Korzystanie z witryny www.procedurawfirmie.pl oznacza zgode na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre moga byc juz zapisane w folderze przegladarki. Wiecej informacji mozna znalezc w Polityce plików cookies.
Akceptuje Polityke plików cookies (Nie pokazuj mi wiecej tego powiadomienia).
 Witaj
dzisiejsza data to:
2015-04-01
ostatnia aktualizacja strony:
2015-02-05
Wyszukaj w serwisie:
Ostatnio pobrane
Faktura VAT - wzór
Druk delegacji - rozliczenie
Instrukcja BHP dla stolarni / zakładu stolarskiego
Najnowsze dokumenty
ZUS Z-15 Wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego
UPL-1 - Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej
PCC-3 Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych

Wzory dokumentów, umowy, gotowe formularze do pobrania. Pobieraj za darmo!

Liczba plików do pobrania to 300 strona 3 z 30

PM 002 Transport wewnętrzny wyrobów gotowych
Tytuł: Transport wewnętrzny wyrobów gotowych
Opis:określenie reguł postępowania z materiałami / wyrobami gotowymi podczas przewożenia na obszarze magazynu zapobiegających ich uszkodzeniu.
Pobierz%20proceduręPOBIERZ
ilość stron: 6typ pliku: dokument Word / doc

Tagi: procedura magazyn 
GD 021 Protokół przekazania sprzętu / mienia
Tytuł: Protokół przekazania sprzętu / mienia
Opis: gotowy wzór / szablon dokumentu - Protokół przekazania sprzętu / mienia. Protokół umożliwia udokumentowanie przekazania wartościowego sprzętu pracodawcy powierzonego pracownikowi (np. przekazanie komputera PC, przekazanie aparatu fotograficznego, przekazanie laptopa, przekazanie narzędzi). Protokół przekazania sprzętu ułatwia usystematyzowanie zarchiwizowanie i zapanowanie nad posiadanym mieniem. Protokół przekazania sprzętu można również wzbogacić o klauzule odpowiedzialności materialnej nałożonej na użytkownika w przypadku zniszczenia czy utraty powierzonego mienia.
Pobierz%20plik%20za%20darmoPOBIERZ
za darmo
ilość stron: 1typ pliku: dokument Word / doc

Tagi: protokół przekazanie mienie 
GD 022 Wniosek o becikowe
Tytuł: Wniosek o becikowe
Opis: gotowy wzór / szablon dokumentu - Wniosek o becikowe wzór wniosku o przyznanie zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. Pisemny wniosek o becikowe można złożyć w urzędzie gminy lub w ośrodku pomocy społecznej (w miejscu, gdzie wypłacane są świadczenia rodzinne) w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka (zmiana wprowadzona w czerwcu 2007 roku, wcześniej obowiązywał termin 3 miesięcy). Zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka jest jednorazowa. Wniosek o becikowe złożony po terminie będzie pozostawiony bez rozpoznania Do wniosku o becikowe dołączamy następujące dokumenty: 1 dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o becikowe; 2 skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający datę urodzenia dziecka; 3 pisemne oświadczenie, że na dziecko nie zostało wcześniej pobrane becikowe; 4 zaświadczenie lekarskie o opiece medycznej od 10 tygodnia ciąży .
Pobierz%20plik%20za%20darmoPOBIERZ
za darmo
ilość stron: 1typ pliku: dokument Word / doc

Tagi: wniosek becikowe dziecko  
GD 023 Oświadczenie o niepobieraniu becikowego
Tytuł: Oświadczenie o niepobieraniu becikowego
Opis: gotowy wzór / szablon dokumentu - Wniosek / formularz o nie pobieraniu gdziekolwiek wcześniej jednorazowej zapomogi tytułu urodzenia się dziecka.
Pobierz%20plik%20za%20darmoPOBIERZ
za darmo
ilość stron: 1typ pliku: dokument Word / doc

