Liczba rekordów spełniająca warunek to: 302 strona 3 z 31
Protokół przekazania sprzętu / mienia
Gotowy wzór / szablon dokumentu - Protokół przekazania sprzętu / mienia. Protokół przekazania sprzętu umożliwia udokumentowanie przekazania wartościowego sprzętu pracodawcy i powierzenie go pracownikowi (np. przekazanie komputera PC, przekazanie aparatu fotograficznego, przekazanie laptopa, przekazanie narzędzi). Protokół przekazania sprzętu ułatwia usystematyzowanie, zarchiwizowanie i zapanowanie nad posiadanym firmowym mieniem. Mienie powierzone na mocy protokołu przekazania przeznaczone jest tylko do wykonywania czynności służbowych (po zapoznaniu się z instrukcja obsługi oraz zgodnie z przepisami bhp). Z dniem podpisania protokołu przekazania sprzętu/mienia pracownik przyjmuje na siebie odpowiedzialność materialną za powierzone dobro należące do firmy. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu wskazanego w protokole przekazania – pracownik zobligowany jest do okazania i zwrotu składnika mienia. Na mocy protokołu przekazania sprzętu / mienia pracownik zobowiązany jest do rozliczenia się z powierzonego mu mienia na każde żądanie pracodawcy oraz wyraża pisemną zgodę na potrącenie z wynagrodzenia określonej kwoty. Wzór druku protokołu przekazania sprzętu/mienia powinien zawierać dane tj.: miejscowość, datę, tytuł, dane pracownika, stanowisko, dokładny opis składnika mienia, koszt powierzonego mienia, podpis osoby wydającej i pobierającej
ilość stron 1
typ pliku Word / doc
Wniosek o becikowe
gotowy wzór / szablon dokumentu - Wniosek o becikowe wzór wniosku o przyznanie zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. Pisemny wniosek o becikowe można złożyć w urzędzie gminy lub w ośrodku pomocy społecznej (w miejscu, gdzie wypłacane są świadczenia rodzinne) w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka (zmiana wprowadzona w czerwcu 2007 roku, wcześniej obowiązywał termin 3 miesięcy). Zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka jest jednorazowa. Wniosek o becikowe złożony po terminie będzie pozostawiony bez rozpoznania Do wniosku o becikowe dołączamy następujące dokumenty: 1 dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o becikowe; 2 skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający datę urodzenia dziecka; 3 pisemne oświadczenie, że na dziecko nie zostało wcześniej pobrane becikowe; 4 zaświadczenie lekarskie o opiece medycznej od 10 tygodnia ciąży
ilość stron 1
typ pliku Word / doc
Oświadczenie o niepobieraniu becikowego
gotowy wzór / szablon dokumentu - Wniosek / formularz o nie pobieraniu gdziekolwiek wcześniej jednorazowej zapomogi tytułu urodzenia się dziecka
ilość stron 1
typ pliku Word / doc
Zaświadczenie lekarskie - becikowe
wzór / szablon dokumentu - Zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, uprawniającą do dodatku z tytułu urodzenia dziecka. W celu otrzymania becikowego należy złożyć wniosek oraz min. zaświadczenie lekarskie w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. O jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka mogą ubiegać się matka, ojciec, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka (w związku z urodzeniem się żywego dziecka). Świadczenie becikowe przysługuje w przypadku gdy matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Za formy opieki medycznej rozumie się: wizyty w zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, poddawanie się ambulatoryjnym świadczeniom specjalistycznym lub leczenie szpitalne. Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje, jeżeli jedno z tych świadczeń, było udzielone kobiecie przynajmniej raz w każdym trymestrze ciąży. Wszystkie badania, którym poddawała się matka dziecka muszą być odpowiednio udokumentowane, aby później uzyskać wymagane zaświadczenie lekarskie. Wzór dokumentu zaświadczenia lekarskiego do becikowego powinien zawierać: miejscowość, datę, pieczęć zakładu opieki zdrowotnej, tytuł, treść oświadczenia. W formularzu zaświadczenia lekarskiego określane: dane pacjentki - imię, nazwisko, adres, nr dowodu osobistego lub PESEL, datę rozpoczęcia opieki medycznej ze wskazaniem tygodnia ciąży pozostałego do porodu. Na zaświadczeniu lekarskim do becikowego lekarz wpisuje terminy udzielanych świadczeń zdrowotnych wraz z datami wizyt, przybija pieczątkę i składa swój podpis
