obowiązkowym. W świetle art. 226 k.p. (Kodeksu pracy) wymóg informowania o ryzyku zawodowym spoczywa na każdym pracodawcy. W związku z ryzykiem zawodowym występującym w środowisku pracy prawo narzuca na pracodawcę obowiązki tj.: ocena i dokumentowanie ryzyka związane z wykonywaną pracą, stosowanie niezbędnych środków profilaktycznych, informować pracowników o ryzyku zawodowym nadanym stanowisku oraz o zasadach ochrony przed istniejącymi zagrożeniami. Nie jest istotny rodzaj prowadzonej przez pracodawcę działalności, profil gospodarczy lub usługowy. W kwestii informowania o zapoznaniu się pracownika z ryzykiem zawodowym nie ma także znaczenia podstawa zawarcia stosunku pracy oraz liczba zatrudnianych osób. Informacja o zapoznaniu się pracownika z ryzykiem zawodowym pracodawca może przekazać np.: podczas wstępnego lub okresowego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, podczas instruktażu stanowiskowego lub przekazując pracownikowi dokument oceny ryzyka zawodowego. Potwierdzeniem ze strony pracownika jest podpisanie deklaracji bądź oświadczenia o zapoznaniu się z ryzykiem zawodowym. Pracownik, który odmawia potwierdzenia zapoznania się z dokumentacją oceny ryzyka zawodowego podlega karze porządkowej, a pracodawca może rozwiązać z nim stosunek pracy bez wypowiedzenia. Wzór dokumentu oświadczenie o zapoznaniu się pracownika z ryzykiem zawodowym powinien zawierać: tytuł, nazwę firmy i komórki organizacyjnej, treść oświadczenia oraz opis oceny ryzyka zawodowego którego dana praca dotyczy, imię i nazwisko pracownika, stanowisko, datę oraz podpisy pracownika i osoby szkolącej

gotowy wzór / szablon dokumentu - Protokół odbioru technicznego rusztowania. Wzór dokumentu protokół odbioru technicznego rusztowania jest niezbędny do dopuszczenia rusztowania do użytkowania. Dokonania odbioru rusztowania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) dokonuje kierownik budowy lub uprawniona osoba. Za osobę uprawniona do odbioru technicznego rusztowania rozumie się osobę legitymującą się uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która posiada uprawnienia budowlane do: kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń/w ograniczonym zakresie, posiada wykształcenie średnie lub wyższe odpowiednie dla danej specjalności, odbyła dwuletnią/ pięcioletnią praktykę na budowie. Przepis bhp wymagają, aby odbiór rusztowania potwierdzony był wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego. Wzór dokumentu protokółu odbioru technicznego rusztowania powinien określać: numer protokołu, imię i nazwisko kierownika budowy/osoby uprawnionej oraz numer uprawnień, nazwę wykonawcy montażu rusztowania, użytkownika rusztowania, lokalizację budowy i adres, przeznaczenie rusztowania, dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania. W formularzu protokołu odbioru technicznego rusztowania zawiera się także: datę przekazania rusztowania do użytkowania, oporność uziomu, terminy kolejnych przeglądów rusztowania, odniesienie do instrukcji producenta, zakaz prowadzenia prac rekonstrukcyjnych przez osoby nieuprawnione, podpisy - kierownika budowy/osoby odpowiedzialnej. Bardzo istotny zapisem, który musi pojawiać się w protokole odbioru technicznego rusztowania jest zapis dotyczący obowiązku sprawdzania rusztowania przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę każdorazowo po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz działaniu czynników, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa wykonywania praca, także po dłuższych niż 10 dni przerwach roboczych oraz okresowo - nie rzadziej niż raz w miesiącu

gotowy wzór / szablon dokumentu - Procedura postępowania powypadkowego wzór. Dokument zawiera opis postępowania powypadkowego punkt po punkcie. Procedura zawiera również wykaz dokumentów w ujęciu: Nazwa / rodzaj dokumentu, podstawa prawna dokumentu, autor dokumentu (kto ma obowiązek sporządzić dokument), wymagana ilość egzemplarzy oraz adresaci, czyli do kogo sporządzony dokument będzie skierowany. Postępowanie powypadkowe nazywane także dochodzeniem powypadkowym, przeprowadza podmiot, na rzecz którego poszkodowany świadczył pracę, lub ZUS, a w przypadku rolników indywidualnych - KRUS. Wzór dokumentu procedury postępowania powypadkowego dotyczy: dokonania oględzin miejsca wypadku, stanu technicznego maszyn, urządzeń technicznych i ochronnych, sfotografowania miejsca wypadku, wysłuchanie poszkodowanego i sporządzenie notatki. Kolejne etapy procedury postępowania powypadkowego to: wysłuchanie świadków wypadku, zbadanie warunków wykonywania pracy, konsultację lekarską (w zakresie niezbędnym do oceny rodzaju i skutków wypadku), sporządzenie protokołu powypadkowego i dokonanie prawnej kwalifikacji wypadku (indywidualny, ciężki, zbiorowy, śmiertelny) a także określenie środków profilaktycznych oraz wniosków, w tym wynikających z oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, na którym wystąpił wypadek. Dokument procedury postępowania powypadkowego uwzględnia także formalne gości dotyczące uzupełnienia rejestru wypadków, sporządzenia statystycznej karty wypadku przy pracy oraz ustalenia uprawnień do świadczeń z tytułu wypadku przy pracy

gotowy wzór / szablon dokumentu - Statystyczna karta wypadku przy pracy (symbol Z - KW), dokument wraz z objaśnieniami. Na podstawie: art. 237 § 3 [1], [4]. Pracodawca zobowiązany jest sporządzić statystyczną kartę wypadku przy pracy, jeżeli w zatwierdzonym protokole powypadkowym stwierdzono, że wypadek jest wypadkiem przy pracy lub wypadkiem traktowanym na równi z wypadkiem przy pracy. Statystyczną kartę wypadku przy pracy Z - KW sporządza się według objaśnień, klasyfikacji i oznaczeń kodowych do wypełnienia tej karty czyli zał. 2. W karcie statystycznej wypadku przy pracy nie podaje się imienia i nazwiska poszkodowanego oraz informacji o szkoleniu z zakresu BHP. Dane w statystycznej karcie wypadku przy pracy stanowią także rodzaj oraz umiejscowienie urazu, definiujące zdrowotne konsekwencje dla poszkodowanego.W dokumencie statystycznej karty wypadku Z - KW zgromadzone są informacje dotyczące miejsca pracy poszkodowanego oraz szczegółowe dane tj. płeć, wiek, stanowisko, staż, bezpiecznie przepracowane godziny oraz skutki zaistniałego wypadku dla jego zdrowia. Formularz karty wypadku przy pracy zawiera informacje dotyczące okoliczności wypadku tj. data, godzina, miejsce, proces pracy, czynniki i wydarzenia powodujące zdarzenie, ilość dni niezdolności do pracy poszkodowanego oraz ewentualne straty czasu i materialne będące konsekwencją zdarzenia. Dokument statystycznej karty wypadku przy pracy podpisany przez osobę ją wypełniającą oraz pracodawcę, należy przesłać do wojewódzkiego urzędu statystycznego właściwego dla siedziby pracodawcy

Strona 21 z 24