Tagi: oświadczenie becikowe dziecko   
GD 024 Zaświadczenie lekarskie - becikowe
Tytuł: Zaświadczenie lekarskie - becikowe
Opis: wzór / szablon dokumentu - Zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, uprawniającą do dodatku z tytułu urodzenia dziecka. W celu otrzymania becikowego należy złożyć wniosek oraz min. zaświadczenie lekarskie w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. O jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka mogą ubiegać się matka, ojciec, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka (w związku z urodzeniem się żywego dziecka). Świadczenie becikowe przysługuje w przypadku gdy matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Za formy opieki medycznej rozumie się: wizyty w zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, poddawanie się ambulatoryjnym świadczeniom specjalistycznym lub leczenie szpitalne. Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje, jeżeli jedno z tych świadczeń, było udzielone kobiecie przynajmniej raz w każdym trymestrze ciąży. Wszystkie badania, którym poddawała się matka dziecka muszą być odpowiednio udokumentowane, aby później uzyskać wymagane zaświadczenie lekarskie. Wzór dokumentu zaświadczenia lekarskiego do becikowego powinien zawierać: miejscowość, datę, pieczęć zakładu opieki zdrowotnej, tytuł, treść oświadczenia. W formularzu zaświadczenia lekarskiego określane: dane pacjentki - imię, nazwisko, adres, nr dowodu osobistego lub PESEL, datę rozpoczęcia opieki medycznej ze wskazaniem tygodnia ciąży pozostałego do porodu. Na zaświadczeniu lekarskim do becikowego lekarz wpisuje terminy udzielanych świadczeń zdrowotnych wraz z datami wizyt, przybija pieczątkę i składa swój podpis.
Pobierz%20plik%20za%20darmoPOBIERZ
za darmo
ilość stron: 1typ pliku: dokument Word / doc

Tagi: zaświadczenie becikowe dziecko 
GD 025 Protokół sprawdzenia poprawności działania urządzenia
Tytuł: Protokół sprawdzenia poprawności działania urządzenia
Opis: gotowy wzór / szablon dokumentu - Protokół sprawdzenia / diagnozy poprawności działania urządzenia / maszyny czy innego dowolnego sprzętu używanego firmie / fabryce / biurze. Sprawdzenie poprawności działania urządzenia polega na przeprowadzeniu testu oraz dokonaniu właściwych pomiarów. Wszystkie operacje diagnozy realizowane są w warunkach warsztatowych w oparciu o przyjęte instrukcje i procedury. Zakres pierwszego uruchomienia obejmuje: sprawdzenie doprowadzonych przewodów i podłączeń, sprawdzenie poprawności działania zabezpieczeń oraz kontrolę i regulację parametrów grzewczych . Wykonywane prace dotyczące kontroli poprawnego działania urządzenia przeprowadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz Polską Normą, obejmują między innymi: sprawdzenie instalacji, rozmieszczenia i zamocowania całego wyposażenia na podstawie dokumentacji technicznej; sprawdzenie poprawności działania wszystkich czujników/detektorów; sprawdzenie zgodności z wymaganiami wszystkich połączeń giętkich. Dalsza diagnoza dotyczy sprawdzenia poprawności działania zasilaczy głównych i rezerwowych(w tym pomiary pojemności akumulatorów); sprawdzenia poprawności działania akustycznego sygnalizatora alarmowego. Przepisy dotyczące systemów bezpieczeństwa jasno wskazują, że powinny być one okresowo sprawdzane (np. raz na pół roku). Każda wykryta nieprawidłowości musi być odnotowana w Ewidencji napraw i konserwacji, ewentualne usterki usunięte a zużyte materiały powinny podlegać wymienianie. Druk protokółu sprawdzającego poprawność działania urządzenia powinien zawierać: datę, dane sprzętu(opis nazwa / model / nr seryjny), charakterystykę wykonanych czynności oraz metod i narzędzi użytych do przeprowadzenia diagnozy. W dokumencie należy także podać wynik wykonanej kontroli oraz podsumować czy na podstawie przeprowadzonych czynności urządzenie działa poprawnie, co potwierdza podpis osoby dokonującej jego sprawdzenia. Protokół sprawdzenia poprawności działania urządzenia wzór darmowy.
Pobierz%20plik%20za%20darmoPOBIERZ
za darmo
ilość stron: 1typ pliku: dokument Word / doc

Tagi: protokół sprawdzenie urządzenie 
GD 026 Protokół odebrania dzieła
Tytuł: Protokół odebrania dzieła
Opis: gotowy wzór / szablon dokumentu - protokół odebrania dzieła, dokument pozwalający sfinalizować transakcje pomiędzy wykonującym a zamawiającym jaką jest wykonanie przedmiotu umowy o dzieło....
Pobierz%20plik%20za%20darmoPOBIERZ
za darmo
ilość stron: 1typ pliku: dokument Word / doc

Tagi: umowa dzieło protokół odbiór  
GD 027 Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron
Tytuł: Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron
Opis: gotowy wzór / szablon dokumentu - podanie o rozwiązanie / wypowiedzenie umowy o pracę na mocy porozumienia stron / Wypowiedzenie umowy przez pracownika. Dokument dla pracownika chcącego rozwiązać umowę o pracę.
Pobierz%20plik%20za%20darmoPOBIERZ
za darmo
ilość stron: 1typ pliku: dokument Word / doc

