Wyświetlenie artykułów z etykietą: BHP

gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP dla wulkanizatora. Wzór dokumentu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy tj. Instrukcja BHP dla wulkanizatora stanowi zbiór zasad dotyczących sposobu postępowania dla danego stanowiska pracy, aby prowadzone prace wykonywane były zgodnie z zachowaniem zasad bhp. Instrukcja BHP dla wulkanizatora obejmuje swoim zakresem punkty dotyczące obsługi maszyn i urządzeń, bezpiecznego obchodzenia się z czynnikami chemicznymi stwarzającymi zagrożenie, udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku oraz stosowania środków ochrony indywidualnej. Wzór Instrukcji BHP dla wulkanizatora określa, że wyłącznie pracownik, który odbył szkolenie z zakresu zasad bhp i ppoż., zapoznany z Instrukcją BHP dla wulkanizatora może podejmować czynności na wskazanym stanowisku. Dokument Instrukcji BHP dla wulkanizatora odnosi się do przestrzegania szczegółowych zasad dotyczących wulkanizacji ogumienia określonych właściwymi instrukcjami technologicznymi. Wzór Instrukcja BHP dla wulkanizatora zawiera punkt dotyczący czynności zabronionych, związanych ze stosowaniem niewłaściwych metod operatorskich oraz używania do wulkanizowania uszkodzonych, niesprawnych urządzeń

gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP w handlu / dla placówek handlowych. Wzór dokumentu z zakresu bezpieczeństwo i higiena pracy wyróżniającego najważniejsze aspekty pracy w placówkach handlowych, które bezpośrednio wpływają na bezpieczeństwo pracowników. Dokument Instrukcji BHP w handlu określa, że tylko osoba przeszkolona w zakresie zasad bhp i ppoż., bez przeciwwskazań zdrowotnych oraz zapoznana z niniejszą instrukcja może przystąpić do pracy w danej placówce. W formularzu Instrukcji BHP dla placówek handlowych zdefiniowane są wymagania dotyczące pracodawcy, który powinien zapewnić bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń, wyposażenia technicznego oraz ergonomię stanowisk pracy personelu. Instrukcja BHP w handlu / dla placówek handlowych wskazuje zasady bezpiecznego przyjmowania, magazynowania oraz transportowania towarów. We wzorze Instrukcji BHP w wymienione są zasady eksploatacji maszyn i urządzeń oraz dopuszczalne normy podnoszenia i przenoszenia ciężarów. Dokument Instrukcji BHP dla placówek handlowych powinien znajdować się w widocznym, łatwo dostępnym dla pracowników miejscu

Etykiety

gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP - spawanie gazowe. Wzór dokumentu Instrukcji BHP spawanie gazowe z dziedziny bezpieczeństwo i higiena pracy, zawiera najważniejsze zasady pracy w spawalni, mające główny wpływ na bezpieczeństwo pracownika. Instrukcja BHP - spawanie gazowe powinna być umieszczona w widocznym miejscu, a każdy pracownik powinien się z nią zapoznać. Warunki pracy panujące podczas prac spawalniczych wymagają od pracowników szczególnej dbałości o porządek na stanowisku pracy oraz noszenia sprzętu i odzieży ochronnej. Instrukcja BHP - spawanie gazowe określa konieczność prawidłowego podłączenia do bezpieczników lub reduktorów oraz używania wyłącznie butli do gazów technicznych, posiadających ważną cechę organu dozoru technicznego. Dokument Instrukcja BHP - spawanie gazowe powinien zawierać takie elementy jak: uwagi ogólne dotyczące przygotowania zawodowego spawacza gazowego oraz spełnionych warunkach bezpieczeństwa dot. instalacji narzędzi. Kolejne punkty znajdujące się w Instrukcja BHP - spawanie gazowe definiuje zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania spawania dotyczące pracy z urządzeniem oraz jego eksploatacji. Prawidłowy wzór Instrukcja BHP - spawanie gazowe zawiera także punkt dotyczący czynności zabronionych podczas pracy spawacza oraz charakterystykę prac po zakończeniu spawania gazowego

gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP - spawanie elektryczne. Wzór dokumentu z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy opisujący najważniejsze zagadnienia prac spawania elektrycznego, o istotnym wpływie na bezpieczeństwo pracownika. Dokument instrukcji BHP - spawanie elektryczne określa, że tylko osoba bez przeciwwskazań zdrowotnych, która odbyła szkolenie bhp i ppoż., posiada uprawnienia do wykonywania zawodu oraz właściwą odzież ochronną, zapoznana z niniejszą instrukcją BHP spawania elektrycznego, może przystąpić do pracy z urządzeniem. W formularzu instrukcji BHP - spawanie elektryczne wyszczególnione są wymagania bezpieczeństwa dotyczące przygotowania odpowiednich elektrod oraz stosowania właściwych metod ochrony dróg oddechowych, oczu, twarzy i rąk przed poparzeniem i naświetleniem. Instrukcja BHP - spawanie elektryczne wskazuje na konieczność kontrolowania: stanu połączeń instalacji spawalniczej, prawidłowego uchwytu elektrod oraz ustawiania detali do spawania w sposób uniemożliwiający ich przesuniecie, aby nie zagrażały otoczeniu. We wzorze instrukcji BHP - spawanie elektryczne wyszczególnione zostały czynności zabronione oraz przykłady reagowania w sytuacjach awaryjnych, stwarzających zagrożenia dla zdrowia pracowników. Czytelna Instrukcja BHP - spawanie elektryczne powinna być umieszczona w widocznym i dostępnym dla pracownika miejscu

gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP na stanowisku palacza w kotłach c. o. wodnych i parowych. Dokument ten dotyczący bezpieczeństwa i higiena pracy, opisuje najważniejsze warunki pracy przy obsłudze kotłów na stanowisku palacza, mające istotny wpływ na bezpieczeństwo pracownika. Dokument BHP na stanowisku palacza w kotłach c. o. wodnych i parowych określa, że tylko osoba bez przeciwwskazań zdrowotnych, przeszkolona w zakresie zasad bhp i ppoż., posiadająca uprawnienia do wykonywania zawodu oraz właściwą odzież ochronną, zapoznana z niniejszą instrukcja może przystąpić do pracy z maszynami. W formularzu BHP na stanowisku palacza w kotłach c. o. wodnych i parowych zdefiniowane są wymagania bezpieczeństwa dotyczące oznakowania zaworów oraz dróg ewakuacyjnych. Instrukcja BHP na stanowisku palacza w kotłach c. o. wodnych i parowych wskazuje na konieczność monitorowania sprawności urządzeń i narzędzi nawęglających oraz przyrządów kontrolno-pomiarowych, tj. manometry i termometry głównie w miejscach trudnodostępnych. We BHP na stanowisku palacza w kotłach c. o. wodnych i parowych nadmienione zostały czynności zabronione oraz przykłady reagowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla zdrowia pracowników. Czytelna BHP na stanowisku palacza w kotłach c. o. wodnych i parowych powinna być umieszczona w widocznym i dostępnym miejscu

gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP obsługi dla operatora koparko - spycharki. Wzór dokumentu Instrukcja BHP obsługi dla operatora koparko - spycharki z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, który określa główne zasady przy obsłudze koparko - spycharki. Dokument Instrukcji BHP obsługi dla operatora koparko - spycharki określa, że tylko osoba bez przeciwwskazań zdrowotnych, która odbyła instruktaż w zakresie zasad bhp i ppoż., posiadająca uprawnienia do wykonywania zawodu oraz właściwą odzież ochronną, zapoznana z niniejszą instrukcja może rozpocząć pracę z maszyną. W formularzu Instrukcji BHP obsługi dla operatora koparko - spycharki wyszczególnione są wymagania bezpieczeństwa dotyczące sprawdzenia stanu technicznego instalacji elektrycznej, układu hamulcowego, smarowana i chłodzenia oraz układu podnoszenia i spychania. Instrukcja BHP obsługi dla operatora koparko - spycharki wskazuje na konieczność uzupełnienia niedoborów: wody w chłodnicy, oleju, płynu hamulcowego, wody destylowanej w akumulatorze, paliwa w baku a także powietrza w ogumieniu. We wzorze Instrukcji BHP obsługi dla operatora koparko - spycharki nadmienione zostały czynności jakie należy przeprowadzić przed, w trakcie i po zakończeniu pracy oraz operacje zabronione. Dokument Instrukcji BHP obsługi dla operatora koparko - spycharki posiada także punkt z dodatkowymi uwagami, które obejmują wskazania bezpiecznego użytkowania koparko - spycharki, która podczas eksploatacji powoduje powstawanie określonych zagrożeń, tak dla operatora, jak też dla otoczenia. Czytelna Instrukcja BHP obsługi dla operatora koparko - spycharki powinna być umieszczona w widocznym i dostępnym dla pracownika miejscu

