Procedura w firmie - darmowe druki wzory dokumentów
Procedura w firmie - darmowe druki wzory dokumentów
Procedura w firmie - darmowe druki wzory dokumentów
Liczba rekordów spełniająca warunek to: 337 strona 7 z 34
Wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku
gotowy wzór / szablon dokumentu - Wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku wzór. Z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty może wystąpić podatnik, który wpłacił podatek w wysokości większej od należnej - uczynił nadpłatę z tytułu podatku dochodowego czy VAT w wyższej kwocie, niż było to wymagane oraz w sytuacji, gdy uiścił podatek, chociaż nie był do tego zobowiązany. Wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku mogą złożyć podatnicy w przeciągu 5 lat, liczone od końca roku, w którym upłynął termin na zapłatę podatku. Nadpłata podatku może zostać zwrócona na rachunek bankowy, zaliczona na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, zwrócona przekazem pocztowym lub przekazana do odbioru w kasie Urzędu Skarbowego . Odpowiedni wypełniony i podpisany wniosek o stwierdzenie nadpłaty należy złożyć do Urzędu Skarbowego, właściwego ze względu na adres zamieszkania lub siedziby podatnika. Wzór wniosku o stwierdzenie nadpłaty podatku powinien zawierać przede wszystkim: imię, nazwisko lub nazwę podatnika, PESEL lub NIP, adres podatnika oraz Urzędu Skarbowego, kwotę nadwyżki podatku oraz uzasadnienie jej powstania a także podpis podatnika
ilość stron 1
typ pliku Word / doc
Wniosek o odroczenie terminu złożenia deklaracji
gotowy wzór / szablon dokumentu - Wniosek o odroczenie terminu złożenia deklaracji podatków dochodowych oraz VAT wzór. Podatnicy mają możliwość wystąpienia z wnioskiem do naczelnika urzędu skarbowego o odroczenie złożenia deklaracji podatkowych. Organ podatkowy może, ale nie musi przychylić się do wniosku. Termin - deklaracja dotyczy również zeznań, wykazów oraz informacji, które zgodnie z przepisami prawa podatkowego podatnicy i płatnicy mają obowiązek przekazywać. Za niedostarczenie wskazanych dokumentów w odpowiednim czasie grożą sankcje finansowe. Druk wniosek o odroczenie terminu złożenia deklaracji stanowi rozwiązanie, które pozwala uniknąć grzywny i obciążeń odsetkowych. W składanym wniosku odroczenia należy przedstawić okoliczności, które sprawiły, że złożenie ww. deklaracji nie jest możliwe w przewidzianym przepisami prawa terminie. Zmiana terminu złożenia deklaracji podatków dochodowych oraz VAT możliwa jest w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem wnioskodawcy lub interesem publicznym. Na pozytywne rozpatrzenie wniosku rzutują okoliczności tj.: choroba, awaria wewnętrznego systemu informatycznego, zdarzenia losowych - kradzież, pożar, itp. Wskazane jest dołączenie do wniosku o odroczenie terminu złożenia deklaracji dokumentów to potwierdzających np. zaświadczenie o pobycie w szpitalu czy zaświadczenia wydanego przez policję. Wzór formularza wniosku o odroczenie terminu złożenia deklaracji podatków dochodowych oraz VAT powinien zawierać: datę i miejscowość, dane podatnika, nr NIP lub PESEL, tytuł wniosku, uzasadnienie odroczenia terminu złożenia deklaracji wraz ze wskazaniem okresu którego dotyczy i propozycją daty, do której ma być odroczony, a także ewentualne załączniki oraz podpis
ilość stron 1
typ pliku Word / doc
Druk KP kasa przyjmie
