Wyświetlenie artykułów z etykietą: magazyn

Instrukcja BHP na stanowisku magazyniera, stanowi dokument informujący o zasadach jakie obowiązują w miejscach składowania różnorodnych towarów oraz asortymentów produkcyjnych. Formularz bezpieczeństwa przybliża wymagania, które obowiązującą wszystkich pracowników obszaru min. dotyczące bezwzględnego nakazu używania odzieży ochronnej, kamizelek odblaskowych, obuwia ochronnego, okularów czy kasków ochronnych, w zależności od charakterystyki przechowalni towarów. Plansza informacyjna oznajmia, że pracownik, przy każdorazowej próbie uruchomienia wózka, powinien sprawdzić dokładnie, czy jego aktywacja nie grozi wypadkiem. Musi także posiadać odpowiednie uprawnienia oraz ważne szkolenia, aby móc dany sprzęt obsługiwać.

Druk szablonu bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku Magazynier, podkreśla jak ważne jest zachowanie porządku w tym obszarze. Personel zobligowany jest do sprawdzenie stanu powierzchni na których będzie zachodził transport (czy nie jest uszkodzona, nie zawiera wycieków, plam olejów) oraz odpowiada za ogólne utrzymanie porządku (usuwanie uszkodzonych palet, odpadów opakowań z folii i papieru). Dokument odwołuje się do przestrzegania reguł ergonomii przy wykonywaniu ręcznych prac transportowych, z zachowaniem prawidłowej pozycję ciała i przestrzeganiu norm wagowych przenoszonych ręcznie przedmiotów. Do czynności zabronionych w strefie składowania materiałów zalicza się: przekraczanie dopuszczalnej nośności wózka widłowego lub paletowego, samodzielne naprawianie urządzeń elektrycznych, tarasowanie ścieżek komunikacyjnych towarem z rozładunku oraz przeciążanie regałów ponad ich dopuszczalną nośność. Po zakończeniu obowiązków na danym stanowisku załoga powinna posprzątać strefę, oczyścić i odstawić w wyznaczone miejsce używany sprzęt z zachowaniem wewnątrzzakładowych procedur. Instrukcja BHP dla magazyniera z możliwością edycji, wydruku i pobrania za darmo.

Formularz kontroli stanu regałów magazynowych stanowi dokument audytowy kontrola regałów na obszarze magazynowania. Zgodnie z obowiązującymi polskimi oraz europejskimi normami pracodawca ma obowiązek przeprowadzać okresowy przegląd techniczny regałów magazynowych. Okresowość kontroli regałów paletowych polega na ich systematycznym sprawdzaniu dobrą praktyką jest ich sprawdzanie raz w tygodniu. Kontrola regałów powinna być przeprowadzona przez personel odpowiedzialny za bezpieczeństwo w danym obszarze czyli przez bezpośrednich użytkowników regałów.

Po dokonaniu oględzin powinien powstać dokument potwierdzający stan faktyczny sprawdzanych przedmiotów oraz to że kontrola regałów się odbyła. Równie dobrze może to być formularz czy protokół z przeglądu regałów, wzór pisma powinien zawierać dane:

 • kiedy, kto i co sprawdzał? (czyli dane personalne , data i miejsce oględzin)
 • jakie stwierdzono uszkodzenia, nieprawidłowości?
 • jakie należy podjąć działania naprawcze i profilaktyczne,
 • Druk Formularz kontroli stanu regałów magazynowych który z łatwością można przerobić na protokół z przeglądu regałów umożliwia odnotowanie stanu technicznego regałów wynikających z ich eksploatacji. Dokument kontroli stanu regałów magazynowych daje możliwość monitorowanie bezpiecznej pracy wynikającej z prawidłowego użytkowania regałów. Cykliczne audytowanie stanu regałów oraz odnotowywanie oceny ich eksploatacji w formularzu stanu regałów umożliwia podjęcie właściwych akcji korygujących i zapobieganie wystąpieniu sytuacji niebezpiecznych.

  Formularz kontroli stanu regałów paletowych dzięki ich sukcesywnemu sprawdzaniu zapobiega zniszczeniu towarów oraz zwiększa bezpieczeństwo pracowników poprzez eliminację uszkodzeń regałów na skutek przypadkowych uderzeń wózkiem oraz nieprawidłowego składowania materiałów. Druk Formularz kontroli stanu regałów magazynowych stanowi dokument prewencyjny, zapobiegający konsekwencjom ich nieprawidłowej eksploatacji. Lista audytowa kontroli stanu regałów magazynowych z możliwością edycji, wydruku do pobrania za darmo.

  Etykiety

  Instrukcja BHP dla wózka jezdniowego i podnośnikowego. Dokument dotyczący bezpieczeństwa i higieny pracy, który obejmuje zasady użytkowania wózków jezdniowych oraz podnośnikowych. Druk Instrukcja BHP dla wózka powinna znajdować się w widocznym miejscu, a każdy pracownik obsługujący pojazdy powinien się z nią zapoznać, aby bezpiecznie i świadomie wykonywać swoje obowiązki. Wzór Instrukcja BHP dla wózka jezdniowego i podnośnikowego określa zbiór zasad jakich należy przestrzegać, by bezpiecznie korzystać z urządzenia ściśle stosując się do zasad bezpiecznej eksploatacji. Dokument Instrukcja BHP dla wózka jezdniowego i podnośnikowego powinien zawierać takie elementy jak: uwagi ogólne dotyczące przygotowania zawodowego operatora wózka oraz zachowanych warunkach bezpieczeństwa dot. użytkowania maszyny. Kolejne punkty znajdujące się w Instrukcja BHP dla wózka jezdniowego i podnośnikowego definiują zasady bezpiecznej pracy - czynności jakie pracownik powinien wykonywać przed przystąpieniem do pracy z urządzeniem, w toku pracy i po jej zakończeniu. Prawidłowy wzór Instrukcja BHP dla wózka jezdniowego i podnośnikowego zawiera punkt dotyczący czynności niedozwolonych podczas pracy, które mogą spowodować wystąpienie wypadku lub pożaru. Kierowca wózka powinien dbać o należyty stan techniczny wózka, przestrzegać postanowień instrukcji obsługi wózka i jego osprzętu oraz instrukcji z zakresu bezpieczeństwa pracy, obowiązujących w danym zakładzie pracy. Instrukcja BHP dla wózka jezdniowego i podnośnikowego do edycji, wydruku i pobrania za darmo.

  Dzienny raport eksploatacji wózka z napędem silnikowym, to druk dokumentu kontroli stanu używanego sprzętu magazynowego. Przed przekazaniem wózka dotychczasowy użytkownik powinien zapewnić kontrolę jego stanu technicznego, w tym kontrolę elementów, układów i mechanizmów co powinno być odnotowywane w dziennym raporcie eksploatacji wózka. Przekazanie wózka do użytkowania może być zrealizowane po sprawdzeniu i odnotowaniu sprawności wózka zarówno przed jak i po zakończeniu pracy, zgodnie z wytycznymi instrukcji bhp dla pracy z wózkami. Druk Dzienny raport eksploatacji wózka z napędem silnikowym powinien dotyczyć min. sprawdzenia prawidłowość działania układu kierowniczego, hamulcowego i napędowego, mechanizmów podnoszenia, sprawności oświetlenia i sygnalizacji, prawidłowości działania urządzeń pomiarowo - kontrolnych oraz elementów i urządzeń zabezpieczających. Przeprowadzenie kontroli powinno być odnotowane w formularzu Dzienny raport eksploatacji wózka, z każdorazowym pobraniem oraz zdaniem urządzenia. Wzór druku Dzienny raport eksploatacji wózka z możliwością edycji i wydruku, do pobrania za darmo.

  Międzynarodowy list przewozowy CMR stanowi formularz dokumentu w postaci pliku Excel, z możliwością uzupełnienia oraz wydruku, niezbędny w transporcie oraz logistyce. Dokument CMR stanowi formalne potwierdzenie umowy na przewóz ładunków i towarów, z możliwością edycji w Excelu. Międzynarodowy list przewozowy CMR wystawiany jest w 3 egzemplarzach - może to być plik elektroniczny, wydruk komputerowy lub papierowy formularz zawierający wymagane dane. Spedytor nie jest zobligowany do podpisywania CMRki, ponieważ ta kwestia leży w gestii nadawcy, czyli: pierwszy egzemplarz należy do wystawiającego - który posiada uprawnienia transportowe, drugi wysyłany jest wraz z przesyłką, trzeci dokument zatrzymuje przewoźnik. Międzynarodowy list przewozowy CMR powinien zawierać dane dotyczące min. nadawcy transportu, informacje dotyczące przewoźnika, odbierającego, opis towaru, daty i miejsca nadania oraz dostawy. Formularz CMR Międzynarodowego listu przewozowego powinien uwzględniać informacje dotyczące kosztów obejmujących przewóz oraz powiązane z transportem dokumenty. Międzynarodowy list przewozowy CMR w formie pliku Excel do wydruku, edycji i pobrania za darmo.

  Opis: gotowy wzór / szablon dokumentu - Harmonogram BHP konserwacji i przeglądów instalacji oraz urządzeń w obiektach. Protokół stanowi bazę terminów okresowych przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych w budynkach, zgodnie ze standardami bezpieczeństwa i higieny pracy. Rejestr BHP konserwacji i badań instalacji oraz urządzeń stanowi plan przeglądów w dużych przedsiębiorstwach, halach produkcyjnych i magazynowych, gdzie występuje szereg zróżnicowanych czynności kontrolnych sprzętu rozmieszczonego w wielu lokalizacjach. Harmonogram BHP konserwacji i przeglądów gwarantuje skuteczny nadzór nad gotowością i poprawnością pracy urządzeń, umożliwiając terminowe audyty i prowadzenie działań profilaktycznych, wymianę czy naprawę wyposażenia. Plan przeglądów i konserwacji instalacji technicznych i urządzeń przeciwpożarowych BHP nie obejmuje jedynie sprzętu ppoż. czujników, klap dymowych, filtrów i gaśnic, ale także wymaga aktualizacji dokumentacji technicznej oraz instrukcji obsługi tych urządzeń w obiekcie. Przeglądy BHP konserwacji i poprawności działania instalacji oraz urządzeń powinny być prowadzone i rejestrowane w harmonogramie okresowo, w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta (przynajmniej raz w roku)

