Wyświetlenie artykułów z etykietą: transport

Instrukcja BHP dla urządzeń do obsługi wentylacji w pojazdach, to dokument który wskazuje jakie warunki bezpieczeństwa powinny być spełnione w trakcie odzyskiwania czynnika z układu oraz jego napełniania. Stacja obsługi klimatyzacji jest przeznaczona do precyzyjnego i skutecznego serwisowania samochodów osobowych, oraz w zależności od wydajności, również dużych układów np. busów oraz ciężarówek. Sprzęt do obsługi klimy stanowi podstawowe wyposażenie serwisów, warsztatów i stacji obsługi pojazdów, ponieważ zapewniają profesjonalną narządzie w warsztatach obsługujących i konserwujących instalacje obiegu powietrza. Instrukcja BHP stacji obsługi klimatyzacji wskazuje, ze praca musi być stale nadzorowana, a na stanowisku niedopuszczalna jest obecność dzieci oraz innych niepowołanych osób. Druk formularza podkreśla, aby ostrożnie postępować podczas transportu urządzenia, należy je przemieszczać prowadząc na kółkach, nie obracać na boki i spodem do góry, a dla bezpieczeństwa używać hamulca. Dokument wskazuje, aby parametry do serwisowania sczytywać z dokumentacji serwisowej danego pojazdu. Podczas obsługi urządzenia należy używać rękawic i okularów ochronnych, aby zabezpieczyć przed odmrożeniem dłoni i podrażnieniem oczu. Maszynę należy się posługiwać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby unikać kumulowania się gazów i ich oparów oraz i ich wdychania, gdyż może to powodować zatrucie. Po zakończonym procesie serwisowania należ niezwłocznie poddać utylizacji wszelkie czyściwa, filtry, uszczelki oraz substancje i czynniki chemiczne. Instrukcja BHP dla stacji klimatyzacji w opcji do wydruku i edycji, z możliwością wprowadzenia autorskich zmian do pobrania za darmo.

Karta drogowa pojazdu pożarniczego stanowi bezpłatny druk formularza, który stosowany jest do rozliczenia paliw zużytych podczas eksploatacji samochodów używanych przez pracowników straży. Procedura naliczanie wykorzystanych paliw pędnych nadzorowana jest przez szefa (kierownika, komendanta) danej jednostki. Wzór Karta drogowa pojazdu pożarniczego to wzór dokumentu z prowadzenia gospodarki samochodowej, zagospodarowania paliw oraz zarządzaniem kwestiami logistycznymi w danej placówce. Dokument przejrzyście generuje dane dotyczące określanego rodzaju pojazdu, marki o wskazanym typie i numerze rejestracyjnym. Formularz karty dotyczącej pojazdu jednostki straży jest do wyłącznego dysponowania przez osobę uprawnioną z uwzględnieniem pełnej jej dyspozycyjności i kilometrów. Karta drogowa pojazdu pożarniczego to podstawowy dokument przy rozliczaniu limitu kilometrów i zużycia paliwa w skali miesiąca. Procedura rozliczanie paliwa wydanego lub zakupionego na dany pojazd powinna być realizowana raz w tygodniu lub miesiącu (tankowanie zbiornika do pełna), przez porównanie ilości rzeczywiście zużytego paliwa w okresie rozliczeniowym z ilością paliwa wynikającą z normy zużycia paliwa określonej dla danego pojazdu. Zapisów w karcie dokonuje kierowca auta lub inna wskazana w regulaminie wewnętrznym osoba. Darmowy Druk karty pojazdu używanego w straży pożarnej do pobrania i wydruku, z możliwością edycji i zmian własnych.

