Wyświetlenie artykułów z etykietą: BHP

Instrukcja BHP obsługi i eksploatacji zawiesi wskazuje na prawidłowe użytkowanie urządzenia służącego do dźwigania ładunków. Zawiesie stanowi mechanizm do zawieszania i podtrzymywania podnoszonych ciężarów. Może ono określać integralną część zespołu udźwigowego lub być elementem do zawieszania na hakach. Klasyfikacja zawiesi jest bardzo rozbudowana, mianowicie wyróżnia się sprzęt linowy, łańcuchowy, pasowy i specjalistyczny, dlatego też przy posługiwaniu się nimi należy się ustosunkować do ścisłych zaleceń producenta zamieszczonych w dokumentacji techniczno ruchowej (DTR). Osoby odpowiedzialne za dobór zawiesi w danej organizacji, powinni sugerować się przy ich doborze kwestiami ciężaru maksymalnego transportowanego ładunku, wilgotnością, temperaturą oraz ekspozycji na czynniki chemiczne w danym środowisku. Wzór Instrukcji obsługi zawiesi posiada dwa załączniki z Rejestrem zawiesia i Kartą kontrolną stanu przyrządu. Wymienione czynniki mogą mieć znaczące udział w ścieraniu się sprzętu, jego przecieraniu, uszkodzenia oraz wpływ na elastyczność. Masa możliwego do podnoszenia ładunku powinna być zdefiniowana i oznaczona, na instrukcjach stanowiskowych i rysunków na maszynie (najlepiej na widocznym elemencie instalacji zawiesia, np. haku). Każdy pracownik korzystający z urządzenie powinien przejść instruktaż stanowiskowy, zapoznać się z instrukcja użytkowania zawiesia. Sprzęt ten musi podlegać bieżącej i okresowej kontroli, magazynowaniu, konserwacji a procesy te powinny być dokumentowane. Druk Instrukcja BHP obsługi i eksploatacji zawiesi z możliwością wydruku, edycji i pobierania za darmo (niniejsza instrukcja bazuje na udostęnionej publikacji o zawiesiach Stowarzyszenia BHP Konin).

Instrukcja BHP obsługi prasowalnicy, dotyczy zasad i warunków jakie musza być spełnione aby praca z urządzeniem przebiegała poprawnie. W branży hotelarskiej oraz pralniach personel musi być pełnoletni, zapoznany z bhp na danym stanowisku oraz instrukcja obsługi urządzenia, zanim podejmie się zadań z jego użyciem. Wzór Instrukcji bezpiecznej pracy przy obsłudze prasowalnicy wskazuje aby sprawdzić stan techniczny i mocowanie węży, zaworów i sterowania przed podjęciem pierwszej próby uruchomienia i sprawdzenia prawidłowości jej działania. Pracownik obsługujący maszynę musi założyć niezbędne ochrony osobiste, np. okulary, maski, ochronniki słuchu, zauważone usterki zgłaszać przełożonemu oraz odpowiednio dobierać programy do rodzaju prasowanego materiału, ustawić odpowiedni czas prasowania na przekaźnikach czasowych znajdujących się w skrzynce sterowniczej. Druk bezpłatnej instrukcji BHP dla obsługi prasowalnicy wskazuje , iż niedozwolone jest utrzymywanie nieporządku na stanowisku pracy, samodzielne naprawy i konserwacje, pozbawianie urządzenia osłon, regulowanie ciśnienia oraz przestawianie wyjściowych ustawień bez zgody przełożonego. Po zakończeniu pracy otworzyć zawór odwadniający maszynę, porządkować stanowisko pracy oraz narzędzia i sprzęt ochronny oraz wyłączyć prasowalnicę wyłącznikiem (głównym). Wzór Instrukcja BHP obsługi prasowalniczy do edytowania, pobierania i drukowania za darmo.

Etykiety

Instrukcja BHP obsługi patelni elektrycznej, to dokument odnoszący się do podstawowych zasad bezpieczeństwa jakie powinny być spełnione podczas obróbki termicznej produktów spożywczych. Osoby, które przystępują do czynności kulinarnych z urządzeniem powinny być pełnoletnie lub nadzorowane przez instruktora podczas nauki zawodu, oraz posiadać wiedze z zakresu bhp i instrukcji obsługi narzędzia. Zgodnie z bezpłatnym drukiem Instrukcji bezpiecznego używania patelni elektrycznej, przed zastosowaniem przyrządu należy sprawdzić stan techniczny patelni, stan wtyczki, próbnie uruchomić urządzenie i sprawdzić jakość jej działania. Jeżeli stwierdzone zostaną nieprawidłowości lub usterki w działaniu, należy przerwać prace i obserwacje zgłosić natychmiast przełożonemu. Do czynności niedozwolonych podczas obsługi urządzenia należą: pozostawianie rozgrzanej patelni bez obsługi lub nadzoru, brak odzieży ochronnej, usuwanie osłon oraz dokonywanie nieuprawnionych , samowolnych napraw. Niedopuszczalne jest także przeprowadzanie procesów kulinarnych na niesprawnym urządzaniu - patelnia, której uszkodzenie stwierdzono w czasie pracy, powinna być niezwłocznie odłączona od zasilania i odpowiednio oznakowana. Niedozwolone są także, czyszczenie i mycie bez uprzedniego rozłączenia napięcia oraz obsługa patelni bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń. Wzór formularza Instrukcji BHP przy obsłudze patelni elektrycznej do wydruku, edytowania i pobrania za darmo.

Instrukcja BHP obsługi przenośnika, to formularz zawierający wskazówki bezpieczeństwa, które powinny być spełnione podczas użytkowanie urządzenia w kwestii transportu, przechowywania, instalacji, odbioru technicznego, eksploatacji i konserwacji transportera. Druk dokumentu używania konwejera wyszczególnia w punktach, w jaki sposób maszyna powinna zostać zainstalowana, podłączona i na jakie uwarunkowania należy zwrócić uwagę podczas wyznaczania jej lokalizacji - z uwzględnieniem warunków atmosferycznych, mikroklimatu pomieszczeń i występowania zanieczyszczeń. Miejsce pracy taśmociągu w halach musi być utrzymywane w czystości, regularnie pozbawiane resztek surowca w sposób eliminujący powstanie pożaru i wyposażone w ręczny sprzęt gaśniczy. Wzór Instrukcji przenośnika przybliża najczęściej występujące zagrożenia dla personelu obsługującego sprzęt, począwszy od pochwycenia odzieży poprzez taśmy, łańcuchy i elementy obrotowe po uderzenia przez transportowane materiały czy ładunki. Poza standardowymi obowiązkami podczas pracy i po jej zakończeniu, treść dokumentu zwraca uwagę na czynności zabronione, które stwarzają ryzyko wystąpienia wypadku lub urazu. Do zachowań niedozwolonych należą min. pozostawiania narzędzi na taśmie, która jest w ruchu, dokonywanie samodzielnych napraw, zmian ustawień i otwierania osłon podczas gdy maszyna jest w ruchu. W sytuacjach awaryjnych należy natychmiast zatrzymać transporter i udzielić pomocy poszkodowanym, wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek. Instrukcja BHP obsługi przenośnika w formie do edycji, wydruku i pobrania za darmo.

Instrukcja BHP obsługi lutownicy, to dokument opisujący działanie oraz zasady bezpiecznego posługiwanie się urządzeniem. Lutowanie polega na łączeniu metali, pozostających w stanie stałym, przy zastosowaniu roztopionego metalu - spoiwa, zwanego lutem. Zastosowanie takich połączeń ma właściwości spajające praktycznie wszystkie metale, w różnych kombinacjach jak również elementy metalowe z ceramicznymi. Roztopiony materiał spajający, łączy się z tworzywem części łączonych w procesie kohezji i nieznacznemu przenikaniu w głąb materiału wyjściowego. Druk opisujący zasady bhp przy lutowaniu zwraca uwagę, iż dobór lutu, metody spajania, przygotowanie oraz dobór właściwych parametrów stanowią kluczowe czynniki prawidłowego wykonania łączenia. W szablonie BHP zostały wskazane czynności, jakie pracownik powinien wykonać przed przystąpieniem do pracy, aby przed instalacja sprzętu do zasilania sprawdzić czy kolba jest prawidłowo podłączona oraz czy nie posiada uszkodzeń. Nie należy rozgrzewać lutownicy do robόt precyzyjnych bez grota ( jego usunięcie może nastąpić kiedy narzędzie nie jest od napięciem, a grot kolby lutowniczej jest ochłodzony). Wzór Instrukcji BHP dla obsługi lutownicy w kolejnych punktach wylicz czynności niedozwolone tj. wdychanie oparów, spożywanie posiłków na stanowisku warsztatowym oraz obsługa sprzętu przez osoby do tego nieuprawnione. Druk Instrukcja BHP obsługi lutownicy, czyli  bezpiecznej pracy z lutownicą do edycji, wydruku i pobrania za darmo.

 

Instrukcja BHP obsługi projektora, stanowi bezpłatny dokument opisujący uwarunkowania bezpiecznego użytkowania sprzętu. Druk planszy opisuje, że przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia należy zapoznać się z dokumentacją załączoną przed producenta, oraz oznaczeniami na opakowaniu lub na naklejkach informacyjnych na obudowie. Zanim przystąpimy do pracy z rzutnikiem powinniśmy dostosować oświetlenie oraz warunki wentylacyjne pomieszczenia, aby poprawić kontrast pomiędzy wyświetlaną planszą a otoczeniem oraz nie przegrzewać projektora. Każdy pracownik, który obsługuje urządzenie powinien posiadać aktualne przeszkolenie z zakresu BHP, zapoznać się z instrukcją obsługi oraz odpowiednio przygotować stanowisko pracy (stabilna podstawa lub podwieszenie z uwzględnieniem wysokości i potrzebnej przestrzeni). Przed podjęciem projekcji, maszyna powinna być sprawdzona pod względem technicyzmu, w celu stwierdzenie braku widocznych uszkodzeń obudowy, przyłącza, kabla. Wzór Instrukcja BHP pracy ze sprzętem powinna zawierać informacje dotyczące czynności zakazanych , do których należą: umieszczanie projektora na pochyłych powierzchniach (niestabilnym wózku, stojaku lub stole), korzystanie w pobliżu wody, lub źródła gorąca, blokowanie otworów wentylacyjnych w skrzyni rzutnika oraz przeprowadzanie samodzielnych napraw, demontowanie obudów i osłon (należy zwrócić się do serwisu lub licencjonowanego personelu naprawczego). Zgodnie z instrukcją bezpieczeństwa podczas wykonywania zadań pracownik powinien dbać o czystość i porządek na stanowisku pracy, odłączać maszynę podczas burzy z piorunami, lub jeśli nie będzie używany przez dłuższy okres czasu. Nie należy umieszczać samego urządzenia, ani pilota, na sprzęcie wydzielającym gorąco, lub gorących obiektach. Po zakończeniu pracy należy odłączyć projektor od gniazdka ściennego, oczyścić urządzenie z kurzu, beż użycia preparatów czyszczących płynnych oraz aerozoli. Instrukcja BHP obsługi projektora do wydruku, edycji i pobierania za darmo.