Etykiety

gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP obsługi szlifierki / polerki do kamienia. Wzór dokumentu z zakresu bezpieczeństwo i higiena pracy który opisuje najważniejsze aspekty pracy ze szlifierką / polerką do kamienia mające istotny wpływ na bezpieczeństwo pracownika. Instrukcje BHP powinny być umieszczone w łatwo dostępnym dla pracownika miejscu, a każdy pracownik powinien być zapoznany z instrukcjami maszyn, urządzeń wykorzystywanych na stanowisku pracy

gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP obsługi szlifierki taśmowej. Wzór dokumentu w kategorii bezpieczeństwo i higiena pracy, który wskazuje istotne czynniki pracy przy obsłudze szlifierki taśmowej, mające istotny wpływ na bezpieczeństwo pracownika. Instrukcja BHP obsługi szlifierki taśmowej precyzuje, że wyłącznie osoba nie posiadająca zdrowotnych przeciwwskazań, która odbyła szkolenie w zakresie procedur bhp i ppoż., zapoznana z niniejszą Instrukcją BHP obsługi szlifierki taśmowej może przystąpić do pracy z tym urządzeniem. Dokument Instrukcja BHP obsługi szlifierki taśmowej odnosi się do konieczności sprawdzenia stanu technicznego urządzenia tj. wyłączniki i prze¬wody elektryczne, tarcze ścierne oraz skontrolowania osłon elementów tnących. Instrukcja BHP obsługi szlifierki taśmowej zwraca uwagę aby na bieżąco kontrolować wskazania: obrotomierza do ustalania właściwej prędkości posuwu, amperomierza do kontrolowania obciążenia silników elektrycznych napędzających taśmy ścierne oraz manometru, do ustalania ciśnienia oleju - jeśli szlifierka została w nie wyposażona. Wzór Instrukcji BHP przy obsłudze szlifierki taśmowej zawiera punkt dotyczący czynności po zakończeniu pracy oraz zachowania w sytuacji wystąpienia awarii, powstania pożaru lub zaistnienia wypadku przy pracy. Instrukcja BHP obsługi szlifierki taśmowej powinna być umieszczona w widocznym, łatwo dostępnym dla pracownika miejscu

gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP obsługi strugarki / wyrówniarki do drewna. Wzór dokumentu z zakresu bezpieczeństwo i higiena pracy, który dotyczy głównych aspektów pracy ze strugarką oraz wyrówniarką do drewna. Do typowych czynności stwarzających zagrożenia wypadkowe podczas obsługi obrabiarek należą: przemieszczanie elementów drzewnych przed i po obróbce, porażenie prądem elektrycznym przy wadliwej instalacji zasilającej sprzęt oraz działanie pyłu drzewnego i hałasu powstających przy pracy na obrabiarkach. Dokument Instrukcji BHP obsługi strugarki / wyrówniarki do drewna wskazuje, że jedynie osoba bez przeciwwskazań zdrowotnych, która odbyła szkolenie z zakresu bhp i ppoż., posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia, odzież ochronną, zapoznana z niniejszą instrukcja BHP na stanowisku pracy, może przystąpić do działań jako operator strugarki / wyrówniarki do drewna. Dokument Instrukcji BHP obsługi strugarki / wyrówniarki do drewna powinien zawierać: uwagi ogólne dotyczące warunków dopuszczenia pracownika do pracy, wykaz czynności przed rozpoczęciem pracy, zasady uruchamiania urządzeń oraz zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy. Wzór Instrukcja BHP obsługi strugarki / wyrówniarki do drewna zawiera punkty dotyczące czynności zabronionych oraz dokonywanych po zakończeniu pracy

gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP dla kierowcy pojazdu samochodowego. Dokument z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy wskazujące na główne zagadnienia dotyczące warunków pracy na stanowisku kierowcy pojazdu samochodowego, które istotnie wpływają na bezpieczeństwo pracownika. Instrukcja BHP dla kierowcy pojazdu samochodowego określa, że wyłącznie osoba nie posiadająca zdrowotnych przeciwwskazań, przeszkolona w zakresie zasad bhp i ppoż., posiadająca właściwe uprawnienia i znająca niniejszą Instrukcję BHP dla kierowcy może przystąpić do pracy z pojazdem. Dokument Instrukcja BHP dla kierowcy pojazdu samochodowego odnosi się do konieczności sprawdzenia stanu technicznego urządzeń i prze¬wodów elektrycznych, świateł, kół oraz stanu zaczepu przed rozpoczęciem pracy. Instrukcja BHP dla kierowcy pojazdu samochodowego zwraca uwagę aby zachować szczególną ostrożność podczas wchodzenia na skrzynię ładunkową, a podczas transportu przestrzegać zasad bezpiecznej jazdy i bezwzględnie stosować przepisy kodeksu drogowego. Wzór Instrukcja BHP dla kierowcy pojazdu samochodowego zawiera punkt dotyczący czynności zabronionych, działań wykonywanych po zakończeniu pracy oraz zachowania w sytuacji wystąpienia awarii

Strona 19 z 24