Wyświetlenie artykułów z etykietą: BHP

Opis: gotowy wzór / szablon dokumentu - Karat ewidencji odpadów niebezpiecznych. Druk dokumentu ewidencji niebezpiecznych materiałów odpadowych, do używania którego zobligowani są sprzedawcy odpadów oraz firmy które zajmują się obrotem odpadami ale ich nie generują. Wzór dokumentu Karta ewidencji odpadów niebezpiecznych dotyczy jedynie sprzedawcy odpadów oraz instytucji pośredniczącej w obrocie odpadami. Zgodnie z ustawą o odpadach sprzedawca odpadów i pośrednik w obrocie odpadami niebędący posiadaczami odpadów są obowiązani do prowadzenia na bieżąco ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów niebezpiecznych. Karta ewidencji odpadów niebezpiecznych posiada tabelaryczne zestawienie danych tj.: nr karty, rok, kod odpadu i rodzaj, dane sprzedawcy lub pośrednika oraz deklaracja działalności podmiotu. Druk karata ewidencji odpadów niebezpiecznych uwzględnia informacje dotyczące miesiąca, masy odpadów, danych zbywającego i przejmującego , nr rejestrowe oraz imię i nazwisko sporządzającego ewidencję

Opis: gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP zasad przydzielania odzieży roboczej i środków czystości. Na podstawie dokumentu w zakładzie pracy zostają uregulowany zasady gospodarowania odzieżą roboczą, środkami ochrony indywidualnej oraz środkami czystości. Wzór druku Instrukcji przydzielania odzieży roboczej oraz środków czystości, stanowi formę deklaracji pracodawcy, który ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie, iż zapewni pracownikom właściwe warunki ochrony indywidualnej podczas prac na wybranych stanowiskach. Zgodnie z tabelarycznym spisem w Instrukcji BHP zasad przydzielania odzieży roboczej i środków czystości personel, który narażony jest na czynniki szkodliwe, pracę w warunkach niekorzystny dla zdrowia i bezpieczeństwa zaopatrywany jest w obuwie i ubranie robocze oraz ochronę głowy lub rąk - w zależności od wymogów technologicznych. Instrukcja BHP zasad przydzielania odzieży roboczej i środków czystości zawiera informacje tj.: wskazanie stanowiska przydziału, rodzaj przydzielonych środków ochrony i odzieży, ilość sztuk oraz czas przydziału, rodzaj środków czystości oraz rodzaj i czas użytkowania. Instrukcja BHP wskazuje także na rodzaj obowiązujących na każdym stanowisku środków ochrony twarzy i oczu oraz informację, że środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie są przydzielane pracownikom bezpłatnie dla stanowisk wyszczególnionych w tabeli norm przydziału odzieży i stanowią one własność zakładu

Opis: gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP dla piekarni i ciastkarni. Wzór planszy informacyjnej dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy, który opisuje najważniejsze aspekty pracy w piekarni oraz ciastkarni. Dokument Instrukcja BHP dla piekarni i ciastkarni wskazuje, że tylko osoba nie posiadająca przeciwwskazań zdrowotnych, przeszkolona w zakresie zasad bhp i ppoż., ubrana w odzież ochronną, zapoznana z instrukcją może przystąpić do pracy w pomieszczeniach wypieku żywności. W formularzu Instrukcja BHP dla piekarni i ciastkarni zdefiniowane są wymagania sanitarno - higieniczne, dotyczące obszaru piekarniczego oraz stanowisk pracy ciastkarni wskazujące na np. stan ścian, podług, wyposażenia, oświetlenia pieców i właściwej obsługi sprzętu cukierniczego. Instrukcja BHP dla piekarni i ciastkarni wskazuje zasady bezpiecznego użytkowanie pieca piekarniczego powinno odbywać się ściśle wg instrukcji obsługi. We wzorze Instrukcja BHP dla piekarni i ciastkarni nadmienione są zagrożenia wpływające ujemnie na stan zdrowia pracownika oraz czynności, które pracownik powinien wykonać po zakończeniu pracy. Dokument Instrukcja BHP dla piekarni i ciastkarni zawiera także informację o konieczności posiadania przez zakład apteczki pierwszej pomocy oraz pouczenie, iż w razie wątpliwości co do bezpiecznego wykonania pracy pracownik ma prawo przerwać pracę i zwrócić się do przełożonego o wyjaśnienie sytuacji

Gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP prace zbrojarskie. Wzór dokumentu dotyczący bezpieczeństwa i higieny pracy, który wyszczególnia główne zagadnienia związane z pracami zbrojarskimi, oddziałujące na bezpieczeństwo pracownika. Instrukcja BHP dla prac zbrojarskich określa, warunki, jakie muszą być spełnione na stanowisku pracy, przed jej rozpoczęciem i podjęciem się obowiązków na stanowisku zbrojarza. Dokument Instrukcji BHP dla prac zbrojarskich odnosi się do konieczności porządkowania materiałów na stołach zbrojarskich oraz oddzielenia tego obszaru, rzucanie metalowych detali od pozostałej przestrzeni siatką. Wzór Instrukcji BHP dla prac zbrojarskich posiada punkty dotyczące wszystkich obowiązujących na stanowisku nakazów tj. chodzenie po ułożonych elementach zbrojenia czy przebywanie osób niezatrudnionych przy prostowaniu stali. Instrukcja BHP dla prac zbrojarskich powinna być umieszczona w widocznym dla pracowników miejscu

