Wyświetlenie artykułów z etykietą: BHP

gotowy wzór / szablon - Instrukcja BHP obsługi frezarki do drewna. Dokument Instrukcji BHP obsługi frezarki do drewna dotyczący bezpieczeństwa i higieny pracy, który definiuje nadrzędne zasady przy obsłudze frezarki. Instrukcja BHP obsługi frezarki do drewna wskazuje, że tylko osoba bez przeciwwskazań zdrowotnych, przeszkolona z zasad bhp i ppoż., posiadająca uprawnienia do wykonywania zawodu oraz odzież ochronną, zapoznana z niniejszą instrukcją BHP obsługi frezarki do drewna, może rozpocząć pracę z maszyną. W formularzu Instrukcja BHP obsługi frezarki do drewna wymienione są warunki bezpieczeństwa dotyczące sprawdzenia stanu technicznego, działania wyłącznika awaryjnego, stanu osłon elementów ruchomych, działania wyłączników krańcowych oraz pracę dźwigni posuwu, sprzęgła i obrotów. We wzorze Instrukcji BHP obsługi frezarki do drewna nadmienione zostały czynności jakie należy przeprowadzić przed, w trakcie i po zakończeniu pracy. Dokument Instrukcja BHP obsługi frezarki do drewna posiada także punkt z dodatkowymi uwagami, dotyczącymi zasad i sposobów bezpiecznego wykonywania pracy oraz czynności zakazane pracownikowi obsługującemu frezarkę

gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP na stanowisku pracy tokarza. Wzór Instrukcji BHP na stanowisku pracy tokarza w kategorii bezpieczeństwo i higiena pracy, wyodrębniający najważniejsze zagadnienia dotyczące spawania elektrycznego. Instrukcja BHP na stanowisku pracy tokarza określa, że tylko osoba bez przeciwwskazań zdrowotnych, przeszkolona z zasad bhp i ppoż., posiada uprawnienia do wykonywania zawodu, zapoznana z niniejszą Instrukcją BHP na stanowisku pracy tokarza, może przystąpić do pracy z urządzeniem. W formularzu Instrukcji BHP na stanowisku pracy tokarza wyszczególnione są wymagania bezpieczeństwa dotyczące przygotowania osłon i urządzeń sterujących, oświetlenia, systemu smarowania i chłodzenia, ustawienie zderzaków oraz położenie dźwigni przekładni biegów. Instrukcja BHP na stanowisku pracy tokarza wskazuje na konieczność stosowania właściwej dla danej obrabiarki szybkość i głębokość skrawania oraz posuwu. W Instrukcji BHP na stanowisku pracy tokarza wyszczególnione zostały czynności zabronione oraz przykłady reagowania w sytuacjach awaryjnych, stwarzających zagrożenia dla zdrowia pracowników. Czytelna Instrukcja BHP na stanowisku pracy tokarza powinna być umieszczona w widocznym dla pracownika miejscu

gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP na stanowisku pracy frezera. Wzór dokumentu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy tj. Instrukcja BHP na stanowisku pracy frezera, obejmuje najważniejsze zasady pracy na stanowisku pracy frezera mające wpływ na bezpieczeństwo pracownika. Instrukcje BHP na stanowisku pracy frezera powinny być umieszczone w łatwo dostępnym miejscu, a każdy pracownik powinien się z nią zapoznać. Wzór Instrukcji BHP na stanowisku frezera określa, że jedynie pracownik bez przeciwwskazań zdrowotnych, która odbył szkolenie z zakresu zasad bhp i ppoż., zapoznany z Instrukcją BHP na stanowisku pracy frezera może podejmować czynności na tym stanowisku. Dokument instrukcji BHP na stanowisku frezera odnosi się do konieczności zachowania porządku na stanowisku pracy, umożliwiającego swobodny dostęp do maszyny, sprawdzenia stanu osłon i narzędzi oraz kontroli stanu wrzeciona przed rozpoczęciem pracy. Wzór Instrukcji BHP na stanowisku pracy frezera zawiera punkt dotyczący czynności zabronionych, związanych ze stosowaniem niewłaściwych metod operatorskich czy samodzielnych napraw w ruchu. Instrukcje BHP na stanowisku pracy frezera zawiera także informację o zasadach postępowania w razie wystąpienia pożaru lub wypadku

gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP obsługi frezarki. Wzór dokumentu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, który obejmuje aspekty pracy z frezarką, które istotnie wpływają na bezpieczeństwo pracownika. Instrukcja BHP obsługi frezarki powinna być umieszczona w dostępnym miejscu i każdy operator powinien się z nią zapoznać. Pracownik obsługujący frezarkę musi być przeszkolony w zakresie bhp i posiadać ważne badania lekarskie bez przeciwwskazań do pracy na tym stanowisku. Instrukcja BHP obsługi frezarki określa zbiór zasad jakich należy przestrzegać, by bezpiecznie korzystać z frezarki. Dokument Instrukcja BHP obsługi frezarki powietrza powinien zawierać takie elementy jak: uwagi ogólne dotyczące przygotowania zawodowego operatora maszyny oraz zachowanych warunkach bezpieczeństwa dot. instalacji urządzenia. Kolejne punkty znajdujące się w Instrukcja BHP obsługi frezarki definiują czynności jakie pracownik powinien wykonywać przed przystąpieniem do pracy z maszyną i w toku pracy. Prawidłowy wzór Instrukcja BHP obsługi frezarki zawiera punkt dotyczący czynności niedozwolonych podczas pracy z frezarką oraz charakterystykę działań dotyczących eksploatacji urządzenia

gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP obsługi sprężarki powietrza. Wzór dokumentu z zakresu bezpieczeństwo i higiena pracy, który obejmuje aspekty pracy ze sprężarką powietrza, które istotnie wpływają na bezpieczeństwo pracownika. Instrukcja BHP obsługi sprężarki powietrza powinna być umieszczona w dostępnym miejscu i każdy pracownik powinien się z nią zapoznać. Sprężarka powietrza to maszyna, której zadaniem jest podwyższenie ciśnienia gazu lub wymuszenie jego przepływu. Instrukcja BHP obsługi sprężarki powietrza określa zbiór zasad jakich należy przestrzegać, by bezpiecznie korzystać ze sprężarki. Dokument instrukcji BHP obsługi sprężarki powietrza powinien zawierać takie elementy jak: uwagi ogólne dotyczące przygotowania zawodowego operatora maszyny oraz zachowanych warunkach bezpieczeństwa dot. instalacji urządzenia. Kolejne punkty znajdujące się w Instrukcja BHP obsługi sprężarki powietrza definiują czynności jakie pracownik powinien wykonywać przed przystąpieniem do pracy z maszyną, w toku pracy i po jej zakończeniu. Prawidłowy wzór Instrukcji BHP obsługi sprężarki powietrza zawiera punkt dotyczący czynności niedozwolonych podczas pracy ze sprężarką powietrza oraz charakterystykę działań dotyczących eksploatacji urządzenia w sposób wskazany przez producenta

gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP obsługi laminatora / laminarki. Wzór dokumentu z działu bezpieczeństwo i higiena pracy, wymieniającego czynniki, które mającą wpływ na bezpieczeństwo osób korzystających z laminarki. Instrukcja BHP obsługi laminatora / laminarki wskazuje, że tylko osoba przeszkolona w zakresie zasad bhp, ppoż. oraz z niniejszej Instrukcji BHP obsługi laminatora / laminarki, może samodzielnie posługiwać się urządzeniem. Dokument Instrukcja BHP obsługi laminatora / laminarki odnosi się do konieczności sprawdzenia stanu technicznego urządzenia tj. wyłącznik, przewód zasilający, termoregulator oraz rolki dociskowe. Instrukcja BHP obsługi laminatora / laminarki zwraca uwagę, aby stosować jedynie wskazane przez producenta, niełatwopalne kartki i folie, które nie posiadają spinaczy i zszywek oraz nie zakrywać otworów wentylacyjnych laminatora. Wzór Instrukcja BHP obsługi laminatora zawiera punkt dotyczący pozostawienia miejsca laminowania po zakończonej pracy w czystości oraz przełączenia urządzenia w stan spoczynku, schłodzenie, wyłączenia od źródła zasilania wyłącznikiem głównym lub poprzez wyjęcie wtyczki z gniazdka. Instrukcja BHP obsługi laminatora / laminarki powinna być umieszczona w widocznym, łatwo dostępnym dla pracownika miejscu

Instrukcja BHP na stanowisku pracy elektryka w zakładzie pracy, czyli bhp dla elektryka. Wzór dokumentu z zakresu bezpieczeństwo i higiena pracy, który opisuje najważniejsze aspekty pracy na stanowisku elektryka, mające istotny wpływ na bezpieczeństwo w zakładzie pracy. Do typowych czynności wykonywanych podczas pracy na stanowisku elektryka należą: konserwacje, naprawy oraz instalowanie sieci, maszyn i urządzeń elektrycznych. Specyfika prac wykonywanych przez elektryka decyduje o konieczności znajomości układu elektrycznego, sposobu zasilania, zastosowanej ochrony przeciwporażeniowej, wykonania instalacji, zabezpieczeń i szeregu innych parametrów technicznych zastosowanych w zakładzie pracy. Dokument instrukcji BHP dla elektryka wskazuje, że jedynie osoba bez przeciwwskazań medycznych, przeszkolona w zakresie zasad bhp i ppoż., posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia, odzież ochronną, zapoznana z niniejszą instrukcja BHP na stanowisku pracy, może przystąpić do działań na stanowisku elektryka w zakładzie pracy. Dokument instrukcja BHP na stanowisku pracy elektryka powinien zawierać: uwagi ogólne dotyczące warunków dopuszczenia pracownika do pracy, wykaz czynności przed rozpoczęciem pracy, zasady uruchamiania urządzeń oraz zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy. Wzór Instrukcji BHP na stanowisku pracy elektryka zawiera punkty dotyczące czynności zabronionych oraz dokonywanych po zakończeniu pracy. Ważnym elementem instrukcji BHP dla elektryka są uwagi dodatkowe dot. głównych źródeł zagrożeń wypadkowych w zakładach przemysłowych związanych z porażeniami prądem

gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP obsługa elektronarzędzi. Wzór dokumentu obsługi elektronarzędzi z zakresu bezpieczeństwo i higiena pracy definiuje najważniejsze aspekty pracy z elektronarzędziami, mające istotny wpływ na bezpieczeństwo pracownika. Elektronarzędzia to narzędzia zasilane prądem elektrycznym, najczęściej o napięciu 230 V tj. wiertarki, wkrętarki, pilarki, szlifierki, strugarki, frezarki, lutownice, spawarki i inne używane w warsztatach. Instrukcja BHP obsługi elektronarzędzi powinna znajdować się w łatwo dostępnym dla pracownika miejscu, a każdy pracownik powinien być zapoznany z instrukcjami urządzeń wykorzystywanych na stanowisku pracy. Dokument instrukcji BHP obsługi elektronarzędzi wskazuje, że tylko osoba bez przeciwwskazań medycznych, przeszkolona w zakresie zasad bhp i ppoż., która przeszła odpowiedni instruktaż zawodowy, posiada odzież ochronną, zapoznana z instrukcją obsługi danego sprzętu oraz z niniejszą instrukcja BHP obsługi elektronarzędzi może przystąpić do pracy z urządzeniem. Dokument instrukcji BHP obsługi elektronarzędzi powinien zawierać elementy dotyczące sprawdzenia stanu technicznego urządzeń mechanicznych i oświetlenia stanowiska, a w szczególności stan instalacji elektrycznej w tym przyłączy (czy narzędzie jest wykonane w I czy II klasie izolacji). Kolejne punkty znajdujące się w Instrukcji BHP obsługi elektronarzędzi definiują czynności jakie pracownik powinien wykonywać przed przystąpieniem do pracy z urządzeniem, w toku pracy i po jej zakończeniu. Prawidłowy wzór Instrukcji BHP obsługi elektronarzędzi zawiera punkt dotyczący prac niedozwolonych podczas użytkowania urządzenia oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych

Instrukcja BHP przy obsłudze niszczarki dokumentów. Wzór dokumentu z zakresu bezpieczeństwo i higiena pracy, który opisuje najważniejsze czynniki pracy na stanowisku pracy przy obsłudze niszczarki dokumentów, mające istotny wpływ na bezpieczeństwo pracownika. Instrukcja BHP przy obsłudze niszczarki definiuje, że tylko osoba nie posiadająca zdrowotnych przeciwwskazań, przeszkolona w zakresie zasad bhp i ppoż. oraz zapoznana z niniejszą instrukcja BHP obsługi niszczarki dokumentów może przystąpić do pracy z tym sprzętem biurowym. Dokument instrukcji BHP obsługi niszczarki dokumentów odnosi się do konieczności sprawdzenia stanu technicznego urządzenia tj. wyłączniki i prze¬wody elektryczne oraz skontrolowania osłon elementów tnących.

Instrukcja BHP obsługi niszczarki dokumentów zwraca uwagę aby stosowany papier miał właściwy format oraz pozbawiony był zszywek i spinaczy. Wzór Instrukcji BHP obsługi niszczarki dokumentów zawiera punkt dotyczący czynności po zakończeniu pracy oraz zachowania w sytuacji wystąpienia awarii. Instrukcje BHP obsługi niszczarki dokumentów powinna być umieszczona w widocznym, łatwo dostępnym dla pracownika miejscu. Dokument edytowalny i do pobrania za darmo.

Etykiety

gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP przy pracach biurowych. Wzór dokumentu Instrukcji BHP przy pracach biurowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, który przybliża najważniejsze zagadnienia dotyczące prac biurowych, mające kluczowy wpływ na bezpieczeństwo pracownika. Instrukcje BHP dotyczące prac biurowych powinny znajdować się w łatwo dostępnym miejscu, a pracownicy powinni być zapoznani z instrukcjami sprzętu wykorzystywanego na swoim stanowisku pracy tj. komputer, drukarka, kopiarka, faks, niszczarka, itp. Wszystkie urządzenia zasilane prądem elektrycznym, powinny posiadać instrukcję obsługi z opisem możliwości weryfikacji ich stanu technicznego. Dokument instrukcji BHP przy pracach biurowych odnosi się do wymagań właściwej ergonomii danego stanowiska, zachowania warunków wentylacyjnych pomieszczenia oraz prawidłowego oświetlenia. Wzór Instrukcji przy pracach biurowych zawiera punkt dotyczący wszelkich obowiązujących na stanowisku zakazów, związanych z niewłaściwą obsługą, czyszczeniem oraz zachowaniem w sytuacji zaistnienia awarii. Druk Instrukcji BHP przy pracach biurowych zawiera także informację dotyczącą nakazu posiadania wyposażonej apteczki oraz zachowania pracownika w razie zaistnienia wypadku

Etykiety
Strona 20 z 24