Wyświetlenie artykułów z etykietą: BHP

Instrukcja BHP dla kucharza, stanowi dokument wskazujący na prawidłowości bezpiecznej i higienicznej pracy na stanowiskach branży gastronomicznej. Druk planszy informacyjnej wskazuje na kluczowe aspekty przestrzegania procedur wewnątrzzakładowych oraz sanitarnych. Wzór formularza wskazuje, ze pracownik przystępujący do pracy musi być zdrowy i posiadać aktualną książeczkę sanepidowską. Kucharz jest zobowiązany nosić odzież ochronną oraz antypoślizgowe obuwie, zabronione jest przebywanie na stanowisku pracy w ubraniu prywatnym, niededykowanego do pracy w kuchni. Wszyscy pracownicy obszaru przygotowywania posiłków powinni zachować czystość rąk, nie nosić w czasie pracy biżuterii czyli pierścionków, wisiorków, kolczyków. Włosy załogi powinny być związane oraz osłonięte czepkiem, a krótkie paznokcie pozbawione powłoki z tworzyw sztucznych i lakieru.

Instrukcja BHP na stanowisku kucharza informuje o najważniejszych czynnościach przed przystąpieniem do obowiązków, w ich trakcie oraz po zakończeniu pracy. Zwraca uwagę na obsługę sprzętów, które przed użyciem powinny być skontrolowane pod kontem kompletności, posiadania osłon, braku uszkodzeń kabla lub gniazda zasilającego. Zarówno instalacja sprzętów, jak i mycie i konserwacja powinny odbywać się po odłączeniu źródeł energii. Dokument podkreśla także kluczową rolę porządku na stanowisku pracy, przechowywania żywności we właściwych temperaturach oraz pozbywają się zbędnych półproduktów oraz odpadów na bieżąco. Procedura bezpieczeństwa wskazuje, zarówno podczas pracy jak i po jej zakończeniu stanowisko musi być czyste, podłoga sucha a drogi transportowe drożne. Instrukcja BHP dla kucharza wzór z możliwością edycji i do pobrania z serwisu za darmo.

Instrukcja BHP dla obsługi suwnicy elektrycznej, stanowi dokument opisujący w punktach jakie warunki musza być spełnione aby zagwarantować bezpieczeństwo, podczas wykonywania obowiązków z użyciem maszyny do przenoszenia ładunków. Operatorem sprzętu może być pracownik w wieku co najmniej lat osiemnastu, uznany za odpowiedniego do tej pracy na podstawie świadectwa lekarskiego i opinii zakładu psychotechnicznego. Dla każdej suwnicy powinna być prowadzona książka dyżurów, do której obsługujący na każdej zmianie wpisuje uwagi o stanie urządzenia i jego części składowych. Druk Instrukcji BHP suwnicy wskazuje, iż przed każdorazowym opuszczeniem kabiny sterowniczej kierującej maszyną powinien sprawdzić czy urządzenie jest unieruchomione, główny wyłącznik w kabinie jest wyłączony a sprzęt odprowadzony został w miejsca stałego postoju. Operator powinien dawać sygnał przy ruszaniu z miejsca, przy zbliżaniu się do innej maszyny i do ludzi będących na dole, przy wstrzymaniu suwnicy oraz przy ruchu ciężaru na małej wysokości. Podnoszenie, spuszczanie i przewóz ciężarów powinny być dokonywane gładko, bez wstrząśnień i szarpnięć. Wszelkie niedokładności urządzenia elektrycznego zespołu, uszkodzenia izolacji kabli i przewodów, zły stan aparatury pracownik powinien zgłosić przełożonemu, a w razie niebezpieczeństwa wyłączyć prąd i przerywać pracę do czasu interwencji technicznej serwisu. Wzór Instrukcji bezpieczeństwa obsługi sprzętu suwnicowego, wskazującego na czynności przed, podczas pracy i po jej zakończeniu z możliwością edycji, pobrania oraz wydruku za darmo.

