Wyświetlenie artykułów z etykietą: pracownik

Bezpłatna Instrukcja BHP dotycząca obsługi naczepy, opisuje zasady korzystania i eksploatowania elementu pojazdu służącego do przewozu ładunków i materiałów. Przed przekazaniem obowiązków, należy kierowcę zapoznać szczegółowo z budową naczepy (przyczepy), sposobem przygotowania naczepy oraz warunków jej prawidłowego używania. Kierowca w ramach przygotowań przed podjęciem czynności logistycznych, powinien sprawdzić stan urządzeń i mechanizmów tj. ciśnienie w oponach (różnica ciśnień nie może być wyższa niż 0,03 MPa), stan opon ( usunąć tkwiące ewentualnie w bieżniku kamienie, gwoździe, itp. wymienić opony uszkodzone), zamocowanie kół jezdnych i dociągnięcia nakrętek. Druk Instrukcja BHP opisująca obsługę naczepy wskazuje, że kierujący pojazdem przed podjęciem kursu, zobligowany jest do zweryfikowania stanu instalacji hamulcowej (sprawdzenie przedmuchów instalacji hamulcowej, usunięcie przedmuchów przez dokręcenie złącz lub wymianę uszczelek), działania hamulców (wielkości skoku jałowego tłoka hamulcowego (ca 70-85 mm)), stanu przewodów elektrycznych oraz elementów sygnalizacyjnych: światła - pozycyjne, kierunkowskazy, stopu, odblaskowe, oświetlenia tablic rejestracyjnych. Kierowca auta powinien także skontrolować ogólny stan przyczepy (naczepy) w celu sprawdzenia występowania uszkodzeń mechanicznych, pęknięć elementów metalowych, stanu osłon przeciw błotnych itp. Przy za i wyładunku zahamować naczepę hamulcem ręcznym, zachować szczególną ostrożność, pracować w rękawicach ochronnych. Równomiernie rozmieszczać i układać ładunek na naczepie, zabezpieczając przed możliwością przesunięć podczas jazdy oraz aby wykluczyć nadmierne przeciążenie poszczególnych elementów zespołów jezdnych. Podczas pompowania opon należy zawsze stać z boku koła, zwracając uwagę na pierścień obręczy. Zabronione jest używanie naczepy wykazującej braki techniczne, przewożenia osób na naczepie, przebywania osób w pobliżu urządzeń załadowczych w czasie ich pracy oraz dopuszczanie, aby ogólny ciężar ładunku był większy od normalnej ładowności pojazdu, określonej w dokumentach rejestracyjnych samochodu. Wzór Instrukcja BHP obsługi naczepy do wydruku, edycji i pobrania za darmo.

Instrukcja BHP dla osób kierujących pojazdami służbowymi, dedykowana jest dla pracowników upoważnionych do posługiwania się samochodem firmowym. Zgodnie z treścią dokumentu, auta używać może osoba, która uzyskała polecenie wyjazdu związanego z pełnionymi obowiązkami od przełożonego, posiada dokument prawa jazdy o odpowiedniej kategorii i jest zapoznana ze specyfikacją techniczno - ruchową danego pojazdu. Przed przystąpieniem do wyjazdu kierowca powinien sprawdzić i uzupełnić (w razie potrzeby) stan paliwa, leju w silniku, płynu chłodzącego oraz ciśnienia powietrza w oponach. Zgodnie z drukiem specyfikacji BHP dla korzystających z pojazdów służbowych pracownik musi także skontrolować działanie świateł zewnętrznych i wewnętrznych, sygnału dźwiękowego i wycieraczek szyb. Posiadanie w eksploatowanym pojeździe sprawnej gaśnicy, właściwie zaopatrzonej apteczki, trójkąta ostrzegawczego oraz podstawowego wyposażenia technicznego jest wymogiem koniecznym. Do zasadniczych czynności kierowcy w trakcie realizowania powierzonych mu zadań należy bezwzględne przestrzeganie przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego, w przypadku udziału lub napotkania wypadku drogowego lub kolizji kierowca zobowiązany jest do udzielenia pierwszej pomocy rannym, powiadomienia o wypadku Policji i Pogotowia Ratunkowego oraz przełożonego, a miejsce wypadku pozostawić w takim stanie w jakim nastąpił wypadek. W razie awarii pojazdu stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować zrozumiałą i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową. Po zakończonym zadaniu, prowadzący pojazd powinien zamknąć pojazd oraz zabezpieczyć przed ewentualnym dostępem osób postronnych, upewnić się, że pozostawiony pojazd lub ładunek na nim nie stworzy żadnych zagrożeń dla otoczenia, a także zabezpieczyć dokumenty i kluczyki pojazdu oraz materiały wartościowe. Instrukcja BHP dla kierowców aut służbowych do pobrania, edycji i wydruku za darmo.

Instrukcja BHP przy obsłudze kotłów centralnego ogrzewania jest drukiem dokumentu wskazującego na zasady bezpiecznej obsługi i użytkowania pieca grzewczego. Formularz bezpiecznej eksploatacji kotłów podkreśla, że pracę z urządzeniem może podjąć jedynie pracownik zapoznany z dokumentacją Techniczno - Ruchową lub instrukcją obsługi danego kotła, posiada odpowiednie i aktualne uprawnienia do obsługi kotłów CO oraz uzyskał zezwolenie na pracę od przełożonego. Przed przystąpieniem do swoich obowiązków operator powinien przewietrzyć pomieszczenie kotłowni, sprawdzić drożność i szczelność przewodów wentylacyjnych, odpowiednio oświetlić kotłownię, a także sprawdzić prawidłowość funkcjonowania urządzeń kontrolno-pomiarowych oraz oświetlenia i wentylacji. Konieczne jest również zgodnie z procedurą bezpieczeństwa założenie ubrania roboczego i środków ochrony indywidualnej (rękawic, okularów) oraz zapoznanie się z uwagami dotyczącymi funkcjonowania urządzeń zapisanymi w „Książce zmian” przez zmiennika. Druk Instrukcji BHP przy obsłudze kotłów centralnego ogrzewania wskazuje na czynności zabronione , do których należy używanie opału nieprzeznaczonego do spalania w danym kotle, spalania w kotle pyłów łatwo palnych, paliw płynnych i innych niebezpiecznych materiałów, pobierania wody przez kurki spustowe, czy też uruchamiania pompy niezalanej wodą. Niedozwolone jest podobnie uruchamiania kotłów mających uszkodzenia lub zepsute urządzenia kontrolne albo zabezpieczające, zalewania płonącego w palenisku opału wodą oraz opuszczania do tego, aby temperatura w kotle przekroczyła 95°C. Dokument Instrukcja BHP przy obsłudze kotłów centralnego ogrzewania podkreśla, aby wyłączyć kocioł niezwłocznie w sytuacjach takich jak: pęknięcia instalacji lub zaistnienia przecieków, pęknięcia kotła oraz każdej innej awarii czy katastrofy w budynku kotłowni. Po zakończeniu pracy palacz zobligowany jest do ułożenie narzędzi i przyrządów pomocniczych oraz pojazdów transportowych w wyznaczonych miejscach i pozostawienie stanowiska pracy w porządku. Instrukcja dla obsługi kotłów CO do edycji, druku i ściągnięcia za darmo.

Instrukcja BHP na stanowisku konserwator i pracownik gospodarczy, stanowi druk dokumentu informującego o bezpiecznych zasadach pracy na stanowisku konserwatora. Pracownik, który zajmuje się kwestiami gospodarczymi na terenie obiektu powinien zgodnie z instrukcja bhp stosować ubranie, obuwie, odzież ochronną oraz środki ochrony indywidualnej odpowiednio do wykonywanej pracy. Do zleconych zadań powinien przystępować po zapoznał się z instrukcjami BHP dla obsługi urządzeń oraz prac wymaganym na tym stanowisku. Podczas pracy konserwator powinien wykonywać tylko zlecone przez przełożonego prace (z szybkością odpowiadającą naturalnemu rytmowi) oraz zapoznać się z fabryczną instrukcją oraz zaleceniami producenta przy korzystaniu ze sprzętów i maszyn. Zgodnie z drukiem Instrukcja BHP na stanowisku pracownika gospodarczego powinien on chronić elektronarzędzia przed nadmiernym przegrzaniem i zamoknięciem a w sytuacji stwierdzenia jakiegokolwiek uszkodzenia przerwać pracę i zgłosić to przełożonemu. Robotnik gospodarczy podczas wykonywania prac w terenie musi stosować kamizelki odblaskowe, zaś przed użyciem środków chemicznych zapoznać się z ich kartą charakterystyki oraz stosować się do zaleceń i zasad BHP określonych przez ich producenta. We wzorze instrukcji wskazane jest wypunktowana lista czynności niedozwolonych tj. używanie młotków z rozklepem (grzybkiem), pęknięciami lub wyszczerbieniami, pilników bez rączki lub z pękniętą rączką, kluczy przedłużaczy (może to prowadzić do rozkalibrowania kluczy, niszczenia główek nakrętek i śrub), przy wkręcaniu lub wykręcaniu wkrętów nie wolno ich trzymać w ręce (przypadkowo obsuwający się śrubokręt może skaleczyć dłoń trzymającego) czy używanie śrubokrętów jako przecinaków. Instrukcja BHP na stanowisku  gospodarczym do pobrania za darmo, samodzielnej edycji, zmian i swobodnej korekty oraz wydruku.

