Wyświetlenie artykułów z etykietą: procedura

gotowy wzór / szablon dokumentu - Procedura postępowania z odpadami medycznymi. Cel procedury stanowi określenie zasad postępowania z odpadami pochodzącymi z gabinetów lekarskich, stomatologicznych i innych zakładów udzielających świadczenia zdrowotne. Dokument Procedura postępowania z odpadami medycznymi wskazuje, kto odpowiada za prawidłowe stosowanie poniższej procedury tj. lekarz, kierownik zakładu lub wyznaczony i przeszkolony do tego celu personel szpitala, kliniki czy przychodni. Zgodnie z Procedura postępowania z odpadami medycznymi wszystkie odpady segregujemy w miejscu ich powstawania na odpady medyczne i komunalne. Odpady medyczne należy posegregować i oznaczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska, według odpowiednich kodów. Wzór Procedura postępowania z odpadami medycznymi wskazuje, że odpady medyczne powstałe w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych w szpitalach, klinikach i przychodniach zbiera się selektywnie w miejscach ich powstawania z podziałem na odpady zakaźne, specjalne i pozostałe. Procedura postępowania z odpadami medycznymi wyszczególnia, że odpady medyczne zakaźne i specjalne zbiera się selektywnie w miejscach ich powstawania, uwzględniając sposób ich unieszkodliwiania lub proces odzysku. Z odpadami pozostałymi postępuje się w sposób przewidziany dla odpadów komunalnych. Procedura postępowania z odpadami medycznymi składa się z 7 modułów: 1 Cel procedury, 2 Odpowiedzialność, 3 Zasady postępowania, 4 Opis postępowania, 5 Transport wewnętrzny, 6 przechowywanie. Procedura postępowania z odpadami medycznymi, napisana w formie instrukcji punkt po punkcie do pobrania za darmo

Etykiety

gotowy wzór / szablon dokumentu - Procedura postępowania powypadkowego wzór. Dokument zawiera opis postępowania powypadkowego punkt po punkcie. Procedura zawiera również wykaz dokumentów w ujęciu: Nazwa / rodzaj dokumentu, podstawa prawna dokumentu, autor dokumentu (kto ma obowiązek sporządzić dokument), wymagana ilość egzemplarzy oraz adresaci, czyli do kogo sporządzony dokument będzie skierowany. Postępowanie powypadkowe nazywane także dochodzeniem powypadkowym, przeprowadza podmiot, na rzecz którego poszkodowany świadczył pracę, lub ZUS, a w przypadku rolników indywidualnych - KRUS. Wzór dokumentu procedury postępowania powypadkowego dotyczy: dokonania oględzin miejsca wypadku, stanu technicznego maszyn, urządzeń technicznych i ochronnych, sfotografowania miejsca wypadku, wysłuchanie poszkodowanego i sporządzenie notatki. Kolejne etapy procedury postępowania powypadkowego to: wysłuchanie świadków wypadku, zbadanie warunków wykonywania pracy, konsultację lekarską (w zakresie niezbędnym do oceny rodzaju i skutków wypadku), sporządzenie protokołu powypadkowego i dokonanie prawnej kwalifikacji wypadku (indywidualny, ciężki, zbiorowy, śmiertelny) a także określenie środków profilaktycznych oraz wniosków, w tym wynikających z oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, na którym wystąpił wypadek. Dokument procedury postępowania powypadkowego uwzględnia także formalne gości dotyczące uzupełnienia rejestru wypadków, sporządzenia statystycznej karty wypadku przy pracy oraz ustalenia uprawnień do świadczeń z tytułu wypadku przy pracy