Procedura w firmie - darmowe druki wzory dokumentów
Procedura w firmie - darmowe druki wzory dokumentów
Procedura w firmie - darmowe druki wzory dokumentów
Liczba rekordów spełniająca warunek to: 348 strona 1 z 35
Lista obecności pracowników druk / Ewidencja czasu pracy
gotowy wzór / szablon dokumentu - Lista obecności pracowników druk / Ewidencja czasu pracy dzienna i miesięczna pracowników. Obowiązek prowadzenia listy obecności pracowników (również rejestrowanie obecności za pomocą kart elektronicznych) państwo nakłada na pracodawcę gdy ten zatrudnia powyżej 20 osób. Lista obecności pracowników stanowi dokument kadrowy, w którym pracownik odnotowuje przybycie i swoją obecność w miejscu pracy. Zazwyczaj lista obecności pracownika podpisywana jest w momencie przybycia i w chwili opuszczania zakładu pracy, np. na recepcji lub w sekretariacie. Wzór druku lista obecności pracownika uwzględnia absencje takie jak: urlopy, zwolnienia lekarskie, delegacje itd. Listę obecności pracownika można sporządzać samemu ponieważ nie ma żadnego przepisu, który opisywałby szczegółowo jak lista obecności pracownika w pracy powinna wyglądać i z jakich elementów powinna się składać. Druk lista obecności pracownika w praktyce pomaga pracodawcy w prawidłowym rozliczaniu pracownika z wywiązania się przez niego z obowiązku świadczenia pracy, a w szczególności służy do ustalenia liczby dni jego nieobecności w danym miesiącu i innych świadczeń związanych z pracą. Lista obecności pracowników powinna uwzględniać dane tj: imię i nazwisko pracownika, nazwę zakładu pracy, wskazanie okresu pracy (miesiąc, brygada, zmiana). Dokument lista obecności pracownika zawiera także podpis pracownika przy godzinie wejścia i wyjścia w każdym dniu obecności w pracy oraz sumę pracujących danego dnia osób wraz z kolejnym numerem listy. Do pobrania dwa raporty: dzienny i miesięczny wzór dokumentu listy obecności / ewidencji pracowników. Lista obecności pracowników to darmowy druk stworzony w Excelu, sformatowany i przygotowany do wydruku
ilość stron 1
typ pliku Excel / xls
Wniosek urlopowy / Karta urlopowa - wzór
gotowy wzór / szablon dokumentu - Wniosek urlopowy / Karta urlopowa - wzór. Druk wniosek urlopowy wypełnia pracownik zamierzający skorzystać z urlopu wypoczynkowego czy okolicznościowego. Wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi obecnie min. 20 dni, gdy staż pracy pracownika wynosi mniej niż 10 lat oraz min.26 dni, gdy staż pracy pracownika wynosi ponad 10 lat. Pracownikowi przysługuje również prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego 14 dni, który jest udzielany zgodnie z planem urlopowym ustalonym przez pracodawcę. W przypadku zaistnienia wydarzenia rodzinnego, pracownik wnioskuje o urlop okolicznościowy, który wynosi 1-2 dni i dotyczy: narodziny dziecka -2 dni, ślubu własnego - 2 dni, ślubu dziecka - 1 dzień, śmierci ojca/matki/małżonka /macochy /ojczyma/dziecka - 2 dni, śmierci brata / siostry / teścia / teściowej / babci / dziadka / - 1 dzień. Kartę urlopu okolicznościowego składamy wraz z udokumentowaniem: świadectwem urodzenia dziecka, aktem ślubu, czy aktem zgonu. Zależnie od rodzaju urlopu, pracownik może dostawać w okresie urlopu wynagrodzenie lub nie w przypadku kiedy jest to urlop bezpłatny. Wzór wniosku urlopowego powinien zawierać dane jak: imię i nazwisko pracownika, rodzaj urlopu, daty rozpoczęcia i zakończenia urlopu, długość jego trwania, podpisy osoby składającej dokument oraz osoby akceptującej wniosek. Tak wypełniona karta urlopowa po akceptacji przełożonego trafia do odpowiedniego działu najczęściej jest to dział kadr. Na jednej stronie A4 rozmieszone są 4 wnioski o udzielenie urlopu
ilość stron 1
typ pliku Excel / xls
Wniosek o zmianę numeru konta / rachunku bankowego