Bezpłatna Instrukcja BHP dotycząca obsługi naczepy, opisuje zasady korzystania i eksploatowania elementu pojazdu służącego do przewozu ładunków i materiałów. Przed przekazaniem obowiązków, należy kierowcę zapoznać szczegółowo z budową naczepy (przyczepy), sposobem przygotowania naczepy oraz warunków jej prawidłowego używania. Kierowca w ramach przygotowań przed podjęciem czynności logistycznych, powinien sprawdzić stan urządzeń i mechanizmów tj. ciśnienie w oponach (różnica ciśnień nie może być wyższa niż 0,03 MPa), stan opon ( usunąć tkwiące ewentualnie w bieżniku kamienie, gwoździe, itp. wymienić opony uszkodzone), zamocowanie kół jezdnych i dociągnięcia nakrętek. Druk Instrukcja BHP opisująca obsługę naczepy wskazuje, że kierujący pojazdem przed podjęciem kursu, zobligowany jest do zweryfikowania stanu instalacji hamulcowej (sprawdzenie przedmuchów instalacji hamulcowej, usunięcie przedmuchów przez dokręcenie złącz lub wymianę uszczelek), działania hamulców (wielkości skoku jałowego tłoka hamulcowego (ca 70-85 mm)), stanu przewodów elektrycznych oraz elementów sygnalizacyjnych: światła - pozycyjne, kierunkowskazy, stopu, odblaskowe, oświetlenia tablic rejestracyjnych. Kierowca auta powinien także skontrolować ogólny stan przyczepy (naczepy) w celu sprawdzenia występowania uszkodzeń mechanicznych, pęknięć elementów metalowych, stanu osłon przeciw błotnych itp. Przy za i wyładunku zahamować naczepę hamulcem ręcznym, zachować szczególną ostrożność, pracować w rękawicach ochronnych. Równomiernie rozmieszczać i układać ładunek na naczepie, zabezpieczając przed możliwością przesunięć podczas jazdy oraz aby wykluczyć nadmierne przeciążenie poszczególnych elementów zespołów jezdnych. Podczas pompowania opon należy zawsze stać z boku koła, zwracając uwagę na pierścień obręczy. Zabronione jest używanie naczepy wykazującej braki techniczne, przewożenia osób na naczepie, przebywania osób w pobliżu urządzeń załadowczych w czasie ich pracy oraz dopuszczanie, aby ogólny ciężar ładunku był większy od normalnej ładowności pojazdu, określonej w dokumentach rejestracyjnych samochodu. Wzór Instrukcja BHP obsługi naczepy do wydruku, edycji i pobrania za darmo.

Instrukcja BHP dla osób kierujących pojazdami służbowymi, dedykowana jest dla pracowników upoważnionych do posługiwania się samochodem firmowym. Zgodnie z treścią dokumentu, auta używać może osoba, która uzyskała polecenie wyjazdu związanego z pełnionymi obowiązkami od przełożonego, posiada dokument prawa jazdy o odpowiedniej kategorii i jest zapoznana ze specyfikacją techniczno - ruchową danego pojazdu. Przed przystąpieniem do wyjazdu kierowca powinien sprawdzić i uzupełnić (w razie potrzeby) stan paliwa, leju w silniku, płynu chłodzącego oraz ciśnienia powietrza w oponach. Zgodnie z drukiem specyfikacji BHP dla korzystających z pojazdów służbowych pracownik musi także skontrolować działanie świateł zewnętrznych i wewnętrznych, sygnału dźwiękowego i wycieraczek szyb. Posiadanie w eksploatowanym pojeździe sprawnej gaśnicy, właściwie zaopatrzonej apteczki, trójkąta ostrzegawczego oraz podstawowego wyposażenia technicznego jest wymogiem koniecznym. Do zasadniczych czynności kierowcy w trakcie realizowania powierzonych mu zadań należy bezwzględne przestrzeganie przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego, w przypadku udziału lub napotkania wypadku drogowego lub kolizji kierowca zobowiązany jest do udzielenia pierwszej pomocy rannym, powiadomienia o wypadku Policji i Pogotowia Ratunkowego oraz przełożonego, a miejsce wypadku pozostawić w takim stanie w jakim nastąpił wypadek. W razie awarii pojazdu stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować zrozumiałą i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową. Po zakończonym zadaniu, prowadzący pojazd powinien zamknąć pojazd oraz zabezpieczyć przed ewentualnym dostępem osób postronnych, upewnić się, że pozostawiony pojazd lub ładunek na nim nie stworzy żadnych zagrożeń dla otoczenia, a także zabezpieczyć dokumenty i kluczyki pojazdu oraz materiały wartościowe. Instrukcja BHP dla kierowców aut służbowych do pobrania, edycji i wydruku za darmo.

Instrukcja BHP przy obsłudze walca drogowego, to druk formularza dokumentu obejmującego swoim zakresem bezpieczeństwo i higienę prac ziemnych, budowlanych i drogowych z użyciem walca. Instrukcja BHP przy obsłudze walca powinna znajdować się w widocznym miejscu a operator powinien być z nią zaznajomiony i przestrzegać zawartych w niej zasad. Zgodnie z instrukcją bhp obsługi walca, po skontrolowaniu maszyny, sprawdzeniu otoczenia oraz stanu paliwa w zbiorniku, operator powinien próbnie uruchomia walec, sprawdzić jakość jego działania i wykonać test hamulca parkingowego. Druk Instrukcja BHP obsługi walca określa zbiór zasad, jakich należy przestrzegać, by bezpiecznie obsługiwać walec a w przypadku zauważonych usterek powiadomić o tym przełożonego i w razie zagrożenia bezpieczeństwa przerwać wykonywaną pracę. Dokument Instrukcja BHP przy obsłudze walca definiują zasady bezpiecznej pracy - czynności, jakie pracownik powinien wykonywać przed przystąpieniem do pracy z urządzeniem, w toku pracy i po jej zakończeniu wraz z obowiązującymi nakazami oraz zakazami. Prawidłowy druk Instrukcja BHP dla walca zawiera punkt dotyczący okresowych przeglądów, remontów, regulacji, napraw i konserwacji, które mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające do tego odpowiednie kwalifikacje (pracownikowi obsługującemu walec nie wolno tych czynności dokonywać). Przy wykonywaniu czynności związanych z naprawą, regulacją czy konserwacją, walec musi być bezwzględnie zatrzymany i tak zabezpieczony, aby przypadkowe uruchomienie go nie było w ogóle możliwe (tabliczka informacyjna na maszynie, aby jej nie uruchamiać). Wzór Instrukcja BHP przy obsłudze walca drogowego w opcji do edycji, wydruku i pobrania za darmo.

Międzynarodowy list przewozowy CMR stanowi formularz dokumentu w postaci pliku Excel, z możliwością uzupełnienia oraz wydruku, niezbędny w transporcie oraz logistyce. Dokument CMR stanowi formalne potwierdzenie umowy na przewóz ładunków i towarów, z możliwością edycji w Excelu. Międzynarodowy list przewozowy CMR wystawiany jest w 3 egzemplarzach - może to być plik elektroniczny, wydruk komputerowy lub papierowy formularz zawierający wymagane dane. Spedytor nie jest zobligowany do podpisywania CMRki, ponieważ ta kwestia leży w gestii nadawcy, czyli: pierwszy egzemplarz należy do wystawiającego - który posiada uprawnienia transportowe, drugi wysyłany jest wraz z przesyłką, trzeci dokument zatrzymuje przewoźnik. Międzynarodowy list przewozowy CMR powinien zawierać dane dotyczące min. nadawcy transportu, informacje dotyczące przewoźnika, odbierającego, opis towaru, daty i miejsca nadania oraz dostawy. Formularz CMR Międzynarodowego listu przewozowego powinien uwzględniać informacje dotyczące kosztów obejmujących przewóz oraz powiązane z transportem dokumenty. Międzynarodowy list przewozowy CMR w formie pliku Excel do wydruku, edycji i pobrania za darmo.

gotowy wzór / szablon dokumentu - Protokół szkody - transport. Formularz stosowany dla udokumentowania zajścia uszkodzenia przesyłki na skutek transportu. Protokół szkody stanowi główny dowód w procesie reklamacyjnym dotyczącym szkód, które wynikły na skutek przewozu. Druk Protokół szkody w transporcie powinien dokładnie definiować czas, miejsce i rodzaj powstałych uszkodzeń oraz szczegółowo wskazywać przyczynę i charakter powstałych szkód. Protokół szkody powstałej w transporcie, powinien opisywać stan rzeczywisty towaru i jego opakowania. Protokół szkody wynikłej na skutek transport powinien zawierać dane tj. nr listu przewozowego, data nadania przesyłki, dane nadawcy oraz odbiorcy, rodzaj zabezpieczeń, opakowania oraz uszkodzeń. Na Protokole szkody na towarze powstałych w transporcie należy zdefiniować rodzaj akcji korygujących tj. przepakowanie, zabezpieczenie lub pozostawiono do wyjaśnienia. Protokół szkody w branży logistycznej, do wydrukowania i pobrania za darmo

Etykiety

gotowy wzór / szablon dokumentu - Protokół reklamacji transportu. Dokument reklamacji towarów uszkodzonych podczas transportu stanowi formularz roszczenia z powodu nieprawidłowości w realizacji zlecenia przewozu. Zgłoszenie reklamacji to dokument zgłoszenia nieprawidłowości pod względem formalnym, wskazujący na czas wystąpienia niezgodności oraz opisujący jej rodzaj i konsekwencje. Protokół reklamacji transportu opiera się na komplecie dokumentacji związanej z przewozem, a więc protokół szkody oraz rachunek dostawy. Reklamacja uszkodzeń wykrytych w trakcie dostarczenia przesyłek, utratą lub ubytkiem w przesyłce wymaga przedłożenia protokołu najczęściej wraz z oryginałem listu przewozowego, którego dotyczy reklamacja. Druk Protokół reklamacji transportu powinien zawierać dane tj. data zgłoszenia, dane zgłaszającego, opis towaru, nr zamówienia / faktury, szczegółowy opis uszkodzeń w towarze, rodzaj ładunku oraz opakowania. Wzór dokumentu zgłoszenia reklamacji transportu wskazuje na informacje o rodzaju opakowania, załącznikach, wysokości roszczenia oraz dołączonym protokole szkodowym wypełnionym przez Przewoźnika. Formularz Reklamacje towarów uszkodzonych podczas transportu, przewozu czy dostawy do wydrukowania i pobrania za darmo

Oświadczenie pracodawcy o wprowadzeniu monitoringu GPS w samochodach służbowych czyli potocznie zgoda pracownika na GPS . Wzór dokumentu Oświadczenia pracodawcy o monitoringu z użyciem narzędzi lokalizacji GPS. Celem prowadzenia monitoringu jest ocena efektywności pracownika (min. prowadzenie kontroli pracy, ustalanie lokalizacji pojazdu, rozliczanie czasu pracy i czasu postojów) jak i ochrona przed działaniami mogącymi spowodować szkodę dla firmy (kontrola prędkości jazdy, kradzież, itp.). Decyzja o zastosowaniu systemu kontroli przejazdów w samochodach służbowych, stanowi decyzję podejmowaną przez zarząd danej organizacji, lecz wymaga poinformowania pracowników o tym, że odbywa się ona za pomocą narzędzi GPS. Informacja dla pracownika o GPS w samochodzie firmowym jest formą deklaracji pracodawcy, że używany system będzie w minimalnym stopniu ingerował w prywatność pracownika. Informacje gromadzone w wyniku stosowania systemu GPS mogą mieć charakter danych osobowych pracownika i mogą być gromadzone. Dokument do pobrania za darmo, zawiera dwa Oświadczenia o stosowaniu systemu GPS w pojazdach - dla pracodawcy i dla pracownika. Oświadczenie pracownika stanowi zezwolenie na używanie przez pracodawcę rozwiązań GPS w samochodzie służbowym. Zasady monitorowania pracowników, powinny obowiązywać w równym stopniu wszystkich pracowników korzystających z firmowych pojazdów.

Gotowy wzór / szablon dokumentu - Umowa spedycji. Druk dokumentu umowa spedycji to formularz warunków umowy zawieranej pomiędzy Zleceniodawcą usług spedycyjnych a Spedytorem. Poprzez pisemne porozumienie w formie umowy spedycji, firma spedycyjna podejmuje się za opłatą do wysyłania lub odbioru towaru wskazanego w dokumencie lub wykonania innych usług związanych z jej przewozem. Druk Umowa spedycji powinien zawierać informacje tj.: dane osobowe spedytora i zleceniodawcy, opis przedmiotu przewozu, wysokości wynagrodzenia oraz kary za zwłokę i nie wywiązanie się z usług. Umowa spedycyjna zawiera informację, iż w sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. Druk formularza umowy (odpowiedzialność spedytora) sporządzany jest w dwóch egzemplarzach i podpisywany przez obydwie strony umowy. Wzór dokumentu umowa spedycyjna do pobrania poniżej, za darmo

Etykiety
Strona 1 z 4