Wyświetlenie artykułów z etykietą: warsztat

Instrukcja bezpiecznej obsługi pistoletu do lakierownia jest planszą informującą o warunkach jakie musza być spełnione, aby praca z urządzeniem przebiegała w sposób prawidłowy. Niezgodne użycie narzędzia może spowodować poważne urazy ciała lub doprowadzić do pożaru, dlatego wskazane jest przyswojenie ze zrozumieniem instrukcji BHP obsługi sprzętu. Każdy pracownik wykorzystujący pistolet lakierniczy w pracy powinien zapoznać się z niniejszą instrukcją i stosować się do wskazówek w niej zawartej. Jednym z najistotniejszych wymagań jest stosowanie przez personel warsztatu odzieży ochronnej kombinezony, maski, okularów oraz rękawic. Druk Instrukcji BHP pistoletu do rozpylania farb podkreśla, iż należy zachować szczególną ostrożność podczas wykonywania czynności malowania i czyszczenia narzędzia, gdyż jest on zasilany jest ciśnieniem sprężonego powietrza (węże, złączki powinny być szczelne i posiadać odprowadzenie elektrostatyczne). Nigdy nie należy uszczelniać otworów wlotowych palcami oraz kierować pistolet w kierunku innych osób, zwierząt czy samego siebie.
Bezpłatny wzór Instrukcji obsługi pistoletu zawiera szczegółowe wytyczne czynności przed przystąpieniem do pracy, w jej trakcie, oraz po zakończeniu pełnienia obowiązków. Formularz procedury bezpieczeństwa zwraca uwagę na czynności niedozwolone oraz wskazuje jak ważne jest prawidłowe stosowanie farb i rozpuszczalników. Lakiery, akryle i szpachle natryskowe należy zawsze przechowywać w szczelnych opakowaniach a po pobraniu zamknąć opakowanie i odstawić na miejsce. Opary używanych substancji są łatwopalne, dlatego należy je stosować jedynie w dobrze wentylowanym pomieszczeniu o temperaturze do 30’C.
Instrukcja BHP obsługi pistoletu lakierniczego do samodzielnej edycji i możliwością autorskiego redagowanie, pobrania i wydruku za darmo

Instrukcja BHP dla urządzeń do obsługi wentylacji w pojazdach, to dokument który wskazuje jakie warunki bezpieczeństwa powinny być spełnione w trakcie odzyskiwania czynnika z układu oraz jego napełniania. Stacja obsługi klimatyzacji jest przeznaczona do precyzyjnego i skutecznego serwisowania samochodów osobowych, oraz w zależności od wydajności, również dużych układów np. busów oraz ciężarówek. Sprzęt do obsługi klimy stanowi podstawowe wyposażenie serwisów, warsztatów i stacji obsługi pojazdów, ponieważ zapewniają profesjonalną narządzie w warsztatach obsługujących i konserwujących instalacje obiegu powietrza. Instrukcja BHP stacji obsługi klimatyzacji wskazuje, ze praca musi być stale nadzorowana, a na stanowisku niedopuszczalna jest obecność dzieci oraz innych niepowołanych osób. Druk formularza podkreśla, aby ostrożnie postępować podczas transportu urządzenia, należy je przemieszczać prowadząc na kółkach, nie obracać na boki i spodem do góry, a dla bezpieczeństwa używać hamulca. Dokument wskazuje, aby parametry do serwisowania sczytywać z dokumentacji serwisowej danego pojazdu. Podczas obsługi urządzenia należy używać rękawic i okularów ochronnych, aby zabezpieczyć przed odmrożeniem dłoni i podrażnieniem oczu. Maszynę należy się posługiwać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby unikać kumulowania się gazów i ich oparów oraz i ich wdychania, gdyż może to powodować zatrucie. Po zakończonym procesie serwisowania należ niezwłocznie poddać utylizacji wszelkie czyściwa, filtry, uszczelki oraz substancje i czynniki chemiczne. Instrukcja BHP dla stacji klimatyzacji w opcji do wydruku i edycji, z możliwością wprowadzenia autorskich zmian do pobrania za darmo.

Instrukcja BHP obsługi szlifierki kątowej jest drukiem formularza, który zawiera wskazówki bezpiecznego posługiwania się narzędziem. Nazywana często boszówka oraz fleksa, lub gumówka czy grajnerka. Ten rodzaj szlifierki jest urządzeniem głównie elektrycznym, którym należy się posługiwać podczas precyzyjnej obróbki materiałów twardych i metalowych. Maszyna wykorzystywana jest do przecinania, polerowania oraz szlifowania powierzchni betonowych, metalowych oraz elementów stalowych i zbrojarskich. Wzór Instrukcja BHP szlifierki kątowej nakazuje stosowanych odpowiednich środków ochrony indywidualnej, dopasowanej odzieży, obuwia, ochronników słuchu, okularów, kasku, maski przeciwpyłowej oraz rękawic ochronnych. Przed przystąpieniem do pracy z narzędziem należy dokonać oględzin i sprawdzić, czy nie występują widoczne usterki, przewód zasilający szlifierkę nie jest uszkodzony, czy szlifierka i przedłużacz nie jest zawilgocone, mokry a osłona jest dobrze założona i pewnie zamocowana. Operator powinien również skontrolować czy tarcza szlifierska jest zamocowana i dokręcona poprawnie oraz czy ma właściwy, zgodny z DTR typ. W druku Instrukcji pracy ze szlifierką zawarte zostały punkty ze wskazaniem właściwego użytkowania narzędzie przestrzegające przed szlifowaniem powierzchni na płask, nie zdejmowaniu osłon jeśli nie pracujemy na papierze ściernym oraz możliwości operowania osłona tarczy w razie potrzeby. Poza czynnościami w trakcie i po zakończeniu pracy dokument przestrzega przed stosowaniem narzędzia niezgodnie z jego przeznaczeniem, dokonywaniem napraw, regulacji, konserwacji w czasie ruchu maszyny oraz używaniem na stanowisku otwartego ognia. Druk Instrukcja BHP szlifierka kątowa do edytowania, pobierania i drukowania za darmo.

Instrukcja BHP obsługi i eksploatacji zawiesi wskazuje na prawidłowe użytkowanie urządzenia służącego do dźwigania ładunków. Zawiesie stanowi mechanizm do zawieszania i podtrzymywania podnoszonych ciężarów. Może ono określać integralną część zespołu udźwigowego lub być elementem do zawieszania na hakach. Klasyfikacja zawiesi jest bardzo rozbudowana, mianowicie wyróżnia się sprzęt linowy, łańcuchowy, pasowy i specjalistyczny, dlatego też przy posługiwaniu się nimi należy się ustosunkować do ścisłych zaleceń producenta zamieszczonych w dokumentacji techniczno ruchowej (DTR). Osoby odpowiedzialne za dobór zawiesi w danej organizacji, powinni sugerować się przy ich doborze kwestiami ciężaru maksymalnego transportowanego ładunku, wilgotnością, temperaturą oraz ekspozycji na czynniki chemiczne w danym środowisku. Wzór Instrukcji obsługi zawiesi posiada dwa załączniki z Rejestrem zawiesia i Kartą kontrolną stanu przyrządu. Wymienione czynniki mogą mieć znaczące udział w ścieraniu się sprzętu, jego przecieraniu, uszkodzenia oraz wpływ na elastyczność. Masa możliwego do podnoszenia ładunku powinna być zdefiniowana i oznaczona, na instrukcjach stanowiskowych i rysunków na maszynie (najlepiej na widocznym elemencie instalacji zawiesia, np. haku). Każdy pracownik korzystający z urządzenie powinien przejść instruktaż stanowiskowy, zapoznać się z instrukcja użytkowania zawiesia. Sprzęt ten musi podlegać bieżącej i okresowej kontroli, magazynowaniu, konserwacji a procesy te powinny być dokumentowane. Druk Instrukcja BHP obsługi i eksploatacji zawiesi z możliwością wydruku, edycji i pobierania za darmo (niniejsza instrukcja bazuje na udostęnionej publikacji o zawiesiach Stowarzyszenia BHP Konin).

Instrukcja BHP obsługi przenośnika, to formularz zawierający wskazówki bezpieczeństwa, które powinny być spełnione podczas użytkowanie urządzenia w kwestii transportu, przechowywania, instalacji, odbioru technicznego, eksploatacji i konserwacji transportera. Druk dokumentu używania konwejera wyszczególnia w punktach, w jaki sposób maszyna powinna zostać zainstalowana, podłączona i na jakie uwarunkowania należy zwrócić uwagę podczas wyznaczania jej lokalizacji - z uwzględnieniem warunków atmosferycznych, mikroklimatu pomieszczeń i występowania zanieczyszczeń. Miejsce pracy taśmociągu w halach musi być utrzymywane w czystości, regularnie pozbawiane resztek surowca w sposób eliminujący powstanie pożaru i wyposażone w ręczny sprzęt gaśniczy. Wzór Instrukcji przenośnika przybliża najczęściej występujące zagrożenia dla personelu obsługującego sprzęt, począwszy od pochwycenia odzieży poprzez taśmy, łańcuchy i elementy obrotowe po uderzenia przez transportowane materiały czy ładunki. Poza standardowymi obowiązkami podczas pracy i po jej zakończeniu, treść dokumentu zwraca uwagę na czynności zabronione, które stwarzają ryzyko wystąpienia wypadku lub urazu. Do zachowań niedozwolonych należą min. pozostawiania narzędzi na taśmie, która jest w ruchu, dokonywanie samodzielnych napraw, zmian ustawień i otwierania osłon podczas gdy maszyna jest w ruchu. W sytuacjach awaryjnych należy natychmiast zatrzymać transporter i udzielić pomocy poszkodowanym, wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek. Instrukcja BHP obsługi przenośnika w formie do edycji, wydruku i pobrania za darmo.

Instrukcja BHP obsługi lutownicy, to dokument opisujący działanie oraz zasady bezpiecznego posługiwanie się urządzeniem. Lutowanie polega na łączeniu metali, pozostających w stanie stałym, przy zastosowaniu roztopionego metalu - spoiwa, zwanego lutem. Zastosowanie takich połączeń ma właściwości spajające praktycznie wszystkie metale, w różnych kombinacjach jak również elementy metalowe z ceramicznymi. Roztopiony materiał spajający, łączy się z tworzywem części łączonych w procesie kohezji i nieznacznemu przenikaniu w głąb materiału wyjściowego. Druk opisujący zasady bhp przy lutowaniu zwraca uwagę, iż dobór lutu, metody spajania, przygotowanie oraz dobór właściwych parametrów stanowią kluczowe czynniki prawidłowego wykonania łączenia. W szablonie BHP zostały wskazane czynności, jakie pracownik powinien wykonać przed przystąpieniem do pracy, aby przed instalacja sprzętu do zasilania sprawdzić czy kolba jest prawidłowo podłączona oraz czy nie posiada uszkodzeń. Nie należy rozgrzewać lutownicy do robόt precyzyjnych bez grota ( jego usunięcie może nastąpić kiedy narzędzie nie jest od napięciem, a grot kolby lutowniczej jest ochłodzony). Wzór Instrukcji BHP dla obsługi lutownicy w kolejnych punktach wylicz czynności niedozwolone tj. wdychanie oparów, spożywanie posiłków na stanowisku warsztatowym oraz obsługa sprzętu przez osoby do tego nieuprawnione. Druk Instrukcja BHP obsługi lutownicy, czyli  bezpiecznej pracy z lutownicą do edycji, wydruku i pobrania za darmo.

 

Protokół wykonania naprawy drukarki jest dokumentem potwierdzającym zrealizowanie zlecenia regeneracji urządzenia drukującego przez serwis, dział techniczny lub firmę zewnętrzną. Wzór dokumentu powinien zostać wykonany w dwóch kopiach, dla zlecającego i zamawiającego, a po wykonaniu zadania trafić do obydwu stron. Druk Protokół wykonania naprawy drukarki zawiera wszelkie niezbędne informacje dotyczące powierzenia maszyny po opiekę zespołowi dokonującemu renowacji. W szablonie zlecenia powinny znaleźć się dane firmy kierującej zadaniem ulepszenia technicznego narzędzia biurowego, oraz dane firmy będącej wykonawcą. Bezpłatny dokument protokołu korekty technicznej drukarki wskazuje więc na przyczynę zgłoszenia, datę, nazwę sprzętu, numer seryjny oraz stan licznika kopiarki. Te same dane potwierdza serwis naprawczy po zakończeniu prac, wraz z udostępnieniem danych techników bezpośrednio odpowiedzialnych za dokonane korekty, wraz z datą ich realizacji. Wzór protokołu naprawy sprzętu biurowego posiada również wpis o czynnościach jaki były wykonywane na maszynie w celu usunięcia błędu, oraz jakie elementy uszkodzone bądź wyeksploatowane zostały poddane wymianie. Na dokumencie powinno znaleźć się poświadczenie, iż po dokonaniu naprawy drukarka jest sprawna i jej tryb pracy jest prawidłowy, potwierdzony podpisem wykonującego zlecenie z bieżącą datą. Protokół z regeneracji urządzenia drukującego do edycji, wydruku i pobrania za darmo.

Etykiety

Instrukcja BHP na stanowisku Stolarz, informuje o niezbędnych wymaganiach przystąpienia do wykonywania obowiązków na wskazanym zawodzie. Bezpłatna specyfikacja bezpiecznej pracy zakłada pełnoletność, brak przeciwskazań medycznych, zaopatrzony w odzież roboczą, która winna być czysta, obcisła, bez luźno zwisających elementów, w odpowiednim obuwiu roboczym, okularach ochronnych i ewentualnie np. gumowym fartuch roboczym. Osoba pełniąca obowiązki na stanowisku Stolarza, powinien być zapoznany z treścią instrukcji ogólnej i szczegółowej bhp oraz stosować się do nich w czasie pracy, a pracę rozpocząć na odpowiednio przygotowanym stanowisku pracy. Bezpłatny druk Instrukcji bezpieczeństwa dla pracownika stolarni opisuje sposób przyszykowania stanowiska pracy i mechanicznych narzędzi ręcznych tj. stół, imadło, wiertarka, szlifierka oraz sprzęty i maszyny blacharskie. Plansza BHP dla obowiązków Stolarza upomina przed czynnościami zabronionymi, np. postępowanie w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami dokumentacją techniczno-ruchową, czy też poleceniami przełożonego, składowanie w pobliżu miejsca pracy różnego rodzaju materiałów i przedmiotów oraz praca za pomocą narzędzi, które są w nienależytym stanie technicznym. Niedozwolone jest również podłączanie narzędzi do sieci elektrycznej inaczej niż za pomocą fabrycznych wtyczek stanowiących wyposażenie elektronarzędzi, wykonywanie przedłużeń przewodów inaczej niż za pomocą fabrycznie wykonanych przedłużaczy oraz zasilanie w miejscach gdzie występują szczególne zagrożenia (np. w miejscach o zwiększonym zawilgoceniu czy też wewnątrz zbiorników) bez transformatora separacyjnego. Dla profesji Stolarza nie dopuszcza się również zachowań tj. zdejmowanie i wyłączanie urządzeń zabezpieczających z urządzeń używanych w toku pracy, samodzielnie wykonywanie prac konserwacyjno- remontowych maszyn, ich instalacji elektrycznej i oświetleniowej, wycieranie i oliwienie części urządzeń pozostających w ruchu i praca na urządzeniu, które ma usunięte lub otwarte osłony mechanizmów napędów lub urządzeń elektrycznych, poprawianie tych osłon gdy urządzenie jest w ruchu. We wzorze specyfikacji bezpieczeństwa pracy w stolarni sprecyzowane zostały czynności przed, podczas oraz po zakończeniu pracy oraz postępowanie podczas wystąpienia awarii, pożaru lub wypadku. Instrukcja BHP dla Stolarz do druku, edytowania i pobrania za darmo.

Instrukcja BHP na stanowisku mechanika, to bezpłatny druk wzoru specyfikacji bezpieczeństwa, obejmujące standardy prawidłowej pracy dla tego zawodu. Do zadań w warsztacie, może przystąpić pracownik który uzyskał zezwolenie na pracę, posiada ważne przeszkolenie BHP oraz PPOŻ oraz badania lekarskie bez przeciwwskazań, potwierdzone zaświadczeniem lekarskim lekarza medycyny pracy, ma odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz ukończył 18 lat. Instrukcja bezpieczeństwa wskazuje, iż zanim osoba podejmie wykonywanie zadań na stanowisku mechanika powinna szczegółowo zapoznać się ze stanowiskową instrukcją bhp znajdującą się na stanowisku pracy, założyć odzież roboczą i ochronną (kombinezon, buty robocze, nakrycie głowy, rękawice robocze i ochronne, okulary ochronne). Powinna pozbyć się z dłoni zbędnej biżuterii i przygotować niezbędne narzędzia i pomoce do wykonania usługi. Zgodnie z Instrukcją BHP na stanowisku mechanika, pracownik zobowiązany jest sprawdzić stan wyposażenia technicznego stanowiska, w tym stan techniczny maszyn i urządzeń, narzędzi, osłon i zabezpieczeń. Podobnie stan i ciągłość przewodów elektrycznych zasilających (zewnętrznych), stan wtyczek i gniazd oraz stan oświetlenia i wentylacji. W sytuacji odnotowania uszkodzeń i usterek nie wolno podejmować pracy lecz niezwłocznie powiadomić bezpośredniego przełożonego (Dopiero po ich usunięciu pracownik może przystąpić do wykonania zadania). Instrukcja BHP na stanowisku mechanika precyzuje zasady bezpiecznego używania narzędzi zwracając uwagę na zagrożenia, czynności przed , w trakcie i po zakończeniu pracy. Darmowa instrukcja dla mechanika samochodowego do wydruku, edycji i własnych zmian do pobrania na stronie.

Instrukcja BHP spawarki MIGMAG, opisuje zasady eksploatacji urządzenia podczas prac spawalniczych. Zgodnie z zasadami bezpiecznej pracy sprzęt może obsługiwać wyłącznie osoba, która jest pełnoletnia, posiada odpowiednie przygotowanie zawodowe, uzyskał zezwolenie na pracę na stanowisku obsługa migomatu od bezpośredniego przełożonego, został praktycznie przyuczony oraz szczegółowo zapoznany z jego działaniem i zaleceniami bezpieczeństwa pracy, został zapoznany z dokumentacją techniczno-ruchową, instrukcją smarowania oraz niniejszą instrukcją, posiada dobry stan zdrowia, potwierdzony świadectwem lekarskim. Bezpłatny Wzór specyfikacji bhp dla maszyny MIG/MAG podkreśla, że czynności z użyciem spawarki należy wykonywać w odzieży roboczej a w sytuacji stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń, usterek czy awarii nie wolno podejmować pracy i niezwłocznie przełożonego. Podczas eksploatacji spawarki mig mag należy uwzględnić rodzaj pracy i warunki otoczenia. Poza stałą konserwacją, raz do roku należy wykonać generalny przegląd. Do przedmiotów podlegających konserwacji dla migomat są: uchwyt spawalniczy, podajnik drutu spawalniczego oraz źródło prądu. Wzór druku Instrukcja BHP spawarka MIGMAG do edycji i wydruku do pobrania za darmo

Strona 1 z 10