Procedura w firmie - darmowe druki wzory dokumentów
Procedura w firmie - darmowe druki wzory dokumentów
Procedura w firmie - darmowe druki wzory dokumentów
Liczba rekordów spełniająca warunek to: 347 strona 3 z 35
Protokół przekazania sprzętu / mienia
Gotowy wzór / szablon dokumentu - Protokół przekazania sprzętu / mienia. Protokół przekazania sprzętu umożliwia udokumentowanie przekazania wartościowego sprzętu pracodawcy i powierzenie go pracownikowi (np. przekazanie komputera PC, przekazanie aparatu fotograficznego, przekazanie laptopa, przekazanie narzędzi). Protokół przekazania sprzętu ułatwia usystematyzowanie, zarchiwizowanie i zapanowanie nad posiadanym firmowym mieniem. Mienie powierzone na mocy protokołu przekazania przeznaczone jest tylko do wykonywania czynności służbowych (po zapoznaniu się z instrukcja obsługi oraz zgodnie z przepisami bhp). Z dniem podpisania protokołu przekazania sprzętu/mienia pracownik przyjmuje na siebie odpowiedzialność materialną za powierzone dobro należące do firmy. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu wskazanego w protokole przekazania – pracownik zobligowany jest do okazania i zwrotu składnika mienia. Na mocy protokołu przekazania sprzętu / mienia pracownik zobowiązany jest do rozliczenia się z powierzonego mu mienia na każde żądanie pracodawcy oraz wyraża pisemną zgodę na potrącenie z wynagrodzenia określonej kwoty. Wzór druku protokołu przekazania sprzętu/mienia powinien zawierać dane tj.: miejscowość, datę, tytuł, dane pracownika, stanowisko, dokładny opis składnika mienia, koszt powierzonego mienia, podpis osoby wydającej i pobierającej
ilość stron 1
typ pliku Word / doc
Wniosek o becikowe
gotowy wzór / szablon dokumentu - Wniosek o becikowe. Becikowe stanowi wsparcie finansowe dla rodzin w których narodziło się dziecko. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka zwana becikowym, jest świadczeniem, o które ubiegać może się matka, ojciec, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka w związku z urodzeniem się żywego dziecka za pomocą dokumentu wniosku o przyznanie becikowego. Wniosek o becikowe to druk podania o przyznanie zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. Pisemny wniosek o becikowe można złożyć w urzędzie gminy lub w ośrodku pomocy społecznej w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, przyznawana po rozpatrzeniu wniosku o becikowe, jest świadczeniem wypłacanym jednorazowo. Wniosek o becikowe złożony po terminie będzie pozostawiony bez rozpoznania Do wniosku o becikowe dołączamy następujące dokumenty: 1 dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o becikowe; 2 skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający datę urodzenia dziecka; 3 pisemne oświadczenie, że na dziecko nie zostało wcześniej pobrane becikowe; 4 zaświadczenie lekarskie o opiece medycznej od 10 tygodnia ciąży. Druk wniosek o becikowe powinien zawiera dane tj.: dane osoby ubiegające się o zapomogę, imię nazwisko, pesel lub data urodzenia dziecka, nazwa banku i nr konta, załączniki oraz podpis osoby starającej się o wsparcie finansowe. Becikowe jest zwolnione z podatku, a warunkiem uzyskania becikowego jest zamieszkiwanie na terenie Polski przez co najmniej rok przed narodzinami dziecka. W roku 2015 becikowe wynosi 1000 złotych
ilość stron 1
typ pliku Word / doc
Oświadczenie o niepobieraniu becikowego
