Wyświetlenie artykułów z etykietą: BHP

Opis: gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP mycia rąk. Druk dokumentu w kategorii BHP, który opisuje najważniejsze aspekty dotyczące higieny i dezynfekcji dłoni. Instrukcja BHP mycia rąk powinna być umieszczona w łazience, przy umywalce na stanowisku mycia dłoni, dyspenserze z mydłem lub preparatem odkażającym. Instrukcja BHP mycia rąk powinna zawierać uwagi ogólne dotyczące przestrzegania higieny osobistej, która jest obowiązkiem każdej osoby zatrudnionej z zakładzie. Prawidłowy wzór Instrukcja BHP mycia rąk zawiera opis oraz ilustrację z techniką dotyczącą czynności mycia dłoni oraz dezynfekcji, które pracownik powinien wykonać zanim przystąpi do pracy. Przed myciem rąk należy zdjąć zegarek, pierścionki oraz pozostałą biżuterię. Wzór dokumentu Instrukcja BHP mycia rąk posiada także uwagi dotyczące pozostawienia miejsca w porządku oraz nie dotykania umytymi i odkażonymi dłońmi elementów, które mogą być nośnikiem bakterii lub być niehigieniczne ( pojemnik na ręczniki, kosz)

Opis: gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP obsługi krajalnicy do mięsa. Wzór dokumentu z działu bezpieczeństwa i higieny pracy, dotyczący korzystania z urządzenia do krojenia produktów mięsnych. Plansza z Instrukcją BHP obsługi krajalnicy do mięsa powinna znajdować się w dostępnym i widocznym miejscu, a personel powinien być z nią zapoznany. Dokument Instrukcja BHP obsługi krajalnicy do mięsa zawiera ogólne adnotacje dotyczące zachowania bezpieczeństwa przy obsłudze krajalnicy, głównie pod katem teoretycznego i praktycznego przygotowania pracownika, wykonującego prace na wskazanym urządzeniu. Instrukcja BHP wskazuje, aby przed przystąpieniem do czynności z użyciem krajalnicy sprawdzić ogólny stan urządzenia, zapoznać się z dokumentacją techniczno-ruchową, skontrolować noże oraz wyposażenia pomocniczego. Wzór druku Instrukcja BHP obsługi krajalnicy do mięsa zawiera punkt wskazujący na reguły bezpiecznego wykonywania obowiązków tj., aby koncentrować się na czynności krojenia i nie dopuszczać do stanowiska osób nieupoważnionych. Instrukcja BHP obsługi krajalnicy do mięsa opisuje także sposób postępowania z krajalnicą po zakończeniu pracy. Prawidłowy wzór Instrukcja BHP obsługi krajalnicy do mięsa zawiera paragraf opisujący postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz ogólne reguły BHP, niezbędne podczas pracy z krajalnicą. Druk dokumentu Instrukcjia BHP obsługi krajalnicy do mięsa pomocna w branżach tj. gastronomia, zakłady mięsne ,masarnie,ubojnie oraz rozbior mięsa, z możliwością edycji,wydruku i pobrania za darmo.

Opis: gotowy wzór/szablon dokumentu - Instrukcja BHP obsługi myjki karcher. Wzór formularza regulacji z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, dotyczący korzystania z urządzenia wysokociśnieniowego dozującego wodę. Instrukcja BHP obsługi myjki karcher powinna być umieszczona w dostępnym miejscu, a personel powinien być z nią zapoznany. Dokument Instrukcja BHP obsługi myjki karcher zawiera uwagi ogólne dotyczące zachowania bezpieczeństwa przy obsłudze karchera, zwłaszcza sprawdzenia stanu osłon oraz prawidłowego ustawienia włącznika głównego. Instrukcja BHP upomina, aby przed przystąpieniem do pracy sprawdzić stan przewodów, poziom oleju oraz szczelność pomp. Wzór druku Instrukcja BHP obsługi myjki karcher zawiera punkt wskazujący na zasady bezpiecznego wykonywania pracy tj., aby nie kierować strumienia wody w stronę osób, urządzeń elektrycznych oraz nie dokonywać samodzielnych napraw. Instrukcja BHP obsługi myjki wskazuje również na sposób zabezpieczenia kerchera po zakończanej eksploatacji i uprzątnięcia stanowiska pracy. Prawidłowy wzór Instrukcja BHP obsługi myjki karcher zawiera paragraf opisujący postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz ogólne reguły BHP przydatne do pracy z danym sprzętem

Opis: gotowy wzór / szablon dokumentu - Wyznaczenia pracowników odpowiedzialnych za ewakuację. Wzór dokumentu zarządzenia pracodawcy to oświadczenie, w którym kierownik instytucji informuje załogę o wyznaczeniu pracowników zobowiązanych do przeprowadzenia ewakuacji w zakładzie pracy. Wymóg wyznaczenia pracowników odpowiedzialnych za ewakuację, udzielanie pierwszej pomocy i gaszenie pożarów spoczywa na każdym pracodawcy z godnie z zasadami BHP. Na mocy rozporządzenia o Wyznaczeniu pracowników odpowiedzialnych za ewakuację, w sytuacji wystąpieniem pożaru, zagrożenia zdrowia lub życia pracowników, wskazane osoby maja obowiązek przedsięwziąć wszelkie kroki w celu zwalczenia zagrożenia i zapewnienia bezpieczeństwa personelowi oraz firmowemu mieniu. Liczbę pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy, gaszenia pożarów i ewakuacji pracowników powinien ustalić pracodawca, uwzględniając: wielkość obiektu, liczbę zatrudnionych pracowników oraz zmianowość. Formularz wyznaczania pracowników odpowiedzialnych za ewakuację wskazuje osobę/osoby, której zostanie powierzona funkcja nadzorcy działań w sytuacji wystąpienia zagrożenia. Wzór druku Wyznaczenia pracowników odpowiedzialnych za ewakuację, stanowi informację o wytypowaniu odpowiedzialnych za wskazane zadanie osób powinien zawierać: tytuł, nr zarządzenia, imię i nazwisko pracownika/pracowników, miejsce wykonywania pracy (dział, nr pokoju), numer tel., datę, od której postanowienie obowiązuje oraz podpis pracodawcy. Wyznaczenia pracowników odpowiedzialnych za ewakuację do pobrania za darmo

Lista obecności na szkoleniu BHP. Wzór dokumentu potwierdzającego odbycie przez pracownika instruktażu ogólnego BHP, okresowego lub stanowiskowego, potwierdzone przez pracownika na piśmie. Przebycie przez pracownika szkolenia ogólnego lub stanowiskowego, powinno być pisemnie potwierdzone przez pracownika oraz odnotowane w aktach osobowych. Druk Lista obecności na szkoleniu BHP dokumentuje na piśmie zapoznanie się uczestników z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, która w przypadku dłuższych szkoleń powinna być podpisywana każdego dnia. Na szkoleniach zewnętrznych zwyczajem pozwalającym na zapoznanie się prowadzącego z uczestnikami szkolenia, jest lista obecności na szkoleniu BHP sporządzana wraz z adresami i nazwą firmy słuchaczy. Wzór Lista obecności na szkoleniu BHP powinien zawierać dane tj. tytuł, data, miejsce oraz rodzaj szkolenia (okresowe, ogólne, instruktażowe). Druk formularza Lista obecności na szkoleniu BHP posiada tabelaryczne zestawienie danych szkolących się osób - imię i nazwisko, podpis a także, nazwę firmy z ramienia, której uczestniczą w szkoleniu. Na dokumencie Lista obecności na szkoleniu BHP swój podpis powinien złożyć także trener prowadzący szkolenie, wraz z pieczęcią instytucji, którą reprezentuje.

Etykiety

Opis: gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP przeciwpożarowa. Wzór instrukcji ppoż. z działu bezpieczeństwo i higieny pracy, który dotyczy przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia oraz środowiska przed pożarem, klęską żywiołową oraz innymi zagrożeniami miejscowymi z udziałem ognia. Ogólna Instrukcja przeciwpożarowa BHP powinna być umieszczona w widocznym miejscu a pracownicy powinni być z nią zapoznani. Dokument Instrukcja ppoż. BHP wskazuje, iż wszystkie organa administracji państwowej, jednostki gospodarki społecznej instytucje, oraz organizacje społeczne i zawodowe, jak również osoby fizyczne i prawne, są obowiązane brać udział w zapobieganiu pożarom i ich zwalczaniu na zasadach określonych w tej instrukcji. Instrukcja przeciwpożarowa upomina, że każdy pracownik powinien być zapoznany z obsługą i działaniem podręcznego sprzętu przeciwpożarowego, z rozmieszczeniem podręcznego sprzętu pożarniczego oraz podręcznych środków gaśniczych w miejscu pracy. Wzór druk Instrukcja przeciwpożarowa BHP zawiera punkty dotyczące zapobiegania pożarom w obiektach oraz na terenach przyległych, a także spis czynności zabronionych. Instrukcja ppoż. BHP posiada również załącznik postaci Instrukcji postępowania na wypadek pożaru, która opisuje zasady działania w sytuacji wystąpienia pożaru wraz z wykazem numerów alarmowych. Instrukcja BHP ppoż. oraz Instrukcja postępowania na wypadek pożaru do pobrania za darmo. Do pobrania na stronie także: lista audytowa sprawdzająca stan przygotowania przeciwpożarowego w firmie (obejmuje min. sprzęt gaśniczy i ciągi ewakuacyjno - komunikacyjne), oraz Harmonogram przeglądów BHP

