Wyświetlenie artykułów z etykietą: BHP

Opis: gotowy wzór / szablon dokumentu - Karta przekazania odpadu. Dla potrzeb ewidencji odpadów wykorzystuje się tabelaryczne zestawienie w formie Karty przekazania odpadu. Druk Karta przekazania odpadu to formularz, który wymagany jest dla każdego przedsiębiorstwa wytwarzającego odpady. Wzór dokumentu KPO zawiera wszelkie dane dotyczące przekazania odpadów - od posiadacza przekazującego odpad, posiadacza transportującego po odbiorcę odpadów. Zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów w formie Karty przekazania odpadu stanowi formularz prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów i listą odpadów niebezpiecznych. Karta przekazania odpadu sporządzana przez przekazującego odpad stanowi dokument wykorzystywany w drodze przekazywaniu odpadów innym podmiotom. Druk Karta przekazania odpadu powinna zawierać dane tj. tytuł, nr druku, rok kalendarzowy, nazwę i adres posiadacza odpadów, transportera i odbiorcy, nr rejestrowy, NIP oraz REGON każdej z firm, a także nr rejestracyjny pojazdu, przyczepy lub naczepy. Dokument przekazania odpadu wskazuje na rodzaj procesu przetwarzania, któremu powinien zostać poddany odpad, potrzebę wydania dokumentu potwierdzającego unieszkodliwianie zakaźnych, kod, rodzaj, masę przekazanych odpadów oraz datę, pieczęcie i podpisy firm uczestniczących w przejęciu

gotowy wzór / szablon dokumentu - Skierowanie na kurs / szkolenie. Wzór druku Skierowanie na kurs / szkolenie stanowi dokument oferujący pracownikowi odbycie szkolenie lub kursu na wniosek pracodawcy. Propozycję udziału w szkoleniu, w formie dokumentu Skierowanie na kurs / szkolenie, pracownik może otrzymać bezpośrednio od przełożonego lub działu personalnego HR. Osoby kierowane na kursy doszkalające mają na celu uzyskanie niezbędnych kwalifikacji, które odpowiadającą potrzebom danej instytucji. Wzór druku Skierowanie na kurs / szkolenie może dotyczyć szkoleń wewnętrznych, kursów przeprowadzanych przez pracodawców, firmy zewnętrzne oraz e-learningu. Poprzez Skierowanie na kurs / szkolenie pracownik dokształcający się otrzymuje dodatkowe uprawnienia np. urlop szkoleniowy, ulgi oraz współfinansowanie kosztów podjętego kształcenia. Wzór druku Skierowanie na kurs / szkolenie powinien zawierać informacje tj.: miejscowość, data, tytuł oraz pieczęć pracodawcy i dane osobowe pracownia. Druk formularza Skierowanie na kurs / szkolenie wskazuje na zakres szkolenia, formę finansowania kosztów podjętego kształcenia oraz posiada podpis pracodawcy

Gotowy wzór / szablon dokumentu - Karta szkolenia wstępnego BHP. Pracodawca ma prawny obowiązek przeprowadzić szkolenie pracownika z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, zanim zacznie pełnić obowiązki na danym stanowisku. Formularz karty szkolenia BHP wskazuje na imię i nazwisko osoby odbywającej szkolenie oraz dział, w którym jest zatrudniona. W druku karty szkolenia bezpieczeństwa i higieny pracy, nadmienione są osoby przeprowadzające wskazane instruktaże oraz dni ich przeprowadzenia, potwierdzone podpisami instruktora oraz pracownika. Wzór druku Karta szkolenia wstępnego BHP obejmuje zagadnienia dotyczące szkolenia bhp, na które składa się instruktaż ogólny i stanowiskowy. Dokument Karta szkolenia wstępnego BHP posiada ramowy program instruktażu ogólnego i stanowiskowego, z tabelarycznym spisem tematów oraz liczbą godzin przeznaczonych na zapoznanie się z każdym z zagadnień. W druku Karty szkolenia wstępnego BHP uwzględnione zostały także ramy czasowe dedykowane dla próbnego wykonania zadania i samodzielnej praca pracownika pod nadzorem instruktora oraz ocena końcowa przebiegu wykonywanych zadań. Kartę szkolenia wstępnego BHP przechowuje się przez 50 lat, licząc od dnia zakończenia pracy u danego pracodawcy