gotowy wzór / szablon dokumentu - Oświadczenie o niepobieraniu becikowego. Wniosek / formularz o nie pobieraniu gdziekolwiek wcześniej jednorazowej zapomogi (becikowego) z tytułu urodzenia się dziecka. Wniosek, formularz o nie pobieraniu becikowego stanowi dokument zaświadczenia o niezłożeniu wniosku / nie pobieraniu świadczenia zapomogi z tytułu urodzenia dziecka z Miejskiego lub Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przez innego członka rodziny niż wnioskodawca. Oznacza to, że o wypłatę świadczenia becikowego może ubiegać się tylko jeden z rodziców - jeśli matka złożyła wniosek w Ośrodku, to ojciec już drugi raz nie może zrobić tego samego. Oświadczenie o niepobieraniu becikowego o nie pobieraniu becikowego powinien zawierać dane tj. miejscowość, data, dane jednego z rodziców – imię, nazwisko, nr PESEL oraz seria i nr dowodu osobistego. Wzór druku Wniosek o nie pobieraniu becikowego posiada także treść oświadczenia o poddaniu się odpowiedzialności karnej w przypadku podania fałszywych danych oraz deklarację o nie pobieraniu gdziekolwiek wcześniej jednorazowej zapomogi (becikowego) z tytułu urodzenia się dziecka. W Formularz wniosku o niepobieraniu świadczenia becikowego wnioskodawca wpisuje imię nazwisko, pesel lub datę urodzenia dziecka (dzieci) co potwierdza swoim podpisem
ilość stron 1
typ pliku Word / doc
Zaświadczenie lekarskie - becikowe
wzór / szablon dokumentu - Zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, uprawniającą do dodatku z tytułu urodzenia dziecka. W celu otrzymania becikowego należy złożyć wniosek oraz min. zaświadczenie lekarskie w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. O jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka mogą ubiegać się matka, ojciec, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka (w związku z urodzeniem się żywego dziecka). Świadczenie becikowe przysługuje w przypadku gdy matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Za formy opieki medycznej rozumie się: wizyty w zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, poddawanie się ambulatoryjnym świadczeniom specjalistycznym lub leczenie szpitalne. Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje, jeżeli jedno z tych świadczeń, było udzielone kobiecie przynajmniej raz w każdym trymestrze ciąży. Wszystkie badania, którym poddawała się matka dziecka muszą być odpowiednio udokumentowane, aby później uzyskać wymagane zaświadczenie lekarskie. Wzór dokumentu zaświadczenia lekarskiego do becikowego powinien zawierać: miejscowość, datę, pieczęć zakładu opieki zdrowotnej, tytuł, treść oświadczenia. W formularzu zaświadczenia lekarskiego określane: dane pacjentki - imię, nazwisko, adres, nr dowodu osobistego lub PESEL, datę rozpoczęcia opieki medycznej ze wskazaniem tygodnia ciąży pozostałego do porodu. Na zaświadczeniu lekarskim do becikowego lekarz wpisuje terminy udzielanych świadczeń zdrowotnych wraz z datami wizyt, przybija pieczątkę i składa swój podpis
ilość stron 1
typ pliku Word / doc
Protokół sprawdzenia poprawności działania urządzenia
gotowy wzór / szablon dokumentu - Protokół sprawdzenia / diagnozy poprawności działania urządzenia / maszyny czy innego dowolnego sprzętu używanego firmie / fabryce / biurze. Sprawdzenie poprawności działania urządzenia polega na przeprowadzeniu testu oraz dokonaniu właściwych pomiarów. Wszystkie operacje diagnozy realizowane są w warunkach warsztatowych w oparciu o przyjęte instrukcje i procedury. Zakres pierwszego uruchomienia obejmuje: sprawdzenie doprowadzonych przewodów i podłączeń, sprawdzenie poprawności działania zabezpieczeń oraz kontrolę i regulację parametrów grzewczych . Wykonywane prace dotyczące kontroli poprawnego działania urządzenia przeprowadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz Polską Normą, obejmują między innymi: sprawdzenie instalacji, rozmieszczenia i zamocowania całego wyposażenia na podstawie dokumentacji technicznej; sprawdzenie poprawności działania wszystkich czujników/detektorów; sprawdzenie zgodności z wymaganiami wszystkich połączeń giętkich. Dalsza