ilość stron 1
typ pliku Word / doc
Protokół sprawdzenia poprawności działania urządzenia
gotowy wzór / szablon dokumentu - Protokół sprawdzenia / diagnozy poprawności działania urządzenia / maszyny czy innego dowolnego sprzętu używanego firmie / fabryce / biurze. Sprawdzenie poprawności działania urządzenia polega na przeprowadzeniu testu oraz dokonaniu właściwych pomiarów. Wszystkie operacje diagnozy realizowane są w warunkach warsztatowych w oparciu o przyjęte instrukcje i procedury. Zakres pierwszego uruchomienia obejmuje: sprawdzenie doprowadzonych przewodów i podłączeń, sprawdzenie poprawności działania zabezpieczeń oraz kontrolę i regulację parametrów grzewczych . Wykonywane prace dotyczące kontroli poprawnego działania urządzenia przeprowadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz Polską Normą, obejmują między innymi: sprawdzenie instalacji, rozmieszczenia i zamocowania całego wyposażenia na podstawie dokumentacji technicznej; sprawdzenie poprawności działania wszystkich czujników/detektorów; sprawdzenie zgodności z wymaganiami wszystkich połączeń giętkich. Dalsza diagnoza dotyczy sprawdzenia poprawności działania zasilaczy głównych i rezerwowych(w tym pomiary pojemności akumulatorów); sprawdzenia poprawności działania akustycznego sygnalizatora alarmowego. Przepisy dotyczące systemów bezpieczeństwa jasno wskazują, że powinny być one okresowo sprawdzane (np. raz na pół roku). Każda wykryta nieprawidłowości musi być odnotowana w Ewidencji napraw i konserwacji, ewentualne usterki usunięte a zużyte materiały powinny podlegać wymienianie. Druk protokółu sprawdzającego poprawność działania urządzenia powinien zawierać: datę, dane sprzętu(opis nazwa / model / nr seryjny), charakterystykę wykonanych czynności oraz metod i narzędzi użytych do przeprowadzenia diagnozy. W dokumencie należy także podać wynik wykonanej kontroli oraz podsumować czy na podstawie przeprowadzonych czynności urządzenie działa poprawnie, co potwierdza podpis osoby dokonującej jego sprawdzenia. Protokół sprawdzenia poprawności działania urządzenia wzór darmowy
ilość stron 1
typ pliku Word / doc
Protokół odbioru dzieła
gotowy wzór / szablon dokumentu - Protokół odbioru dzieła, dokument pozwalający sfinalizować transakcje pomiędzy wykonującym a zamawiającym jaką jest wykonanie przedmiotu umowy o dzieło. Druk ten pozwala na udokumentowanie odbioru zrealizowanych przez wykonawcę prac. Przeprowadzenie tej procedury da Tobie i wykonawcy jasność co do wykonania zamówionych towarów czy usług oraz ich ilości i jakości. Ponadto data protokołu odbioru wyraźnie wskaże, czy wykonawca zmieścił się w terminie określonym w umowie. Procedura ta, zależnie od przedmiotu zamówienia, może być albo ogólna (właściwie sprowadzająca się do podpisania protokołu), albo szczegółowa
ilość stron 1
typ pliku Word / doc
Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron
gotowy wzór / szablon dokumentu - Podanie o rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron - wypowiedzenie umowy przez pracownika. Porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę jest dwustronną czynnością prawną, w której pracownik wraz z pracodawcą składają zgodne oświadczenie, deklarując ustanie istniejącego między nimi stosunku pracy. Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron umożliwia rozwiązanie umowy bez konieczności upływu ustawowego okresu wypowiedzenia. Z inicjatywą rozwiązania umowa za porozumieniem stron może wystąpić zarówno pracodawca, jak i pracownik. W przypadku pracownika wypowiedzenie takie traktowane jest jako rozwiązanie umowy na prośbę pracownika Dla rozwiązania umowy za porozumieniem stron nie jest istotny powód zakończenie współpracy. W dokumencie wypowiedzenia powinny znaleźć się takie informacje jak: miejscowość i data, dane pracownika oraz pracodawcy, prośba o rozwiązanie umowy za porozumieniem stron ze wskazaniem terminu rozwiązania współpracy oraz podpis
ilość stron 1
typ pliku Word / doc
Świadectwo pracy
gotowy wzór / szablon dokumentu - Świadectwo pracy - dokument wydawany pracownikowi przez pracodawcę w związku z wygaśnięciem, lub rozwiązaniem stosunku pracy. Jego treść, tryb wydawania oraz prostowania reguluje Kodeks Pracy oraz wydane na jego podstawie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz. U. z 1996 r. Nr 60, poz. 282). Pracodawca nie może uzależniać wydania tego dokumentu od dokonania rozliczeń z pracownikiem. W razie śmierci pracownika, z wnioskiem o wydanie przez pracodawcę świadectwa pracy może wystąpić członek rodziny zmarłego pracownika, a także inna osoba będąca spadkobiercą tego pracownika
ilość stron 3
typ pliku Word / doc
Protokół odbioru sprzętu / urządzenia
wzór / szablon dokumentu - Protokół odbioru sprzętu wzór. Dokument ten jest powszechnie wykorzystywany w podczas dostawy maszyn i urządzeń do firmy. Protokół przekazania sprzętu druk umożliwia udokumentowanie i zarazem sprawdzenie czy dostarczony / zakupiony / wynajmowany sprzęt spełnia wymogi zawarte w umowie. W protokole odbioru sprzętu definiowany jest stan i wyposażenie dostarczonego urządzenia wraz z dokumentacją tj. gwarancja, deklaracje zgodności CE oraz DTR . Protokół przekazania sprzętu / urządzenia uwęglenia również możliwość zaistnienia konieczności wymiany sprzętu wadliwego na urządzenie wolne od wad. Data podpisania protokołu jest datą rozpoczęcia okresu gwarancyjnego Protokół odbioru sprzętu sporządzany jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Protokół odbioru sprzętu umożliwia odbiór maszyn, odbiór urządzeń dokument ten spisuje się w momencie odbioru zamówionego sprzętu i jest on podstawą do dochodzenia ewentualnych roszczeń z dostawcą np. uzupełnienia przez niego dokumentacji technicznej czy dostarczenie brakujących elementów wyposażenia sprzętu czy urządzenia
ilość stron 2
typ pliku Word / doc
Druk delegacji - rozliczenie
wzór / szablon dokumentu - Druk delegacji - rozliczenie. Wzór druku rozliczenie delegacji zagranicznej i krajowej. Druk rozliczenie delegacji umożliwia rozliczenie kosztów, wydatków, zaliczek, diety, ryczałtów oraz innych źródeł finansowania jak karty kredytowe. Zgodnie z rozporządzeniem obowiązującym od 1 marca 2013 roku to rozliczenie kosztów podróży dokonuje pracownik wypełniając i składając druk delegacji w terminie 14 dni od dnia zakończenia podróży. Jak rozliczyć koszty wyjazdu? Drukujemy druk delegacji i podpinamy do niego dokumenty potwierdzające fakt poniesienia przez nas określonych wydatków. Załącznikiem do druku rozliczenia delegacji mogą być np. faktura VAT lub rachunek wystawiony na firmę czy bilet. W sytuacji gdy uzyskanie rachunku nie było możliwe, uzupełniamy druk delegacji oświadczeniem o dokonanym wydatku oraz przyczynach braku jego udokumentowania. Najczęściej stosowany druk delegacji jest z jednej strony poleceniem wyjazdu służbowego , z drugiej zaś dokumentem, na podstawie delegowany rozlicza się z pracodawcą. Druk delegacji potwierdzamy zawsze podpisem poświadczającym wiarygodność rozliczenia kosztów
ilość stron 1
typ pliku Excel / xls
1 2 |3| 4 5 6 7 8 9 10 

Wyszukaj w serwisie: