Wyświetlenie artykułów z etykietą: budowa

Instrukcja BHP dla obsługi suwnicy elektrycznej, stanowi dokument opisujący w punktach jakie warunki musza być spełnione aby zagwarantować bezpieczeństwo, podczas wykonywania obowiązków z użyciem maszyny do przenoszenia ładunków. Operatorem sprzętu może być pracownik w wieku co najmniej lat osiemnastu, uznany za odpowiedniego do tej pracy na podstawie świadectwa lekarskiego i opinii zakładu psychotechnicznego. Dla każdej suwnicy powinna być prowadzona książka dyżurów, do której obsługujący na każdej zmianie wpisuje uwagi o stanie urządzenia i jego części składowych. Druk Instrukcji BHP suwnicy wskazuje, iż przed każdorazowym opuszczeniem kabiny sterowniczej kierującej maszyną powinien sprawdzić czy urządzenie jest unieruchomione, główny wyłącznik w kabinie jest wyłączony a sprzęt odprowadzony został w miejsca stałego postoju. Operator powinien dawać sygnał przy ruszaniu z miejsca, przy zbliżaniu się do innej maszyny i do ludzi będących na dole, przy wstrzymaniu suwnicy oraz przy ruchu ciężaru na małej wysokości. Podnoszenie, spuszczanie i przewóz ciężarów powinny być dokonywane gładko, bez wstrząśnień i szarpnięć. Wszelkie niedokładności urządzenia elektrycznego zespołu, uszkodzenia izolacji kabli i przewodów, zły stan aparatury pracownik powinien zgłosić przełożonemu, a w razie niebezpieczeństwa wyłączyć prąd i przerywać pracę do czasu interwencji technicznej serwisu. Wzór Instrukcji bezpieczeństwa obsługi sprzętu suwnicowego, wskazującego na czynności przed, podczas pracy i po jej zakończeniu z możliwością edycji, pobrania oraz wydruku za darmo.

Etykiety

Protokół wprowadzenia na budowę stanowi dokument udostępnienia, na zasadzie przekazania terenu pod inwestycję budowlaną. Formularz ten odnoszący się do prawa budowlanego, wskazuje odpowiedzialność za obszar, przenosząc go z inwestora na wykonawcę danego projektu. Prawo wskazuje iż protokolarne przejęcie terenu najczęściej przeprowadza z ramienia wykonawcy - kierownik budowy. Bezpłatny druk protokołu wprowadzenia odnosi się zarówno do inwestycji całościowych jak i jej poszczególnych elementów, może dotyczyć całościowej realizacji, jako generalny wykonawca lub wykonania części wyszczególnionych robót. Szczegółowy raport z wprowadzenia na budowę powinien zawierać informacje tj. nagłówek, datę sporządzenia, dane zmawiającego oraz wykonawcy, nr umowy oraz zdefiniowany przedmiot kontraktu. Wzór protokołu przekazania terenu budowy powinien uwzględniać numer i datę pozwolenia na budowę, dokumentacje projektową, skład komisji przedstawiciel obydwu stron, kserokopie uprawnień budowlanych, zobowiązanie przestrzegania sporządzonego planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami). W zapisach powinny znaleźć się deklaracja prowadzenia dziennika budowy, pozwolenia na ewentualne zajecie pasa drogowego oraz ustawienia tablicy informacyjnej. W dokumencie należy także wskazać miejsce poboru wody i energii oraz zasady korzystania z terenu i zaplecza. Protokół przekazania terenu budowy do wydruku, edycji i pobrania za dramo.

Etykiety

Instrukcja BHP to formularz do druku, informujący o warunkach bezpieczeństwa prawidłowej pracy z nożycami do krzewów. Do realizacji zadań z użyciem narzędzia tnącego gałęzie żywopłotów i drzewek może przystąpić osoba, która zapoznała się z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy na danym stanowisku, zna zasady użytkowania sprzętu i stosuje ubranie ochronne - obuwie, odzież oraz okulary i rękawice. Zanim pracownik podejmie czynność odcinania elementów krzewów zgodnie z instrukcją bhp zobligowany jest sprawdzić: czy wyłącznik jest w pozycji” wyłącz” a narzędzie jest kompletne i sprawne technicznie, czy nie występują widoczne usterki, czy jest aktualny przegląd techniczny, konserwacja i wymiana materiałów eksploatacyjnych a przewód zasilający nie jest uszkodzony. Po podjęciu zadań z użyciem nożyc operator powinien zapewnić, aby przewody zasilające nie leżały na przejściach, dojściach, w wodzie lub w strefie grożącej uszkodzeniem przewodów a urządzenie i przedłużacz nie są zawilgocone czy mokre, gdyż zawilgocenie może skutkować porażeniem prądem elektrycznym. Wycinając gałęzie i żywopłoty nie należy zapominać o zasadach ergonomii i zapewnić sobie wygodę, nie wymuszając zajmowania nietypowych pozycji ciała zagrażających upadkiem, poślizgnięciem itp. Wzór Instrukcja BHP przy obsłudze nożyc do krzewów zwraca uwagę, aby w czasie obsługi maszyny zastosować się do zapisów specyfikacji obsługi, czyli dokumentacji Techniczno - Ruchowej dostarczonej przez producenta, także przeprowadzić próbę na biegu jałowym w podczas operacji cięcia urządzenie zawsze trzymać oburącz, nie odkładać na podłoże oraz nie obciążać doprowadzając do przegrzania. Po zakończeniu wycinki maszynę należy wyłączyć i zabezpieczyć przed uruchomieniem przez niepowołane osoby oraz uprzątnąć swoje stanowisko pracy. Dokument z regulaminem gwarantującym bezpieczne przeprowadzanie prac z użyciem nożyc do pobrania za darmo, w opcji do edycji i wydruku.

Etykiety

Wzór Instrukcji BHP przy pracach związanych z montażem rusztowań stanowi dokument zawierający zasady bezpiecznych czynności podczas instalacji rusztowań. Zgodnie z Instrukcją BHP wymaga się aby podczas montażu rusztowania, wyznaczyć strefę niebezpieczną i zabezpieczyć ją przed dostępem osób nieuprawnionych, zwrócić uwagę, aby podłoże (grunt, konstrukcja itp.), na którym ustawia się rusztowanie, było stabilne i posiadało zapewnione stałe odwodnienie oraz odpływ wód opadowych od budynku. Wzór Instrukcji BHP przy pracach związanych z montażem rusztowań określać konieczność upewnienia się, czy jest do dyspozycji wystarczająca ilość materiałów (elementów rusztowania) niezbędnych do sprawnego montażu oraz sprawdzenia czy konstrukcja rusztowania nie jest uszkodzona. W formularzu instrukcji BHP rusztowania, zawiera także informację przy wykonywaniu robót na wysokości pracownicy powinni stosować środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed upadkiem z wysokości z linką umocowaną do stałych elementów konstrukcji budowli lub rusztowań albo poręcze ochronne przewidziane dla danego rusztowania. Druk Instrukcji BHP przy pracach związanych z montażem rusztowań do edycji, pobrania i wydruku za darmo.

Etykiety

Instrukcja BHP na stanowisku malarz budowlany to wzór planszy informacyjnej z Instrukcją bezpiecznej pracy z podstawowymi zagadnienia dotyczące obowiązków dotyczących pracy malarza. Instrukcja BHP pracy malarza powinna być dostępna dla pracowników aby mogli się z nią zapoznać i stosować do zasad w niej zawartych. Personel wykonujący prace malowania budynków i pomieszczeń, zobowiązany jest do obowiązkowego stosowania i używania odzieży i obuwia roboczego oraz indywidualnych ochron osobistych. Dokument Instrukcja bezpiecznej pracy dla malarza odnosi się do wymagań posiadania wiedzy obejmującej zasady BHP aspektów bezpieczeństw przed przystąpieniem do pracy, podczas pracy, a także po jej zakończeniu. Wzór Instrukcja BHP na stanowisku malarza zawiera punkt dotyczący wszelkich obowiązujących na stanowisku zakazów tj. używanie uszkodzonych narzędzie bądź ich napraw, przechowywać materiałów w ilościach większych od wynikających z potrzeb technologicznych oraz pracować ponad 4 godziny w pomieszczeniach malowanych farbami na lotnych rozpuszczalnikach. Instrukcja BHP obowiązków malarza budowlanego posiada także kilkupunktowe wskazówki dotyczące postępowania w sytuacjach awaryjnych. Instrukcja BHP dla malarza budowlanego do wydruku, edycji i pobrania za darmo.