Etykiety

Skierowanie na szkolenie BHP. Wzór druku Skierowanie na szkolenie BHP stanowi dokument delegujący pracownika na szkolenie z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy. Pierwsze szkolenie BHP pracodawca musi przeprowadzić przed dopuszczeniem pracownika do pracy na danym stanowisku. Bez ważnego szkolenia BHP, pracownik nie może przystąpić do wykonywania pracy. Wzór druku Skierowanie na szkolenie BHP pracownika może dotyczyć zarówno szkoleń wewnętrznych, przeprowadzanych przez pracodawców jak i zewnętrzne firmy szkoleniowe specjalizujące się w kategorii bhp. Skierowany na szkolenie BHP pracownik może przyswajać wiedzę na zajęciach mających postać kursu, wykładu lub samokształcenia kierowanego. Formularz skierowanie na szkolenie BHP powinien obejmować dzień umożliwiający odbycie go w godzinach pracy. Szkolenie BHP jest przeprowadzane w celu poznania zasad i utrwalenia wiedzy z dziedziny BHP, a także zaznajomienia uczestników z praktycznymi rozwiązaniami w tym zakresie. Wzór druku Skierowanie na szkolenie BHP powinien zawierać informacje tj.: miejscowość, data, tytuł, formę / rodzaj szkolenia, dzień, godzina szkolenia i miejsce szkolenia, dane przeprowadzającego szkolenie oraz podpis pracodawcy.

Oświadczenie pracodawcy o zainstalowaniu monitoringu wzór. Oświadczenie pracodawcy o monitoringu w pracy / zakładzie / obszarze produkcyjnym jest niezbędnym dokumentem do przedstawienia pracownikom będącym bezpośrednim następstwem decyzji o zamontowaniu systemu kamer. Informacja o instalacji systemu monitorującego w przedsiębiorstwie uzasadniana jest względami bezpieczeństwa, ochroną mienia, nadzorowaniem prawidłowego wykonywania pracy oraz przestrzegania czasu pracy. Decyzja o zastosowaniu monitoringu w placówce jest niezależną decyzją zarządu lecz wymaga poinformowania pracowników o wideofilmowaniu oraz formie kontroli za sprawą monitorowania. Powiadomienie pracowników o monitoringu jest dokumentem oświadczenia pracodawcy, że monitoring będzie w znikomym stopniu ingerował w prywatność pracownika. Dokument do pobrania zawiera dwa Oświadczenia dotyczące monitoringu w pracy / zakładzie / obszarze; ma on formę pisemną i składa się z dwóch dokumentów: dla pracodawcy i dla pracownika. Wzór druku Informacja o instalacji systemu monitoringu wideo zawiera treść powiadomienia od kiedy dany system zacznie funkcjonować lub, że wideo nadzór już istnieje w danej instytucji. Oświadczenie pracownika stanowi zezwolenie na monitorowanie miejsca pracy. Zasady monitorowania pracowników na danym obszarze, powinny obowiązywać w równym stopniu wszystkich pracowników.  Oświadczenie pracodawcy o zainstalowaniu monitoringu wzór do pobrania za darmo.

gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP udzielania pierwszej pomocy. Zgodnie z Polskim prawem świadek zdarzenia powinien powiadomić o nagłym zagrożeniu zdrowotnym pogotowie ratunkowego lub inne służby ratownicze (straż pożarna, policja) oraz udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu. Druk dokumentu z działu bezpieczeństwo i higiena pracy tj. Instrukcja BHP udzielania pierwszej pomocy dotyczy zespołu czynności podejmowanych w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Instrukcja BHP udzielania pierwszej pomocy powinna być umieszczona w widocznym miejscu, a każdy pracownik powinien się z nią zapoznać. Instrukcja BHP udzielania pierwszej pomocy odnosi się do konieczności utrzymania przy życiu poszkodowanego i nie dopuszczenie do powstania dalszych powikłań do chwili przybycia karetki pogotowia ratunkowego. Wzór Instrukcja BHP udzielania pierwszej pomocy, zawiera opis poszczególnych kroków postępowania w konkretnych przypadkach zagrożenia zdrowia lub życia człowieka tj. omdlenia, zranienia, złamania, oparzenie, udaru, odmrożenia, porażanie prądem oraz zaniku oddechu i tętna. Wzór Instrukcja BHP udzielania pierwszej pomocy zawiera punkt dotyczący czynności zabronionych oraz wskazanie na środki i metody niesionej pomocy w określonych sytuacjach

gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP na stanowisku pracownika recepcji. Wzór druku Instrukcja BHP na stanowisku pracownika recepcji dotyczący bezpieczeństwa i higieny pracy, wskazuje na kluczowe aspekty pracy dotyczące obsługi recepcji, mające wpływ na bezpieczeństwo pracownika. Instrukcja BHP na stanowisku pracownika recepcji powinna znajdować się w widocznym miejscu, a personel powinien być z nią zapoznany oraz z instrukcjami wykorzystywanego na recepcji sprzętu tj. drukarka, niszczarka, komputer, kasa, skaner itp. Dokument Instrukcja BHP na stanowisku pracownika recepcji odnosi się do wymagań właściwej ergonomii stanowiska pracy, prawidłowego oświetlenia oraz zachowania warunków wentylacyjnych pomieszczenia. Wzór Instrukcja BHP na stanowisku pracownika recepcji zawiera punkt dotyczący wszelkich obowiązujących na stanowisku zakazów tj. palenie papierosów w miejscach niedozwolonych, samodzielne naprawy uszkodzonego sprzętu lub instalacji elektrycznej oraz zakaz zmiany usytuowania podręcznych środków gaśniczych, Instrukcja BHP na stanowisku pracownika recepcji zawiera także informację dotyczącą nakazu posiadania wyposażonej apteczki oraz zachowania pracownika w razie wątpliwości co do zachowania warunków bezpieczeństwa pracy przy wykonywaniu poleconych czynności na stanowisku pracownika recepcji

Etykiety

Instrukcja BHP obsługi czajnika elektrycznego. Wzór dokumentu w kategorii bezpieczeństwo i higiena pracy, który określa warunki obsługi czajnika elektrycznego, mające wpływ na bezpieczeństwo osób korzystających z urządzenia. Instrukcja BHP obsługi czajnika elektrycznego wskazuje, że czajnik elektryczny mogą obsługiwać pracownicy posiadający przeszkolenie ogólne oraz stanowiskowe bhp i aktualne świadectwo lekarskie oraz zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z zagrożeniami powodowanymi używaniem czajnika. Instrukcja BHP czajnik elektryczny to dokument który odnosi się do konieczności sprawdzenia stanu technicznego urządzenia tj. wtyczka, obudowa i pokrywka czajnika oraz oznakowanie minimalnego i maksymalnego poziomu wody.

Instrukcja BHP obsługi czajnika elektrycznego zwraca uwagę aby wszystkie czynności wykonywać suchymi rękoma, nie otwierać pokrywy czajnika w czasie grzania wody oraz nie dolewać wody w trakcie jej podgrzewania. Wzór Instrukcja BHP obsługa czajnika elektrycznego zawiera punkt dotyczący czynności po zakończeniu gotowania wody tj. zachowania szczególnej ostrożności podczas przemieszczania czajnika do miejsca nalewania i ostrożnego napełniania naczyń wrzątkiem. Podstawowe zasady bezpieczeństwa i postępowanie w przypadku uszkodzenia czajnika zamieszczone w instrukcji BHP obsługi czajnika elektrycznego mówią iż w razie niezadziałania automatycznego wyłącznika należy zdjąć czajnik z podstawki, odstawić go i wyłączyć wtyczkę z gniazdka zasilającego zgłaszając przełożonemu usterkę- nie naprawiać samemu uszkodzonego czajnika, zaś po zakończeniu dnia praca, przed opuszczeniem pomieszczenia pracy wyłączyć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka wtykowego.