diagnoza dotyczy sprawdzenia poprawności działania zasilaczy głównych i rezerwowych(w tym pomiary pojemności akumulatorów); sprawdzenia poprawności działania akustycznego sygnalizatora alarmowego. Przepisy dotyczące systemów bezpieczeństwa jasno wskazują, że powinny być one okresowo sprawdzane (np. raz na pół roku). Każda wykryta nieprawidłowości musi być odnotowana w Ewidencji napraw i konserwacji, ewentualne usterki usunięte a zużyte materiały powinny podlegać wymienianie. Druk protokółu sprawdzającego poprawność działania urządzenia powinien zawierać: datę, dane sprzętu(opis nazwa / model / nr seryjny), charakterystykę wykonanych czynności oraz metod i narzędzi użytych do przeprowadzenia diagnozy. W dokumencie należy także podać wynik wykonanej kontroli oraz podsumować czy na podstawie przeprowadzonych czynności urządzenie działa poprawnie, co potwierdza podpis osoby dokonującej jego sprawdzenia. Protokół sprawdzenia poprawności działania urządzenia wzór darmowy
ilość stron 1
typ pliku Word / doc
Protokół odbioru dzieła
gotowy wzór / szablon dokumentu - Protokół odbioru dzieła, dokument pozwalający sfinalizować transakcje pomiędzy wykonującym a zamawiającym jaką jest wykonanie przedmiotu umowy o dzieło. Druk ten pozwala na udokumentowanie odbioru zrealizowanych przez wykonawcę prac. Przeprowadzenie tej procedury da Tobie i wykonawcy jasność co do wykonania zamówionych towarów czy usług oraz ich ilości i jakości. Ponadto data protokołu odbioru wyraźnie wskaże, czy wykonawca zmieścił się w terminie określonym w umowie. Procedura ta, zależnie od przedmiotu zamówienia, może być albo ogólna (właściwie sprowadzająca się do podpisania protokołu), albo szczegółowa
ilość stron 1
typ pliku Word / doc
Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron
gotowy wzór / szablon dokumentu - Podanie o rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron - wypowiedzenie umowy przez pracownika. Porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę jest dwustronną czynnością prawną, w której pracownik wraz z pracodawcą składają zgodne oświadczenie, deklarując ustanie istniejącego między nimi stosunku pracy. Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron umożliwia rozwiązanie umowy bez konieczności upływu ustawowego okresu wypowiedzenia. Z inicjatywą rozwiązania umowa za porozumieniem stron może wystąpić zarówno pracodawca, jak i pracownik. W przypadku pracownika wypowiedzenie takie traktowane jest jako rozwiązanie umowy na prośbę pracownika Dla rozwiązania umowy za porozumieniem stron nie jest istotny powód zakończenie współpracy. W dokumencie wypowiedzenia powinny znaleźć się takie informacje jak: miejscowość i data, dane pracownika oraz pracodawcy, prośba o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron ze wskazaniem terminu rozwiązania współpracy oraz podpis
ilość stron 1
typ pliku Word / doc
Świadectwo pracy
gotowy wzór / szablon dokumentu - Świadectwo pracy. Wzór druku świadectwo pracy to dokument wydawany pracownikowi przez pracodawcę w związku z wygaśnięciem lub rozwiązaniem stosunku pracy. Treść formularza świadectwa pracy i tryb jego wydawania a także prostowania, reguluje Kodeks Pracy oraz wydane na jego podstawie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i korygowania (Dz. U. z 1996 r. Nr 60, poz. 282). W świadectwie pracy pracodawca zawiera informacje dotyczące zatrudnienia min. trwania umowy, stanowiska, urlopu oraz ubezpieczenia społecznego. Zakład pracy wydaje świadectwo pracy w dniu w którym następuje rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy, bezpośrednio pracownikowi lub osobie którą pracownik upoważnił na piśmie (w razie śmierci pracownika członkowi rodziny lub osobie będącej spadkobiercą). W