Opis: gotowy wzór / szablon dokumentu - Harmonogram BHP konserwacji i przeglądów instalacji oraz urządzeń w obiektach. Protokół stanowi bazę terminów okresowych przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych w budynkach, zgodnie ze standardami bezpieczeństwa i higieny pracy. Rejestr BHP konserwacji i badań instalacji oraz urządzeń stanowi plan przeglądów w dużych przedsiębiorstwach, halach produkcyjnych i magazynowych, gdzie występuje szereg zróżnicowanych czynności kontrolnych sprzętu rozmieszczonego w wielu lokalizacjach. Harmonogram BHP konserwacji i przeglądów gwarantuje skuteczny nadzór nad gotowością i poprawnością pracy urządzeń, umożliwiając terminowe audyty i prowadzenie działań profilaktycznych, wymianę czy naprawę wyposażenia. Plan przeglądów i konserwacji instalacji technicznych i urządzeń przeciwpożarowych BHP nie obejmuje jedynie sprzętu ppoż. czujników, klap dymowych, filtrów i gaśnic, ale także wymaga aktualizacji dokumentacji technicznej oraz instrukcji obsługi tych urządzeń w obiekcie. Przeglądy BHP konserwacji i poprawności działania instalacji oraz urządzeń powinny być prowadzone i rejestrowane w harmonogramie okresowo, w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta (przynajmniej raz w roku)

Etykiety

Opis: gotowy wzór / szablon dokumentu. Instrukcja BHP obsługi frytownicy / frytkownicy. Wzór dokumentu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, dotyczący czynników oddziałujących w sektorze gastronomii na bezpieczeństwo osób korzystających z frytownicy lub frytkownicy. Instrukcja BHP obsługi frytownicy powinna być umieszczona w dostępnym miejscu a pracownicy powinni być z nią zapoznani. Dokument Instrukcja BHP obsługi frytownicy zawiera uwagi ogólne dotyczące zachowywanych warunkach bezpieczeństwa dot. obsługi frytkownicy tj. sprawdzenie stanu instalacji a w szczególności uziemienia oraz przygotowanie odpowiedniej ilość i rodzaju surowców potrzebnych do wykonania pracy. Instrukcja BHP upomina, aby w żadnym wypadku nie korzystać z pustej frytownicy, tzn. bez oleju lub frytury (tłuszczy stałych). Wzór druku Instrukcji BHP użytkowania frytkownicy zawiera punkty dotyczące eksploatacji i czyszczenia frytkownicy, w tym uwagę, że frytownica nie może być nigdy zanurzona w wodzie lub trzymana pod bieżącą wodą. Prawidłowy wzór Instrukcja BHP obsługi frytownicy zawiera paragraf opisujący zasady postępowania w przypadku zapalenia się tłuszczu oraz ogólne reguły BHP przydatne do pracy z danym sprzętem

Etykiety

Instrukcja BHP obsługi zmywarki do naczyń. Wzór planszy w kategorii bezpieczeństwo i higiena pracy, który definiuje warunki obsługi zmywarki do naczyń, mające wpływ na bezpieczeństwo osób korzystających z tego sprzętu. Instrukcja BHP obsługi zmywarki do naczyń wskazuje, że urządzenie to mogą obsługiwać pracownicy, którzy odbyli przeszkolenie wstępne ogólne, stanowiskowe, bhp i p.poż., a ich stan zdrowia potwierdzony jest orzeczeniem lekarskim. Dokument Instrukcja BHP obsługi zmywarki do naczyń odnosi się do konieczności znajomości instrukcji obsługi oraz sprawdzenia stanu technicznego urządzenia tj. wtyczka czy obudowa. Dokument BHP obsługi zmywarki do naczyń zwraca uwagę na sprawdzenie czystości filtrów i ramion myjących, otwarcia wodnego zaworu oraz obecności środka myjącego w dozowniku. Wzór Instrukcja BHP obsługi zmywarki do naczyń zawiera punkt dotyczący przebiegu mycia naczyń, charakterystykę czynności zabronionych oraz opis postępowania w przypadku wystąpienia awarii. Instrukcja BHP obsługi zmywarki do naczyń powinna być zamieszczona w widocznym miejscu. Darmowa instrukcja bhp zmywarka do naczyń do pobrania za darmo.

Opis: gotowy wzór / szablon dokumentu - Karta ewidencji odpadów. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska od 2015 r obowiązuje nowy formularz ewidencjonowania odpadów z użyciem Karty ewidencji odpadów. Wzór druku Karta ewidencji odpadów to dokument, który używany jest przez każdego posiadacza odpadów (z wyłączeniem tych dot. olejów silnikowych, przekładniowych i smarowych oraz zużytych urządzeń np. świetlówek). Formularz Karta ewidencji odpadów zawiera poszerzony rejestr informacji służących do przygotowywania i przekazywania zbiorczej ewidencji danych odpadowych. W przypadku podmiotów świadczących usługi w zakresie budów, prac remontowo-rozbiórkowych lub sprzątania karta KEO przygotowywana jest dla danego rodzaju odpadu, dla wszystkich wykonywanych usług w graniach danego województwa. Karta ewidencji odpadów powinna zawierać następujące informacje: tytuł, nr karty, rok, kod odpadu, rodzaj odpadu, procentową zawartości PCB w odpadzie, dane posiadacza odpadów i nr. rejestrowy. Wzór druku Karta ewidencji odpadów KEO wskazuje na adres posiadacza odpadów, miejsce prowadzenia przedsiębiorstwa oraz wykaz danych dotyczących wybranego zakresu działalności i gospodarowania odpadami

Strona 12 z 24