Etykiety

Instrukcja BHP dla obsługi gofrownicy stanowi bezpłatną planszę, opisującą wymagane wytyczne dla bezpiecznego wykonywania wszelkich czynności na stanowisku pracy z tym urządzeniem. Podczas używania sprzętu należy zachować odpowiednie warunki i zabezpieczenia, chroniące pracownika przed oparzeniem, porażeniem prądem oraz pożarem. Personel przed przystąpieniem do zadań z gofrownicą powinien przejść szkolenie ogólne oraz instruktaż stanowiskowy, posiadać zgodę od przełożonego oraz odzież ochronną. Bezpiecznie podłączona gofrownica powinna być ustawiona na równej powierzchni, a dostęp do niej możliwie łatwy i swobodny. Jeżeli blisko maszyny usytuowane są opakowania z łatwopalna zawartością, zaleca się by zostały one niezwłocznie usunięte. Należy zapewnić odpowiednią wentylację pomieszczenia, aby nie dopuścić do przegrzania. Przed podłączeniem opiekacza do indywidualnego, sprawnego gniazda należy ustawić wyłącznik w pozycji „0” i wybrać żądaną temperaturę. Przygotować potrawę zaleca się wyjmować za pomocą akcesoriów z drewna lub tworzywa sztucznego, ponieważ metalowe mogą powodować jej uszkodzenie. Druk wzoru Instrukcja BHP dla obsługi gofrownicy informuje, że podczas pracy ręce osoby obsługującej muszą być suche, nie należy dotykać płyty i ścian urządzenia gołymi dłońmi, są gorące podczas pracy sprzętu. Do czynności zakazanych zalicza się: pozostawienie włączonej gofrownicy bez nadzoru, samodzielne naprawy, obsługa przez osoby nieprzeszkolone oraz włączanie urządzenia, jeżeli którykolwiek element grzewczy i/lub element kontrolny został uszkodzony. Dokument Instrukcji BHP zawiera punkt dotyczące zachowania w sytuacjach awaryjnych, na ewentualność zaistnienia wypadku lub pożaru oraz zasadę dotyczącą możliwości powstrzymania się od czynności przez pracownika. Dokument Instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze gofrownicy do pobrania, edycji i wydruku za darmo.

Instrukcja BHP na stanowisku Stolarz, informuje o niezbędnych wymaganiach przystąpienia do wykonywania obowiązków na wskazanym zawodzie. Bezpłatna specyfikacja bezpiecznej pracy zakłada pełnoletność, brak przeciwskazań medycznych, zaopatrzony w odzież roboczą, która winna być czysta, obcisła, bez luźno zwisających elementów, w odpowiednim obuwiu roboczym, okularach ochronnych i ewentualnie np. gumowym fartuch roboczym. Osoba pełniąca obowiązki na stanowisku Stolarza, powinien być zapoznany z treścią instrukcji ogólnej i szczegółowej bhp oraz stosować się do nich w czasie pracy, a pracę rozpocząć na odpowiednio przygotowanym stanowisku pracy. Bezpłatny druk Instrukcji bezpieczeństwa dla pracownika stolarni opisuje sposób przyszykowania stanowiska pracy i mechanicznych narzędzi ręcznych tj. stół, imadło, wiertarka, szlifierka oraz sprzęty i maszyny blacharskie. Plansza BHP dla obowiązków Stolarza upomina przed czynnościami zabronionymi, np. postępowanie w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami dokumentacją techniczno-ruchową, czy też poleceniami przełożonego, składowanie w pobliżu miejsca pracy różnego rodzaju materiałów i przedmiotów oraz praca za pomocą narzędzi, które są w nienależytym stanie technicznym. Niedozwolone jest również podłączanie narzędzi do sieci elektrycznej inaczej niż za pomocą fabrycznych wtyczek stanowiących wyposażenie elektronarzędzi, wykonywanie przedłużeń przewodów inaczej niż za pomocą fabrycznie wykonanych przedłużaczy oraz zasilanie w miejscach gdzie występują szczególne zagrożenia (np. w miejscach o zwiększonym zawilgoceniu czy też wewnątrz zbiorników) bez transformatora separacyjnego. Dla profesji Stolarza nie dopuszcza się również zachowań tj. zdejmowanie i wyłączanie urządzeń zabezpieczających z urządzeń używanych w toku pracy, samodzielnie wykonywanie prac konserwacyjno- remontowych maszyn, ich instalacji elektrycznej i oświetleniowej, wycieranie i oliwienie części urządzeń pozostających w ruchu i praca na urządzeniu, które ma usunięte lub otwarte osłony mechanizmów napędów lub urządzeń elektrycznych, poprawianie tych osłon gdy urządzenie jest w ruchu. We wzorze specyfikacji bezpieczeństwa pracy w stolarni sprecyzowane zostały czynności przed, podczas oraz po zakończeniu pracy oraz postępowanie podczas wystąpienia awarii, pożaru lub wypadku. Instrukcja BHP dla Stolarz do druku, edytowania i pobrania za darmo.