Instrukcja BHP przy obsłudze agregatu prądotwórczego, stanowi druk dokumentu z dziedziny bezpieczeństwa pracy, zawierający informacje na temat zasady korzystania z urządzenia. Plansza Instrukcji obsługi agregatu powinna być ulokowana w widocznym miejscu w personel powinien przyswoić umieszczone w niej informacje. Dokument Instrukcji BHP dla agregatu prądotwórczego zawiera ogólne zasady zachowania bezpieczeństwa przy obsłudze agregatu. Instrukcja BHP wskazuje, aby przed podjęciem czynności z użyciem sprzętu, sprawdzić, czy nie ma widocznych zewnętrznych uszkodzeń agregatu, skontrolować stan osłon i uziomu oraz stan tablicy rozdzielczej, gniazd wtykowych, gniazd bezpieczników i wyłączników oraz wskaźników i izolacji przewodów. Wzór dokumentu bezpieczeństwa przy obsłudze agregatu prądotwórczego, zawiera punkt wskazujący na reguły bezpiecznego wykonywania obowiązków z zachowaniem odpowiedniej ostrożności przed uruchomieniem agregatu, upewniając się, czy start maszyny nie grozi wypadkiem i czy nie spowoduje zagrożenia dla innych pracowników lub osób znajdujących się w pobliżu. Instrukcja BHP przy obsłudze agregatu prądotwórczego opisuje także sposób postępowania z agregatem w czasie uruchamiania maszyny, czekając aż ustabilizują się obroty i dopiero wtedy włączyć odbiorniki. Prawidłowy wzór Instrukcja BHP przy obsłudze agregatu prądotwórczego zawiera punkt opisujący postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia pracowników oraz konieczności zgłaszania wszystkich wypadków przy pracy przełożonemu. Instrukcja bezpieczniej obsługi agregatu prądotwórczego w opcji do edycji, wydruku i pobrania za darmo.

Instrukcja BHP obsługi wentylatora wolnostojącego, wzór planszy dotyczącej bezpieczeństwa oraz higieny pracy, która zawiera informacje na temat obsługi przenośnego wentylatora domowego, stołowe czy biurowego. Instrukcja BHP obsługi wentylatora wskazuje, że pracownik który obsługuje ten sprzęt powinien posiadać aktualne przeszkolenie dotyczące ogólnych zasad bhp oraz wiedzę zawarta w instrukcji obsługi tego urządzenia. Wzór Instrukcji BHP dla wentylatora wolnostojącego wskazuje na konieczność sprawdzenia stanu technicznego urządzenia przed jego uruchomieniem tj. skontrolowania widocznych uszkodzeń instalacji elektrycznej, właściwego podłączenia do sieci, usunięcia naprężenia kabla w celu uniknięcia potknięcia oraz ochrony urządzenia przed dostępem wody, zalaniem. Druk Instrukcja BHP obsługi wentylatora zawiera punkt dotyczący bezpiecznego użytkowania urządzenia, czyli nie używania wentylatora bez kosza ochronnego i nie zastawiania nim dróg ewakuacyjnych. Wentylator, zgodnie ze specyfikacją bezpiecznej obsługi nie powinien być usytuowany w pobliżu firan i zasłon oraz naprawiany przez nieuprawniony do tego personel. Instrukcja BHP obsługi wentylatora wolnostojącego z możliwością drukowania, nanoszenia zmian w edycji do pobrania za darmo.

Instrukcja BHP obsługi tokarki uniwersalnej, mini tokarki, stanowi druk planszy informacyjnej dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy, który wyszczególnia podstawowe zagadnienia bezpiecznego pełnienia obowiązków dotyczących obsługi sprzętu tokarskiego. Instrukcja BHP obsługi tokarki uniwersalnej, mini tokarki powinna znajdować się w widocznym oraz dostępnym miejscu na stanowisku pracy w warsztacie, aby pracownicy mieli możliwość się z nią zapoznać. Pracownicy posługujący się tokarką uniwersalną, zobligowani są do stosowania zasad BHP, używania odzieży i obuwia roboczego oraz indywidualnych ochron osobistych tj. okulary, maski, ochronniki słuchu. Dokument Instrukcja BHP obsługi tokarki uniwersalnej, mini tokarki odnosi się do wymagań posiadania wiedzy obejmującej zasady BHP względem aspektów bezpieczeństwa: przed przystąpieniem do pracy, podczas pracy oraz po jej zakończeniu. Wzór Instrukcja BHP obsługi tokarki uniwersalnej, minitokarka zawiera punkt dotyczący wszelkich obowiązujących na stanowisku zakazów tj. używanie uszkodzonych narzędzie bądź ich samowolnej napraw, usuwania osłon, hamowanie obrabiarki ręką lub przy użyciu jakichkolwiek przedmiotów a także w czasie mechanicznej obróbki sprawdzanie dłonią dokładność obróbki, sprawdzanie wymiarów przedmiotu obrabianego i dokonywanie innych podobnych czynności. Instrukcja BHP obsługi tokarki uniwersalnej, mini tokarki posiada także kilkupunktowe wskazówki dotyczące postępowania w sytuacjach awaryjnych – używanie przycisków bezpieczeństwa, udzielanie pierwszej pomocy i zawiadamianie przełożonych o zaistniałych wypadkach. Instrukcja BHP obsługi tokarki uniwersalnej, mini tokarki do edycji, druku i pobrania za darmo.

Protokół badania elektronarzędzi to dokument rejestrowanych przeglądów narzędzi z napędem, używanych przez pracowników DT/DUR w warsztatach, zakładach i przedsiębiorstwach. Druk protokołu badań elektronarzędzi odwołuje się do konieczności monitorowania bezpiecznej pracy ze sprzętem w odniesieniu do wewnętrznych regulaminów zakładowych oraz indywidualnych wymagań wskazanych przez producenta w instrukcji danego urządzenia. Częstotliwość przeglądów elektronarzędzi w firmie i ich rejestrowania w protokołach badań narzędzi nie jest regulowana ustawą, prowadzone są one profilaktycznie na potrzeby bezpieczeństwa pracowników w zakładzie. Poprzez cykliczne przeglądy sprawności działania urządzeń i odnotowywanych w protokole badań elektronarzędzi, możliwe jest zapewnienie personelowi bezpiecznych i higienicznych warunki pracy dzięki zabezpieczeniu pracowników przed urazami, szkodliwym i niebezpiecznym działaniem niesprawnych, wadliwych lub wyeksploatowanych narzędzi. Dzięki okresowym kontrolom możliwa jest eliminacja pogorszenia stanu technicznego oraz poprawa procesów i warunków pracy. Podczas sprawdzania stanu ogólnego narzędzia w druku Protokół badania elektronarzędzi odnotowuje się stan obudów, przewodów, wtyczek, uchwytów, zacisków, smarowania oraz pracy na jałowym biegu. W sytuacji demontażu obudów sprawdzany jest mocowanie i podłączenie przewodów, zużycie komutatora, szczotek i elementów mechanicznych. Protokół badania elektronarzędzi podczas sprawdzenia obwodu ochronnego wymaga wskazania wyniku podpięcia przewodu PE oraz pomiaru spadku napięcia pomiędzy stykiem wtyczki a obudowa urządzenia Wzór Protokół badania elektronarzędzi z możliwością edycji, wydruku i pobrania za darmo.

Karta ewidencyjna wyposażenia w odzież, stanowi dokument rejestrujący przydział środków ochrony indywidualnej, odzieży firmowej oraz obuwia roboczego wydanych pracownikom danego zakładu. Karta ewidencji wyposażenia prowadzona jest w odniesieniu do wewnętrznego regulaminu gospodarowania wydawaniem odzieży, przydzielanej ilości oraz zasadach jej prania. Druk karta ewidencji odzieży wskazuje okres zużycia uniformu lub rękawic, oraz ilość wydanych pracownikowi kompletów. W przypadku kontroli pracownicy powinni daną odzież odnotowaną w karcie ewidencji wyposażenia dla danego stanowiska na sobie, zgodnie z wytycznymi regulaminu. Karta ewidencji wyposażenia powinna być prowadzona indywidualnie dla każdego pracownika i obejmować przydział odzieży, obuwia, środki ochrony indywidualnej, a także wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia oraz ich pranie i konserwację. Formularz karty przydziału odzieży powinien zawierać dane tj. imię i nazwisko pracownika, stanowisko, datę rozpoczęcia pracy, nazwę wyposażenia, symbol oraz procent używalności. Druk karty ewidencji wyposażenia powinien wskazywać na okres używalności, jednostkę miary, datę wydania i zdania oraz straty. Wzór Karta ewidencyjna wyposażenia w odzież z możliwością edycji, wydruku i pobrania za darmo.

Strona 1 z 6