Tagi: umowa rozwiązanie umowy praca dzieło agencja  
GD 028 Świadectwo pracy
Tytuł: Świadectwo pracy
Opis: gotowy wzór / szablon dokumentu - Świadectwo pracy - dokument wydawany pracownikowi przez pracodawcę w związku z wygaśnięciem, lub rozwiązaniem stosunku pracy. Jego treść, tryb wydawania oraz prostowania reguluje Kodeks Pracy oraz wydane na jego podstawie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz. U. z 1996 r. Nr 60, poz. 282). Pracodawca nie może uzależniać wydania tego dokumentu od dokonania rozliczeń z pracownikiem. W razie śmierci pracownika, z wnioskiem o wydanie przez pracodawcę świadectwa pracy może wystąpić członek rodziny zmarłego pracownika, a także inna osoba będąca spadkobiercą tego pracownika.
Pobierz%20plik%20za%20darmoPOBIERZ
za darmo
ilość stron: 3typ pliku: dokument Word / doc

Tagi: umowa praca dzieło agencja swiadectwo  
GD 029 Protokół odbioru sprzętu / urządzenia
Tytuł: Protokół odbioru sprzętu / urządzenia
Opis: wzór / szablon dokumentu - Protokół odbioru sprzętu wzór. Dokument ten jest powszechnie wykorzystywany w podczas dostawy maszyn i urządzeń do firmy. Protokół przekazania sprzętu druk umożliwia udokumentowanie i zarazem sprawdzenie czy dostarczony / zakupiony / wynajmowany sprzęt spełnia wymogi zawarte w umowie. W protokole odbioru sprzętu definiowany jest stan i wyposażenie dostarczonego urządzenia wraz z dokumentacją tj. gwarancja, deklaracje zgodności CE oraz DTR . Protokół przekazania sprzętu / urządzenia uwęglenia również możliwość zaistnienia konieczności wymiany sprzętu wadliwego na urządzenie wolne od wad. Data podpisania protokołu jest datą rozpoczęcia okresu gwarancyjnego Protokół odbioru sprzętu sporządzany jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Protokół odbioru sprzętu umożliwia odbiór maszyn, odbiór urządzeń dokument ten spisuje się w momencie odbioru zamówionego sprzętu i jest on podstawą do dochodzenia ewentualnych roszczeń z dostawcą np. uzupełnienia przez niego dokumentacji technicznej czy dostarczenie brakujących elementów wyposażenia sprzętu czy urządzenia.
Pobierz%20plik%20za%20darmoPOBIERZ
za darmo
ilość stron: 2typ pliku: dokument Word / doc

Tagi: protokół odbiór urządzenie 
GD 30 Druk delegacji - rozliczenie
Tytuł: Druk delegacji - rozliczenie
Opis: wzór / szablon dokumentu - Druk delegacji - rozliczenie. Wzór druku rozliczenie delegacji zagranicznej i krajowej. Druk rozliczenie delegacji umożliwia rozliczenie kosztów, wydatków, zaliczek, diety, ryczałtów oraz innych źródeł finansowania jak karty kredytowe. Zgodnie z rozporządzeniem obowiązującym od 1 marca 2013 roku to rozliczenie kosztów podróży dokonuje pracownik wypełniając i składając druk delegacji w terminie 14 dni od dnia zakończenia podróży. Jak rozliczyć koszty wyjazdu? Drukujemy druk delegacji i podpinamy do niego dokumenty potwierdzające fakt poniesienia przez nas określonych wydatków. Załącznikiem do druku rozliczenia delegacji mogą być np. faktura VAT lub rachunek wystawiony na firmę czy bilet. W sytuacji gdy uzyskanie rachunku nie było możliwe, uzupełniamy druk delegacji oświadczeniem o dokonanym wydatku oraz przyczynach braku jego udokumentowania. Najczęściej stosowany druk delegacji jest z jednej strony poleceniem wyjazdu służbowego , z drugiej zaś dokumentem, na podstawie delegowany rozlicza się z pracodawcą. Druk delegacji potwierdzamy zawsze podpisem poświadczającym wiarygodność rozliczenia kosztów.
Pobierz%20plik%20za%20darmoPOBIERZ
za darmo
ilość stron: 1typ pliku: dokument Excel / xls

Tagi: formularz delegacja rozliczenie 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 natępna