Opis: gotowy wzór / szablon dokumentu - Karta obsługi technicznej i naprawy urządzeń z czynnikiem chłodniczym. Wzór dokumentu karta urządzenia, która jest wymagana prawnie i obowiązkowa dla użytkownika urządzeń lub instalacji zawierających powyżej 3 kg czynnika chłodniczego, który jest substancją kontrolowaną tj. (HCFC), (CFC) lub bromoetan. Druk karta obsługi technicznej sprzętu pozwala na ewidencjonowanie zużycia czynnika ziębniczego oraz przedłożenie danych w rozliczeniu rocznym przed wyspecjalizowaną jednostką kontrolną, co ma na celu monitorowanie szczelności tych urządzeń. Instalacje, produkty, sprzęt oraz pojemniki zawierające kontrolowane substancje muszą być oznakowane i opisane. Druk Karta obsługi technicznej i naprawy urządzeń lub instalacji zawierających powyżej 3kg czynnika chłodniczego będącego substancją kontrolowaną stanowi dokument, w którym wykwalifikowany personel dokonuje wpisów potwierdzających sprawdzenie szczelności instalacji z czynnikiem chłodniczym dot. rodzaju substancji, ilości substancji w instalacji oraz zużyciu czynnika podczas naprawy. Karta obsługi technicznej i naprawy urządzeń z czynnikiem chłodniczym powinna posiadać także datę ostatniej obsługi, dane osoby dokonującej przeglądu maszyn, numer świadectwa kwalifikacyjnego oraz podpis pracownika

Instrukcja BHP na stanowisku sprzedawcy. Wzór dokumentu Instrukcja BHP dla osób zajmujących się sprzedażą. Dokument BHP kasjer sprzedawca to dokument poruszający kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy, który wskazuje na kluczowe zagadnienia dotyczące obowiązków sprzedawcy oraz ich wpływ na bezpieczeństwo pracownika. Instrukcja BHP na stanowisku sprzedawcy powinna znajdować się w dostępnym miejscu, gdyż pracownicy mają obowiązek się z nią zapoznać. Sprzedawca zobowiązany jest do prawidłowego stosowania i używania odzieży i obuwia roboczego oraz indywidualnych ochron osobistych. Dokument Instrukcja BHP na stanowisku pracy sprzedawcy odnosi się do wymagań posiadania wiedzy obejmującej zasady BHP obowiązujące podczas pracy, przyjmowania oraz magazynowania towarów (znajomości norm wysokościowych oraz wagowych, dotyczących przenoszenia towarów podczas prac dorywczych i stałych). Wzór Instrukcja BHP na stanowisku sprzedawcy zawiera punkt dotyczący wszelkich obowiązujących na stanowisku zakazów tj. używanie niesprawnych narzędzie bądź ich napraw, wchodzenie na krzesła, spożywanie posiłków na stanowisku pracy, palenie papierosów lub samowolnego opuszczania stanowiska. Instrukcja bezpieczeństwa dla personelu zajmującego się sprzedażą, wskazuje na czynności po zakończeniu pracy oraz konieczność powiadomienia pracodawcy w razie wypadku lub awarii. Instrukcja BHP dla sprzedawcy do pobrania za darmo. Dokument świetnie sprawdzi się w małym sklepie 

Gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP przy pracach administracyjno - biurowych. Druk dokumentu BHP dla stanowiska pracownika administracyjnego dotyczący zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wskazuje na najważniejsze kryteria pracy dotyczące obsługi biura, mające wpływ na bezpieczeństwo pracownika. Instrukcja BHP przy pracach administracyjno - biurowych powinna znajdować się w widocznym miejscu, a pracownicy powinni być z nią zapoznany, wraz z innymi instrukcjami BHP pomocnymi podczas pracy biurowej tj. obsługa komputera, drukarki czy niszczarki. Dokument Instrukcja BHP przy pracach administracyjno - biurowych odnosi się do wymagań właściwej ergonomii stanowiska pracy, właściwej powierzchni stanowiska pracy, prawidłowego oświetlenia oraz zachowania warunków wentylacyjno-grzewczych pomieszczenia. Wzór Instrukcja BHP przy pracach administracyjno - biurowych zawiera punkt dotyczący wszelkich czynności niedozwolonych tj. używania niesprawnych urządzeń i ich samodzielnych napraw, palenie papierosów w miejscach niedozwolonych oraz zmianę ulokowania podręcznych środków gaśniczych. Instrukcja BHP przy obowiązkach administracyjno - biurowych zawiera także informację dotyczącą czynności na zakończenie pracy tj. pozostawienie porządku w dokumentacji i biurku, zamknąć okna, wyłączyć spod napięcia sprzęt elektroniczny, elektryczny oraz oświetlenie. Instrukcja BHP dla biur wskazuje na zachowania pracownika w razie wątpliwości, co do zachowania warunków bezpieczeństwa pracy przy wykonywaniu poleconych czynności na stanowisku pracownika administracyjnego

Etykiety

Opis: gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP pracy z monitorem ekranowym. Wzór dokumentu z działu bezpieczeństwo i higiena pracy, który opisuje najważniejsze aspekty pracy z monitorem ekranowym, które bezpośrednio oddziałują na pracownika. Instrukcja BHP pracy z monitorem ekranowym definiuje, że tylko osoba nie posiadająca żadnych przeciwwskazań zdrowotnych, która odbyła szkolenie w zakresie zasad bhp i ppoż. oraz zapoznała się z niniejszą instrukcją może prowadzić czynności służbowe z użyciem monitora ekranowego. Dokument Instrukcja BHP pracy z monitorem wskazuje na wymagania dotyczące przestrzegania zasad ergonomii danego stanowiska, właściwego nachylenia ekranu, odległości miedzy monitorami, odpowiednich warunków wentylacyjnych pomieszczenia oraz prawidłowego oświetlenia. Wzór Instrukcja BHP pracy z monitorem ekranowym zawiera punkt dotyczący wszelkich obowiązujących na stanowisku zakazów, związanych z niewłaściwą obsługą, czyszczeniem oraz reagowaniem w sytuacji wystąpienia awarii. Druk Instrukcja BHP pracy z monitorem ekranowym, zawiera także informację opisującą czynności po zakończeniu pracy z monitorem ekranowym oraz niezwłocznym zawiadomieniu przełożonego i służb bhp w zakładzie pracy w sytuacji wystąpienia wypadku. Instrukcja BHP pracy z monitorem ekranowym powinna być umieszczona w widocznym, łatwo dostępnym dla pracownika miejscu

Etykiety

Opis: gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP urządzeń chłodniczych. Wzór dokumentu w kategorii bezpieczeństwo i higiena pracy, który definiuje warunki użytkowania zamrażarek, lad chłodniczych oraz szaf chłodzących, wpływające na bezpieczeństwo osób korzystających z wymienionych urządzeń. Instrukcja BHP urządzeń chłodniczych wskazuje, że sprzęt ten mogą obsługiwać znający zasady zatowarowywania wskazanych urządzań oraz odpowiedniego ich opakowywania. Dokument Instrukcja BHP urządzeń chłodniczych, odnosi się do konieczności znajomości instrukcji obsługi oraz sprawdzania stanu technicznego urządzenia tj. wtyczka czy obudowa. Dokument Instrukcja BHP urządzeń chłodniczych zwraca uwagę na technikę mycia maszyn chłodniczych tzn. wykonywania czyszczenia za pomocą ściereczki umoczonej kolejno w wodzie z detergentem i później w wodzie czystej. Wzór Instrukcja BHP urządzeń chłodniczych zawiera punkt dotyczący maksymalnego czasu składowania produktów, w różnych komorach chłodniczych oraz postępowania w przypadku wystąpienia awarii. Instrukcja BHP urządzeń chłodniczych powinna być zamieszczona w widocznym miejscu

Opis: gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP obsługi maszyn szwalniczych. Druk formularza określającego zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, który wskazuje na warunki obsługi maszyn szwalniczych, mające wpływ na bezpieczeństwo osób wykonujących prace na danym urządzeniu. Instrukcja BHP obsługi maszyn szwalniczych wskazuje, że sprzęt na szwalni mogą obsługiwać pracownicy posiadający przeszkolenie ogólne oraz stanowiskowe, instruktaż bhp i aktualne świadectwo lekarskie oraz zapoznani z ryzykiem zawodowym dla obsługiwanych maszyn. Dokument Instrukcja BHP obsługi maszyn szwalniczych odnosi się do konieczności sprawdzenia stanu technicznego urządzenia tj. działania mechanizmów głowicy: tworzenia ściegu, regulacji, sterowania; systemu nawijania nici oraz układu włączania i wyłączania transportera. Instrukcja BHP obsługi maszyn szwalniczych zwraca uwagę, aby wszystkie czynności wykonywać ostrożnie, nie stwarzając żadnych zagrożeń. Wzór Instrukcja BHP obsługi maszyn szwalniczych zawiera punkt dotyczący czynności podczas realizacji zlecenia oraz po zakończeniu obsługi maszyn na szwalni tj. zachowania szczególnej ostrożności podczas właściwego oczyszczania urządzania oraz sprzątania stanowiska pracy. Podstawowe zasady bezpieczeństwa i postępowanie w przypadku uszkodzenia maszyny zamieszczone w Instrukcja BHP obsługi maszyn szwalniczych mówią także o czynnościach zakazanych, do których nalezą: praca na maszynie bez osłon, samodzielne naprawy, dopuszczanie do pracy osób nieuprawnionych czy palenie papierosów na stanowisku pracy. Instrukcja BHP obsługi maszyn szwalniczych powinna być umieszczona w widocznym, łatwo dostępnym dla pracownika miejscu

Strona 11 z 24