Etykiety

Instrukcja BHP dla urządzeń do obsługi wentylacji w pojazdach, to dokument który wskazuje jakie warunki bezpieczeństwa powinny być spełnione w trakcie odzyskiwania czynnika z układu oraz jego napełniania. Stacja obsługi klimatyzacji jest przeznaczona do precyzyjnego i skutecznego serwisowania samochodów osobowych, oraz w zależności od wydajności, również dużych układów np. busów oraz ciężarówek. Sprzęt do obsługi klimy stanowi podstawowe wyposażenie serwisów, warsztatów i stacji obsługi pojazdów, ponieważ zapewniają profesjonalną narządzie w warsztatach obsługujących i konserwujących instalacje obiegu powietrza. Instrukcja BHP stacji obsługi klimatyzacji wskazuje, ze praca musi być stale nadzorowana, a na stanowisku niedopuszczalna jest obecność dzieci oraz innych niepowołanych osób. Druk formularza podkreśla, aby ostrożnie postępować podczas transportu urządzenia, należy je przemieszczać prowadząc na kółkach, nie obracać na boki i spodem do góry, a dla bezpieczeństwa używać hamulca. Dokument wskazuje, aby parametry do serwisowania sczytywać z dokumentacji serwisowej danego pojazdu. Podczas obsługi urządzenia należy używać rękawic i okularów ochronnych, aby zabezpieczyć przed odmrożeniem dłoni i podrażnieniem oczu. Maszynę należy się posługiwać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby unikać kumulowania się gazów i ich oparów oraz i ich wdychania, gdyż może to powodować zatrucie. Po zakończonym procesie serwisowania należ niezwłocznie poddać utylizacji wszelkie czyściwa, filtry, uszczelki oraz substancje i czynniki chemiczne. Instrukcja BHP dla stacji klimatyzacji w opcji do wydruku i edycji, z możliwością wprowadzenia autorskich zmian do pobrania za darmo.

Instrukcja BHP na stanowisku magazyniera, stanowi dokument informujący o zasadach jakie obowiązują w miejscach składowania różnorodnych towarów oraz asortymentów produkcyjnych. Formularz bezpieczeństwa przybliża wymagania, które obowiązującą wszystkich pracowników obszaru min. dotyczące bezwzględnego nakazu używania odzieży ochronnej, kamizelek odblaskowych, obuwia ochronnego, okularów czy kasków ochronnych, w zależności od charakterystyki przechowalni towarów. Plansza informacyjna oznajmia, że pracownik, przy każdorazowej próbie uruchomienia wózka, powinien sprawdzić dokładnie, czy jego aktywacja nie grozi wypadkiem. Musi także posiadać odpowiednie uprawnienia oraz ważne szkolenia, aby móc dany sprzęt obsługiwać.

Druk szablonu bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku Magazynier, podkreśla jak ważne jest zachowanie porządku w tym obszarze. Personel zobligowany jest do sprawdzenie stanu powierzchni na których będzie zachodził transport (czy nie jest uszkodzona, nie zawiera wycieków, plam olejów) oraz odpowiada za ogólne utrzymanie porządku (usuwanie uszkodzonych palet, odpadów opakowań z folii i papieru). Dokument odwołuje się do przestrzegania reguł ergonomii przy wykonywaniu ręcznych prac transportowych, z zachowaniem prawidłowej pozycję ciała i przestrzeganiu norm wagowych przenoszonych ręcznie przedmiotów. Do czynności zabronionych w strefie składowania materiałów zalicza się: przekraczanie dopuszczalnej nośności wózka widłowego lub paletowego, samodzielne naprawianie urządzeń elektrycznych, tarasowanie ścieżek komunikacyjnych towarem z rozładunku oraz przeciążanie regałów ponad ich dopuszczalną nośność. Po zakończeniu obowiązków na danym stanowisku załoga powinna posprzątać strefę, oczyścić i odstawić w wyznaczone miejsce używany sprzęt z zachowaniem wewnątrzzakładowych procedur. Instrukcja BHP dla magazyniera z możliwością edycji, wydruku i pobrania za darmo.