gotowy wzór / szablon dokumentu - Druk KP kasa przyjmie. Wzór druku KP dowód wpłaty umożliwia wydanie potwierdzenia dokonanej wpłaty. Dokument KP sporządza się w dwóch egzemplarzach, oryginał przekazywany jest osobie wpłacającej, jako dowód uiszczenia zapłaty, natomiast kopia druku KP pozostaje u wystawcy dokumentu. Druki KP można zakupić w sklepie, bądź wygenerować za pomocą programów do fakturowania. KP druk można również stworzyć i wydrukować samodzielnie. Należy jednak pamiętać, że każdy dokument stanowiący dowód dokonania wpłaty do kasy powinien zawierać pewne niezbędne dane jak: data przyjęcia gotówki, wysokość przyjętej do kasy kwoty czy informację o danych osoby wpłacającej gotówkę do kasy i osoby, która ją przyjmuje. Wzór KP kasa przyjęła jest sformatowany i gotowy do wydruku. W pliku do pobrania na jednej stronie A4 rozmieszone są 2 Druki KP. Wzór dowód wpłaty KP wypełniamy i podpisujemy czytelnie imieniem i nazwiskiem (zwłaszcza dotyczy to osób z zewnątrz). KP druk jest drukiem ścisłego zarachowania - oznacza to, że powinien być on ponumerowany. KP wzór do pobrania całkowicie za darmo
ilość stron 1
typ pliku Excel / xls
Druk KW kasa wypłaci
gotowy wzór / szablon dokumentu - Druk KW kasa wypłaci. Wzór druku KW umożliwia wydanie potwierdzenia dokonanej wypłaty. Podobnie jak inne dokumenty kasowe, druk KW - kasa wyda sporządza się w dwóch egzemplarzach. Jest to szczególnie ważne z punktu widzenia strony wypłacającej gotówkę, gdyż druk KW jest jedynym dowodem, iż druga strona otrzymała kwotę pieniędzy w określonej wysokości. Oczywiście fakt przekazania gotówki musi być potwierdzony podpisami obu stron (osoby wdającej i osoby odbierającej pieniądze), bez tego dokument jest nieważny. We wzorze druku do pobrania aa jednej stronie A4 rozmieszone są dwa Druki KW czyli kasa wyda - wypłaci. Wzór KW wypełniamy i podpisujemy czytelnie imieniem i. Druki kasowe do których zlicza się również druk KW są drukami ścisłego zarachowania - oznacza to, że powinny być ponumerowane
ilość stron 1
typ pliku Excel / xls
Druk RK - Raport kasowy
gotowy wzór / szablon dokumentu - Druk RK - Raport kasowy - dokument księgowy stosowany w obrocie gotówkowym. Raport kasowy jest dokumentem zbiorczym operacji kasowych w ciągu określonego okresu potwierdzonych dokumentami KP (kasa przyjmie - pokwitowanie odbioru gotówki przez kasę firmy) i KW (kasa wyda - pokwitowanie wypłaty gotówki z kasy firmy). Zapisy w raportach na drukach RK powinny być chronologiczne i uwzględniać podział na dni dokonywanych wpłat lub wypłat. W raporcie RK wpisuje się także stan poprzedni oraz wylicza obecny stan środków pieniężnych. Raport kasowy należy sporządzać okresowo: przynajmniej raz - po zakończeniu sprzedaży za dany miesiąc lub codziennie - jeżeli zachodzi duża liczba operacji gotówkowych. Zarówno fiskalizacja kasy (czyli pierwsze uruchomienie w trybie fiskalnym z pamięcią niekasowalną), jak i zakończenie prac zobowiązuje do sporządzenia raportów dobowych (przy zakończeniu prac – również raportu okresowego). Przy płatnościach elektronicznych raport kasowy generujemy w najbliższym dniu uznawanym za dzień prowadzenia działalności. Raport ten wykonuje się przed rozpoczęciem sprzedaży w takim dniu. Druk RK Raport kasowy jest podpisywany przez kasjera, który jest osobą materialnie odpowiedzialną za powierzone mienie. Raport kasowy druk darmowy zapraszam do pobrania
ilość stron 1
typ pliku Excel
Druk MT/MN - Zmiana miejsca użytkowania środka trwałego / nietrwałego
gotowy wzór / szablon dokumentu - Druk - MT / MN - Zmiana miejsca użytkowania środka trwałego / przedmiotu nietrwałego wzór. Druk umożliwia udokumentowanie przeniesienia środków trwałych. Zmiana miejsca użytkowania środka trwałego wewnątrz jednostki, np. pomiędzy działami, komórkami organizacyjnymi, może zostać potwierdzona dowodem MT. Dokument księgowy MT / MN jest podstawą dokonania zmian w karcie szczegółowej środka trwałego, księdze inwentarzowej, a także zmiany stanowiska generowanych kosztów. W sytuacji kiedy zostanie zmienione miejsce użytkowania środków trwałych czy też przedmiotów nietrwałych należy to odnotować. W tym celu należy skorzystać z dokumentu zmiany miejsca użytkowania środka trwałego lub przedmiotu nietrwałego. Druk MT / MN wystawiany jest w dniu faktycznej zmiany miejsca użytkowania środka trwałego. Prawidłowy dowód MT powinien zawierać: nazwę środka trwałego i krótką jego