Instrukcja BHP na stanowisku mechanika, to bezpłatny druk wzoru specyfikacji bezpieczeństwa, obejmujące standardy prawidłowej pracy dla tego zawodu. Do zadań w warsztacie, może przystąpić pracownik który uzyskał zezwolenie na pracę, posiada ważne przeszkolenie BHP oraz PPOŻ oraz badania lekarskie bez przeciwwskazań, potwierdzone zaświadczeniem lekarskim lekarza medycyny pracy, ma odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz ukończył 18 lat. Instrukcja bezpieczeństwa wskazuje, iż zanim osoba podejmie wykonywanie zadań na stanowisku mechanika powinna szczegółowo zapoznać się ze stanowiskową instrukcją bhp znajdującą się na stanowisku pracy, założyć odzież roboczą i ochronną (kombinezon, buty robocze, nakrycie głowy, rękawice robocze i ochronne, okulary ochronne). Powinna pozbyć się z dłoni zbędnej biżuterii i przygotować niezbędne narzędzia i pomoce do wykonania usługi. Zgodnie z Instrukcją BHP na stanowisku mechanika, pracownik zobowiązany jest sprawdzić stan wyposażenia technicznego stanowiska, w tym stan techniczny maszyn i urządzeń, narzędzi, osłon i zabezpieczeń. Podobnie stan i ciągłość przewodów elektrycznych zasilających (zewnętrznych), stan wtyczek i gniazd oraz stan oświetlenia i wentylacji. W sytuacji odnotowania uszkodzeń i usterek nie wolno podejmować pracy lecz niezwłocznie powiadomić bezpośredniego przełożonego (Dopiero po ich usunięciu pracownik może przystąpić do wykonania zadania). Instrukcja BHP na stanowisku mechanika precyzuje zasady bezpiecznego używania narzędzi zwracając uwagę na zagrożenia, czynności przed , w trakcie i po zakończeniu pracy. Darmowa instrukcja dla mechanika samochodowego do wydruku, edycji i własnych zmian do pobrania na stronie.

Instrukcja BHP spawarki MIGMAG, opisuje zasady eksploatacji urządzenia podczas prac spawalniczych. Zgodnie z zasadami bezpiecznej pracy sprzęt może obsługiwać wyłącznie osoba, która jest pełnoletnia, posiada odpowiednie przygotowanie zawodowe, uzyskał zezwolenie na pracę na stanowisku obsługa migomatu od bezpośredniego przełożonego, został praktycznie przyuczony oraz szczegółowo zapoznany z jego działaniem i zaleceniami bezpieczeństwa pracy, został zapoznany z dokumentacją techniczno-ruchową, instrukcją smarowania oraz niniejszą instrukcją, posiada dobry stan zdrowia, potwierdzony świadectwem lekarskim. Bezpłatny Wzór specyfikacji bhp dla maszyny MIG/MAG podkreśla, że czynności z użyciem spawarki należy wykonywać w odzieży roboczej a w sytuacji stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń, usterek czy awarii nie wolno podejmować pracy i niezwłocznie przełożonego. Podczas eksploatacji spawarki mig mag należy uwzględnić rodzaj pracy i warunki otoczenia. Poza stałą konserwacją, raz do roku należy wykonać generalny przegląd. Do przedmiotów podlegających konserwacji dla migomat są: uchwyt spawalniczy, podajnik drutu spawalniczego oraz źródło prądu. Wzór druku Instrukcja BHP spawarka MIGMAG do edycji i wydruku do pobrania za darmo

Strona 3 z 24