Instrukcja BHP dla szatkownicy jest drukiem formularza informującego o zasadach obowiązujących podczas pracy z danym urządzeniem. Sprzęt ten używany jest w gastronomii oraz przetwórstwie do rozdrabniania i przygotowywania warzyw do kiszenia i surówek, przez wzgląd na swoją wysoką wydajność. Produkty wkładane są po oczyszczeniu do leja zasypowego i poddawane obróbce na tarczach o żądanych parametrach. Obudowa maszyny nie jest wodoszczelna, dlatego też nie zaleca się jej mycia pod strumieniem wody, przechowywania na otwartej przestrzeni oraz w pomieszczeniach, o bardzo dużej wilgotności powietrza. Zgodnie z Instrukcją obsługi szatkownicy przed przystąpieniem do cięcia na piórka warzyw nakazuje się sprawdzenie stanu techniczny sprzętu oraz usuniecie wszelkich zbędnych przedmiotów z wydzielonej strefy i przygotować produktów przeznaczone do rozdrabniania. Podczas mechanicznego krojenia marchewki czy kapusty zaleca się dozowanie ich przez otwór wsadowy, używanie popychacza nie dopuszczając do zablokowania leja zasypowego. Wkładanie rąk pod pokrywę, do zasypu oraz upychanie ręką produktów w czasie rozdrabniania jest kategorycznie zabronione. Podczas obsługi personel musi być ubrany w czyste i higieniczne ubranie ochronne(dopasowany biały fartuch bez luźnych fragmentów oraz ozdób dłoni np.: pierścionków, zegarków, bransoletek).Bezpłatny wzór Instrukcji BHP szatkownicy wskazuje, aby nie używać do rozdrabniania warzyw mrożonych, nie zdejmować noży ani zdejmować pokryw w czasie kiedy maszyna jest w ruchu. Specyfikacja bezpieczeństwa pracy z szatkownicą do pobrania, z możliwością nanoszenia autorskich zmian i wydruku za darmo.

Instrukcja bezpieczeństwa dla płyty indukcyjnej stanowi dokument, w którym przybliżone zostały zasady właściwego dla użytkownika i otoczenia, zasady korzystania ze sprzętu w gastronomii. Przepisy BHP zawarte w formularzu stanowią procedurę postępowania dla personelu obsługującego sprzęt. Kluczowe jest lokalizacja płyty grzewczej, gdyż zaleca się aby nie miała ona kontaktu z materiałami łatwopalnymi - drewnem, tapetą, papierem oraz urządzeniami, które mogłyby zostać zakłócone na skutek jej pola magnetycznego. Należy również dobrać odpowiednie, dedykowane dla tej metody gotowania garnki, które muszą mieć odpowiedni typ i średnice. Prawidłowe działanie urządzeń indukcyjnych gwarantuje jedynie właściwa obsługa. Nie dopuszcza się przekraczania wartości granicznych określonych przez dane techniczne, zalewanie powierzchni grzewczej wodą lub innymi cieczami i dokonywanie samodzielnych napraw. Urządzenie powinno być używane tylko do celów, dla których zostało pierwotnie zaprojektowane. Szklana płyta jest bardzo gorąca, więc wszelkie procesy czyszczenia i konserwacji lub naprawy powinny być wykonywane po jej wychłodzeniu. Przed myciem należy wyłączyć urządzenie z prądu i delikatnie przemyć je zwilżoną szmatką, bez używania środków szorujących, które mogą spowodować uszkodzenie gładkiej powierzchni. Druk Instrukcja BHP obsługi płyty indukcyjnej wymienia czynności przed, w trakcie oraz po zakończeniu pracy ze szczególnym uwzględnieniem czynności niedozwolonych, do których zaliczmy obsługę sprzętu przez osoby z rozrusznikami serca, dzieci i inne osoby niepowołane. Ważne jest aby przed umyciem zawsze wyłącz urządzenie z prądu i poczekać aż wystygnie. Wzór Instrukcji BHP dla kuchenki indukcyjnej do wydrukowania, edytowania i pobierania za darmo.