sytuacji wystąpienia błędów lub braków w dokumencie świadectwa pracy, pracownik może wnosić o poprawienie świadectwa pracy w ciągu 7 dni od jego wystawienia. Wzór druku świadectwo pracy powinien zawierać dane tj.: tytuł, miejscowość i data, dane pracodawcy, nr REGON, siedziba firmy, dane pracownika, okres zatrudnienia oraz wymiar czasu pracy. Dokument świadectwo pracy obejmuje również informacje dotyczące pełnionych funkcji lub zajmowanych przez pracownika stanowisk, wymiaru urlopu, dane o możliwym zajęciu wynagrodzenia oraz pieczęć i podpis pracodawcy lub osoby działającej w jego imieniu
ilość stron 3
typ pliku Word / doc
Protokół odbioru sprzętu / urządzenia
wzór / szablon dokumentu - Protokół odbioru sprzętu wzór. Dokument ten jest powszechnie wykorzystywany w podczas dostawy maszyn i urządzeń do firmy. Protokół przekazania sprzętu druk umożliwia udokumentowanie i zarazem sprawdzenie czy dostarczony / zakupiony / wynajmowany sprzęt spełnia wymogi zawarte w umowie. W protokole odbioru sprzętu definiowany jest stan i wyposażenie dostarczonego urządzenia wraz z dokumentacją tj. gwarancja, deklaracje zgodności CE oraz DTR . Protokół przekazania sprzętu / urządzenia uwęglenia również możliwość zaistnienia konieczności wymiany sprzętu wadliwego na urządzenie wolne od wad. Data podpisania protokołu jest datą rozpoczęcia okresu gwarancyjnego Protokół odbioru sprzętu sporządzany jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Protokół odbioru sprzętu umożliwia odbiór maszyn, odbiór urządzeń dokument ten spisuje się w momencie odbioru zamówionego sprzętu i jest on podstawą do dochodzenia ewentualnych roszczeń z dostawcą np. uzupełnienia przez niego dokumentacji technicznej czy dostarczenie brakujących elementów wyposażenia sprzętu czy urządzenia
ilość stron 2
typ pliku Word / doc
Druk delegacji - rozliczenie
wzór / szablon dokumentu - Druk delegacji - rozliczenie. Wzór druku rozliczenie delegacji zagranicznej i krajowej. Druk rozliczenie delegacji umożliwia rozliczenie kosztów, wydatków, zaliczek, diety, ryczałtów oraz innych źródeł finansowania jak karty kredytowe. Zgodnie z rozporządzeniem obowiązującym od 1 marca 2013 roku to rozliczenie kosztów podróży dokonuje pracownik wypełniając i składając druk delegacji w terminie 14 dni od dnia zakończenia podróży. Jak rozliczyć koszty wyjazdu? Drukujemy druk delegacji i podpinamy do niego dokumenty potwierdzające fakt poniesienia przez nas określonych wydatków. Załącznikiem do druku rozliczenia delegacji mogą być np. faktura VAT lub rachunek wystawiony na firmę czy bilet. W sytuacji gdy uzyskanie rachunku nie było możliwe, uzupełniamy druk delegacji oświadczeniem o dokonanym wydatku oraz przyczynach braku jego udokumentowania. Najczęściej stosowany druk delegacji jest z jednej strony poleceniem wyjazdu służbowego , z drugiej zaś dokumentem, na podstawie delegowany rozlicza się z pracodawcą. Druk delegacji potwierdzamy zawsze podpisem poświadczającym wiarygodność rozliczenia kosztów
ilość stron 1
typ pliku Excel / xls
1 2 |3| 4 5 6 7 8 9 10 

🔍 Wyszukaj w serwisie:

Tylko u nas do pobrania:
 1. Aneks
 2. Arkusz
 3. Audyt
 4. Deklaracja
 5. Dokument
 6. Druk
 7. Dziennik
 8. Ewidencja
 1. Faktura
 2. Formularz
 3. Grafik
 4. Harmonogram
 5. Instrukcja
 6. Karta
 7. Kwestionariusz
 8. Likwidacja
 1. Lista Nota
 2. Notatka
 3. Odwołanie
 4. Oświadczenie
 5. Pełnomocnictwo
 6. Pismo
 7. Podanie
 8. Polecenie
 1. Pozwolenie
 2. Prezentacja
 3. Procedura
 4. Protokół
 5. Rachunek
 6. Rejestr
 7. Skierowanie
 8. Standard
 1. Standard
 2. Szablon
 3. Umowa
 4. Upoważnienie
 5. Wezwanie
 6. Wniosek
 7. Wzór
 8. Wykaz
 1. Zapytanie
 2. Zarządzenie
 3. Zaświadczenie
 4. Zawiadomienie
 5. Zeznanie
 6. Zlecenie