Instrukcja BHP obsługi czajnika elektrycznego powinna być umieszczona w widocznym, łatwo dostępnym dla pracownika miejscu

gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP pracy na drabinie. Wzór dokumentu Instrukcja BHP pracy na drabinach dotyczący bezpieczeństwa i higieny pracy, który wskazuje na kluczowe zagadnienia obejmujące czynności dotyczące pracy na drabinach, mające istotny wpływ na bezpieczeństwo pracownika. Instrukcja BHP pracy na drabinach powinna znajdować się w widocznym miejscu, a pracownicy powinni być zapoznany z instrukcjami sprzętu wykorzystywanego na wysokości, który posiada certyfikat bezpieczeństwa i odpowiedni kąt wychylenia. Wszystkie drabiny, powinny spełniać Polskie Normy, być stabilne oraz odpowiednio wytrzymałe na przewidywane obciążenia. Dokument Instrukcja BHP pracy na drabinie odnosi się do wymagań właściwej ergonomii stanowiska pracy na wysokości, zachowania warunków bezpieczeństwa i pracy na drabinach zgodnie z ich przeznaczeniem, w sposób nie stwarzający zagrożeń. Wzór druku Instrukcja BHP pracy na drabinach zawiera punkt dotyczący wszelkich obowiązujących na stanowisku zakazów tj. wchodzenie na drabinę w nieodpowiednim obuwiu, ustawianie drabiny na niestabilnym czy śliskim podłożu oraz korzystanie z drabiny kobiet w ciąży. Instrukcja BHP pracy na drabinach odnosi się do konieczności posiadania trzech punktów podparcia wykonując prace na drabinie ( dwie stopy i ręka, lub dwie ręce i stopa) oraz nakazu odstawienia drabiny w wyznaczone miejsce po zakończeniu pracy

Etykiety

gotowy wzór / szablon dokumentu - Wyposażenie apteczki pierwszej pomocy spis zawartości. W Polsce apteczki wyposaża są zależnie od specyfiki i warunków pracy przedsiębiorstwa, a obowiązek posiadania apteczek pierwszej pomocy wynika z Kodeksu Pracy. Wyposażenie apteczki pierwszej pomocy i spis jej zawartości uzgadnia pracownik BHP wraz z lekarzem medycyny pracy. Skład apteczki powinien być ustalony w porozumieniu z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, z uwzględnieniem rodzajów i nasilenia występujących zagrożeń. Wyposażenie apteczki pierwszej pomocy powinno znajdować się w odpowiedniej szafce, walizce lub torbie oznakowanej Białym Krzyżem na zielonym tle. Apteczka powinna być wyposażona tylko w niezbędne środki służące do ratowania oraz spis zawartości. Wyposażone apteczki powinny znajdować się w poszczególnych wydziałach zakładu pracy, a na każdej zmianie nadzór nad nimi powinni sprawować wyznaczeni pracownicy - przeszkoleni z udzielania pierwszej pomocy (nie powinno to ograniczać innych pracowników w zakresie dostępności do wyposażenia apteczki w razie wystąpienia zdarzenia wypadkowego). Punkty pierwszej pomocy i miejsca usytuowania w pełni wyposażonych apteczek powinny być odpowiednio oznakowane, zgodnie z Polską Normą, i łatwo dostępne. W apteczkach mogą znajdować się wyłącznie środki opatrunkowe figurujące w spisie wyposażenia apteczki (plastry, bandaże, woda utleniona) lecz zabronione jest przechowywanie w nich leków, środków przeciwbólowych, kropli itp. Apteczki w zakładach pracy powinny zawierać: opatrunki i bandaże, środki dezynfekujące, nożyczki, maseczkę do sztucznego oddychania, chusty oraz rękawice lateksowe. Ponadto do rozszerzonego składu wyposażenia apteczek można zaliczyć: opaski, bandaże kompresy, ustnik do sztucznego oddychania, koc ratunkowy oraz Panthenol.

Strona 13 z 24