Instrukcja BHP dla obsługi tostera, jest drukiem dokumentu wskazującego na bezpieczne reguły posługiwania się urządzeniem. Bezpłatny wzór wskazuje, ze kluczowa jest właściwa lokalizacja tostera, który nie może znajdować się blisko materiałów łatwopalnych oraz takich, które same emitują ciepło jak np. piekarnik czy kuchenka. Przed podłączenie sprzętu gastronomicznego, należy skontrolować stan gniazda, wtyczki oraz kabla i sprawdzić czy obudowa nie jest uszkodzona. Przy posługiwaniu się tosterem wskazane jest ścisłe przestrzeganie punktów zawartych w dokumentacji technicznej oraz wiedzy zdobytej na szkoleniach bhp wstępnym i stanowiskowym. Do czynności niedozwolonych należy obsługa urządzenia za pomocą mokrych rąk, mycie tostera poprzez zanurzenie w wodzie kiedy znajduje się on pod napięciem. Zakazane prace obejmują także: czyszczeni urządzenia, które jeszcze się nie wychłodziło, samodzielne naprawy oraz dopuszczanie do obsługi osób nieupoważnionych. Druk Instrukcji BHP dla tostera wyszczególnia, aby w trakcie wykonywania zadać z użyciem maszyny używać odzieży ochronnej, utrzymywać porządek na stanowisku roboczym a po jej zakończeniu wyjąć wtyczkę zasilającą z gniazda. Podczas czyszczenia tostera należy posługiwać się jedynie wilgotną ściereczka, unikając ścierających proszków mogących uszkadzać powierzchnię lub generować rdzę. W pewnych okresach czasu uzależnionych od intensywności eksploatacji zalecane jest usunięcie okruchów pieczywa zgromadzonego na dnie tostera. Okruchy z dna tostera usuwać okresowo zgodnie z instrukcja danego modelu urządzenia; oczyścić, przetrzeć ściereczką i umieścić ponownie na swoim miejscu (uprzednio odłączyć toster z sieci wysokiego napięcia). Darmowa Instrukcja BHP dla obsługi tostera w formie dokumentu Word, z możliwością edycji, wydruku i pobrania bez opłat.

Instrukcja BHP obsługi obieraczki do ziemniaków, to plansza informacyjna niezbędna w każdej kuchni zakładu zbiorowego żywienia, lokalach gastronomicznych, szpitalach czy restauracjach, stołówkach i firmach cateringowych. Urządzenia oczyszczające w gastronomii używane jest do płukania, obierania i skrobania warzyw ziemnych np. marchii czy buraków. Zgodnie z zaleceniami instrukcji bezpiecznej obsługi obieraczkę może obsługiwać jedynie pracownik, który ukończył 18 lat, przeszedł szkolenie z obsługi urządzenia, zapoznał się instrukcją techniczno - ruchową oraz jest ubrany w odzież ochronną. Bezpieczne użytkowania urządzenia zależy od stosowania się do DTR maszyny, instrukcji BHP, należytej konserwacji i właściwego dozoru. Druk Instrukcji obsługi obieraczki wskazuje aby przed przystąpieniem do oczyszczenia ziemniaków przy pomocy sprzętu, nie był on podłączony od sieci energii elektrycznej, również po obraniu należy niezwłocznie wyłączyć go z sieci (nie prowadzić żadnych prac manualnie - czyszczenia, napraw kiedy maszyna jest pod napięciem). Do czynności niedozwolonych podczas prac prowadzących z użyciem sprzętu należy min. wybieranie ręcznie pozostałych warzyw z leja wsypowego przy włączonym zespole napędowym lub dotykanie wirujących elementów, pozostawianie pracujących maszyny bez nadzoru, dopuszczanie osób nieupoważnionych do napraw i regulacji oraz używania do czyszczenia środków ścierających powierzchnię, mogących spowodować pojawieni się rdzy. W sytuacji awarii maszynę należy odłączyć z sieci i powiadomić przełożonego. Wzór Instrukcji BHP dla obieraczki do ziemniaków do pobrania, wydruku z możliwością edytowania za darmo.