  Etykiety

  Oświadczenie pracodawcy o zainstalowaniu monitoringu wzór. Oświadczenie pracodawcy o monitoringu w pracy / zakładzie / obszarze produkcyjnym jest niezbędnym dokumentem do przedstawienia pracownikom będącym bezpośrednim następstwem decyzji o zamontowaniu systemu kamer. Informacja o instalacji systemu monitorującego w przedsiębiorstwie uzasadniana jest względami bezpieczeństwa, ochroną mienia, nadzorowaniem prawidłowego wykonywania pracy oraz przestrzegania czasu pracy. Decyzja o zastosowaniu monitoringu w placówce jest niezależną decyzją zarządu lecz wymaga poinformowania pracowników o wideofilmowaniu oraz formie kontroli za sprawą monitorowania. Powiadomienie pracowników o monitoringu jest dokumentem oświadczenia pracodawcy, że monitoring będzie w znikomym stopniu ingerował w prywatność pracownika. Dokument do pobrania zawiera dwa Oświadczenia dotyczące monitoringu w pracy / zakładzie / obszarze; ma on formę pisemną i składa się z dwóch dokumentów: dla pracodawcy i dla pracownika. Wzór druku Informacja o instalacji systemu monitoringu wideo zawiera treść powiadomienia od kiedy dany system zacznie funkcjonować lub, że wideo nadzór już istnieje w danej instytucji. Oświadczenie pracownika stanowi zezwolenie na monitorowanie miejsca pracy. Zasady monitorowania pracowników na danym obszarze, powinny obowiązywać w równym stopniu wszystkich pracowników.  Oświadczenie pracodawcy o zainstalowaniu monitoringu wzór do pobrania za darmo.

  gotowy wzór / szablon dokumentu - Instrukcja BHP obsługa wózka akumulatorowego / widłowego. Wzór dokumentu z zakresu bezpieczeństwo i higiena pracy, który obejmuje zasady użytkowania wózka widłowego, które istotnie wpływają na bezpieczeństwo pracownika. Instrukcja BHP wózka akumulatorowego / widłowego powinna znajdować się w dostępnym miejscu i każdy pracownik powinien się z nią zapoznać. Przeznaczony do pracy wózek widłowy musi być sprawny, posiadać okresowe konserwacje oraz przeglądy techniczne. Instrukcja BHP obsługi wózka widłowego określa zbiór zasad jakich należy przestrzegać, by bezpiecznie korzystać z pojazdu. Dokument instrukcji BHP obsługi wózka akumulatorowego / widłowego powinien zawierać takie elementy jak: uwagi ogólne dotyczące przygotowania zawodowego operatora wózka oraz zachowanych warunkach bezpieczeństwa dot. użytkowania pojazdu. Kolejne punkty znajdujące się w Instrukcja BHP obsługi wózka widłowego definiują zasady bezpiecznej pracy - czynności jakie pracownik powinien wykonywać przed przystąpieniem do pracy z pojazdem, w toku pracy i po jej zakończeniu. Prawidłowy wzór Instrukcji BHP obsługi wózka widłowego zawiera punkt dotyczący czynności niedozwolonych podczas pracy z wózkiem widłowym oraz charakterystykę działań dotyczących reagowania podczas wystąpienie wypadku czy pożaru

  gotowy wzór / szablon dokumentu - Dziennik konserwacji wózka widłowego. Wzór druku dziennik książka konserwacji wózka jezdnego / widłowego. Wzór spełniający wymagania które nakłada na właściciela ustawa. Zgodnie z którą obowiązki przeprowadzania kontroli technicznych oraz rejestracji ich wyników zostały nałożone przepisami: § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia MG z 10.5.2002 r. w sprawie bhp przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz.U. Nr 70, poz. 650, ze zm.) oraz § 26–28 rozporządzenia MG z 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bhp w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. Nr 191, poz. 1596, ze zm.) w dzienniku użytkownik może zamieścić m.in informacje o: danych technicznych wózka, o właścicielu, o użytkowniku, o operatorach, o konserwatorach, o przeprowadzonych przeglądach okresowych, czy o przeprowadzonych naprawach

  Etykiety
  wzór / szablon dokumentu - Przepustka materiałowa. Wzór druku przepustka materiałowa stosowany jest w celu kontroli ruchu osobowo-materiałowego. Przepustka materiałowa uprawnia do jednorazowego wyniesienia mienia poza jednostkę organizacyjna, jakim może być zakład pracy. Na jednej stronie A4 znajdują się dwa wzory druku
  Etykiety
  Strona 1 z 4