Liczba rekordów spełniająca warunek to: 301 strona 2 z 31
Oświadczenie do rozliczenia delegacji
gotowy wzór / szablon dokumentu - oświadczenie / rozliczenie delegacji zarówno krajowej jak i zagranicznej. Formularz umożliwia odebranie ekwiwalentu za wyżywienie przysługujące podczas wyjazdu służbowego
ilość stron1
typ plikuWord / doc
Karta zlecenia prac dla DT / DUR
gotowy wzór / szablon dokumentu - Karta zlecenia naprawy dla DUR / DT. Formularz pomaga dokumentować zlecone prace czy naprawy dla działu technicznego / działu utrzymania ruchu. Wzór druku użyteczny zarówno dla zleceniodawcy jakim w firmie może być kierownik produkcji, magazyny czy logistyki jak i zleceniobiorcy - kierownika działu technicznego. Wzór zlecenia naprawy przez Dział Techniczny pozwala dokumentować usługi konserwacyjne oraz naprawy na rzecz jednostek organizacyjnych firmy wynikające: ze zgłaszanych przez nie potrzeb w tym zakresie, z harmonogramu lub zleceń prewencyjnych. Wiąże się to z wykonaniem niezbędnych, okresowych prac oraz dokonywaniem analizy, pomiarów i inspekcji pracy instalacji w przypadku podejrzenia wystąpienia problemów. W ramach zlecenia naprawy dla DUR / DT pracownicy działu utrzymania ruchu dokonują usunięcia awarii, których zakres prac mieści się w możliwościach techniczno-organizacyjnych obszaru oraz prowadzą właściwą dokumentacji świadczonych usług zgodnie z instrukcją obiegu dokumentów (zlecenia, rozliczenia materiałowe, protokoły przerobu, RW, ewidencja wydanych narzędzi i sprzętu). Dokument zlecenia wykonania naprawy stanowi właściwą formę wydajnego wykorzystania wewnętrznych zasobów pracowników działu technicznego w danym obszarze przedsiębiorstwa, dzięki konieczności zdefiniowania czynności, czasu naprawy i konserwacji oraz terminu gotowości maszyny do pracy. Wzór wewnętrznego zlecenie naprawy dla DUR / DT zawiera nr zlecenia, datę i godzinę zgłoszenia, podpis zlecającego, numer maszyny, opis czynności, które należy wykonać. Po otrzymaniu zlecenia pracownik DUR / DT raportuje, o której godzinie przyjął zgłoszenie, jakie czynności wykonał oraz wpisuje czas naprawy. Po zakończeniu naprawy na dokumencie zlecenia naprawy dla DUR / DT dokonuje się zapisu przekazania / odbioru gotowej do pracy maszyny po interwencji technicznej, co potwierdzają podpisy: pracownika działu technicznego - przekazującego maszynę oraz osoby potwierdzającej jej odbiór
ilość stron1
typ plikuExcel / xls
Kwestionariusz osobowy
gotowy wzór / szablon dokumentu - Kwestionariusz osobowy wzór. Formularz dokumentu pozwalający zebrać lub zaktualizować dane osobowe pracownika. Kwestionariusz osobowy to formularz wypełniany na żądanie pracodawcy przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie lub przez pracownika który już jest zatrudniony. Kwestionariusz osobowy jest dokumentem związanym ze stosunkiem pracy, który zawiera podstawowe dane osobowe. Zakres danych osobowych, których kwestionariusz osobowy ma dotyczyć i pozostaje w zgodności z przepisami Kodeksu pracy został wprowadzony w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z 2006 r. Nr 125, poz. 869). Pracownik ma więc obowiązek podać tylko te dane, do których zobowiązują go przepisy prawa i których uzyskanie jest dopuszczalne. Według art. 221 Kodeksu pracy pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania następujących danych obejmujących: imię i nazwisko, datę urodzenia, imiona rodziców, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Pracodawca ma prawo żądać od pracownika podania w kwestionariuszu osobowym również innych danych pracownika, jeśli obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów np. imiona, nazwiska oraz dat urodzenia dzieci pracownika a także numeru PESEL. Od osób ubiegających się o pracę należy także wymagać złożenia oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie ich danych osobowych przez przyszłego pracodawcę (w stosunku do osób zatrudnionych uzyskanie zgody na przetwarzanie ich danych nie jest już konieczne). Kwestionariusz osobowy wzór druku do pobrania za darmo