Instrukcja BHP obsługi bindownicy to druk formularza definiujący zasady bhp pracy, który opisuje warunki obsługi maszyny bindującej, mające wpływ na bezpieczeństwo operatora. Wzór Instrukcja BHP obsługi bindownicy odnosi się do konieczności sprawdzenia stanu technicznego urządzenia tj. gniazdka, wtyczki zasilającej oraz gniazda sieciowego. Instrukcja BHP dla bindownicy zwraca uwagę, aby koncentrować uwagę na wykonywanych czynnościach i obsługiwać kopiarkę zgodnie z instrukcją eksploatacyjną oraz dokumentacją techniczno - ruchową. Wzór Instrukcji bezpiecznej obsługi bindownicy zawiera punkt dotyczący czynności podczas realizacji zlecenia – przestrzeganie zalecanej grubości bindowanych materiałów (kartek) oraz systematycznie opróżniać pojemnik z odpadkami. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w pracy bindownicy należy zaprzestać jej obsługi i poinformować o tym swojego przełożonego. Podstawowe zasady bezpieczeństwa i postępowanie w przypadku uszkodzenia maszyny zamieszczone w Instrukcji BHP przy obsłudze bindownicy, mówią także o czynnościach zakazanych, do których nalezą samodzielne naprawy oraz nie informowanie przełożonego o awariach i wypadkach. Instrukcja BHP obsługi bindownicy powinna być umieszczona na stanowisku pracy w widocznym, łatwo dostępnym dla obsługującego je miejscu. Bindownica, instrukcja bezpiecznej obsługi i pracy z urządzeniem z możliwością edycji, wydruku i pobrania za darmo.

Instrukcja antyterrorystyczna BHP stanowi spis zasad postępowania w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa podczas ataków terrorystycznych. Zgonie z definicją za terroryzm uważa się wszelakie przejawy użycia przemocy fizycznej oraz psychicznej z pogwałceniem prawa. Kroki terrorystyczne mają na celu wymuszenie żądanych celów lub ustępstw na grupie ludzi danej organizacji, państwach lub pojedynczych osobach. Informacji o zagrożeniu incydentem terrorystycznym nie wolno bagatelizować ani lekceważyć, lecz zastosować odpowiedni kroki w celach bezpieczeństwa swojego oraz pozostałych narażonych osób. Wzór formularza Instrukcja antyterrorystyczna BHP , zwraca uwagę a by podczas wystąpienia aktu terroryzmu należy zachowywać się spokojnie i zwracać uwagę na to, co dzieje się w najbliższym otoczeniu. O swoich obserwacjach należy poinformować służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo obiektu, Straż Miejską lub Policję (telefony alarmowe) według określonych w instrukcji wskazań. Instrukcja antyterrorystyczna BHP wskazuje na metody bezpiecznych kroków i postępowanie w sytuacjach zagrożenia napadu z użyciem niebezpiecznego narzędzia, incydentem bombowym czy zagrożenia bioterrorystycznego. Instrukcja antyterrorystyczna BHP do edycji, pobrania i wydruku za darmo.

Instrukcja BHP dla ekip / personelu sprzątającego, to wzór dokumentu z sektora bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczący czynników, które oddziałują na bezpieczeństwo osób zajmujących się pracami sprzątającymi i konserwatorskimi. Instrukcja BHP dla osób zatrudnionych przy sprzątaniu pomieszczeń powinna być umieszczona w widocznym miejscu a personel sprzątający powinni zapoznać się z zakresem i rodzajem prac na danym obiekcie oraz pozostałymi procedurami BHP, które dotyczą np. bezpiecznej pracy na drabinie, mycia okien, obsługi odkurzacza oraz pozostałych urządzeń służących do czyszczenia. Pracownik dopuszczony do prac konserwacyjnych musi być przeszkolony z zasad bhp oraz stosować ubranie, obuwie, odzież ochronną oraz środki ochrony indywidualnej odpowiednio do wykonywanej pracy. Dokument Instrukcji BHP podczas sprzątania powinien zawierać punkt zwracający uwagę czy rozpoczęcie pracy nie spowoduje zagrożeń dla osób przebywających na tym stanowisku pracy lub w jego bezpośrednim otoczeniu oraz czy materiały używane podczas procesu pracy składowane są tak, by nie stwarzały żadnych zagrożeń wypadkowych. Prawidłowy wzór Instrukcji bezpieczeństwa dla personelu sprzątającego zawiera punkt dotyczący: czynności jakie pracownik powinien wykonywać zanim przystąpi do wypełniania zadań (Zapoznać się z planem na dzień bieżący) w trakcie i po ich zakończeniu oraz opis zachowań niedozwolonych zagrażających życiu i zdrowi pracowników. Instrukcja BHP dla osób zatrudnionych przy sprzątaniu pomieszczeń, ekip sprzątających i pracowników lizingowych odpowiedzialnych za sprzątanie obiektów do edycji, wydruku oraz pobrania za darmo.

Instrukcja BHP na stanowisku malarz budowlany to wzór planszy informacyjnej z Instrukcją bezpiecznej pracy z podstawowymi zagadnienia dotyczące obowiązków dotyczących pracy malarza. Instrukcja BHP pracy malarza powinna być dostępna dla pracowników aby mogli się z nią zapoznać i stosować do zasad w niej zawartych. Personel wykonujący prace malowania budynków i pomieszczeń, zobowiązany jest do obowiązkowego stosowania i używania odzieży i obuwia roboczego oraz indywidualnych ochron osobistych. Dokument Instrukcja bezpiecznej pracy dla malarza odnosi się do wymagań posiadania wiedzy obejmującej zasady BHP aspektów bezpieczeństw przed przystąpieniem do pracy, podczas pracy, a także po jej zakończeniu. Wzór Instrukcja BHP na stanowisku malarza zawiera punkt dotyczący wszelkich obowiązujących na stanowisku zakazów tj. używanie uszkodzonych narzędzie bądź ich napraw, przechowywać materiałów w ilościach większych od wynikających z potrzeb technologicznych oraz pracować ponad 4 godziny w pomieszczeniach malowanych farbami na lotnych rozpuszczalnikach. Instrukcja BHP obowiązków malarza budowlanego posiada także kilkupunktowe wskazówki dotyczące postępowania w sytuacjach awaryjnych. Instrukcja BHP dla malarza budowlanego do wydruku, edycji i pobrania za darmo.

Instrukcja BHP przy obsłudze gilotyny do papieru to przykład dokumentu do wydruku dokumentu dotyczący zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wskazuje na najważniejsze kryteria pracy dotyczące obsługi biura, mające wpływ na bezpieczeństwo pracownika. Instrukcja BHP przy obsłudze gilotyny powinna znajdować się w widocznym miejscu, a pracownicy powinni być z nią zapoznany, wraz z innymi instrukcjami BHP pomocnymi podczas pracy biurowej tj. obsługa komputera, drukarki czy niszczarki. Dokument Instrukcja BHP przy obsłudze gilotyny odnosi się do wymagań właściwej ergonomii stanowiska pracy, właściwej powierzchni stanowiska pracy, prawidłowego oświetlenia oraz zachowania warunków wentylacyjno-grzewczych pomieszczenia. Wzór Instrukcja BHP przy obsłudze gilotyny zawiera punkt dotyczący wszelkich czynności niedozwolonych tj. używania niesprawnych urządzeń i ich samodzielnych napraw, palenie papierosów w miejscach niedozwolonych oraz zmianę ulokowania podręcznych środków gaśniczych Instrukcja BHP przy obsłudze gilotyny zawiera także informację dotyczącą czynności na zakończenie pracy tj. pozostawienie porządku w dokumentacji i biurku, zamknąć okna, wyłączyć spod napięcia sprzęt elektroniczny, elektryczny oraz oświetlenie. Instrukcja BHP dla biur wskazuje na zachowania pracownika w razie wątpliwości, co do zachowania warunków bezpieczeństwa pracy przy wykonywaniu poleconych czynności na stanowisku pracownika biurowego.

Instrukcja BHP obsługi wentylatora wolnostojącego, wzór planszy dotyczącej bezpieczeństwa oraz higieny pracy, która zawiera informacje na temat obsługi przenośnego wentylatora domowego, stołowe czy biurowego. Instrukcja BHP obsługi wentylatora wskazuje, że pracownik który obsługuje ten sprzęt powinien posiadać aktualne przeszkolenie dotyczące ogólnych zasad bhp oraz wiedzę zawarta w instrukcji obsługi tego urządzenia. Wzór Instrukcji BHP dla wentylatora wolnostojącego wskazuje na konieczność sprawdzenia stanu technicznego urządzenia przed jego uruchomieniem tj. skontrolowania widocznych uszkodzeń instalacji elektrycznej, właściwego podłączenia do sieci, usunięcia naprężenia kabla w celu uniknięcia potknięcia oraz ochrony urządzenia przed dostępem wody, zalaniem. Druk Instrukcja BHP obsługi wentylatora zawiera punkt dotyczący bezpiecznego użytkowania urządzenia, czyli nie używania wentylatora bez kosza ochronnego i nie zastawiania nim dróg ewakuacyjnych. Wentylator, zgodnie ze specyfikacją bezpiecznej obsługi nie powinien być usytuowany w pobliżu firan i zasłon oraz naprawiany przez nieuprawniony do tego personel. Instrukcja BHP obsługi wentylatora wolnostojącego z możliwością drukowania, nanoszenia zmian w edycji do pobrania za darmo.

Strona 1 z 5