Wyświetlenie artykułów z etykietą: BHP

gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP dla warsztatu mechanicznego. Wzór dokumentu w kategorii bezpieczeństwo i higieny pracy, opisujący rozszerzone zagadnienia dotyczące prac w warsztacie mechanicznym, o istotnym wpływie na bezpieczeństwo pracownika. Warsztat mechaniczny jest przeznaczony do przeprowadzenia przeglądów, napraw i remontów bieżących maszyn, urządzeń mechanicznych, pojazdów mechanicznych o napędzie akumulatorowym i spalinowym. Dokument Instrukcja BHP dla warsztatu mechanicznego definiuje, że tylko osoba nie posiadająca przeciwwskazań zdrowotnych, która przeszła szkolenie bhp i ppoż., posiada uprawnienia do wykonywania zawodu oraz właściwą odzież ochronną, zapoznana z niniejszą Instrukcja BHP dla warsztatu mechanicznego, może przystąpić do pracy w warsztacie. W formularzu Instrukcja BHP dla warsztatu mechanicznego wyszczególnione są stanowiskowe wymagania bezpieczeństwa dotyczące przygotowania kanału naprawczego oraz posadzki w jego otoczeniu. Instrukcja BHP dla warsztatu mechanicznego wskazuje na konieczność zabezpieczania kół pojazdów, stosowania odciągowych przewodów do spalin z uruchamianych pojazdów oraz używania atestowanych, sprawnych narzędzi,. We wzorze Instrukcja BHP dla warsztatu mechanicznego wyszczególnione zostały czynności zabronione oraz operacje wykonywane po zakończeniu pracy. Czytelna Instrukcja BHP dla warsztatu mechanicznego powinna być umieszczona w widocznym i dostępnym dla pracownika miejscu

gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP - obsługa betoniarki. Dokument dotyczący bezpieczeństwa i higieny pracy, który obejmuje zasady użytkowania betoniarki, mające istotny wpływ na bezpieczeństwo pracownika. Instrukcja BHP dla obsługi betoniarki powinna znajdować się w dostępnym miejscu a każdy pracownik powinien się z nią zapoznać, aby bezpiecznie i świadomie wykonywać swoje obowiązki. Betoniarka mieszadłowa na konstrukcji wsporczej przeznaczona jest do produkcji masy betonowej z kruszyw naturalnych lub łamanych, cementu i wody. Dedykowana do użytku betoniarka musi być sprawna, posiadać okresowe konserwacje oraz przeglądy techniczne. Instrukcja BHP - obsługa betoniarki określa zbiór zasad jakich należy przestrzegać, by bezpiecznie korzystać z urządzenia ściśle przestrzegając technologii tworzenia betonu wg obowiązujących zasad i instrukcji. Dokument Instrukcji BHP obsługi betoniarki powinien zawierać takie elementy jak: uwagi ogólne dotyczące przygotowania zawodowego operatora betoniarki oraz zachowanych warunkach bezpieczeństwa dot. użytkowania maszyny. Kolejne punkty znajdujące się w Instrukcji BHP dla obsługi betoniarki definiują zasady bezpiecznej pracy - czynności jakie pracownik powinien wykonywać przed przystąpieniem do pracy z urządzeniem, w toku pracy i po jej zakończeniu. Prawidłowy wzór Instrukcji BHP obsługi betoniarki zawiera punkt dotyczący czynności niedozwolonych podczas pracy z betoniarką, które mogą spowodować wystąpienie wypadku lub pożaru