ilość stron2
typ plikuWord / doc
Kara upomnienia / nagany z wpisem / bez wpisu do akt
gotowy wzór / szablon dokumentu - Kara upomnienia / nagany z wpisem / bez wpisu do akt wzór druku. Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega, przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, regulaminu pracy, potwierdzania czy usprawiedliwiania nieobecności kary: karę upomnienia, karę nagany czy karę pieniężną. Pracodawca nakładając karę jaką jest: upomnienie pracownika, nagana z wpisem do akt czy nagana bez wpisu do akt ma obowiązek powiadomić pracownika o zastosowanej wobec niego karze na piśmie, w którym to pracodawca powinien wskazać rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych oraz datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia a także poinformować go o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia. Jak wspomniałem wyżej nagana może zostać wpisana do akt osobowych pracownika. Jednakże jeżeli ma ona być odnotowana w aktach to powinno to zostać wyraźnie zaznaczone w dokumencie . Należy pamiętać że nagana dla pracownika czy upomnienie pracownika jest pismem urzędowym. Na darmowym druku wzoru pisma można wybrać rodzaj kary czy jest to nagana czy upomnienie dla pracownika. W przypadku nagany wybieramy czy z wpisem czy bez wpisu do akt a w przypadku tej ostatniej po roku nienagannej pracy pracownika karę uważa się za niebyłą a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa się z akt osobowych. Rok nienagannej pracy liczy się od dnia zastosowania tej kary, a nie od dnia zawiadomienia o zastosowanej karze. Upomnienie pracownika / nagana dla pracownika wzór do pobrania za darmo
ilość stron1
typ plikuWord / doc
Oświadczenie do umowy zlecenie
gotowy wzór / szablon dokumentu - Oświadczenie do umowy zlecenie wzór. Formularz dla osoby zatrudnianej na podstawie umowy zlecenia. Podpisując umowę zlecenie pracodawca wymaga od zleceniobiorcy złożenia oświadczenia do umowy zlecenie nt. ewentualnego posiadania innego tytułu do ubezpieczeń i wysokości osiąganego wynagrodzenia (co może mieć wpływać na obowiązek objęcia ubezpieczeniami ze zlecenia). W oświadczeniu nie wymaga się podania konkretnej kwoty, należy jedynie określić czy jest ona wyższa, czy niższa od aktualnego wynagrodzenia minimalnego. Składkę zdrowotną oraz zaliczkę na podatek dochodowy oblicza się od każdej umowy osobno. Każda umowa zlecenia stanowi bowiem odrębny tytuł do ubezpieczeń i oddzielne źródło przychodu. Pracodawca nie mając oświadczenia dotyczącego objęcia ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym z tytułu pracy na umowę zlecenie nie może prawidłowo ustalić charakteru oraz zakresu ubezpieczeń z tytułu zawieranej umowy zlecenia. Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne zawsze odprowadza zleceniodawca, chociaż nie zawsze jest to konieczne np. w przypadku uczniów gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych i studentów (do 26 roku życia). Umowa zlecenie może być zawarta z osobą, która jednocześnie jest pracownikiem. Jeżeli dana osoba w jednej firmie jest pracownikiem a jej wynagrodzenie w drugiej firmie jest równe co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu, to ze zlecenia podlega obowiązkowo tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu, zaś ubezpieczenie emerytalne i rentowe są dla niej dobrowolne. W sytuacji gdy pracownik nie podlega ubezpieczeniu rentowemu, czy emerytalnemu, obowiązkowo podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu. Natomiast sytuacji gdy, zleceniobiorca nie podlega żadnym ubezpieczeniom ani społecznym ani zdrowotnemu obowiązkowo, nie może ubezpieczyć się również dobrowolnie do żadnego z ubezpieczeń z tytułu umowy zlecenie. W formularzu oświadczenia dotyczącego objęcia ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym z tytułu pracy na umowę zlecenie pracownik wpisuje swoje dane, nr. dowodu, PESEL, NIP oraz adres Urzędu Skarbowego któremu podlega. Następnie deklaruje czy ma status studenta lub emeryta, czy posiada działalność gospodarcza, czy jest zatrudniony u innego pracodawcy i jaką jest objęty umową, poświadczając dokument swoim podpisem. Oświadczenie do umowy zlecenie wzór darmowy
