Wyświetlenie artykułów z etykietą: BHP

gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP - prace spawalnicze w warsztatach samochodowych. Dokument z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, który obejmuje aspekty prac spawalniczych, które mogą oddziaływać na bezpieczeństwo pracownika. Instrukcja BHP dla prac spawalniczych w warsztatach samochodowych powinna znajdować się w dostępnym miejscu a każdy pracownik powinien się z nią zapoznać. Instrukcja BHP prac spawalniczych określa zbiór zasad jakich należy przestrzegać, by bezpiecznie przeprowadzać procesy spawania gazowego, elektrycznego oraz zgrzewania oporowego z użyciem zgrzewarek. Dokument Instrukcja BHP dla prac spawalniczych prowadzonych w warsztatach samochodowych powinien zawierać takie elementy jak: uwagi ogólne dotyczące przygotowania zawodowego operatora maszyny oraz zachowanych warunkach bezpieczeństwa dot. instalacji urządzenia. Kolejne punkty znajdujące się w Instrukcja BHP - prace spawalnicze w warsztatach samochodowych definiują czynności jakie pracownik powinien wykonywać przed przystąpieniem do pracy ze sprzętem, w toku pracy i po jej zakończeniu. Prawidłowa Instrukcja BHP - prace spawalnicze w warsztatach samochodowych zawiera punkt dotyczący czynności niedozwolonych oraz charakterystykę działań dotyczących eksploatacji urządzeń w sposób wskazany przez producenta

gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP przy pracach murarskich i tynkarskich. Wzór dokumentu z sektora bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczący czynników, które istotnie oddziałują na bezpieczeństwo osób zajmujących się pracami wykończeniowymi. Instrukcja BHP przy pracach murarskich i tynkarskich powinna być umieszczona w widocznym miejscu a pracownicy powinni zapoznać się z zakresem i rodzajem robót, sprawdzić czy wywieszone są tablice informujące o stanie rusztowania i o pracach prowadzonych na rusztowaniu. Pracownik dopuszczony do prac murarskich i tynkarskich musi być przeszkolony z zasad bhp, posiadać ważne badania lekarskie oraz uprawnienia zawodowe do pracy na tym stanowisku. Dokument Instrukcji BHP przy pracach murarskich i tynkarskich powinien zawierać takie elementy jak: uwagi ogólne dotyczące posiadania odpowiednich kwalifikacji oraz zachowywanych warunkach bezpieczeństwa dot. obsługi urządzeń przy pracach wykończeniowych. Prawidłowy wzór Instrukcji BHP przy pracach murarskich i tynkarskich zawiera punkt dotyczący: czynności jakie pracownik powinien wykonywać zanim przystąpi do prac murarskich i tynkarskich, w trakcie i po ich zakończeniu oraz opis zachowań niedozwolonych zagrażających życiu i zdrowi pracowników

gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP dla prac i robót rozbiórkowych. Dokument dotyczący bezpieczeństwa i higieny pracy wskazujący na główne zagadnienia obejmujące warunki pracy dla robót rozbiórkowych. W Instrukcji BHP dla prac i robót rozbiórkowych nadmienione zostało, iż przed rozpoczęciem pracy należy odłączyć od rozbieranego obiektu sieć wodociągową, gazową, cieplną, elektryczną, kanalizacyjną i inną. Instrukcja BHP dla prac i robót rozbiórkowych określa, że wyłącznie osoba nie posiadająca zdrowotnych przeciwwskazań, posiadająca właściwe uprawnienia, przeszkolona w zakresie bhp i ppoż. i zapoznana z niniejszą Instrukcją BHP dla prac i robót rozbiórkowych może przystąpić do pracy na obiekcie wskazanym do likwidacji. Dokument Instrukcji BHP dla prac rozbiórkowych zawiera wytyczne dotyczące zapoznania pracowników - przed przystąpieniem do prac na obiekcie, z programem rozbiórki i bezpiecznym sposobie jej wykonania oraz sprawdzeniu prawidłowego przyłączenia urządzeń do sieci elektrycznej i powietrznej (czy przewody nie są przetarte, załamane lub uszkodzone w inny sposób). Instrukcja BHP - dla prac robót rozbiórkowych zawiera punkt dotyczący czynności zabronionych oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych. Wzór Instrukcji BHP dla robót rozbiórkowych posiada odniesienie do art. 210 K.P. który mówi, że pracownik ma prawo - w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika lub gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom - powstrzymać się od wykonywanej pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego

Etykiety

gotowy wzór / szablon dokumentu Instrukcja BHP - Obsługa młota wyburzeniowego. Wzór dokumentu w kategorii bezpieczeństwo i higiena pracy, który opisuje zasady i czynności jakie należy wykonywać podczas obsługi młota wyburzeniowego. Instrukcja BHP dla obsługa młota wyburzeniowego wskazuje, że jedynie osoba bez przeciwwskazań zdrowotnych, przeszkolona w zakresie bhp i ppoż. oraz zapoznana z Instrukcją BHP dla obsługa młota wyburzeniowego, może przystąpić do pracy z tym urządzeniem. Młot wyburzeniowy to rodzaj elektronarzędzia, które służy do prac wyburzeniowych (nazywany także młotem obrotowo udarowym). Dokument Instrukcja BHP - obsługa młota wyburzeniowego odnosi się do konieczności zapoznania się z DTR młota przed przystąpieniem do pracy, sprawdzić stan techniczny młota, przedmuchać przewody powietrzne, końcówkę powietrzną połączyć trwale za pomocą opaski z siecią powietrza, przez wlot powietrza wprowadzić kilka cm3 oleju maszynowego (wlewać co 4 godz. pracy kilka cm3), ustawić ciśnienie zasilania (0,5 do 0,6 MPa), zabezpieczyć przed kurzem oraz zabezpieczyć narzędzie przed wypadnięciem przez zabezpieczenie zaczepem. Wzór Instrukcji BHP obsługi młota wyburzeniowego zawiera punkt dotyczący wszelkich obowiązujących na stanowisku nakazów, związanych z używaniem obowiązującej ochrony osobistej: okulary ochronne, ochronniki słuchu, rękawice ochronne. Instrukcja BHP - obsługa młota wyburzeniowego powinna być umieszczona w widocznym dla pracowników miejscu

gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP - malowanie w kabinie lakierniczej. Dokument Instrukcji BHP malowania w kabinie lakierniczej dotyczący bezpieczeństwa i higieny pracy, zawiera najważniejsze zasady prac malarskich w kabinie lakierniczej, mające główny wpływ na bezpieczeństwo pracownika. Instrukcja BHP dla malowania w kabinie lakierniczej powinna być umieszczona w widocznym miejscu aby każdy pracownik mógł ją sobie przyswoić. Do pracy w kabinie lakierniczej mogą przystąpić tylko przeszkoleni pracownicy, znający obsługę urządzenia, procedury oraz zasady postępowania w przypadku wystąpienia blokad, awarii, zaniku energii elektrycznej lub pożaru. Instrukcja BHP malowania w kabinie lakierniczej określa konieczność dokonywanie malowania natryskowego przy pełnej wentylacji, stosując wszystkie obowiązujące środki ochrony osobistej tj. kombinezon, nakrycie głowy, rękawice ochronne, okulary ochronne, maska lub półmaska przeciwpyłowa oraz obuwie robocze. Dokument Instrukcji BHP malowania w kabinie lakierniczej powinien zawierać punkty dotyczące czynności konserwacyjnych i naprawczych w kabinie, których może dokonywać wykwalifikowany personel serwisu, wyłącznie po usunięciu samochodu z kabiny. Instrukcja BHP malowanie w kabinie lakierniczej definiuje zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania lakierownia dotyczące pracy z urządzeniem oraz jego eksploatacji. Prawidłowy wzór Instrukcji BHP dla malowania w kabinie lakierniczej zawiera także punkt dotyczący czynności zabronionych podczas pracy lakiernika oraz charakterystykę prac po zakończeniu malowania w kabinie

gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP kabiny lakierniczej. Wzór dokumentu Instrukcja BHP kabiny lakierniczej w kategorii bezpieczeństwo i higiena pracy, obejmującej zasady pracy w kabinie lakierniczej, mające wpływ na bezpieczeństwo pracownika. Instrukcja BHP dla kabiny lakierniczej powinna być umieszczona w widocznym miejscu aby każdy pracownik warsztatu miał możliwość zapoznania się z instrukcją maszyny używanej na wskazanym stanowisku. Dokument Instrukcji BHP kabiny lakierniczej powinien zawierać takie elementy jak: uwagi ogólne dotyczące przygotowania zawodowego operatora kabiny lakierniczej oraz spełnionych warunkach bezpieczeństwa dot. stanu technicznego, instalacji elektrycznej oraz używanych materiałów chemicznych - w tym łatwopalnych. Warunki pracy panujące w kabinie lakierniczej wymagają od pracowników szczególnej dbałości o porządek na stanowisku pracy, włączania wentylacji i wyciągów oraz noszenia odzieży ochronnej. Instrukcja BHP dla kabiny lakierniczej określa zbiór zasad jakich należy przestrzegać, by uniknąć zagrożeń wypadkowych, pożarowych, a nawet wybuchowych. Prawidłowy wzór Instrukcji BHP kabiny lakierniczej zawiera także punkt dotyczący czynności zabronionych podczas pracy w warsztacie, a także konieczności reagowania oraz informowania przełożonego podczas zagrożeń wystąpienie wypadku czy pożaru

gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP - Strugarki - wyrówniarki do drewna. Wzór dokumentu z zakresu bezpieczeństwo i higiena pracy który opisuje najważniejsze aspekty pracy ze strugarką - wyrówniarką do drewna mające istotny wpływ na bezpieczeństwo pracownika. Instrukcje BHP powinny być umieszczone w łatwo dostępnym dla pracownika miejscu, a każdy pracownik powinien być zapoznany z instrukcjami maszyn, urządzeń wykorzystywanych na stanowisku pracy