Etykiety

gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP - obsługa tokarki do obróbki drewna. Wzór dokumentu z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy, który definiuje najważniejsze aspekty pracy na stanowisku operatora tokarki, mające istotny wpływ na bezpieczeństwo pracownika. Instrukcja BHP obsługi tokarki do obróbki drewna definiuje, że tylko osoba bez przeciwwskazań medycznych, która przeszła instruktaż z zakresu bhp i ppoż. oraz szkolenie na stanowisku roboczym i zapoznana jest z niniejszą instrukcją może przystąpić do pracy z urządzeniem. Dokument Instrukcja BHP - obsługa tokarki do obróbki drewna odnosi się do konieczności zachowania ergonomii danego stanowiska (bezpieczne mocowanie obrabianego przedmiotu), właściwych warunków wentylacyjnych pomieszczenia - wyciągi, pochłaniacze oraz prawidłowego oświetlenia. Wzór Instrukcja BHP - obsługa tokarki do obróbki drewna zawiera punkt dotyczący obowiązujących na stanowisku operatora tokarki zakazów, związanych z niewłaściwą obsługą i czyszczeniem maszyny oraz opis prawidłowych zachowań w sytuacji wystąpienia awarii. Instrukcja BHP - obsługa tokarki do obróbki drewna powinna być umieszczona w widocznym, łatwo dostępnym dla pracownika miejscu

gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP - obsługa tokarki do obróbki metali. Wzór dokumentu z zakresu bezpieczeństwo i higiena pracy który opisuje najważniejsze aspekty pracy przy obsłudze tokarki do obróbki metali / na stanowisku tokarza mające istotny wpływ na bezpieczeństwo pracownika. Dokument instrukcji BHP obsługi tokarki do obróbki metali określa, że tylko osoba bez przeciwwskazań zdrowotnych, przeszkolona w zakresie zasad bhp i ppoż., posiadająca uprawnienia do wykonywania zawodu oraz właściwą odzież ochronną, zapoznana z niniejszą instrukcja może przystąpić do pracy z urządzeniem. W formularzu instrukcji BHP obsługi tokarki do obróbki metali zdefiniowane są wymagania bezpieczeństwa dotyczące sprawdzenia mocowania unieruchamiającego obrabiany przedmiotu w uchwycie tokarki oraz wytyczne dotyczące używania właściwych przyrządów i narzędzi skrawających, dostosowanych do określonych procesów skrawania. Instrukcja BHP obsługi tokarki do obróbki metali wskazuje na konieczność kontrolowania poziomu cieczy chłodzącej w zbiorniku, oraz monitorowanie prawidłowości działania urządzenia – nie pozostawiania tokarki bez nadzoru oraz dopuszczania do jej obsługi osób nieuprawnionych. We wzorze instrukcji BHP obsługi tokarki do obróbki metali nadmienione zostały czynności zabronione oraz przykłady reagowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla zdrowia pracowników. Czytelna Instrukcja BHP obsługi tokarki do obróbki metali powinna być umieszczona w widocznym i dostępnym dla pracownika miejscu

gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP przy obsłudze sekretariatu. Wzór dokumentu Instrukcji BHP przy obsłudze sekretariatu dotyczący bezpieczeństwa i higieny pracy, który wskazuje na kluczowe zagadnienia dotyczące prac dotyczących obsługi sekretariatu, mające kluczowy wpływ na bezpieczeństwo pracownika. Instrukcja BHP przy obsłudze sekretariatu powinna znajdować się w widocznym miejscu, a personel powinien być zapoznany z instrukcjami sprzętu wykorzystywanego na stanowiskach pracy tj. komputer, drukarka, niszczarka, itp. Wszystkie sprzęty biurowe zasilane prądem elektrycznym, powinny posiadać instrukcję obsługi z opisem umożliwiającym weryfikację stanu technicznego. Dokument Instrukcji BHP przy obsłudze sekretariatu odnosi się do wymagań właściwej ergonomii stanowiska pracy, zachowania warunków wentylacyjnych pomieszczenia oraz prawidłowego oświetlenia. Wzór Instrukcji BHP przy obsłudze sekretariatu zawiera punkt dotyczący wszelkich obowiązujących na stanowisku zakazów tj. spożywanie posiłków na stanowisku pracy, prowadzeniem samodzielnych napraw czy instalacji dodatkowych urządzeńy

Etykiety

gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP przy obsłudze automatycznej myjni samochodowej. Dokument wzoru Instrukcji BHP przy obsłudze automatycznej myjni samochodowej dotyczącego bezpieczeństwa i higieny pracy, który określa główne zasady przy obsłudze myjni samochodowej. Instrukcja BHP przy obsłudze automatycznej myjni samochodowej wskazuje, że tylko osoba bez przeciwwskazań zdrowotnych, przeszkolona w zakresie zasad bhp i ppoż., posiadająca uprawnienia do wykonywania zawodu oraz odzież ochronną, zapoznana z niniejszą instrukcja może rozpocząć pracę z maszyną. W formularzu Instrukcji BHP przy obsłudze automatycznej myjni samochodowej wymienione są warunki bezpieczeństwa dotyczące sprawdzenia stanu technicznego, stanu szczotek oraz napełniania zbiorników z płynami myjącymi i konserwującymi, drożność studzienek i odpływów, a także działanie sygnalizacji wjazdowej i wyjazdowej. We wzorze Instrukcja BHP przy obsłudze automatycznej myjni samochodowej nadmienione zostały czynności jakie należy przeprowadzić przed, w trakcie i po zakończeniu pracy oraz operacje zabronione. Dokument Instrukcja BHP przy obsłudze automatycznej myjni samochodowej posiada także punkt z dodatkowymi uwagami, dotyczącymi postępowania w sytuacjach awaryjnych

gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP dla salonów fryzjerskich. Wzór dokumentu z zakresu bezpieczeństwo i higiena pracy który opisuje najważniejsze aspekty pracy w salonie fryzjerskim mające istotny wpływ na bezpieczeństwo pracownika. Dokument instrukcji BHP dla salonów fryzjerskich wskazuje, że tylko osoba bez przeciwwskazań zdrowotnych, przeszkolona w zakresie zasad bhp i ppoż., posiadająca fryzjerskie wykształcenie oraz odzież ochronną, zapoznana z niniejszą instrukcja może przystąpić do pracy w zakładzie fryzjerskim. W formularzu Instrukcji BHP dla salonów fryzjerskich zdefiniowane są wymagania sanitarno-higieniczne dotyczące pracowni fryzjerskiej oraz stanowiska pracy fryzjera obejmujące np. stan ścian, podług, wyposażenia i sprzętu oraz jego sterylizacji. Instrukcja BHP dla salonów fryzjerskich wskazuje zasady bezpiecznego stosowania środków chemicznych (kosmetyków) oraz preparatów dezynfekcyjnych. We wzorze Instrukcji BHP dla salonów fryzjerskich nadmienione są zagrożenia wpływające ujemnie na stan zdrowia pracownika oraz czynności, które fryzjer powinien wykonać po zakończeniu pracy. Dokument Instrukcja BHP dla salonów fryzjerskich zawiera także informację o konieczności posiadania przez zakład fryzjerski apteczki pierwszej pomocy oraz instrukcji udzielania pierwszej pomoc przedlekarskiej

Etykiety

gotowy wzór / szablon dokumentu Instrukcja BHP na stanowisku blacharza - lakiernika samochodowego. Wzór dokumentu, który obejmuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku blacharza - lakiernika samochodowego. W zakresie prac blacharskich, malowania i lakierowania używany sprzęt musi być sprawny, posiadać okresowe konserwacje oraz przeglądy techniczne. Instrukcja BHP na stanowisku blacharza - lakiernika samochodowego określa zbiór zasad jakich należy przestrzegać, by bezpiecznie przeprowadzać procesy z zastosowaniem farb, lakierów, rozpuszczalników oraz smarów, olejów i płynów do zmywania brudu czy pigmentów. Pozostałe wymagania związane z przestrzeganiem zasad BHP w warsztatach samochodowych, autoserwisach oraz lakierniach dotyczą: odpowiedniego przygotowania pojazdu oraz stanowiska na którym przeprowadzane będą prace w warsztacie. Dokument Instrukcji BHP na stanowisku blacharza - lakiernika powinien zawierać takie elementy jak: uwagi ogólne dotyczące przygotowania zawodowego personelu oraz zachowanych warunkach bezpieczeństwa dot. odzieży i środków ochrony osobistej, ekranów osłonowych oraz napisów informacyjnych i znaków ostrzegawczych. Kolejne punkty znajdujące się w Instrukcji BHP na stanowisku blacharza - lakiernika samochodowego definiują zasady bezpiecznej pracy - czynności jakie pracownik powinien wykonywać przed przystąpieniem do pracy, w toku pracy i po jej zakończeniu. Prawidłowy wzór Instrukcji BHP na stanowisku blacharza - lakiernika samochodowego zawiera także punkt dotyczący czynności niedozwolonych podczas pracy w warsztacie. Instrukcja BHP dla pracowników warsztatów samochodowych, autoserwisów oraz lakierni powinna znajdować się w widocznym miejscu i każdy pracownik powinien się z nią zapoznać

gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP dla ślusarza. Wzór dokumentu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy tj. Instrukcja BHP dla ślusarza, obejmuje najważniejsze aspekty pracy na stanowisku pracy ślusarza, które mają wpływ na bezpieczeństwo pracownika. Instrukcja BHP dla ślusarza powinny być umieszczona w widocznym miejscu, a każdy pracownik powinien się z nią zapoznać. Wzór Instrukcji BHP dla ślusarza określa, że wyłącznie pracownik bez przeciwwskazań zdrowotnych, który odbył szkolenie z zakresu zasad bhp i ppoż., zapoznany z Instrukcją BHP dla ślusarza może podejmować czynności na wskazanym stanowisku. Zadaniem ślusarza jest ręczna i mechaniczna obróbka metalu w celu nadania przedmiotom żądanych kształtów i wymiarów oraz poprawienie jakości powierzchni. Działanie ruchomych elementów maszyn, hałas, prąd elektryczny czy nieodpowiednie oświetlenie stanowią źródło zagrożeń dla osób zatrudnionych w warsztacie ślusarskim. Dokument Instrukcji BHP dla ślusarza odnosi się do konieczności zachowania porządku na stole oraz jego szufladach, sprawdzenia stanu imadła oraz kontroli pozostałych narzędzi ręcznych i mechanicznych przed rozpoczęciem pracy. Wzór Instrukcja BHP dla ślusarza zawiera punkt dotyczący czynności zabronionych, związanych ze stosowaniem niewłaściwych metod operatorskich przy szlifowaniu, wierceniu czy pracach blacharskich. Wzór Instrukcji BHP dla ślusarza zawiera także informację o zasadach postępowania w razie wystąpienia pożaru lub wypadku

gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP - wyważarka kół samochodowych. Wzór dokumentu bezpieczeństwa i higieny pracy opisujący najważniejsze zagadnienia prac dotyczących wyważania kół, o istotnym wpływie na bezpieczeństwo pracownika. Dokument Instrukcja BHP - wyważarka kół samochodowych wskazuje, że tylko nie posiadająca przeciwwskazań zdrowotnych, która odbyła szkolenie bhp i ppoż., posiada uprawnienia do wykonywania zawodu, zapoznana z Instrukcja BHP - wyważarka kół samochodowych, może przystąpić do pracy z maszyną. W formularzu Instrukcja BHP - wyważarka kół samochodowych wymienione są wymagania bezpieczeństwa dotycząca właściwego usytuowania urządzenia oraz prawidłowego oświetlenia. Instrukcja BHP - wyważarka kół samochodowych wskazuje na konieczność zgodnego z instrukcją mocowania koła, zamykania osłon, mocowania ciężarków według wskazań przyrządów oraz wykazanie pomiaru kontrolnego. We wzorze Instrukcja BHP - wyważarka kół samochodowych wyszczególnione zostały czynności zabronione oraz przykłady reagowania w sytuacjach awaryjnych, stwarzających zagrożenia dla zdrowia pracowników. Czytelna Instrukcja BHP - wyważarka kół samochodowych powinna być umieszczona w widocznym i dostępnym dla pracownika miejscu

Strona 18 z 24