ilość stron1
typ plikuWord / doc
Zawiadomienie pracodawcy o prowadzeniu działalności gospodarczej
gotowy wzór / szablon dokumentu - Zawiadomienie pracodawcy o prowadzeniu działalności gospodarczej wzór. Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej wypełnia pracownik powiadamiający pracodawcę. Pracodawcę należy poinformować o prowadzeniu działalności gospodarczej przez wzgląd na kwotę wolną od opodatkowania, którą rozlicza się we własnym zakresie, gdyż każdy podatnik rozliczający się według skali podatkowej ma prawo tylko do jednej kwoty wolnej od podatku (nie można jej rozliczyć dwukrotnie). Wraz z założeniem firmy trzeba zawiadomić pracodawcę o prowadzeniu działalności gospodarczej i rozliczaniu kwoty wolnej we własnym zakresie. Urzędnicy państwowi np. nauczyciele, policjanci muszą uzyskać zgodę swojego przełożonego na założenie firmy. Gdy prowadzenie działalności gospodarczej może powodować zaniedbania obowiązków związanych z etatem, jeśli działalność gospodarcza pracownika stanowi konkurencję na rynku wobec zakładu pracy, to pracowni może spodziewać się konsekwencji wynikających z umowy np. kary lub wypowiedzenia umowy przez pracodawcę. Wzór dokumentu zawiadomienia pracodawcy o prowadzeniu działalności gospodarczej powinien zawierać: datę i miejscowość, dane pracownika oraz pracodawcy, treść deklaracji, nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz podpis pracownika
ilość stron1
typ plikuWord / doc
Umowa o pracę
gotowy wzór / szablon dokumentu - Umowa o pracę wzór druku. Umowa o pracę to podstawowa forma zawarcia stosunku pracy. Precyzuje strony umowy, zakres praw i obowiązków stron umowny o pracę oraz kluczowe elementy definiujące stosunek pracy. Umowa o pracę stanowi obustronną czynność prawną, zawierającą porozumienie, na mocy którego pracownik zobowiązuje się do wykonywania zadeklarowanych obowiązków na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy, pracodawca natomiast do wypłaty podwładnemu wynagrodzenia za wykonaną pracę. Umowa o pracę wymaga zastosowania formy pisemnej. Jeżeli nie została zawarta na piśmie, pracodawca powinien, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić ustalenia dotyczące rodzaju umowy oraz jej warunków zachowując formę pisemną. Pracodawca ma obowiązek poinformować pracownika na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o prace o: rodzaju pracy, miejscu wykonywania pracy, wynagrodzeniu za pracę - ze wskazaniem składników wynagrodzenia, wymiarze czasu pracy, terminie rozpoczęcia pracy oraz długości okresu wypowiedzenia umowy.Ewentualne zmiany w umowie o pracę także wymagają potwierdzenia na piśmie
ilość stron1
typ plikuWord / doc
Umowa zlecenie - wzór
gotowy wzór / szablon dokumentu - Umowa zlecenie. Wzór druku jednej z form zawarcia umowy o pracę jakim jest umowa zlecenie. Druk umowy zlecenie której przedmiotem jest wykonanie określonej czynności zlecanej pracownikowi przez pracodawcę. Umowa zlecenie może być dla pracodawcy tanim rozwiązaniem jednak jej koszty zależą od konkretnej sytuacji. W ostatnim czasie wiele mówi się na temat umów cywilnoprawnych. Z uwagi na fakt, że są one tanią formą zatrudnienia coraz częściej stosowane są one niewłaściwie. Warto podkreślić, że umowa zlecenie nie może zastępować tradycyjnej umowy o pracę. Jeśli pracownik pracuje w określonych godzinach, w siedzibie pracodawcy i pod jego kierownictwem stosowanie umów zleceń jest niewłaściwe i grozi karą nałożoną ze strony inspekcji pracy. Umowy zlecenia z zasady zostały powołane jako umowy służące regulacji krótkotrwałych prac dodatkowych. Jeśli chodzi o koszty umowy zlecenia to sprawa wygląda następująco: najniższe są w przypadku studentów poniżej 26 roku życia oraz osób, które pracują w innym miejscu w oparciu o umowę o pracę. Większe koszty będzie musiał ponieść pracodawca, który zatrudnia na zlecenie na przykład trzydziestolatka niezatrudnionego w innym miejscu. Jednak i tutaj koszty mogą okazać się niższe niż przy umowie o pracę gdyż nie obowiązuje płaca minimalna i takie zlecenie można zawrzeć na przykład na kwotę 500 zł, od której to kwoty proporcjonalnie trzeba będzie odprowadzić składki i podatek dochodowy. Pracodawca zatrudniający na umowę zlecenie oszczędza jednak na wiele innych sposobów. Nie musi płacić za badania wstępne, szkolenia BHP, nie musi kupować odzieży roboczej ani prowadzić skomplikowanej ewidencji kadrowej. A wiec jeżeli chcesz skorzystać w umowy zlecenie jako formy zatrudnienia zapraszam do pobrania darmowego wzoru druku
ilość stron1
typ plikuWord / doc
Umowa o dzieło
gotowy wzór / szablon dokumentu - Umowa o dzieło wzór. Druk jednej z form zawarcia umowy o pracę jakim jest umowa o dzieło. Druk umowy o dzieło której przedmiotem jest wykonanie określonego „zadania” dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Wykonujący zobowiązuje się do wykonania i dostarczenia gotowego rezultatu i tylko za to należy mu się wynagrodzenie z tytułu tej umowy. Umowa o dzieło wygasa automatycznie gdy zamawiający odbierze zamawiany produkt bez zastrzeżeń. Obowiązkiem wykonującego jest dostarczyć dzieło wykonane sposób prawidłowy i w terminie określonym w umowie a zamawiającego przede wszystkim odebrania dzieła i wypłacenie za nie wynagrodzenia. Nadmienić należy iż zleceniodawca może: kontrolować wykonanie dzieła, żądać jego wydania i dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady dzieła, zarówno fizyczne jak i prawne. Warto wspomnieć że wszystkie roszczenia wynikające z odebrania wadliwego przedmiotu umowy o dzieło przedawniają się z upływem dwóch lat od jego odebrania. Umowa o dzieło wzór darmowy do pobrania
ilość stron1
typ plikuWord / doc
Umowa agencyjna
gotowy wzór / szablon dokumentu - Umowa agencyjna, to umowa na podstawie której przyjmujący zlecenie agent zobowiązuje się do stałego pośredniczenia przy zawieraniu z klientami umów na rzecz dającego zlecenie zleceniodawcy albo do zawierania ich w imieniu zleceniodawcy. Jest to umowa konsensualna, do zawarcia której wystarczające są złożone przez strony zgodne oświadczenia woli. Umowa agencyjna to umowy cywilnoprawna, w której wszelkie prawa i obowiązki stron podlegają rygorom prawa cywilnego. Umowę agencyjną mogą zawrzeć tylko przedsiębiorstwa, więc osoba, która chce nawiązać współpracę z firmą- zleceniodawca, musi założyć własną działalność gospodarczą. Kandydat na agenta musi posiadać co najmniej średnie wykształcenia i nie może być karany za przestępstwa umyślne. Wzór dokumentu umowy agencyjnej powinny zawierać: datę i miejsce jej zawarcia, dane stron: zleceniodawcy oraz agenta, zdefiniowany czas na jaki umowa jest zawierana oraz okres jej wypowiedzenia. Formularz umowy agencyjnej posiada także zobowiązanie agenta do zachowania tajemnicy handlowej, deklarację agenta do stałego pośredniczenia przy zawieraniu umów z klientami na rzecz zleceniodawcy, wskazanie przez zlecającego umów, które agent ma zawierać oraz zobowiązanie zlecającego do wypłacania agentowi ustalonego wynagrodzenia lub prowizji. Umowa agencyjna zawiera także wpis, iż w sprawach nieuregulowanych dotyczących zawieranej umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego a organem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć w wyniku realizacji niniejszej umowy jest Sąd. Umowę agencyjną sporządza się w jednobrzmiących, podpisanych przez strony egzemplarzach
ilość stron1
typ plikuWord / doc
1 |2| 3 4 5 6 7 8 9 10 

Wyszukaj w serwisie: