Wyświetlenie artykułów z etykietą: BHP

gotowy wzór / szablon dokumentu - Oświadczenie o złym samopoczuciu i odmowa wykonywania pracy wzór. Powstrzymanie się od pracy z uwagi na zły stan psychofizyczny następuje na podstawie oświadczenia pracownika. W tym przypadku nie jest wymagane zaświadczenie lekarskie. Za czas powstrzymania się od pracy z powodu złego samopoczucia pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia. Oświadczenie - odmowa wykonywania pracy i opuszczenie miejsca pracy ze względu na złe samopoczucie zawiera: informacje o złym samopoczuciu psychofizycznym pracownika, informację że stan na zdrowia pracownika nie miała wpływu wykonywa przeze niego praca. Jest w nim również oświadczenie o świadomości stanu zdrowia i samopoczucia pracownika oraz informacja o podjętej decyzji przez pracownika o samodzielnym powrocie do domu. Na końcu oświadczenia znajduje się informacja o poinformowaniu przez pracownika o zaistniałej sytuacji swojego bezpośredniego przełożonego. Oświadczenie - odmowa wykonywania pracy i opuszczenie miejsca pracy ze względu na zły stan psychofizyczny druk do pobrania za darmo

gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP obsługa piekarnika gazowego. Wzór dokumentu z dziedziny bezpieczeństwo i higiena pracy, który określa aspekty pracy przy obsłudze piekarnika gazowego, mające wpływ na bezpieczeństwo osób korzystających z urządzenia. Instrukcja BHP obsługa piekarnika gazowego wskazuje, że jedynie osoba nie posiadająca zdrowotnych przeciwwskazań, przeszkolona w zakresie bhp i ppoż. oraz zapoznana z Instrukcją BHP obsługi piekarnika gazowego, może samodzielnie posługiwać się danym sprzętem. Dokument Instrukcji BHP dla obsługi piekarnika gazowego odnosi się do konieczności sprawdzenia czystości oraz stanu technicznego urządzenia tj. wyłączniki, przewody elektryczne i uziemienie oraz stan szczelności podłączenia gazu do piekarnika. Instrukcja BHP obsługi piekarnika gazowego zwraca uwagę, aby na zakończenie pracy wyłączyć palnik-świeczkę piekarnika, wcisnąć pokrętło i przekręcić do pozycji wyłączenia O, a także zamknąć główny zawór gazowy umiejscowiony na rurze doprowadzającej gaz. Wzór Instrukcji BHP dla obsługi piekarnika gazowego zawiera punkt dotyczący czynności po zakończeniu obróbki pożywienia tj. mycie jej tylko po odłączeniu prądu wilgotną szmatka bez użycia materiałów rysujących powierzchnię, które mogłyby zainicjować pojawienie się rdzy. Instrukcja BHP obsługi piekarnika gazowego powinna być umieszczona w widocznym, łatwo dostępnym dla pracownika miejscu

gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP obsługa piekarnika węglowego. Dokument z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy tj. Instrukcja BHP obsługa piekarnika węglowego, obejmuje główne zagadnienia dotyczące pracy z piekarnikiem węglowym, które mają wpływ na bezpieczeństwo użytkownika. Instrukcja BHP obsługa piekarnika węglowego powinna być umieszczona w widocznym miejscu, a każdy pracownik powinien rozumieć informacje w niej zawarte. Wzór Instrukcji BHP obsługa piekarnika węglowego określa czynności przed rozpoczęciem pracy polegające na oczyszczeniu, przemyciu komory piekarnika oraz sprawdzeniu czystości paleniska. Instrukcja BHP obsługa piekarnika węglowego odnosi się do konieczności używania rękawic ochronnych, oraz po wygaszeniu paleniska oczyszczeniu go z żużlu i popiołu. Wzór Instrukcji BHP obsługi piekarnika węglowego zawiera punkt dotyczący czynności zabronionych: nie używania materiałów rysujących powierzchnię, które mogłyby spowodować pojawienie się rdzy, nie uruchamiania piekarnika gdy nie jest uziemiony oraz nie zalewania wodą ognia w piekarniku ani w pobliżu piekarnika. Wzór Instrukcji BHP obsługa piekarnika węglowego zwraca także uwagę na metody reagowania w momencie zaistnienia wypadku

gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP obsługa piekarnika elektrycznego. Wzór dokumentu w kategorii bezpieczeństwo i higiena pracy, który przedstawia najważniejsze czynniki pracy związane z obsługą piekarnika elektrycznego, które istotnie wpływają na bezpieczeństwo pracowników. Instrukcja BHP dla obsługi piekarnika elektrycznego definiuje, że tylko osoba która odbyła instruktaż z zasad bhp i ppoż., nie posiadająca zdrowotnych przeciwwskazań oraz zapoznana z niniejszą Instrukcją BHP obsługi piekarnika elektrycznego może przystąpić do pracy z tym urządzeniem. Piekarniki elektryczne znajdują zastosowanie w zakładach przemysłu spożywczego - służą do pieczenia mięsa, chleba, pizzy i wyrobów cukierniczych. Dokument Instrukcji BHP obsługi piekarnika elektrycznego odnosi się do konieczności sprawdzenia stanu technicznego urządzenia tj. wyłączników i przewodów elektrycznych oraz skontrolowaniu czy komora piekarnicza jest pusta. Instrukcja BHP obsługa piekarnika elektrycznego zwraca uwagę aby nie używać nigdy do czyszczenia materiałów rysujących powierzchnię (które mogłyby spowodować pojawienie się rdzy) oraz nie zalewać wodą ognia w piekarniku ani w pobliżu piekarnika. Wzór Instrukcji BHP obsługi piekarnika elektrycznego zawiera punkt dotyczący czynności po zakończeniu pracy oraz zachowania w sytuacji wystąpienia awarii. Instrukcja BHP obsługi piekarnika elektrycznego powinna być umieszczona w widocznym i dostępnym dla pracownika miejscu

gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP kuchenki mikrofalowej. Wzór dokumentu z sektora bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczący czynników oddziałujących na bezpieczeństwo osób korzystających z kuchenki mikrofalowej. Instrukcja BHP kuchenki mikrofalowej powinna być umieszczona w widocznym miejscu a pracownicy powinni być z nią zapoznani. Dokument Instrukcji BHP kuchenki mikrofalowej zawiera uwagi ogólne dotyczące zachowywanych warunkach bezpieczeństwa dot. obsługi urządzeń tj. sprawdzenie stanu instalacji a w szczególności uziemienia, sprawdzenia czy stosowane naczynia są przeznaczone do kuchni mikrofalowej, skontrolowania czy urządzenie jest czyste oraz sprawdzenia czy drzwiczki zostały zamknięte. Prawidłowy wzór Instrukcji BHP kuchenki mikrofalowej zawiera punkt dotyczący czynności niedozwolonych zagrażających życiu i zdrowi pracowników oraz uwagi końcowe opisujące kroki właściwego reagowania podczas awarii urządzenia

Instrukcja BHP obsługi kuchenki mikrofalowej. Wzór dokumentu z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy, który określa czynniki przy obsłudze kuchenki mikrofalowej, mające wpływ na bezpieczeństwo osób korzystających z urządzenia. Instrukcja BHP obsługi kuchenki mikrofalowej wskazuje, że jedynie osoba nie posiadająca zdrowotnych przeciwwskazań, przeszkolona w zakresie zasad bhp i ppoż. oraz zapoznana z niniejszą Instrukcją BHP obsługi kuchenki mikrofalowej, może samodzielnie posługiwać się urządzeniem. Dokument Instrukcji BHP obsługi kuchenki mikrofalowej odnosi się do konieczności sprawdzenia stanu technicznego urządzenia tj. wyłączniki, prze¬wody elektryczne i uziemienie. Instrukcja BHP obsługi kuchenki mikrofalowej zwraca uwagę, aby stosowane naczynia były przeznaczone do kuchni mikrofalowej, wnętrze mikrofalówki było czyste a drzwiczki były prawidłowo zamykane. Wzór Instrukcji BHP obsługi kuchenki mikrofalowej zawiera punkt dotyczący czynności po zakończeniu obróbki pożywienia tj. wyjmowanie naczynia z kuchenki przy użyciu specjalnych uchwytów i rękawic ochronnych oraz mycie jej tylko po odłączeniu prądu. Instrukcja BHP obsługi kuchenki mikrofalowej powinna być umieszczona w widocznym, łatwo dostępnym dla pracownika miejscu.

gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP przy wykonywaniu prac ciesielskich i impregnacyjnych. Dokumentu Instrukcja BHP przy wykonywaniu prac ciesielskich i impregnacyjnych w kategorii bezpieczeństwo i higiena pracy, dotyczący głównych czynności stanowiskowych w warsztacie stolarskim, mających kluczowy wpływ na bezpieczeństwo pracownika. Instrukcja BHP przy wykonywaniu prac ciesielskich i impregnacyjnych powinna być umieszczona w widocznym miejscu, a każdy pracownik powinien się z nią zapoznać. Warunki pracy panujące podczas procesów ciesielskich i impregnacyjnych wymagają od pracowników szczególnej dbałości o porządek w warsztacie oraz noszenia sprzętu i odzieży ochronnej. Dokument Instrukcji BHP przy wykonywaniu prac ciesielskich i impregnacyjnych powinien zawierać takie elementy jak: uwagi ogólne dotyczące przygotowania zawodowego oraz spełnionych warunkach bezpieczeństwa dot. instalacji narzędzi. Kolejne punkty znajdujące się w Instrukcji BHP przy wykonywaniu prac ciesielskich i impregnacyjnych to sprawdzeni stanu mocowania i całość osłon na elementach obracających się i tnących oraz prawidłowe kroki, które należy wykonywać w trakcie robót ciesielskich piłami tarczowymi i łańcuchowymi. Wzór Instrukcji BHP przy wykonywaniu prac ciesielskich i impregnacyjnych zawiera także punkt dotyczący czynności zabronionych podczas pracy warsztacie stolarskim oraz charakterystykę prac po zakończeniu obróbki drewna

gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP - obsługa elektrodrążarki. Wzór dokumentu z zakresu bezpieczeństwo i higiena pracy, który opisuje najważniejsze zagadnienia dotyczące obsługi elektrodrążarki, mające istotny wpływ na bezpieczeństwo operatora. Instrukcja BHP obsługi elektrodrążarki definiuje, że tylko osoba bez przeciwwskazań zdrowotnych, przeszkolona w zakresie procedur bhp i ppoż. oraz zapoznana z niniejszą Instrukcja BHP obsługi elektrodrążarki może przystąpić do pracy z urządzeniem. Dokument Instrukcji BHP dla elektrodrążarki odnosi się do konieczności skontrolowania stanu technicznego urządzenia (instalacji hydraulicznej i powietrznej), oświetlenia stanowiska, a w szczególności stan instalacji elektrycznej. Instrukcja BHP obsługi elektrodrążarki zwraca uwagę aby podczas wykonywania, w sposób ciągły obserwować proces erodowania - uwzględniając warunki bezpiecznej pracy dla siebie i otoczenia. Wzór Instrukcja BHP - obsługa elektrodrążarki zawiera punkt dotyczący czynności po zakończeniu pracy oraz zachowania w sytuacji wystąpienia awarii. Instrukcja BHP - obsługa elektrodrążarki powinna być umieszczona w widocznym, łatwo dostępnym dla pracownika miejscu

Etykiety

gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP - monter instalacji sanitarnych i CO. Wzór dokumentu z sektora bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczący czynników oddziałujące na bezpieczeństwo osób zajmujących się pracami monterskimi. Instrukcja BHP dla montera instalacji sanitarnych i CO powinna być umieszczona w widocznym miejscu a pracownicy powinni zapoznać się z zakresem i rodzajem prac na tym stanowiskiem. Monter dopuszczony do instalacji urządzeń sanitarnych i CO musi być przeszkolony z zasad bhp, posiadać ważne badania lekarskie oraz uprawnienia zawodowe do pracy na tym stanowisku. Dokument Instrukcja BHP - monter instalacji sanitarnych i CO powinien zawierać takie elementy jak: uwagi ogólne dotyczące posiadania odpowiednich kwalifikacji oraz zachowywanych warunkach bezpieczeństwa dot. obsługi urządzeń przy pracach wykończeniowych. Prawidłowy wzór Instrukcja BHP - monter instalacji sanitarnych i CO zawiera punkt dotyczący: czynności jakie pracownik powinien wykonywać zanim przystąpi do prac murarskich i tynkarskich, w trakcie i po ich zakończeniu oraz opis zachowań niedozwolonych zagrażających życiu i zdrowi pracowników

gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP przy stosowaniu materiałów szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych. Wzór instrukcji o stosowaniu materiałów szkodliwych z zakresu bezpieczeństwo i higiena pracy wskazujący najważniejsze aspekty bezpieczeństwa pracy przy stosowaniu materiałów szkodliwych i niebezpiecznych mających istotny wpływ na bezpieczeństwo pracownika. Instrukcja BHP przy stosowaniu materiałów szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych powinna być umieszczone w widocznym miejscu, aby każdy pracownik mógł się z nią zapoznać. Zgodnie z Instrukcja BHP przy stosowaniu materiałów szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych należy zachować szczególna ostrożność i przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny a pracę z nimi powierzyć pracownikowi pełnoletniemu z przygotowaniem zawodowym, posiadającemu aktualne badania lekarskie. Materiały szkodliwe dla zdrowia i niebezpieczne można stosować tylko w ubraniu ochronnym, dobrze wentylowanych pomieszczeniach unikać ich styczności z oczami i skórą. Prawidłowy wzór Instrukcji BHP przy stosowaniu materiałów szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych zawiera punkt dotyczący czynności jakie pracownik powinien wykonywać zanim przystąpi do pracy z substancjami, podczas pracy i po jej zakończeniu - gdyż konsekwencje ich nieprawidłowego użycia mogą być niebezpieczne dla zdrowia i życia. Wzór dokumentu Instrukcja BHP przy stosowaniu materiałów szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych posiada także tabelę z oznaczeniem stosowanym dla substancji szkodliwych i niebezpiecznych oraz uwagi dotyczące czynności zabronionych, sposobu przechowywania danych substancji oraz metody postępowania w sytuacjach awaryjnych

Strona 14 z 24