Protokół wprowadzenia na budowę stanowi dokument udostępnienia, na zasadzie przekazania terenu pod inwestycję budowlaną. Formularz ten odnoszący się do prawa budowlanego, wskazuje odpowiedzialność za obszar, przenosząc go z inwestora na wykonawcę danego projektu. Prawo wskazuje iż protokolarne przejęcie terenu najczęściej przeprowadza z ramienia wykonawcy - kierownik budowy. Bezpłatny druk protokołu wprowadzenia odnosi się zarówno do inwestycji całościowych jak i jej poszczególnych elementów, może dotyczyć całościowej realizacji, jako generalny wykonawca lub wykonania części wyszczególnionych robót. Szczegółowy raport z wprowadzenia na budowę powinien zawierać informacje tj. nagłówek, datę sporządzenia, dane zmawiającego oraz wykonawcy, nr umowy oraz zdefiniowany przedmiot kontraktu. Wzór protokołu przekazania terenu budowy powinien uwzględniać numer i datę pozwolenia na budowę, dokumentacje projektową, skład komisji przedstawiciel obydwu stron, kserokopie uprawnień budowlanych, zobowiązanie przestrzegania sporządzonego planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami). W zapisach powinny znaleźć się deklaracja prowadzenia dziennika budowy, pozwolenia na ewentualne zajecie pasa drogowego oraz ustawienia tablicy informacyjnej. W dokumencie należy także wskazać miejsce poboru wody i energii oraz zasady korzystania z terenu i zaplecza. Protokół przekazania terenu budowy do wydruku, edycji i pobrania za dramo.

Etykiety

Instrukcja BHP obsługi szlifierki kątowej jest drukiem formularza, który zawiera wskazówki bezpiecznego posługiwania się narzędziem. Nazywana często boszówka oraz fleksa, lub gumówka czy grajnerka. Ten rodzaj szlifierki jest urządzeniem głównie elektrycznym, którym należy się posługiwać podczas precyzyjnej obróbki materiałów twardych i metalowych. Maszyna wykorzystywana jest do przecinania, polerowania oraz szlifowania powierzchni betonowych, metalowych oraz elementów stalowych i zbrojarskich. Wzór Instrukcja BHP szlifierki kątowej nakazuje stosowanych odpowiednich środków ochrony indywidualnej, dopasowanej odzieży, obuwia, ochronników słuchu, okularów, kasku, maski przeciwpyłowej oraz rękawic ochronnych. Przed przystąpieniem do pracy z narzędziem należy dokonać oględzin i sprawdzić, czy nie występują widoczne usterki, przewód zasilający szlifierkę nie jest uszkodzony, czy szlifierka i przedłużacz nie jest zawilgocone, mokry a osłona jest dobrze założona i pewnie zamocowana. Operator powinien również skontrolować czy tarcza szlifierska jest zamocowana i dokręcona poprawnie oraz czy ma właściwy, zgodny z DTR typ. W druku Instrukcji pracy ze szlifierką zawarte zostały punkty ze wskazaniem właściwego użytkowania narzędzie przestrzegające przed szlifowaniem powierzchni na płask, nie zdejmowaniu osłon jeśli nie pracujemy na papierze ściernym oraz możliwości operowania osłona tarczy w razie potrzeby. Poza czynnościami w trakcie i po zakończeniu pracy dokument przestrzega przed stosowaniem narzędzia niezgodnie z jego przeznaczeniem, dokonywaniem napraw, regulacji, konserwacji w czasie ruchu maszyny oraz używaniem na stanowisku otwartego ognia. Druk Instrukcja BHP szlifierka kątowa do edytowania, pobierania i drukowania za darmo.

Strona 2 z 24