charakterystykę. Sporządzony dokument MT stanowi podstawę dla komórki organizacyjnej przekazującej do wydania środka trwałego. Fakt ten odnotowuje się na dowodzie MT poprzez złożenie podpisów kierowników komórek przekazującej i otrzymującej środek trwały. Po podpisaniu dokumentu MT następuje jego kontrola pod względem formalno - rachunkowym przez głównego księgowego. Wzór dowodu MT / MN powinien zawierać nazwę, charakterystykę, numer inwentarzowy przemieszczanego środka trwałego / przedmiotu nietrwałego, datę i przyczynę zmiany miejsca użytkowania oraz informację skąd i dokąd przeniesiono środek trwały / przedmiot nietrwały, jego wartość początkową, datę sporządzenia dowodu MT, podpisy kierowników komórek przekazującej i otrzymującej środek. Dowód MT sporządza się co najmniej w 3 egzemplarzach: oryginał - dla księgowości, pierwszą kopię - dla komórki organizacyjnej otrzymującej środek trwały natomiast drugą kopię - dla komórki organizacyjnej przekazującej środek trwały
ilość stron 1
typ pliku Excel / xls
Wczasy pod gruszą - wiosek o dofinansowanie
gotowy wzór / szablon dokumentu - Wczasy pod gruszą - wniosek o dofinansowanie wypoczynku w formie „wczasów pod gruszą”. Druk dla pracownika starającego się o dofinansowanie urlopu wypoczynkowego z funduszu świadczeń socjalnych. Pracodawca sam może wybrać sposób, w jaki chce dofinansować wypoczynek swoich pracowników: może wypłacać świadczenie urlopowe lub dopłacić do tzw. wczasów pod gruszą. Zakład pracy może dofinansować wypoczynek swoim pracownikom, z uwzględnieniem długości dni wymaganego urlopu. Może to być wypoczynek w formie zorganizowanej we własnym zakresie przez pracowników (wczasy pod gruszą) np.: agroturystyka, wynajem kwater prywatnych czy wypoczynek łączony z pobytem w sanatorium na leczeniu lub rekonwalescencji. Wysokość dopłat dla pracowników uwarunkowana jest wysokością dochodów na członka rodziny. Aby otrzymać dofinansowanie wypoczynku w formie wczasów pod gruszą pracownik powinien złożyć w dziale kadr wniosek o dofinansowanie wypoczynku wraz z oświadczeniem dotyczącym jego sytuacji materialnej. Zasady przyznawania i wysokość świadczenia są uzależnione od wysokości dochodów i warunków socjalnych pracownika. Pracodawca z wewnętrznych regulaminach może także proponować dofinansowanie wypoczynku dzieci pracowników, zarówno zimowisk, obozów, kolonii, zielonych szkół jak i oaz czy rajdów. W ramach potwierdzenia takiego wypoczynku-wczasów pod gruszą pracodawca może zażądać przedstawienie rachunków, faktur i poświadczeń pobytu we wskazanym miejscu. Forma wypoczynku i rodzaj dokumentów mają tu również wpływ na zwolnienia podatkowe od przyznanej kwoty. We wniosku o dofinansowanie wypoczynku w formie wczasy pod gruszą pracownik deklaruje w jakim przedziale czasu i ile dni kalendarzowych będzie przebywał na urlopie oraz podaje dane osób, które wraz z nim będą korzystały z wypoczynku
ilość stron 1
typ pliku Word / doc
Druk PK - Polecenie księgowania
gotowy wzór / szablon dokumentu - Druk PK Polecenie księgowania wewnętrzny dowód księgowy. Dokument PK wystawiany dla udokumentowania takich zapisów księgowych jak: dowód zastępczy, zbiorczy, korygujący, oraz inne dowody źródłowe nie mające odzwierciedlenia w operacjach gospodarczych. Polecenie księgowania stosuje się w przypadkach: dokonywania rozliczeń wyniku finansowego ( rozliczenie kosztów), korekty błędnych zapisów dokonanych w księgach rachunkowych (ich zmiany), otwierania lub zamykania kont rachunkowych (przeniesienie salda z jednego konta na inne) a także ujęcia nowych zdarzeń gospodarczych w księgach w określony sposób. Druk PK powinien zawierać datę wystawienia dokumentu PK oraz datę pod która należy dokonać księgowania.W szablonie dokumentujemy również numer identyfikacyjny oraz rodzaj dowodu, treść określającą zdarzenie, konta, stronę (Winien lub Ma) i kwotę, która będzie księgowana wraz z sumą obrotów. Na druku PK zawarty jest także podpis osoby sporządzającej, sprawdzającej, zatwierdzającej i księgującej oraz liczba załączników. Druk polecenie księgowania nie należy do dokumentów obiegowych, w zależności od wymogów sporządza się go w jednym bądź dwóch egzemplarzach. Druk PK wzór darmowy w Excel
ilość stron 1
typ pliku Excel / xls
Druk RW - Rozchód wewnętrzny / wydanie z magazynu
gotowy wzór / szablon dokumentu - Druk RW - Rozchód wewnętrzny - wydanie z magazynu dokumentuje zaistnienie operacji wewnątrz jednostki takie jak wypożyczenie z magazynu, przekazanie materiałów na produkcję, przekazanie do naprawy, itp. W momencie rozchodu jest możliwe określenie miejsca użytkowania narzędzia, osoby odpowiedzialnej, terminu zwrotu, oraz celu wypożyczenia. Oryginał dokumentu rozchodu wewnętrznego trafia do działu księgowości, kopia dokumentu RW przeznaczona jest dla jednostki wydającej materiał wskazany w dokumencie, druga kopia przeznaczona jest dla osoby lub jednostki pobierającej materiał lub towar. Ewidencjonowanie wewnętrznego rozchodu materiałów pozwala na kontrolę jakości surowców i ewentualnych strat. Dokładna dokumentacja RW w przedsiębiorstwach produkcyjnych wskazuje na podstawowe koszty surowców czy materiałów w obszarze: klient, zlecenie, produkt przez co pomaga zobrazować koszty wytworzenia. Kolejną zaletą druku RW jest możliwość wskazania strat i braków wykrytych podczas inwentaryzacji. Elementy, które powinien zawierać poprawnie wystawiony dokument wydania z magazynu to: nazwa materiału, ilość, jednostka miary, nazwa jednostki pobierającej (pieczęć), data wydania, numer magazynu, numer bieżący dowodu, indeks, jednostka miary, ilość wydana oraz podpis osoby wydającej
ilość stron 1
typ pliku Excel / xls
Druk PZ - Przyjęcie zewnętrzne
gotowy wzór / szablon dokumentu online - Druk PZ - Przyjęcie zewnętrzne to dokument magazynowy. Druk PZ wystawiany jest przy zakupie do jednostki gospodarczej lub magazynu czy sklepu nowych materiałów, towarów, surowców, wyrobów gotowych (na fakturę VAT) lub na potrzeby zewnętrznego przyjęcia towaru. PZ wystawia się na podstawie dokumentu potwierdzającego dostawę, głównie na podstawie faktury dokumentującej dokonanie zakupu lub dokumentu WZ dostawcy. Zadaniem druku PZ jest umożliwienie prowadzenia gospodarki magazynowej związanej ze zmianą ilości oraz wartości towarów na magazynie. Na podstawie dokumentu przyjęcia zewnętrznego uaktualnia się stany magazynowe o przyjęte materiałów i surowców. Nie jest to dokument generujący płatność, nie wynika z niego zobowiązanie, ani też podlegający opodatkowaniu VAT, wiec nie wykazuje się go w rejestrze VAT-jest to dokument wewnętrzny jedynie wspomagający zarządzanie posiadanymi materiałami i towarami, niepodlegający ewidencji w KPiR. Wystawiany dokument PZ powinien zawierać takie elementy jak: numer dokumentu PZ, datę wystawienia, datę przyjęcia towaru/materiału/surowca, oznaczenie towaru/surowca, cenę jednostkową, ilość przyjętego materiału, dane wystawiającego PZ, dane dostawcy, podpisy: osoby upoważnionej do wystawiania PZ oraz dostawcy i odbierającego. Druk PZ - Przyjęcie zewnętrzne wzór dokumentu do pobrania za darmo
ilość stron 1
typ pliku Excel / xls
2 3 4 5 6 |7| 8 9 10 11 

🔍 Wyszukaj w serwisie:

Tylko u nas do pobrania:
 1. Aneks
 2. Arkusz
 3. Audyt
 4. Deklaracja
 5. Dokument
 6. Druk
 7. Dziennik
 8. Ewidencja
 1. Faktura
 2. Formularz
 3. Grafik
 4. Harmonogram
 5. Instrukcja
 6. Karta
 7. Kwestionariusz
 8. Likwidacja
 1. Lista Nota
 2. Notatka
 3. Odwołanie
 4. Oświadczenie
 5. Pełnomocnictwo
 6. Pismo
 7. Podanie
 8. Polecenie
 1. Pozwolenie
 2. Prezentacja
 3. Procedura
 4. Protokół
 5. Rachunek
 6. Rejestr
 7. Skierowanie
 8. Standard
 1. Standard
 2. Szablon
 3. Umowa
 4. Upoważnienie
 5. Wezwanie
 6. Wniosek
 7. Wzór
 8. Wykaz
 1. Zapytanie
 2. Zarządzenie
 3. Zaświadczenie
 4. Zawiadomienie
 5. Zeznanie
 6. Zlecenie