Wyświetlenie artykułów z etykietą: wykaz

Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA, każdy pracodawca zobowiązany jest do umieszczenia w widocznych miejscach wykazu telefonów alarmowych. Ponadto na terenie firmy poza zestawieniem numerów alarmowych powinny znajdować się instrukcje postępowania na wypadek pożaru oraz zasady ewakuacji z budynku. Spis numerów alarmowych pozwala na szybkie połączenie się z odpowiednimi służbami w sytuacji zagrożenia. Z numerami umieszczonymi na wykazie telefonów alarmowych możemy połączyć się zarówno z telefonu komórkowego, jak i stacjonarnego. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury wskazuje pełną listę trzynastu numerów alarmowych, za pomocą, których możemy wezwać niezbędną pomoc. W okolicznościach zagrożenia życia lub bezpieczeństwa należy posiłkować się rejestrem telefonów alarmowych, wybierając odpowiedni numer służb ratowniczych. Numery alarmowe w postaci wzoru planszy z możliwościa wydruku, niezbędne w sytuacjach kryzysowych do pobrania za darmo.

gotowy wzór / szablon dokumentu - Pierwsza pomoc - wykaz osób. Druk formularza dotyczącego zarządzenia pracodawcy, w którym dyrektor organizacji informuje pracowników o wyznaczeniu pracowników zobowiązanych do udzielania pierwszej pomocy w zakładzie pracy (przeprowadzenia ewakuacji, zwalczania pożarów). Wymóg wyznaczenia pracowników udzielających pierwszej pomocy definiują zasady BHP, a konieczność ich wskazania spoczywa na pracodawcy. Osoby dedykowane do udzielania pierwszej pomocy muszą przejść gruntowne szkolenie i mieć wiedzę dotyczącą sprawnego przeprowadzania akcji ratunkowej. Osoby ujęte w wykazie w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia pracowników, są zobligowane do przedsięwzięcia wszelkich kroków w celu zwalczenia zagrożenia i zapewnienia bezpieczeństwa. Kwestia liczby osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy rozpatrywana jest przez zarząd pod względem wielkość obiektu, liczby zatrudnionych oraz rodzaj i poziomu występujących zagrożeń. Wzór druku wykazu pracowników wyznaczonych w zakładzie do udzielania pierwszej pomocy, powinien zawierać: tytuł, imię i nazwisko pracownika/pracowników, miejsce wykonywania pracy numer tel. oraz adres e-mail. Formularz Pierwsza pomoc - wykaz osób do pobrania za darmo

Dokument - SSE/A Wykaz udziałów w spółkach - załącznik do informacji SSE-R, przy wypełnianiu deklaracji CIT w roku podatkowym 2013 / 2014. Zastosowanie do rozliczenia uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2012 r. deklarację podatkową za 2013 rok należy złożyć do 30 kwietnia 2014. Wszystkie formularze pit 2013 dostępne są urzędach skarbowych

Etykiety

gotowy wzór / szablon dokumentu - Wykaz członków komisji inwentaryzacyjnej - wzór druku. Powołanie komisji inwentaryzacyjnej konieczne jest do przeprowadzenia spisu z natury, nadzorowania spisu oraz podsumowania wyników inwentaryzacji. W skład komisji inwentaryzacyjnej powinny wchodzić osoby doświadczone, zapewniające rzetelność spisu. Jako członkowie komisji inwentaryzacyjnej oraz zespołów spisowych nie powinni figurować: główny księgowy organizacji oraz analityk finansowy. Członkowie powołani do składu komisji inwentaryzacyjnej ponoszą pełną odpowiedzialność za właściwe i zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie spisu z natury oraz zarządzanie dokumentacją inwentaryzacyjną. Dokument wykaz członków komisji inwentaryzacyjnej powinien zawierać: datę, miejscowość, pieczęć organizacji, tytuł oraz spis funkcji każdego z powołanych członków komisji. Wzór formularza wykazu członków komisji inwentaryzacyjnej powinien wskazywać imię i nazwisko członka komisji oraz zajmowane przez niego stanowisko wraz z podpisem sporządzającego wykaz dyrektora jednostki organizacyjnej

gotowy wzór / szablon dokumentu - Akta osobowe układ teczki wzór / wykaz dokumentów teczki akt osobowych pracownika. Każdy pracodawca bez względu na formę działalności oraz liczbę zatrudnionego personelu, jest zobowiązany do założenia i prowadzenia akt osobowych pracowników. Sposób prowadzenia teczki akt osobowych pracownika wynika z przepisów rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej. Kartoteka osobowa pracownika dzieli się na trzy oznakowane części: A - dokumenty związane z ubieganiem się o zatrudnienie, B - dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia, C - dokumenty dotyczące zakończenia stosunku pracy. W aktach osobowych pracownika powinny być przechowywane odpisy lub kopie składanych przez pracownika dokumentów, orzeczeń, deklaracji, szkoleń i zaświadczeń. Dokumenty gromadzone w poszczególnych częściach powinny być ułożone w porządku chronologicznym oraz ponumerowane. Każda z części akt osobowych powinna zawierać spis treści z wykazem znajdujących się w niej materiałów. Do teczek osobowych pracowników dostęp mają jedynie upoważnione osoby. Akta osobowe pracowników powinny być przechowywane przez 50 lat od zakończenia zatrudnienia. Teczka akt osobowych wzór darmowy