Etykiety

gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP dla prac ślusarskich. Wzór dokumentu Instrukcja BHP dla prac ślusarskich z działu bezpieczeństwo i higiena pracy, wskazuje najważniejsze zasady przy pracach w zakładzie ślusarskim. Dokument Instrukcja BHP dla prac ślusarskich określa, że tylko osoba o dobrym stanie zdrowia, potwierdzonym świadectwem wydanym przez uprawnionego lekarza, przeszkolona w zakresie zasad bhp i ppoż., posiadająca uprawnienia do wykonywania zawodu oraz właściwą odzież ochronną, zapoznana z niniejszą instrukcja może rozpocząć pracę z maszyną. W Instrukcji BHP dla prac ślusarskich wyszczególnione są wymagania bezpieczeństwa dotyczące sprawdzenia stanu technicznego urządzeń mechanicznych, oświetlenia stanowiska oraz stanu instalacji elektrycznej. Instrukcja BHP dla prac ślusarskich wskazuje na konieczność: używania nieuszkodzonych narzędzi i pomocy warsztatowych, wymianie tarcz szlifierskich na tarcze o zgodnych parametrach oraz używania okularów ochronnych, ochronników słuchu i ochrony dróg oddechowych. We wzorze Instrukcji BHP dla prac ślusarskich nadmienione zostały czynności zabronione oraz operacje jakie należy przeprowadzić po zakończeniu pracy. Czytelna Instrukcja BHP dla prac ślusarskich powinna być umieszczona w dostępnym dla pracownika miejscu

gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP - obsługa wiertarki wielowrzecionowej. Wzór dokumentu z działu bezpieczeństwo i higiena pracy, który opisuje najważniejsze czynniki pracy przy obsłudze wiertarki wielowrzecionowej, mające istotny wpływ na bezpieczeństwo pracownika. Instrukcja BHP - obsługa wiertarki wielowrzecionowej definiuje, że tylko osoba przeszkolona z zasad bhp i ppoż., nie posiadająca zdrowotnych przeciwwskazań oraz zapoznana z niniejszą Instrukcją BHP dla obsługi wiertarki wielowrzecionowej może przystąpić do pracy z tym urządzeniem. Wiertarki wielowrzecionowe znajdują zastosowanie w większości zakładów stolarskich. Na wiertarce wielowrzecionowej można wykonać np. wiercenie pod półki, wiercenia montażowe korpusów, skrzyń czy wiercenia pod zawiasy. Dokument Instrukcji BHP obsługi wiertarki wielowrzecionowej odnosi się do konieczności sprawdzenia stanu technicznego urządzenia tj. wyłączników i prze¬wodów elektrycznych oraz skontrolowania stanu wierteł. Instrukcja BHP - obsługa wiertarki wielowrzecionowej zwraca uwagę aby posadzka w warsztacie była równa i wykonana z materiału nienasiąkliwego, antypoślizgowego a maszyna zaopatrzona była w sprawny odciąg pyłu i wiórów. Wzór Instrukcji BHP - obsługa wiertarki wielowrzecionowej zawiera punkt dotyczący czynności po zakończeniu pracy oraz zachowania w sytuacji wystąpienia awarii. Instrukcja BHP - obsługa wiertarki wielowrzecionowej powinna być umieszczona w widocznym, łatwo dostępnym dla pracownika miejscu

gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP - obsługa giętarki hydraulicznej do rur instalacyjnych. Wzór dokumentu w kategorii bezpieczeństwo i higiena pracy, który wskazuje główne aspekty pracy operatora obsługa giętarki hydraulicznej do rur, wpływające na bezpieczeństwo pracownika. Instrukcja BHP obsługi giętarki hydraulicznej do rur instalacyjnych określa, że tylko osoba bez przeciwwskazań zdrowotnych, która odbyła instruktaż z zasad bhp i ppoż., zapoznana z Instrukcją BHP - obsługa giętarki hydraulicznej do rur instalacyjnych, może podjąć się zadań na tym stanowisku. Dokument Instrukcji BHP obsługi giętarki hydraulicznej do rur instalacyjnych odnosi się do konieczności skontrolowania połączeń przewodów oleju, poziomu oleju w zbiorniku oraz stanu izolacji na przewodzie zasilającym. Wzór Instrukcja BHP dla obsługi giętarki hydraulicznej do rur instalacyjnych zawiera punkt dotyczący wszystkich obowiązujących na stanowisku zakazów, związanych ze stosowaniem niewłaściwych metod pracy, używania giętarki na stanowisku nie zabezpieczonym przed opadami atmosferycznymi, nieużywaniem odzieży i środków ochrony osobistej czy pozostawianiu maszyny w ruchu bez obsługi lub nadzoru. Instrukcja BHP - obsługa giętarki hydraulicznej do rur instalacyjnych powinna być umieszczona w widocznym dla pracowników miejscu

Strona 16 z 24