gotowy wzór / szablon dokumentu - Wniosek o zmianę numeru konta / rachunku bankowego do przelewu. Zmiana numeru konta bankowego wymaga powiadomienia wszystkich instytucji, które mogą korzystać z tej informacji. Dla pracownika druk wniosku o zmianę numeru konta bankowego, stanowi oświadczenie o wyrażeniu zgody na zmianę dotychczasowego numeru rachunku bankowego, na które pracodawca będzie przelewał wynagrodzenie za świadczenie pracy. Wniosek o zmianie rachunku / konta bankowego jest wzorem pisma, jakie należy przekazać do sekcji księgowości lub kadr, w celu uzupełnienia lub zaktualizowania danych posiadanych przez dział odpowiedzialny za wypłatę świadczeń pracowniczych. Poprzez złożoną na wniosku o zmianie rachunku bankowego informację, wynagrodzenie wpływa automatycznie na nowe konto. Wzór druku Wniosek o zmianę numeru konta / rachunku bankowego powinien zawierać dane tj.: miejscowość, data, pieczęć instytucji, imię i nazwisko osoby składającej wniosek. Dokument wniosku o zmianę numeru konta bankowego posiada dane dotyczące konta: nazwę banku, adres oraz numer nowego rachunku bankowego, deklarację o przelewaniu środków na wskazany numer oraz podpis wnioskodawcy. Strona A4 druku wniosku o zmianę numeru konta zawiera 2 wnioski, wraz z oświadczeniami o zmianę numeru rachunku bankowego
ilość stron 1
typ pliku Excel / xls
Wniosek na pracę w nadgodzinach
gotowy wzór / szablon dokumentu - Wniosek na pracę w nadgodzinach / zapotrzebowanie na pracę w godzinach nadliczbowych. Druk dla pracodawcy / przełożonego wnioskującego o zgodę na pracę w godzinach nadliczbowych dla swoich podwładnych. Na wniosku o pracę w godzinach nadliczbowych pracodawca podaje w jakim dniu nadgodziny wystąpiły, ilość godzin oraz uzasadnienie. Praca w godzinach nadliczbowych ma miejsce, gdy jest wykonywana na polecenie pracodawcy, ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, także ponad dobowy wymiar czasu pracy. Wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalne tylko w razie: konieczności prowadzenia akcji ratowniczej dla ochrony życia, zdrowia ludzkiego, środowiska lub mienia; usunięcia awarii oraz szczególnych potrzeb pracodawcy (art. 151 § 1 kp.). Zgodnie z prawem liczba godzin nadliczbowych przepracowanych przez jednego pracownika nie może być większa niż 150 w ciągu roku. Pracodawca ma jednak prawo do ustalenia większej liczby godzin nadliczbowych w ciągu roku ( zawarte w umowie lub regulaminie pracy). Tygodniowy czas pracy nie może być dłuższy niż 48 godzin z czego wynika, że w ciągu roku pracownik może pracować maksymalnie przez 416 dodatkowych godzin. Praca w godzinach nadliczbowych nie powinna być stałym elementem organizacji pracy. Pracodawca nie może w związku z tym planować nadgodzin. W zamian za prace w godzinach nadliczbowych pracownikowi przysługuje prawo do dodatku do wynagrodzenia, bądź też możliwość odebrania w zamian czasu wolnego. Wniosek na pracę w godzinach nadliczbowych wzór pracodawcy wnioskującego o pozwolenie na nadgodziny dla pracowników. Na jednym druku można wnioskować o zgodę na nadgodziny dla kilku pracowników
ilość stron 1
typ pliku Excel / xls
Wniosek o delegowanie pracowników
gotowy wzór / szablon dokumentu - Wniosek o delegowanie pracowników wzór / wniosek delegację dla pracowników. Druk oddelegowania / delegacyjny wypełnia przełożony chcący wysłać swoich podwładnych w delegację / krajową, za granicę czy szkolenie. Pracodawca może na czas nieprzekraczający 3 miesięcy w roku powierzyć pracownikowi wykonywanie innych obowiązków niż ustalona w umowie o pracę. Może to mieć miejsce w ramach jednego zakładu pracy lub też dotyczyć oddelegowania pracownika do spółki z grupy kapitałowej. Nowa praca musi odpowiadać kwalifikacjom pracownika i nie może powodować spadku jego wynagrodzenia, pomimo ze wskazane nowe zadania z założenia są mniej płatne. Oddelegowanie ma miejsce wówczas, gdy zmieniono zatrudnionemu miejsce wykonywania pracy, zapisane w umowie o pracę. Pracownicy zatrudnieni przez podmiot z siedzibą w Polsce mogą zostać przez niego powołani do pracy na terytorium innego kraju. Skierowanie może przybrać formę podróży służbowej lub oddelegowania, które wiąże się z wyznaczeniem pracownikowi tymczasowego miejsca świadczenia pracy ( poza siedzibą pracodawcy). W przypadku podróży służbowej pracownik ma prawo do diet i zwrotu kosztów z tytułu podróży np. wydatków na przejazd czy za noclegi. Wniosek o delegowanie pracowników zawiera imienną listę pracowników wraz z ich służbowymi stanowiskami, miejscowość oraz datę rozpoczęcia i zakończenia delegacji a także jej uzasadnienie.W dokumencie pracodawca zamieszcza informację dot. źródła finansowania, kwoty zaliczki, proponowanego środka lokomocji oraz podpisy osoby zlecającej i akceptującej wniosek. Na jednym druku można wnioskować o zgodę na wysłanie kilku pracowników w delegację. Wniosek oddelegowania pracownika druk darmowy gotowy do wydruku
ilość stron 1
typ pliku Excel / xls
Wniosek o odbiór nadgodzin
gotowy wzór / szablon dokumentu - Wniosek o odbiór nadgodzin / odebranie nadgodzin. Wzór druku odbioru nadgodzin mówiąc potocznie „wniosek o nadgodziny”. Druk wypełnia pracownik zamierzający odebrać przepracowane godziny nadliczbowe w formie czasu wolnego od pracy. Gdy wniosek o odbiór nadgodzin składa pracownik, to otrzyma za 1 godzinę takiej pracy 1 godzinę czasu wolnego; gdy odbiera czas wolny z polecenia pracodawcy, to rekompensata wynosi 1,5 godziny za każdą nadgodzinę. Odbiór nadgodzin z inicjatywy pracodawcy musi nastąpić najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego. W przypadkach udzielenia pracownikowi czasu wolnego za pracę w nadgodzinach, nie ma on prawa do dodatku do wynagrodzenia za tego rodzaju pracę. Wniosek o odbiór nadgodzin na prośbę pracownika wzór darmowy
ilość stron 1
typ pliku Excel / xls
Wniosek o zaliczkę
gotowy wzór / szablon dokumentu - Wniosek o zaliczkę. Wzór druku dokumentuje pobranie zaliczki przeznaczonej na pokrycie wydatków gotówkowych niezbędnych do wykonania polecenia służbowego czy wyjazdu służbowego. Mówiąc wybieramy czy jest to wniosek o zaliczkę na polecenie służbowe czy wniosek o zaliczkę na delegację. Należy pamiętać że wniosek o wypłatę zaliczki dla pracownika powinien być zatwierdzony przez przełożonego pracownika pobierającego zaliczkę a następnie przedłożony w odpowiednim dziale firmy. Pracownik pobierający zaliczkę po dokonaniu niezbędnego wydatku zobowiązuje się rozliczyć oraz zwrócić jej niewykorzystaną część. Aby móc prawidłowo rozliczyć zaliczkę pracownik jest zobowiązany do przedłożenia dokumentów potwierdzających poniesienie wydatku, na przykład faktury za zakup materiałów, towarów czy usług. Również dla zaliczek wypłaconych pracownikowi na delegacje należy przedstawić odpowiednie dokumenty takie jak bilety, rachunki czy faktury potwierdzające koszty odbytych podróży tj. przejazdów i dojazdów, noclegów, a także wszystkie inne niezbędne uzasadnione wydatki. Wniosek o zaliczkę druk do pobrania za darmo
ilość stron 1
typ pliku Excel / xls
Podanie o przyjęcie na praktyki zawodowe / staż
gotowy wzór / szablon dokumentu - Podanie o przyjęcie na praktyki zawodowe / praktyki inżynierskie czy odbycie stażu. Praktyki zawodowe stanowią integralną część programu nauczania i podlegają zaliczeniu. Cel praktyk / stażu to poznanie specyfiki pracy na różnych stanowiskach, w branżach merytorycznie związanych z kierunkiem studiów; opanowanie w praktyce zagadnień związanych z pracą na stanowiskach zgodnych z wybraną specjalnością, odkrycie własnych możliwości na rynku pracy a także nawiązanie kontaktów zawodowych. Treść podania stanowi prośba o przyjęcie na praktykę na konkretnym stanowisku, informacje dotyczące aktualnego miejsca pobierania nauki (technikum, liceum, studia) oraz specjalizacji. Zakończenie podania o praktyki odbycie praktyki czy stażu stanowi informacja o wykazie załączników: CV, porozumienie / umowa o praktykę oraz program praktyk. Najważniejsza w treści podania o praktykę / staż jest poprawność językowa oraz zwięzłość - unika się kolokwialnego stylu oraz nadużywania zwrotów grzecznościowych. Podanie o przyjęcie na praktyki inżynierskie czy zawodowe druk dla osoby ubiegającej się o praktykę czyli dla każdego na progu swojej kariery zawodowej. Pamiętając że praktyki w zakładzie pracy to bardzo ważny etap w życiu młodego człowieka wzór druku podanie o odbycie praktyki zawodowej jest do pobrania za darmo
ilość stron 1
typ pliku Excel / xls
Formularz przyjęcia na praktyki zawodowe / staż
gotowy wzór / szablon dokumentu - Formularz przyjęcia ucznia / studenta na praktyki zawodowe lub inżynierskie. Formularz potwierdzający możliwość odbycia praktyki zawodowej / inżynierskiej, stażu pracy przez praktykanta. Druk formularza zatwierdzającego przyjęcie praktykanta przez zakład pracy, stanowi akceptację na odbycie praktyki przez wnioskującego lub delegowanego z Urzędu Pracy kandydata. Staż oraz praktyki to płatne lub bezpłatne formy przyuczenia do zawodu. Odbywa się je najczęściej po zakończeniu nauki (staże absolwenckie) jak i w trakcie studiów (staże studenckie) lub jako okres próbny w nowej pracy. Organizatorem stażu może zostać pracodawca tzn. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jeżeli zatrudnia minimum jednego pracownika. Liczba stażystów nie może jednak przekraczać liczby pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Formularza zatwierdzający przyjęcie praktykanta przez zakład pracy zawiera: dane pracodawcy, dane kandydata( nazwa szkoły lub UP, rok i kierunek studiów), imię i nazwisko opiekuna stażysty, proponowany okres odbywania stażu lub przygotowania zawodowego, opis przewidywanych zadań ( w tym nazwę zawodu zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności, nazwę komórki organizacyjnej i stanowiska, zakres zadań zawodowych) oraz podpisy osób akceptujących odbycie stażu. Do obowiązków pracodawcy należy zorganizowanie stanowiska do odbycia stażu/praktyki zawodowej wraz z niezbędnym wyposażeniem, oraz przygotowaniu opinii dla uczestnika po ich zakończeniu. Formularz przyjęcia na praktyki zawodowe / inżynierskie czy staż wzór do pobrania za darmo
ilość stron 1
typ pliku Excel / xls
Wniosek o podwyżkę / zmianę stanowiska
gotowy wzór / szablon dokumentu - Wniosek o podwyżkę wynagrodzenia / podanie o zmianę stanowiska pracy dla pracownika. Wniosek o podwyżkę wypełnia przełożony pracownika dla którego sporządzany jest wniosek. Wzór wniosek o podwyżkę pensji przeznaczony jest dla przełożonych wnioskujących o podwyżkę czy zmianę stanowiska dla swoich podwładnych gdy pracownik: posiada wyższe kwalifikacje i umiejętności niż inni pracownicy, wyróżniają go lepsze od współpracowników wyniki, wykonuje więcej obowiązków niż dotychczas, zrealizował i wdrożył innowację rzutującą na poprawę polityki kosztowej oraz wyniki biznesowe firmy oraz gdy na rynku pracy obowiązuje wyższe wynagrodzenie za pracę na danym stanowisku. Wniosek o zmianę stanowiska pracy / podanie o podwyżkę wynagrodzenia wzór druku do pobrania za darmo
ilość stron 1
typ pliku Excel / xls
|1| 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

🔍 Wyszukaj w serwisie:

Tylko u nas do pobrania:
 1. Aneks
 2. Arkusz
 3. Audyt
 4. Deklaracja
 5. Dokument
 6. Druk
 7. Dziennik
 8. Ewidencja
 1. Faktura
 2. Formularz
 3. Grafik
 4. Harmonogram
 5. Instrukcja
 6. Karta
 7. Kwestionariusz
 8. Likwidacja
 1. Lista Nota
 2. Notatka
 3. Odwołanie
 4. Oświadczenie
 5. Pełnomocnictwo
 6. Pismo
 7. Podanie
 8. Polecenie
 1. Pozwolenie
 2. Prezentacja
 3. Procedura
 4. Protokół
 5. Rachunek
 6. Rejestr
 7. Skierowanie
 8. Standard
 1. Standard
 2. Szablon
 3. Umowa
 4. Upoważnienie
 5. Wezwanie
 6. Wniosek
 7. Wzór
 8. Wykaz
 1. Zapytanie
 2. Zarządzenie
 3. Zaświadczenie
 4. Zawiadomienie
 5. Zeznanie
 6. Zlecenie